Quyết định 781/QĐ-UBND

Quyết định 781/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch tăng cường năng lực năm 2014 của Dự án giảm nghèo tỉnh Sơn La giai đoạn II

Nội dung toàn văn Quyết định 781/QĐ-UBND kế hoạch tăng cường năng lực 2014 dự án giảm nghèo Sơn La giai đoạn II


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 781/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 10 tháng 4 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC NĂM 2014 CỦA DỰ ÁN GIẢM NGHÈO TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN II

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND, UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ thư không phản đối của Ngân hàng thế giới tại Việt Nam ngày 05 tháng 3 năm 2014 về kế hoạch tăng cường năng lực năm 2014 của dự án giảm nghèo tỉnh Sơn La giai đoạn II;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La tại Tờ trình số 164/TTr-KH&ĐT ngày 25 tháng 3 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tăng cường năng lực năm 2014 của Dự án giảm nghèo tỉnh Sơn La giai đoạn II (có Kế hoạch chi tiết kèm theo).

Điều 2. Ban quản lý dự án giảm nghèo tỉnh Sơn La giai đoạn II có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban quản lý dự án giảm nghèo tỉnh; Chủ tịch UBND và Giám đốc Ban quản lý dự án giảm nghèo các huyện Mai Sơn, Thuận Châu, Phù Yên, Bắc Yên, Vân Hồ; Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy (B/c);
- TT. HĐND tỉnh (B/c);
- TT. UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, (M01), 18bản.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG THUỘC KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC NĂM 2014
(Kèm theo Quyết định số 781/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

A. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Căn cứ Hiệp định tín dụng số Cr. 4698-VN ký ngày 25 tháng 5 năm 2010 giữa Nhà nước Việt Nam và Hiệp hội phát triển quốc tế IDA về khoản tín dụng tài trợ cho Dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn II; Sổ tay Hướng dẫn thực hiện dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn II;

Căn cứ Quyết định số 751/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2010 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Dự án giảm nghèo tỉnh Sơn La giai đoạn II (2010 - 2015); Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La về việc phân bổ chi tiết các nguồn vốn ODA, vốn đối ứng các chương trình dự án ODA của năm 2014;

Căn cứ thư không phản đối của Ngân hàng thế giới tại Việt Nam ngày 05 tháng 3 năm 2014 với Kế hoạch tăng cường năng lực 2014 của Dự án giảm nghèo tỉnh Sơn La giai đoạn II;

Nhằm tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện dự án từ cấp thôn bản đến cấp tỉnh, các tổ vận hành bảo trì và các nhóm sở thích do dự án thành lập tại các bản và cán bộ các ban, ngành liên quan. Góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo tuân thủ theo quy định của nhà tài trợ và Chính phủ Việt Nam, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động thuộc Kế hoạch tăng cường năng lực năm 2014 như sau:

B. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. Đối với đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện hoạt động dự án từ thôn bản đến cấp tỉnh

- Tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ được tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, thảo luận qua đó nắm chắc:

(i) Quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội có sự tham gia của người dân;

(ii) Các quy trình thủ tục thực hiện công tác mua sắm đấu thầu, quản lý tài chính của dự án;

(iii) Quy trình, thủ tục thực hiện các hoạt động vận hành bảo trì, sinh kế, liên kết thị trường;

II. Đối với các ban, ngành liên quan: Các cán bộ phụ trách các hoạt động của dự án nắm được quy trình, thủ tục, những đặc trưng riêng của Dự án để cùng phối hợp thực hiện.

III. Đối với người dân

- Nắm được các quy định thực hiện các hoạt động vận hành bảo trì, sinh kế, liên kết thị trường cũng như quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia thực hiện dự án, từ đó tăng hiệu quả và tính bền vững của nguồn vốn đầu tư.

C. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

I. Kế hoạch tập huấn, hội thảo

I. 1. Lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (bao gồm tập huấn và hội thảo)

1. Đối tượng

a) Cấp tỉnh và huyện

- Hệ thống các Ban QLDA: Cán bộ trong nhóm lập kế hoạch;

- Các ban, ngành liên quan: Lãnh đạo, cán bộ phòng Tài chính - kế hoạch, UBND huyện, phòng Lao động, thương binh và Xã hội…và một số cán bộ chủ chốt liên quan đến kế hoạch kinh tế - xã hội huyện.

b) Cấp xã, thôn bản

- Tổ lập kế hoạch xã, nhóm lập kế hoạch bản.

c) Người dân: Đại diện một số hộ khá và hộ nghèo trong bản.

2. Số lượng học viên/đại biểu tham dự: 4. 670 lượt/110 hoạt động

3. Nội dung, tài liệu tập huấn/hội thảo

a) Nội dung tập huấn/hội thảo

- Phương pháp lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội có sự tham gia của người dân.

- Thực hành họp thôn bản đề xuất hoạt động.

- Thực hành tổng hợp số liệu từ thôn bản và các ban ngành trong xã để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm của xã.

- Hội thảo triển khai công tác xây dựng kế hoạch hàng năm, hội thảo thông qua dự thảo kế hoạch và phương pháp tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện.

b) Tài liệu

- Các tài liệu về phương pháp lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và phần mềm tổng hợp kế hoạch cấp xã do Ban điều phối Trung ương cung cấp.

c) Giảng viên

- Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Sơn La.

- Một số trung tâm, các đơn vị liên quan và một số giảng viên tự do.

d) Tổ chức thực hiện

- Các lớp tập huấn: 35 lớp cho 5 huyện dự án (Thuận Châu, Mai Sơn, Phù Yên, Bắc Yên, Vân Hồ), địa điểm tổ chức: Tại thành phố Sơn La, huyện Phù Yên, Bắc Yên và Mộc Châu (do Vân Hồ chưa có đủ điều kiện cơ sở vật chất để tổ chức các lớp tập huấn).

- Các hội thảo: 74 cuộc cho 37 xã dự án tại các xã và 1 cuộc cho cán bộ tỉnh, huyện tại thành phố Sơn La.

I. 2. Đào tạo cán bộ xã, bản

1. Đối tượng: 4 thành viên chủ chốt Ban phát triển xã, 1 cán bộ xã của 37 xã dự án; và thành viên tổ vận hành bảo trì của các bản;

2. Số lượng học viên/đại biểu tham dự: 890 lượt/24 lớp tập huấn

3. Nội dung, tài liệu tập huấn

a) Nội dung tập huấn

- Quy định mua sắm, đấu thầu và quản lý tài chính hợp phần ngân sách phát triển xã;

- Quy trình và thủ tục thực hiện các hoạt động vận hành bảo trì;

- Quản lý số liệu kế toán xã trên phần mềm Excel;

- Kỹ năng sử dụng Word và Excel trong soạn thảo văn bản.

b) Tài liệu tập huấn

- Các tài liệu liên quan đến nội dung tập huấn trên do Ban điều phối Trung ương cung cấp và khai thác từ các ban, ngành liên quan trong tỉnh.

c) Giảng viên

- Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Sơn La;

- Một số trung tâm, các đơn vị liên quan và một số giảng viên tự do.

d) Tổ chức thực hiện

- Các lớp tập huấn: 24 lớp cho 5 huyện dự án (Thuận Châu, Mai Sơn, Phù Yên, Bắc Yên, Vân Hồ);

- Địa điểm tổ chức: Tại thành phố Sơn La, huyện Phù Yên, Bắc Yên và Mộc Châu (Do Vân Hồ chưa đủ cơ sở vật chất phục vụ việc tổ chức các lớp).

I. 3. Đào tạo cán bộ tỉnh, huyện (bao gồm tập huấn và hội thảo)

1. Đối tượng

- Cán bộ dự án: Lãnh đạo, cán bộ Ban QLDA tỉnh, huyện, ban phát triển xã và các phòng, ban liên quan cấp tỉnh, huyện;

- Cán bộ các phòng, ban liên quan của huyện Vân Hồ;

- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành viên các nhóm sở thích của các bản dự án.

2. Số lượng học viên/đại biểu tham dự: 1. 300 lượt/15 hoạt động;

3. Nội dung, tài liệu tập huấn

a) Nội dung tập huấn/hội thảo

- Quy định mua sắm, đấu thầu và quản lý tài chính hợp phần ngân sách phát triển xã.

- Quy trình và thủ tục thực hiện các hoạt động vận hành bảo trì.

- Quy định thực hiện và quản lý dự án.

- Quy trình thủ tục thực hiện các hoạt động sinh kế và kết quả đạt được.

- Quy trình thủ tục mua sắm đấu thầu của WB.

b) Tài liệu tập huấn

- Các tài liệu liên quan đến nội dung tập huấn trên do Ban điều phối Trung ương cung cấp.

c) Giảng viên

- Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Sơn La;

- Một số trung tâm, các đơn vị liên quan và một số giảng viên tự do.

d) Tổ chức thực hiện

- Các lớp tập huấn: 15 hoạt động tổ chức tại thành phố Sơn La và các huyện dự án Thuận Châu, Mai Sơn, Phù Yên, Bắc Yên, Vân Hồ.

I. 4. Đào tạo nhóm sở thích

1. Đối tượng

Thành viên các nhóm sở thích do thôn, bản thành lập để thực hiện các hoạt động sinh kế do Dự án hỗ trợ.

2. Số lượng học viên: 200 lượt/5 lớp

3. Nội dung, tài liệu tập huấn

a) Nội dung tập huấn

- Kỹ năng quản lý phát triển nhóm sở thích và quản lý tài chính nhóm;

b) Tài liệu tập huấn

- Các tài liệu liên quan đến nội dung tập huấn trên do Ban điều phối Trung ương cung cấp.

c) Giảng viên

- Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật tỉnh Sơn La;

- Một số trung tâm, các đơn vị liên quan và một số giảng viên tự do.

d) Tổ chức thực hiện: Địa điểm tổ chức: Thành phố Sơn La;

I. 5. Đảm bảo an toàn tài sản công và hộ gia đình

1. Đối tượng

Đại diện các tổ chức đoàn thể tại bản, các nhóm sở thích và các nông dân tiêu biểu của các bản dự án.

2. Số lượng học viên: 1. 480 lượt/37 lớp;

3. Nội dung, tài liệu tập huấn

a) Nội dung tập huấn

Những kiến thức cơ bản trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh cho gia súc, gia cầm.

b) Tài liệu tập huấn

Các tài liệu liên quan đến nội dung tập huấn trên do Ban điều phối Trung ương cung cấp và khai thác từ các ban ngành liên quan trong địa bàn tỉnh Sơn La (Trung tâm khuyến nông, trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật tỉnh,... );

c) Giảng viên

- Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Sơn La;

- Một số trung tâm, các đơn vị liên quan và một số giảng viên tự do.

d) Tổ chức thực hiện: 37 lớp tập huấn được tổ chức tại 37 xã dự án.

I. 6. Tham quan học tập kinh nghiệm

1. Đối tượng

- Ban QLDA tỉnh, huyện: Lãnh đạo, cán bộ NSPT xã, sinh kế, LKH.

- Cấp xã, bản: Tổ LKH xã, nhóm LKH bản.

- Người dân: Đại diện các nhóm sở thích.

2. Số lượng cán bộ tham gia: 300 lượt/10 chuyến.

3. Nội dung tham quan, học tập và trao đổi

a) Nội dung

Học tập và trao đổi những nội dung liên quan đến lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội có sự tham gia của người dân, liên kết thị trường.

b) Tổ chức thực hiện: 10 chuyến tại các tỉnh Dự án (Lào Cai, Hòa Bình, Lai Châu, Yên Bái, Điện Biên) và tỉnh Nghệ An.

I. 7. Truyền thông

1. Nội dung truyền thông

- Truyền thông về Dự án giảm nghèo tới người dân vùng dự án bằng các đội tuyên truyền lưu động tại xã.

- Tổ chức thực hiện: 4 cuộc/4 xã dự án: Xuân Nha, Chiềng Yên (Vân Hồ), Tà Xùa, Hang Chú (Bắc Yên). Ban Quản lý dự án tỉnh tự thực hiện và thuê tư vấn cá nhân.

II. Thời gian thực hiện: Từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2014.

III. Kinh phí

 Sử dụng nguồn kinh phí của dự án theo kế hoạch đã được Ngân hàng thế giới chấp thuận và UBND tỉnh giao.

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Quản lý dự án giảm nghèo tỉnh

- Thẩm định, phê duyệt dự toán theo đúng quy định của nhà nước.

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo quy định của Nhà tài trợ.

2. Ban QLDA giảm nghèo các huyện, Các Ban phát triển xã

- Phối hợp tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. /.


KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC NĂM 2014

STT

Nội dung

Học viên

 Thời lượng (ngày)

Tổ chức

Ghi chú

Thành phần

 Số lượng học viên

 Số lớp, cuộc, chuyến

 Số lượng HV/lớp

Thời gian thực hiện

Đơn vị tổ chức

Địa điểm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Tổng số

 

8. 570

192

 

 

 

 

 

 

I

THP 3. 1. Lập kế hoạch phát triển KTXH

4. 700

111

 

 

 

 

 

 

 

3. 1. 1. Tập huấn

 

1. 336

35

 

 

 

 

 

 

1

Tập huấn nhắc lại Phương pháp lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội có sự tham gia

1. Cán bộ trong nhóm LKH tỉnh, huyện (Cán bộ NSPT xã, sinh kế, LKH, giám sát đánh giá, TCNL, Chính sách AT) CF, giảng viên;

2. Tổ LKH xã (trưởng ban, kế toán, cb thống kê, cb địa chính, cb nông nghiệp, hội PN xã)

306

9

34

3

Tháng 4 năm 2014

Ban QLDA tỉnh Sơn La

TP Sơn La

 

2

Tập huấn nhắc lại Lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội có sự tham gia

Trưởng bản, chi hội trưởng chi hội phụ nữ

1. 000

25

40

2

Tháng 4, tháng 5 năm 2014

Ban QLDA tỉnh Sơn La

TP Sơn La, các huyện DA

 

3

Tập huấn rà soát tổng hợp kế hoạch phát triển KT-XH cấp huyện

Lãnh đạo, cán bộ phòng Tài chính Kế hoạch và một số cán bộ chủ chốt tham gia vào xây dựng kế hoạch KTXH của huyện

30

1

30

2

Tháng 4 năm 2014

Ban QLDA tỉnh Sơn La

TP Sơn La

 

 

3. 1. 2. Hội thảo triển khai kế hoạch

 

3. 334

75

 

 

 

 

 

 

1

Hội thảo triển khai công tác kế hoạch xã

Cán bộ xã, tổ XD kế hoạch thôn, CF, cán bộ hỗ trợ của tỉnh, huyện

1. 521

37

42

1

Tháng 6 năm 2014

Ban QLDA tỉnh Sơn La

Các xã DA

 

2

Hội thảo thông qua dự thảo kế hoạch xã

Cán bộ xã, tổ XD kế hoạch thôn, CF, cán bộ hỗ trợ của tỉnh, huyện, đại diện người dân

1. 743

37

48

1

Tháng 7, tháng 8 năm 2014

Các xã DA

 

3

Hội thảo về phương pháp rà soát tổng hợp kế hoạch phát triển KTXH cấp huyện

Lãnh đạo sở, lãnh đạo, CV phòng TH Sở KHĐT, Ban QLDA GN tỉnh, Lãnh đạo UBND huyện, đại diện các phòng TC-KH, NN và PTNT, LĐTBXH, kinh tế HT, Nội vụ, Tư pháp, Văn hóa thông tin, các thành phần khác có liên quan đến kế hoạch PTKTXH cấp huyện

70

1

70

2

Tháng 8 năm 2014

Ban QLDA tỉnh Sơn La

TP Sơn La

 

II

THP 3. 2. Đào tạo cán bộ xã, bản 

890

24

 

 

 

 

 

 

1

Nhắc lại quy định MSĐT hợp phần NSPT xã

4 thành viên chủ chốt Ban PTX

148

4

37

3

Tháng 7 năm 2014

Ban QLDA tỉnh Sơn La

TP Sơn La

 

2

Nhắc lại quy định QLTC hợp phần NSPT xã

Trưởng ban, kế toán Ban PTX

74

2

37

2

Tháng 7 năm 2014

TP Sơn La

 

3

Vận hành bảo trì

4 Thành viên chủ chốt Ban PTX

148

4

37

3

Tháng 01 năm 2014

TP Sơn La, các huyện DA

 

4

Nhắc lại vận hành bảo trì

Thành viên tổ VHBT

400

10

40

3

Tháng 5, tháng 6 năm 2014

TP Sơn La, các huyện DA

 

5

Nhắc lại Quản lý số liệu kế toán xã trên phần mềm Excel

Kế toán xã, kế toán huyện

45

1

45

2

Tháng 9 năm 2014

TP Sơn La

 

6

Tập huấn kỹ năng sử dụng Word và Excel trong soạn thảo văn bản

Kế toán xã và 1 cán bộ xã (thường xuyên soạn thảo các văn bản cho xã)

75

3

25

2

Tháng 5 năm 2014

Ban QLDA tỉnh Sơn La

TP Sơn La

 

III

THP 3. 3. Đào tạo cán bộ tỉnh, huyện 

1. 300

15

 

 

 

 

 

 

 

3. 3. 1. Tập huấn

 

144

5

 

 

 

 

 

 

1

Vận hành bảo trì

Cán bộ MSĐT, NSPT xã, giám sát đánh giá, tỉnh, huyện, CF

62

2

31

3

Tháng 01, tháng 02 năm 2014

Ban QLDA tỉnh Sơn La

TP Sơn La

 

2

Hướng dẫn cách viết đề xuất các TDA sinh kế và cách tính hiệu quả tài chính

Cán bộ sinh kế, NSPT xã tỉnh, huyện, CF

62

2

31

3

Tháng 3 năm 2014

 

3

Quy định thực hiện và quản lý dự án

Cán bộ Ban QLDA và các phòng, ban liên quan huyện Vân Hồ

20

1

20

2

Tháng 01 năm 2014

Thị trấn Mộc Châu

 

 

3. 3. 2 Hội thảo

 

1. 156

10

 

 

 

 

 

 

1

Hội thảo trao đổi kinh nghiệm quản lý và thực hiện dự án (mỗi quý 1 cuộc)

Cán bộ tỉnh, huyện, CF

400

4

100

1

Tháng 3 và 6, tháng 9 và 12 năm 2014

Ban QLDA tỉnh Sơn La

TP Sơn La, các huyện DA

 

2

Hội thảo MSĐT, QLTC hợp phần NSPT xã

Lãnh đạo, nhóm CB MSĐT, kế toán, nhóm CB NSPT xã, sinh kế tỉnh, huyện, CF

92

1

92

2

Tháng 8 năm 2014

TP Sơn La

 

3

Hội thảo MSĐT hợp phần 1. 1

Lãnh đạo, tổ MSĐT, kế toán tỉnh, huyện

30

1

30

2

Tháng 9 năm 2014

TP Sơn La

 

4

Hội thảo tổng kết đánh giá kết quả hoạt động sinh kế

Cán bộ tỉnh, huyện, xã, nhóm sở thích

100

1

100

1

Tháng 9 năm 2014

TP Sơn La, các huyện DA

 

5

Hội thảo về các quy định, cách thức tổ chức thực hiện các hoạt động thuộc hợp phần NSPT xã

Lãnh đạo, cán bộ NSPT xã tỉnh, huyện, CF, 4 thành viên chủ chốt Ban PT xã

434

2

217

2

Tháng 02, tháng 11

 năm 2014

Ban QLDA tỉnh Sơn La

TP Sơn La

 

6

Hội thảo về quy trình thủ tục mua sắm đấu thầu của WB

Lãnh đạo, cán bộ MSĐT tỉnh, huyện, các nhà thầu tiềm năng trên địa bàn tỉnh

100

1

100

2

Tháng 3 năm 2014

Ban QLDA tỉnh Sơn La

TP Sơn La

 

IV

THP 3. 4. Đào tạo nhóm sở thích 

200

5

 

 

 

 

 

 

1

Nhắc lại quản lý phát triển nhóm và quản lý tài chính nhóm

Thành viên nhóm sở thích (trưởng nhóm, thư ký hoặc thủ quỹ nhóm)

200

5

40

3

Tháng 10 năm 2014

 

TP Sơn La

.

V

THP 3. 5. Đảm bảo an toàn cho tài sản công và hộ gia đình 

1. 480

37

 

 

 

 

 

 

1

Hướng dẫn cách phòng chống thiên tai, dịch bệnh cho gia súc, gia cầm

Đại diện nhóm sở thích chăn nuôi, chi hội phụ nữ bản, chi hội nông dân bản, hộ chăn nuôi trong bản

1. 480

37

40

2

Tháng 6, tháng 9 năm 2014

Ban QLDA tỉnh Sơn La

Các xã DA

 

VI

Tham quan học tập kinh nghiệm

300

10

 

 

 

 

 

 

VI. 1

Tham quan học tập kinh nghiệm trong vùng dự án 

270

9

 

 

 

 

 

 

1

Tham quan học tập mô hình tổ chức tiểu dự án thuốc tắm dân tộc Dao và một số tiểu dự án sinh kế thành công của huyện Sa Pa

Lãnh đạo, cán bộ phụ trách các hoạt động sinh kế, liên kết thị trường tỉnh, huyện, đại diện nhóm sở thích tiên tiến

30

1

30

4

Tháng 6 năm 2014

Ban QLDA tỉnh Sơn La

Huyện

Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Đại diện các nhóm tiêu biểu có khả năng phát triển, 28 đại biểu nhóm, 2 cán bộ quản lý đoàn

2

Tham quan các mô hình sinh kế thành công

Lãnh đạo, cán bộ phụ trách các hoạt động sinh kế, liên kết thị trường tỉnh, huyện, đại diện nhóm sở thích tiên tiến

210

7

30

4

Tháng 3, tháng 10 năm 2014

BQL các huyện

Các tỉnh dự án

Đại diện các nhóm sở thích, 28 đại biểu nhóm, 2 cán bộ quản lý đoàn, mỗi huyện 1 chuyến, 2 huyện TC, BY mỗi huyện 2 chuyến

3

Tham quan học tập kinh nghiệm thực hiện phương pháp LKH phát triển KTXH có sự tham gia

Lãnh đạo, cán bộ lập kế hoạch tỉnh, huyện, tổ kế hoạch xã, nhóm LKH thôn, bản

30

1

30

4

Tháng 4 năm 2014

Ban QLDA tỉnh

Huyện Cao Phong, Lương Sơn tỉnh Hòa Bình

 

VI. 2

Tham quan học tập kinh nghiệm ngoài vùng dự án 

30

1

 

 

 

 

 

 

1

Tham quan học tập kinh nghiệm thực hiện phương pháp LKH phát triển KTXH có sự tham gia

Lãnh đạo, cán bộ lập kế hoạch tỉnh, huyện, tổ kế hoạch xã, nhóm LKH thôn, bản

30

1

30

5

Tháng 4 năm 2014

Ban QLDA tỉnh

Huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An

 

VII

Truyền thông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Truyền thông thông tin dự án bằng đội truyền thông lưu động

 

 

4 cuộc/4 xã dự án

 

 

Tháng 4 năm 2014

Ban QLDA tỉnh

4 xã vùng dự án

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 781/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu781/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/2014
Ngày hiệu lực10/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 781/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 781/QĐ-UBND kế hoạch tăng cường năng lực 2014 dự án giảm nghèo Sơn La giai đoạn II


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 781/QĐ-UBND kế hoạch tăng cường năng lực 2014 dự án giảm nghèo Sơn La giai đoạn II
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu781/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýNguyễn Ngọc Toa
        Ngày ban hành10/04/2014
        Ngày hiệu lực10/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 781/QĐ-UBND kế hoạch tăng cường năng lực 2014 dự án giảm nghèo Sơn La giai đoạn II

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 781/QĐ-UBND kế hoạch tăng cường năng lực 2014 dự án giảm nghèo Sơn La giai đoạn II

            • 10/04/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/04/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực