Quyết định 78/QĐ-TNN

Quyết định 78/QĐ-TNN năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kế hoạch - Tổng hợp do Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 78/QĐ-TNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kế hoạch - Tổng hợp


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
CỤC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 78/QĐ-TNN

Hà Nội, ngày 3 tháng 9 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA PHÒNG KẾ HOẠCH - TỔNG HỢP

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC

Căn cứ Quyết định số 1035/QĐ-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý tài nguyên nước;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp và Chánh Văn phòng Cục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp là đơn vị thuộc Cục Quản lý tài nguyên nước, có chức năng giúp Cục trưởng thực hiện công tác kế hoạch, tài chính - kế toán thuộc phạm vi quản lý của Cục.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì xây dựng trình Cục trưởng các văn bản, hướng dẫn về cơ chế, chính sách, kế hoạch, tài chính - kế toán; tham gia xây dựng các quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá sản phẩm trong lĩnh vực tài nguyên nước theo sự phân công của Cục trưởng.

2. Chủ trì xây dựng, tổng hợp trình Cục trưởng kế hoạch dài hạn, 5 năm, hằng năm trong lĩnh vực tài nguyên nước; theo dõi, kiểm tra và tổng hợp, báo cáo việc thực hiện sau khi được phê duyệt.

3. Trình Cục trưởng phương án phân bổ, điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách hằng năm.

4. Thực hiện công tác tài chính - kế toán của Cục theo trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp II; quản lý, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra các đơn vị dự toán cấp III thuộc Cục trong việc thực hiện công tác tài chính - kế toán theo quy định; tổng hợp báo cáo quyết toán tài chính trình Cục trưởng.

5. Tham gia việc thẩm định đề cương, dự toán, kết quả thực hiện các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt.

6. Xây dựng báo cáo định kỳ và đột xuất về thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch, tài chính - kế toán của Cục; theo dõi, kiểm tra và tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch, tài chính - kế toán của các đơn vị trực thuộc Cục.

7. Chủ trì, phối hợp góp ý kiến về kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực của các Bộ, ngành, địa phương.

8. Tham gia thực hiện các chương trình, đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ đặc thù về lĩnh vực tài nguyên nước theo sự phân công của Cục trưởng.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tổng hợp có Trưởng phòng và một số Phó Trưởng phòng.

Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về các nhiệm vụ được giao và điều hành mọi hoạt động của Phòng.

Phó Trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về lĩnh vực công tác được phân công.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp và Trưởng các đơn vị thuộc Cục chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Các Vụ: TCCB, KH, TC;
- Lãnh đạo Cục;
- Chi ủy, Công đoàn, Đoàn TNCS HCM Cục;
- Lưu: VT, VP.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thái Lai

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 78/QĐ-TNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu78/QĐ-TNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/09/2008
Ngày hiệu lực03/09/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 78/QĐ-TNN

Lược đồ Quyết định 78/QĐ-TNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kế hoạch - Tổng hợp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 78/QĐ-TNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kế hoạch - Tổng hợp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu78/QĐ-TNN
        Cơ quan ban hànhCục Quản lý tài nguyên nước
        Người kýNguyễn Thái Lai
        Ngày ban hành03/09/2008
        Ngày hiệu lực03/09/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 78/QĐ-TNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 78/QĐ-TNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

              • 03/09/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 03/09/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực