Quyết định 78/2019/QĐ-UBND

Quyết định 78/2019/QĐ-UBND về phê duyệt đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định năm 2019

Nội dung toàn văn Quyết định 78/2019/QĐ-UBND phê duyệt đặt tên đường thị trấn Ngô Mây huyện Phù Cát Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78/2019/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 25 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐẶT TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN NGÔ MÂY, HUYỆN PHÙ CÁT NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chnh quyền địa phương ngày 19 thng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 thng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 91/2005/NĐ-CP">36/2006/TT-BVHTT ngày 20 thng 3 năm 2006 ca Bộ Văn ha - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính ph;

Căn cứ Nghị quyết số 57/2019/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 11 về việc Đề án đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát năm 2019;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn ha và Thể thao và Chủ tịch UBND huyện Ph Cát.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đặt tên 16 tuyến đường trên địa bàn thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát năm 2019, cụ thể:

1. Khu phố An Ninh: 02 tuyến đường;

2. Khu phố An Bình: 03 tuyến đường;

3. Khu phố An Phong: 02 tuyến đường;

4. Khu phố An Phú: 03 tuyến đường;

5. Khu phố An Hòa: 06 tuyến đường.

(có Danh sách tên đường kèm theo).

Điều 2. Giao Chủ tịch huyện Phù Cát phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao và các ngành liên quan tổ chức thực hiện theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 01 năm 2020.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Văn hóa, Thể thao v Du lịch;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tnh;
- Ban Tuyên giáo Tnh ủy;
- Ban VH-XH HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp, Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Thanh

 

DANH SÁCH

TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN NGÔ MÂY, HUYỆN PHÙ CÁT NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 78/2019/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh)

STT

Lý trình

Chiều dài (m)

Lộ giới (m)

Lòng đường (m)

Vỉa hè 2 bên (m)

Tên đường

I. Khu phố An Ninh, thị trấn Ngô Mây: 02 tuyến đường.

1

Cuối đường Ngô Quyền đến đường Nguyễn Chí Thanh (nhà ông Hòa)

498

12

6

3

Nguyễn Du
(1765-1820)
Nghi Xuân, Hà Tĩnh

2

Từ nhà ông Võ Văn Lộc đến đường 3/2 (nhà Hà Đức Trang)

415

14

7

3,5

Tôn Thất Tùng
(1912-1982)
Thừa Thiên Huế

II. Khu phố An Bình, thị trấn Ngô Mây: 03 tuyến đường.

1

Đường Đào Tấn (nhà ông Ngô Thanh Hùng) đến đường Trần Hưng Đạo (nhà ông Mỹ)

700

20-12

10-6

5-3

Nguyễn Trung Trực
(1838-1868)
Phù Cát, Bình Định

2

Từ nhà ông

Ngô Thanh Hùng đến đường Lê Thánh Tông (nhà ông Bửu)

495

11

6

2,5

Tăng Bạt Hổ
(1858-1906)
Hoài Ân, Bình Định

3

Từ đường Nguyễn Chí Thanh (nhà ông Lâm) đến đường Ngô Lê Tân (nhà ông Thất)

460

16

8

4

Lê Đức Cường
(1948-1967)
Phù Cát, Bình Định

III. Khu phố An Phong, thị trấn Ngô Mây: 02 tuyến đường

1

Từ đường phía Đông khu đân cư An Phong đến đường Quang Trung (Công an thị trấn Ngô Mây)

640

14

7

3,5

Trần Quang Diệu
(1746-1802)
Quảng Nam

2

Đường Khu dân cư An Phong đến giáp đường 3/2

440

14

7

3,5

Bùi Thị Xuân
(1752-1802)
Tây Sơn, Bình Định

IV. Khu phố An Phú, thị trấn Ngô Mây: 03 tuyến đường

1

Đường phía Đông đường sắt (từ đường Lê Hoàn số nhà 10 đến giáp đường Trần Hưng Đạo)

950

14

1

3,5

Núi Bà
(Di tích lịch sử trong kháng chiến chống Mỹ)
Phù Cát, Bình Định

2

Đường Mặt trận cũ (từ đường Quang Trung đến giáp đường sắt)

175

11

6

2,5

Biên Cương
(1929-1968)
Hoài Nhơn, Bình Định

3

Từ đường Quang Trung đến phía Đông đường sắt (đường phía Nam UBND huyện)

175

14

1

3,5

Đào Tấn
(1845-1907)
Tuy Phước, Bình Định

V. Khu phố An Hòa, thị trấn Ngô Mây: 06 tuyến đường.

1

Từ nhà bà Mai đi đường phía Bắc Cụm công nghiệp Gò Mít đến nhà thầy Hiền

665

18-11

9-6

4,5-2,5

Hòn Chè
(Di tích lịch sử trong kháng chiến chống Mỹ)
Cát Sơn, Phù Cát, Bình Định

2

Từ đường Trần Hưng Đạo (cà phê Hương Cát) đến giáp đường Nam Cụm công nghiệp Gò Mít

790

18

9

4,5

Mai Xuân Thưởng
(1860-1887)
Tây Sơn, Bình Định

3

Từ đường Trần Hưng Đạo - giáp đường phía Bắc Cụm công nghiệp Gò Mít

150

17

8

4,5

Lý Tự Trọng
(1914-1931)
Thạch Hà, Hà Tĩnh

4

Từ đường phía Bắc Cụm công nghiệp Gò Mít đến giáp đường phía Nam Cụm công nghiệp Gò Mít

580

17

9

4

Trần Cao Vân
(1866-1916)
Điện Bàn, Quảng Nam

5

Từ đường Lê Hoàn đến đường Trần Hưng Đạo

930

18

9

4,5

Hội Sơn
(Di tích lịch sử trong kháng chiến chống Mỹ)
Cát Sơn, Phù Cát, Bình Định

6

Từ đường Trần Hưng Đạo đến nhà ông sắt

200

18

9

4,5

Phạm Cần Chính
(Phù Cát, Bình Định)

Tổng cộng: 16 tuyến đường./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 78/2019/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 78/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 25/12/2019
Ngày hiệu lực 03/01/2020
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật năm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 78/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 78/2019/QĐ-UBND phê duyệt đặt tên đường thị trấn Ngô Mây huyện Phù Cát Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 78/2019/QĐ-UBND phê duyệt đặt tên đường thị trấn Ngô Mây huyện Phù Cát Bình Định
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 78/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Định
Người ký Nguyễn Tuấn Thanh
Ngày ban hành 25/12/2019
Ngày hiệu lực 03/01/2020
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật năm ngoái

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 78/2019/QĐ-UBND phê duyệt đặt tên đường thị trấn Ngô Mây huyện Phù Cát Bình Định

Lịch sử hiệu lực Quyết định 78/2019/QĐ-UBND phê duyệt đặt tên đường thị trấn Ngô Mây huyện Phù Cát Bình Định

  • 25/12/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 03/01/2020

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực