Quyết định 78/2007/QĐ-UBND

Quyết định 78/2007/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Củ Chi trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi do Uỷ Ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 78/2007/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Củ Chi thuộc Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 78/2007/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH LẬP TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG HUYỆN CỦ CHI TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12 tháng 4 năm 2005 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý Nhà nước về y tế ở địa phương;
Căn cứ Quyết định số 26/2005/QĐ-BYT ngày 09 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế Dự phòng huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi tại Tờ trình số 02/TTr-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2007; của Giám đốc Sở Y tế tại Công văn số 1829/SYT-TCCB ngày 02 tháng 4 năm 2007 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 366/TTr-SNV ngày 14 tháng 5 năm 2007, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Củ Chi trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi trên cơ sở sắp xếp lại Trung tâm Y tế huyện Củ Chi. Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Củ Chi là đơn vị sự nghiệp y tế, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động và mở tài khoản ở Kho bạc Nhà nước theo quy định. Trụ sở đặt tại tỉnh lộ 8, ấp 12, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi.

Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Củ Chi chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi và hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật của Sở Y tế.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Củ Chi

1. Chức năng:

 Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Củ Chi có chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng, phòng chống HIV/AIDS, phòng, chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe sinh sản và truyền thông giáo dục sức khỏe trên địa bàn huyện.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng, phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe sinh sản và truyền thông giáo dục sức khỏe trên cơ sở kế hoạch của thành phố và tình hình thực tế trên địa bàn huyện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Tổ chức thực hiện các hoạt động sau:

- Triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về phòng chống dịch, bệnh, HIV/AIDS, các bệnh xã hội, tai nạn thương tích, sức khỏe lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học, dinh dưỡng cộng đồng, an toàn vệ sinh thực phẩm, truyền thông giáo dục sức khỏe theo phân cấp và theo quy định của pháp luật;

- Trực tiếp quản lý, hướng dẫn và giám sát chuyên môn, kỹ thuật về các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách và khám chữa bệnh thông thường đối với các trạm y tế phường, các cơ sở y tế trên địa bàn;

- Tham gia đào tạo, đào tạo lại, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho cán bộ y tế thuộc đơn vị mình và nhân viên y tế xã, thị trấn;

- Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan;

- Quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu y tế quốc gia và các dự án khác được Sở Y tế phân công;

- Thực hiện quản lý cán bộ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế và Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi giao.

Điều 3. Về Tổ chức bộ máy của Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Củ Chi

1. Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Củ Chi do Giám đốc quản lý có từ hai đến ba Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc.

Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi bổ nhiệm theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ huyện Củ Chi.

Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Củ Chi quyết định bổ nhiệm Trưởng, Phó các khoa, phòng và Trạm Y tế xã, thị trấn.

2. Các phòng chức năng, nghiệp vụ gồm:

a) Phòng Tổ chức - Hành chính quản trị;

b) Phòng Kế hoạch - Tài chính;

c) Phòng Truyền thông giáo dục sức khỏe.

3. Các khoa chuyên môn gồm:

a) Khoa Kiểm soát dịch, bệnh, HIV/AIDS;

b) Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm;

c) Khoa Y tế công cộng;

d) Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản;

đ) Khoa Xét nghiệm;

e) Khoa Dược;

g) Khoa Tham vấn hỗ trợ cộng đồng;

h) Liên chuyên khoa Lao, Tâm thần, Da liễu.

Điều 4. Về biên chế, định mức lao động và kinh phí hoạt động của Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Củ Chi thực hiện theo quy định tại Quyết định số 26/2005/QĐ-BYT ngày 09 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế Dự phòng huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh” và do Ủy ban nhân dân thành phố giao theo chỉ tiêu biên chế sự nghiệp y tế huyện Củ Chi hàng năm.

Căn cứ Quyết định này và Quyết định số 26/2005/QĐ-BYT ngày 09 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi chỉ đạo việc xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Củ Chi phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Củ Chi, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Củ Chi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 
Nơi nhận:
 - Như Điều 6;
- Bộ Y tế;
- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- TTUB : CT, các PCT;
- Công an thành phố (PC13);
- Sở Nội vụ (3b);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Kho bạc Nhà nước thành phố;
- VPHĐ-UB : PVP/VX ; Phòng VX;
- TTCB ; Lưu : VT, (VX-Nh)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

 
 


Nguyễn Thành Tài

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 78/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu78/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/05/2007
Ngày hiệu lực01/06/2007
Ngày công báo15/06/2007
Số công báoSố 38
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 78/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 78/2007/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Củ Chi thuộc Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 78/2007/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Củ Chi thuộc Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu78/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thành Tài
        Ngày ban hành22/05/2007
        Ngày hiệu lực01/06/2007
        Ngày công báo15/06/2007
        Số công báoSố 38
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 78/2007/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Củ Chi thuộc Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 78/2007/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Củ Chi thuộc Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi

            • 22/05/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/06/2007

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/06/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực