Quyết định 783/QĐ-UBND

Quyết định 783/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Nội dung toàn văn Quyết định 783/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành dịch vụ bưu chính công ích tỉnh Lạng Sơn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 783/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 26 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN VÀ KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 339/TTr-STTTT ngày 22/3/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 1.798 thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, cụ thể:

1. Danh mục 1.452 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, trong đó:

a) Số TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích gồm 1.313 TTHC.

b) Số TTHC không thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích gồm 139 TTHC.

(Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo)

2. Danh mục 249 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; trong đó:

a) Số TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích gồm 221 TTHC.

b) Số TTHC không thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích gồm 28 TTHC.

(Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo)

3. Danh mục 97 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã; trong đó:

a) Số TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích gồm 61 TTHC.

b) Số TTHC không thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích gồm 36 TTHC.

(Chi tiết theo Phụ lục III kèm theo)

Điều 2. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm:

1. Tổ chức niêm yết công khai Danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định này và các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công bố TTHC, Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh kể từ ngày 01/01/2019 tại nơi tiếp nhận hồ sơ, TTHC; đăng tải trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

2. Phối hợp, hướng dẫn Bưu điện tỉnh Lạng Sơn thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo đúng quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hiện hành.

Điều 3. Bưu điện tỉnh có trách nhiệm thực hiện đúng quy định về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo lựa chọn của tổ chức, cá nhân.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1327/QĐ-UBND ngày 22/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Giám đốc Bưu điện tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Báo Lạng Sơn, Đài PTTH tỉnh;
- C, PVP, các Phòng CV, HC-QT, TT PVHCC, TT TH-CB;
- Lưu: VT, KSTT
(NTLT).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Long Hải

 


FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 783/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu783/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/04/2019
Ngày hiệu lực26/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(09/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 783/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 783/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành dịch vụ bưu chính công ích tỉnh Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 783/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành dịch vụ bưu chính công ích tỉnh Lạng Sơn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu783/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
        Người kýNguyễn Long Hải
        Ngày ban hành26/04/2019
        Ngày hiệu lực26/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 tháng trước
        (09/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 783/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành dịch vụ bưu chính công ích tỉnh Lạng Sơn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 783/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành dịch vụ bưu chính công ích tỉnh Lạng Sơn

            • 26/04/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/04/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực