Quyết định 78/QĐ-UBND

Quyết định 78/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 78/QĐ-UBND 2014 Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Sóc Trăng 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 10 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP TỈNH SÓC TRĂNG ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp; Thông tư số 105/2009/QĐ-TTg">39/2009/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2009 của Bộ Công Thương quy định thực hiện một số nội dung của Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 423/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020;

Căn cứ Công văn số 141/BCT-CNĐP ngày 07/01/2014 của Bộ Công Thương về việc thỏa thuận Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020, với những nội dung chủ yếu sau:

1. Quan điểm phát triển

a) Phát triển cụm công nghiệp trên cơ sở phát triển của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tại địa phương, sử dụng đất hiệu quả, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển công nghiệp nói riêng và kinh tế - xã hội nói chung trên địa bàn tỉnh;

b) Phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh phải gắn với không gian công nghiệp cả nước, vùng Đồng bằng sông Cửu long, gắn với tuyến hành lang kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, nhằm tranh thủ các mối liên kết và tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng và hợp tác với khu vực và quốc tế;

c) Phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh lấy mục tiêu khai thác hiệu quả các lợi thế so sánh về tài nguyên, lao động và hạ tầng tại địa phương, ưu tiên phát triển các cụm công nghiệp có quy mô hợp lý, phục vụ nhu cầu di dời và mở rộng mặt bằng sản xuất để phát triển các ngành công nghiệp chế biến nông - thủy sản, lương thực tại địa phương;

d) Phát triển cụm công nghiệp phải gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng, gắn với yêu cầu bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển công nghiệp hợp lý.

2. Mục tiêu phát triển

a) Làm cơ sở để lập kế hoạch đầu tư phát triển, chủ động dành quỹ đất, huy động các nguồn vốn đầu tư (Trung ương, địa phương, vốn tư nhân và các nguồn vốn hợp pháp khác), có hướng giải pháp kêu gọi đầu tư hạ tầng vào các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; phân kỳ đầu tư, phát triển các cụm công nghiệp phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương;

b) Góp phần tạo lập và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ và phân vùng sản xuất công nghiệp hợp lý nhằm bảo vệ, hạn chế sự khác biệt, thu hẹp khoảng cách chênh lệch về điều kiện sống và việc làm trong các khu vực trên địa bàn tỉnh.

3. Phương án Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020

Phương án quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 gồm có 19 cụm công nghiệp với tổng diện tích là 769,03 ha, cụ thể như sau:

TT

Tên, địa điểm cụm công nghiệp (CCN)

Tổng diện tích (ha)

Phương án quy hoạch đến năm 2020 (ha)

Giai đoạn 2011 - 2015 (ha)

Giai đoạn 2016 – 2020
(ha)

I

CCN tiếp tục được quy hoạch

648

354

648

1

CCN Làng nghề Xuân Hòa, huyện Kế Sách

50

50

50

2

CCN Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên

20

20

20

3

CCN Tài Văn, huyện Trần Đề

30

30

30

4

CCN thành phố Sóc Trăng

50

20

50

5

CCN An Mỹ, huyện Kế Sách

40

10

40

6

CCN Thị Trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú

20

10

20

7

CCN Xây Đá B, huyện Châu Thành

50

20

50

8

CCN An Thạnh, huyện Cù Lao Dung

40

10

40

9

CCN Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề

30

10

30

10

CCN Thị trấn Long Phú, huyện Long Phú

50

20

50

11

CCN Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên

44

20

44

12

CCN Ngã Năm, huyện Ngã Năm

44

44

44

13

CCN Vĩnh Biên, huyện Ngã Năm

30

10

30

14

CCN Phú Lộc, huyện Thạnh Trị

50

10

50

15

CCN Vĩnh Châu, thị xã Vĩnh Châu

50

20

50

16

CCN Ấp Nhì, huyện Long Phú

50

50

50

II

CCN dự kiến điều chỉnh quy hoạch

121,03

41,03

121,03

1

CCN Cái Côn 1

41,03

41,03

41,03

2

CCN Cái Côn 2

40

 

40

3

CCN Cái Côn 3

40

 

40

Tổng

769,03

395,03

769,03

4. Tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư, cấp điện, cấp nước và lao động đến năm 2020

- Nhu cầu vốn đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp: Dự toán sơ bộ theo đơn giá trung bình cho 01 ha đất đối với các khu, cụm công nghiệp quy mô dưới 100 ha là 7.260 triệu đồng; trong đó, phần xây dựng là 5.520 triệu đồng, phần đầu tư thiết bị là 310 triệu đồng;

Tuy nhiên, căn cứ theo thực tế đầu tư và số liệu thu thập được từ các khu, cụm công nghiệp hiện có trên địa bàn tỉnh như: khu công nghiệp An Nghiệp, vốn đầu tư hạ tầng trên mỗi ha đất khoảng 1,6 tỷ đồng. Vậy chọn suất đầu tư trên 01 ha đất là 2,0 tỷ đồng.

- Nhu cầu cung cấp điện, nước và lao động cho các khu, cụm công nghiệp được tính trên cơ sở định mức chung cho 01 ha đất cụm công nghiệp hiện nay như sau (Căn cứ Quy chuẩn QCXDVN 01: 2008/BXD - Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về Quy hoạch xây dựng):

+ Nhu cầu về cung cấp điện/ha đất: 120 - 200kW/ha/ngày-đêm;

+ Nhu cầu về cung cấp nước/ha đất: 20 - 30 m3/ha/ ngày-đêm;

+ Nhu cầu về lao động/đất cụm công nghiệp: 80 người/ha.

Nhu cầu cung cấp điện, nước và lao động được tính như trên chỉ có tính chất dự báo; nhu cầu lao động cho các ngành dệt, may, da giầy có nhu cầu cao hơn bình quân nêu trên; cụ thể như sau:

Năm quy hoạch

Giai đoạn 2011 - 2020

Hiện trạng

2011 - 2015

2016 - 2020

Diện tích (ha)

769,03

18,72

395,03

374,00

Nhu cầu lao động (người)

61.522

 

31.602

29.920

Vốn đầu tư kết cấu hạ tầng (tỷ đồng)

1.538

 

790

748

Điện (kW)

115.355

 

59.255

56.100

Nước (m3/ngày-đêm)

23.071

 

11.851

11.220

5. Các giải pháp - chính sách chủ yếu thực hiện quy hoạch

a) Các giải pháp chính thực hiện quy hoạch bao gồm: giải pháp về cơ sở hạ tầng chính phục vụ phát triển công nghiệp, về đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư phát triển các cụm công nghiệp, về phát triển nguồn nhân lực và đào tạo nghề, về đổi mới trang thiết bị, công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, về thị trường tiêu thụ sản phẩm, về cơ chế chuẩn bị quỹ đất cho phát triển các cụm công nghiệp theo quy hoạch, về tăng cường công tác quản lý nhà nước về phát triển các cụm công nghiệp, về môi trường.

b) Cơ chế chính sách thực hiện quy hoạch bao gồm: chính sách khuyến khích đầu tư, chính sách đào tạo và sử dụng lao động.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của Sở Công Thương

a) Tổ chức công bố nội dung quy hoạch cho các sở, ban ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, doanh nghiệp biết để căn cứ triển khai thực hiện tốt theo nội dung quy hoạch;

b) Phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo dõi và báo cáo tình thực hiện quy hoạch; kịp thời đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp về điều hành triển khai thực hiện quy hoạch bảo đảm yêu cầu phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo đúng mục tiêu, phương án đề ra.

c) Phối hợp với các sở, ngành liên quan xem xét sự cần thiết bổ sung cụm công nghiệp vào Quy hoạch trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo để trình Bộ Công Thương xin ý kiến thỏa thuận để làm cơ sở phê duyệt bổ sung quy hoạch.

2. Các sở, ban ngành có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm: Cụ thể hóa nội dung về phát triển các cụm công nghiệp ở địa bàn phụ trách vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm ở địa phương để tổ chức triển khai có hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương;
- CT, các PCT;
- Lưu: TH, KT, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thành Nghiệp

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 78/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 78/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/02/2014
Ngày hiệu lực 10/02/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 78/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 78/QĐ-UBND 2014 Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Sóc Trăng 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 78/QĐ-UBND 2014 Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Sóc Trăng 2020
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 78/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Sóc Trăng
Người ký Trần Thành Nghiệp
Ngày ban hành 10/02/2014
Ngày hiệu lực 10/02/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 78/QĐ-UBND 2014 Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Sóc Trăng 2020

Lịch sử hiệu lực Quyết định 78/QĐ-UBND 2014 Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Sóc Trăng 2020

  • 10/02/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 10/02/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực