Quyết định 781/QĐ-UBND

Quyết định 781/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án cải tạo chỉnh trang di tích lịch sử văn hóa thành cổ Sơn Tây, Hà Nội – phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 781/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án cải tạo chỉnh trang di tích lịch sử văn hóa thành cổ Sơn Tây, Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 781/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ DỰ ÁN CẢI TẠO CHỈNH TRANG DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA THÀNH CỔ SƠN TÂY, HÀ NỘI – PHỤC VỤ KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG – HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003; Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2005; Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/05/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 214/2006/QĐ-UBND ngày 06/12/2006 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành qui định về quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dựng vốn ngân sách nhà nước của UBND Thành phố Hà Nội;
Căn cứ Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 07/04/2008 của UBND Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện chương trình chỉnh trang, nâng cấp và tăng cường trật tự đô thị phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 17/10/2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt danh mục chuẩn bị đầu tư các Dự án chỉnh trang, nâng cấp và tăng cường trật tự đô thị phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội theo Kế hoạch 37/KH-UBND (đợt 1/2008);
Theo đề nghị của UBND Thành phố Sơn Tây tại Tờ trình số 125/TTr-UBND ngày 09/12/2008 về việc xin phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Dự án cải tạo chỉnh trang di tích lịch sử văn hóa Thành cổ Sơn Tây, Hà Nội – Phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 120/TTr-KH&ĐT ngày 21/01/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Dự án cải tạo chỉnh trang di tích lịch sử văn hóa Thành cổ Sơn Tây, Hà Nội – Phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội theo các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Dự án cải tạo chỉnh trang di tích lịch sử văn hóa Thành cổ Sơn Tây, Hà Nội.

2. Địa điểm xây dựng: Thành phố Sơn Tây, Hà Nội

3. Qui mô đầu tư (Dự kiến): Bảo tồn tối đa các thành phần nguyên gốc của di tích, phục hồi các thành phần bị mất hoặc biến dạng dựa trên các tư liệu đảm bảo độ chính xác, tin cậy về mặt khoa học; kết hợp công tác bảo tồn với công tác tôn tạo di tích nhằm nâng cao giá trị thẩm mỹ, tính biểu cảm cho di tích: Bảo tồn tôn tạo tường thành: Chỉnh trang các đoạn thành đá ong; xây chèn các đoạn thành bị mất; xây mới hệ thống rãnh thu nước; Phục hồi cổng Đông: Xây dựng mới tại vị trí nền cũ của cổng đã được đào khảo cổ.

4. Chủ đầu tư: UBND Thành phố Sơn Tây

5. Nội dung công tác chuẩn bị đầu tư: Điều tra thu thập số liệu; đo đạc tỷ lệ 1/500; Khảo sát hiện trạng khu vực Thành cổ Sơn Tây; đánh giá tổng hợp các yếu tố đảm bảo tính khả thi của việc bảo tồn các thành phần kiến trúc nguyên gốc; Thỏa thuận với các đơn vị quản lý chuyên ngành để có được các thông số kỹ thuật, mỹ thuật và bảo tồn di tích lịch sử; Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật; thẩm định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật.

6. Kinh phí chuẩn bị đầu tư (Tạm tính): 100 triệu đồng (Một trăm triệu đồng chẵn).

Kinh phí chuẩn bị đầu tư trên là tạm tính và sẽ được chuẩn xác sau khi dự toán kinh phí chuẩn bị đầu tư của dự án được cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.

7. Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố cấp

8. Thời gian hoàn thành chuẩn bị đầu tư: Quí I/2009

Điều 2. Trách nhiệm của UBND Thành phố Sơn tây: Khảo sát hiện trạng khu vực Thành cổ Sơn Tây, đánh giá tổng hợp các yếu tố đảm bảo tính khả thi của việc bảo tồn các thành phần kiến trúc nguyên gốc trước khi lập và trình phê duyệt dự án nhằm tránh lãng phí, tiết kiệm kinh phí; phối hợp chặt chẽ và tiến hành thỏa thuận các số liệu về kỹ thuật, mỹ thuật và công tác bảo tồn di tích lịch sử với các Sở, Ngành quản lý chuyên ngành của Thành phố trong triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Qui hoạch-Kiến trúc, Thông tin & Truyền thông, Văn hóa - Thể thao – Du lịch, Công thương, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- Đ/c Nguyễn Văn Khôi – PCT UBND TP;
- Đ/c CVP Nguyễn Thịnh Thành;
- Đ/c PVP Đỗ Đình Hồng;
- VPUB: GT, TH;
- Lưu: VT, KHĐT (14 bản)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Thị Thanh Hằng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 781/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu781/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/02/2009
Ngày hiệu lực16/02/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 781/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 781/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án cải tạo chỉnh trang di tích lịch sử văn hóa thành cổ Sơn Tây, Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 781/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án cải tạo chỉnh trang di tích lịch sử văn hóa thành cổ Sơn Tây, Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu781/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNgô Thị Thanh Hằng
        Ngày ban hành16/02/2009
        Ngày hiệu lực16/02/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 781/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án cải tạo chỉnh trang di tích lịch sử văn hóa thành cổ Sơn Tây, Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 781/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án cải tạo chỉnh trang di tích lịch sử văn hóa thành cổ Sơn Tây, Hà Nội

            • 16/02/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/02/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực