Quyết định 784/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 784/QĐ-LĐTBXH năm 2013 phê duyệt danh sách 40 trường công lập để tập trung đầu tư thành trường nghề chất lượng cao đến năm 2020 do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 784/QĐ-LĐTBXH năm 2013 đầu tư trường nghề chất lượng cao đến 2020


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 784/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH SÁCH 40 TRƯỜNG CÔNG LẬP ĐỂ TẬP TRUNG ĐẦU TƯ THÀNH TRƯỜNG NGHỀ CHẤT LƯỢNG CAO ĐẾN NĂM 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020;

Căn cứ Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Dạy nghề thời kỳ 2011-2020;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách 40 trường công lập để tập trung đầu tư thành trường nghề chất lượng cao đến năm 2020, trong đó: đến năm 2015 có 26 trường và đến năm 2020 có 40 trường.

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Nguồn kinh phí hỗ trợ đầu tư

1. Dự án "Đổi mới và phát triển dạy nghề" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012-2015 đã được phê duyệt tại Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Các nguồn viện trợ trong nước, quốc tế (nếu có), Ngân sách của các Bộ, ngành, địa phương, nguồn thu sự nghiệp của trường và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Tổng cục Dạy nghề có trách nhiệm tổ chức xây dựng Đề án xây dựng 40 trường nghề chất lượng cao trình Bộ để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, với các nội dung:

- Các tiêu chí của trường nghề chất lượng cao.

- Cơ chế, chính sách đầu tư và lộ trình đầu tư.

- Kiểm định, đánh giá, công nhận.

2. Các Bộ, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý các trường có trách nhiệm:

- Hướng dẫn, chỉ đạo các trường xây dựng dự án đầu tư theo lộ trình.

- Phê duyệt dự án đầu tư theo quy định và gửi về Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, theo dõi và xây dựng kế hoạch kinh phí hàng năm từ Dự án "Đổi mới và phát triển dạy nghề" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề.

- Phân bổ thêm vốn đầu tư từ các nguồn khác hàng năm cho trường theo lộ trình thực hiện dự án và đồng bộ với nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề phân bổ từ Ngân sách Trung ương, đảm bảo đủ vốn thực hiện dự án theo Quyết định đã phê duyệt.

- Đảm bảo các điều kiện về đất đai, biên chế, kinh phí chi thường xuyên để các trường triển khai thực hiện có hiệu quả.

3. Các trường được lựa chọn để tập trung đầu tư thành trường nghề chất lượng cao có trách nhiệm: xây dựng dự án đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo thực hiện kế hoạch đào tạo đạt các tiêu chí, tiêu chuẩn trường chất lượng cao đã được phê duyệt.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, các Bộ, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hiệu trưởng các trường nêu tại Điều 1, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu VT, TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Phi

 

PHỤ LỤC:

DANH SÁCH 40 TRƯỜNG CÔNG LẬP ĐỂ TẬP TRUNG ĐẦU TƯ THÀNH TRƯỜNG NGHỀ CHẤT LƯỢNG CAO ĐẾN NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 784/QĐ-LĐTBXH ngày 21 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Tên trường

Trong đó

Thuộc Bộ, Ngành, Địa phương

Tỉnh

Đến năm 2015

Đến năm 2020

 

Tổng số

26

40

 

 

1

Trường CĐN Quy Nhơn

1

1

Bình Định

Bình Định

2

Trường CĐN Thành phố Hồ Chí Minh

1

1

T.p HCM

T.p HCM

3

Trường CĐN Cơ điện Xây dựng Việt Xô

1

1

Bộ NN&PTNT

Ninh Bình

4

Trường CĐN Cơ khí Nông nghiệp

1

1

Bộ NN&PTNT

Vĩnh Phúc

5

Trường CĐN Công nghiệp Hà Nội

1

1

T.p Hà Nội

T.p Hà Nội

6

Trường CĐN Kỹ thuật - Công nghệ

1

1

Bộ LĐ-TBXH

Hà Nội

7

Trường CĐN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

1

1

Bà Rịa - Vũng Tàu

Bà Rịa - Vũng Tàu

8

Trường CĐN Việt - Đức Vĩnh Phúc

1

1

Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

9

Trường CĐN Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc

1

1

Nghệ An

Nghệ An

10

Trường CĐN số 3 - BQP

1

1

Bộ Quốc phòng

Hải Phòng

11

Trường CĐN Công nghệ cao Hà Nội

1

1

T.p Hà Nội

Hà Nội

12

Trường CĐN Nha Trang

1

1

Khánh Hòa

Khánh Hòa

13

Trường CĐN Cần Thơ

1

1

Cần Thơ

Cần Thơ

14

Trường CĐN Đà Nẵng

1

1

Đà Nẵng

Đà Nẵng

15

Trường CĐN số 8 - BQP

1

1

Bộ Quốc phòng

Đồng Nai

16

Trường CĐN Cơ điện - Xây dựng và Nông Lâm Trung Bộ

1

1

Bộ NN&PTNT

Bình Định

17

Trường CĐN Việt - Đức Hà Tĩnh

1

1

Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

18

Trường CĐN GTVT Trung ương II

1

1

Bộ GTVT

Hải Phòng

19

Trường CĐN Kỹ thuật - Công nghệ Tp Hồ Chí Minh

1

1

Bộ LĐ-TBXH

T.p HCM

20

Trường CĐN Du lịch Huế

1

1

Bộ VHTT&DL

TT Huế

21

Trường CĐN LIMAMA 2

1

1

Bộ Xây dựng

Đồng Nai

22

Trường CĐN Cơ điện Phú Thọ

1

1

Bộ NN&PTNT

Phú Thọ

23

Trường CĐN Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng

1

1

Bộ VHTT&DL

Hải Phòng

24

Trường CĐN Yên Bái

1

1

Yên Bái

Yên Bái

25

Trường CĐN số 4 - BQP

1

1

Bộ Quốc phòng

Nghệ An

26

Trường CĐN Hải Dương

1

1

Hải Dương

Hải Dương

27

Trường CĐN Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương

 

1

T.p HCM

T.p HCM

28

Trường CĐN Cơ điện Hà Nội

 

1

Bộ NN&PTNT

Hà Nội

29

Trường CĐN Đà Lạt

 

1

Lâm Đồng

Lâm Đồng

30

Trường CĐN Thanh niên dân tộc Tây Nguyên

 

1

Đắk Lắk

Đắk Lắk

31

Trường CĐN Cơ giới và Thủy lợi

 

1

Bộ NN&PTNT

Đồng Nai

32

Trường CĐN Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang

 

1

Bắc Giang

Bắc Giang

33

Trường CĐN GTVT Trung ương I

 

1

Bộ GTVT

Hà Nội

34

Trường CĐN GTVT Trung ương III

 

1

Bộ GTVT

T.p HCM

35

Trường CĐN Nam Định

 

1

Nam Định

Nam Định

36

Trường CĐN Cơ giới Ninh Bình

 

1

Bộ NN&PTNT

Ninh Bình

37

Trường CĐN Du lịch Vũng Tàu

 

1

Bộ VHTT&DL

Bà Rịa - Vũng Tàu

38

Trường CĐN Du lịch - Thương mại Nghệ An

 

1

Nghệ An

Nghệ An

39

Trường CĐN Công nghệ Hà Tĩnh

 

1

Tổng LĐLĐVN

Hà Tĩnh

40

Trường CĐN Kiên Giang

 

1

Kiên Giang

Kiên Giang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 784/QĐ-LĐTBXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu784/QĐ-LĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/05/2013
Ngày hiệu lực21/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 784/QĐ-LĐTBXH

Lược đồ Quyết định 784/QĐ-LĐTBXH năm 2013 đầu tư trường nghề chất lượng cao đến 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 784/QĐ-LĐTBXH năm 2013 đầu tư trường nghề chất lượng cao đến 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu784/QĐ-LĐTBXH
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýNguyễn Ngọc Phi
        Ngày ban hành21/05/2013
        Ngày hiệu lực21/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 784/QĐ-LĐTBXH năm 2013 đầu tư trường nghề chất lượng cao đến 2020

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 784/QĐ-LĐTBXH năm 2013 đầu tư trường nghề chất lượng cao đến 2020

           • 21/05/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/05/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực