Quyết định 78/2008/QĐ-UBND

Quyết định 78/2008/QĐ-UBND về điều chỉnh mức thu phí qua đò, phà trên địa bàn tỉnh Long An

Quyết định 78/2008/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu phí qua đò Long An đã được thay thế bởi Quyết định 43/2012/QĐ-UBND mức thu phí lệ phí tỷ lệ trích để lại và được áp dụng kể từ ngày 20/08/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 78/2008/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu phí qua đò Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78/2008/QĐ-UBND

Tân An, ngày 25 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC THU PHÍ QUA ĐÒ, PHÀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 70/2006/QĐ-UBND ngày 19/12/2006 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An và các văn bản sửa đổi, bổ sung về phí, lệ phí;

Căn cứ Nghị quyết số 83/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp lần thứ 19 về điều chỉnh mức thu phí qua đò, phà trên địa bàn tỉnh Long An;

Xét tờ trình số 2898/TTr-STC ngày 12/12/2008 của Sở Tài chính về việc điều chỉnh mức thu phí qua đò, phà trên địa bàn tỉnh Long An,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh mức thu phí qua đò, phà trên địa bàn tỉnh Long An, cụ thể như sau:

 

Phí thuộc lĩnh vực giao thông vận tải

Đơn vị tính

Mức thu đang áp dụng

Mức thu mới

1

Phí qua đò, phà

 

 

 

1.1

Người

đồng/lượt

1.000

1.000

1.2

Người và xe đạp

đồng/lượt

1.500

1.500

1.3

Người và xe mô tô, xe máy

đồng/lượt

2.000

2.500

1.4

Người và xe ba gác máy

đồng/lượt

3.000

3.000

1.5

Ô tô 4 đến 6 chỗ

đồng/lượt

20.000

22.000

1.6

Ô tô 7 đến 15 chỗ

đồng/lượt

25.000

27.000

1.7

Ô tô 16 đến 30 chỗ

đồng/lượt

35.000

38.000

1.8

Ô tô 31 chỗ trở lên

đồng/lượt

55.000

60.000

1.9

Xe tải 3,5 tấn trở xuống

đồng/lượt

35.000

38.000

1.10

Xe tải trên 3,5 tấn

đồng/lượt

55.000

60.000

1.11

Xe cơ giới thi công đường bộ

đồng/lượt

55.000

60.000

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký, và thay thế điểm 7 (phí qua đò, phà), mục III (phí thuộc lĩnh vực giao thông vận tải), phần A (danh mục phí) của bản phụ lục mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Quyết định số 70/2006/QĐ-UBND ngày 19/12/2006 của UBND tỉnh.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, các ngành chức năng có liên quan và các địa phương triển khai thực hiện và kiểm tra việc thực hiện thu, sử dụng nguồn thu phí qua đò, phà theo mức điều chỉnh quy định tại Điều 1 quyết định này.

Khi giá nhiên liệu biến động tăng hoặc giảm từ 20% trở lên, Sở Tài chính tham mưu, đề xuất UBND tỉnh để báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến thống nhất điều chỉnh mức thu phí qua đò, phà cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, làm cơ sở để UBND tỉnh quyết định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh,Chủ tịch UBND các huyện, thị xã thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Cục KTVB-Bộ Tư pháp;
- TT.TU; TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Phòng NCTH;
- Lưu: VT, STC.H.
ĐCPLP-ĐP

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Quốc Xuân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 78/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu78/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/2008
Ngày hiệu lực04/01/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/08/2012
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 78/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 78/2008/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu phí qua đò Long An


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 78/2008/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu phí qua đò Long An
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu78/2008/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
       Người kýDương Quốc Xuân
       Ngày ban hành25/12/2008
       Ngày hiệu lực04/01/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/08/2012
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 78/2008/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu phí qua đò Long An

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 78/2008/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu phí qua đò Long An