Quyết định 784/QĐ-BNV

Quyết định 784/QĐ-BNV năm 2012 về thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 784/QĐ-BNV 2012 thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện hoàn thiện bản đồ địa giới hành chính


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 784/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN “HOÀN THIỆN, HIỆN ĐẠI HÓA HỒ SƠ, BẢN ĐỒ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH”.

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” (sau đây viết tắt là Dự án 513) gồm nhũng ông, bà có tên dưới đây:

1. Ông Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Trưởng ban.

2. Ông Nguyễn Văn Đức, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - Phó Trưởng ban.

Các Ủy viên:

3. Bà Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

4. Ông Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

5. Ông Nguyễn Quang Thắng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

6. Ông Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

7. Ông Trần Văn Thành, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh II, Bộ Công an.

8. Ông Đỗ Văn Tắc, Phó Cục trưởng, Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng.

9. Ông Nguyễn Anh Dũng, Vụ trưởng, Bộ Ngoại giao.

10. Ông Nguyễn Tuấn Hùng, Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

11. Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Nội vụ.

12. Ông Nguyễn Xuân Bình, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ.

13. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ.

14. Ông Nguyễn Hữu Đức, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ.

15. Ông Nguyễn Văn Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ Thư ký.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

1. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Dự án 513 phù hợp theo yêu cầu, nhiệm vụ hằng năm quy định tại Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án 513 của Bộ Nội vụ.

2. Tổ chức phối hợp các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Dự án 513; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Dự án 513 tại các Bộ, ngành, địa phương.

3. Lập kế hoạch, dự toán kinh phí đảm bảo nhiệm vụ triển khai thực hiện Dự án 513, báo cáo Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

4. Tổ chức thẩm định Thiết kế kỹ thuật - Dự toán các hạng mục công việc thực hiện Dự án 513 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Tổ chức thẩm định, nghiệm thu các sản phẩm của Dự án 513, trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ xem xét, quyết định.

6. Tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ Nội vụ theo định kỳ sáu tháng, một năm và báo cáo đột xuất về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Dự án 513.

7. Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Bộ Nội vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Kinh phí hoạt động

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được trích từ nguồn kinh phí bảo đảm triển khai thực hiện Dự án 513.

Điều 4. Điều Khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

2. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Quản lý Dự án 513 và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng;
- TT Nguyễn Duy Thăng;
- Lưu: VT, Vụ CQĐP (2b).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thái Bình

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 784/QĐ-BNV

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu784/QĐ-BNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/08/2012
Ngày hiệu lực31/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 784/QĐ-BNV

Lược đồ Quyết định 784/QĐ-BNV 2012 thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện hoàn thiện bản đồ địa giới hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 784/QĐ-BNV 2012 thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện hoàn thiện bản đồ địa giới hành chính
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu784/QĐ-BNV
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýNguyễn Thái Bình
        Ngày ban hành31/08/2012
        Ngày hiệu lực31/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 784/QĐ-BNV 2012 thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện hoàn thiện bản đồ địa giới hành chính

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 784/QĐ-BNV 2012 thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện hoàn thiện bản đồ địa giới hành chính

            • 31/08/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/08/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực