Quyết định 784/QĐ-UBND

Quyết định 784/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề tài “Nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ xuất khẩu hàng nông sản tỉnh Bắc Giang”

Nội dung toàn văn Quyết định 784/QĐ-UBND đề tài nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ xuất khẩu hàng nông sản Bắc Giang 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BẮC GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 784/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 25 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ TÀI “NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP HỖ TRỢ XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG SẢN CỦA TỈNH BẮC GIANG”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 40/TTr-KHCN ngày 16/5/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề tài “Nghiên cu các giải pháp hỗ trợ xuất khẩu hàng nông sản của tỉnh Bắc Giang”, với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên đề tài: Nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ xuất khẩu hàng nông sản của tỉnh Bắc Giang.

2. Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội

3. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Thanh Phương

4. Thi gian thực hiện: 18 tháng (ttháng 05/2016 đến tháng 10/2017).

5. Mục tiêu của đề tài

- Nghiên cứu hỗ trợ đẩy mạnh xuất khẩu hàng nông sản của tỉnh trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng xuất khẩu hàng nông sản của tỉnh Bắc Giang.

- Nghiên cứu các phương thức, đề xuất giải pháp tổng thể hỗ trợ xuất khẩu hàng nông sản có thế mạnh của tỉnh Bắc Giang.

- Biên soạn sách chuyên khảo.

6. Nội dung thực hiện

6.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về các phương thức hỗ trợ đẩy mạnh xuất khẩu nông sản

- Nghiên cứu chuyên đề: Nghiên cứu các rào cản xuất khẩu nông sản và một số lưu ý trong xuất khẩu nông sản tỉnh Bắc Giang.

- Nghiên cứu chuyên đề: Nghiên cứu các quy định, tiêu chuẩn và chứng nhận đối với xuất khẩu nông sản vào một số thị trường khó tính: Mỹ, EU, Nhật Bản....

- Nghiên cứu chuyên đề: Kinh nghiệm của các nước xúc tiến, hỗ trợ xuất khẩu nông sản và vận dụng kinh nghiệm đó gợi ý chính sách cho địa phương.

- Nghiên cứu chuyên đề: Phân tích ảnh hưởng của hiệp định TPP trong xuất khẩu nông sản - một số lưu ý về chính sách hỗ trợ xuất khẩu nông sản của Tỉnh Bắc Giang.

- Nghiên cứu chuyên đề: Xu hướng hỗ trợ xuất khẩu nông sản trên thế giới đến năm 2030.

6.2. Nghiên cứu, đánh giá phân tích thực trạng xuất khẩu nông sản của tỉnh Bắc Giang

- Thiết kế 03 mẫu phiếu điều tra và tổ chức điều tra, khảo sát: 900 phiếu khảo sát các doanh nghiệp/hộ nông dân sản xuất hàng nông sản xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang về thực trạng về quy mô sản xuất, công nghệ áp dụng vào sản xuất và chế biến nông sản xuất khẩu; tìm hiểu sự hài lòng của doanh nghiệp đối với chính sách của chính quyền địa phương trong hỗ trợ hoạt động của doanh nghiệp/hộ dân; 250 phiếu khảo sát các doanh nghiệp tham gia sản xuất, phân phối, tiêu thụ và xut khu nông sản của tỉnh Bc Giang vmôi trường kinh doanh, liên kết doanh nghiệp trong kinh doanh xuất khẩu nông sản; 50 phiếu khảo sát các cơ quan, chính quyền tỉnh Bắc Giang về chính sách hỗ trợ và thúc đẩy xuất khẩu nông sản.

- Báo cáo xử lý số liệu, phân tích thông tin số liệu điều tra.

- Nghiên cứu chuyên đề: Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang ảnh hưởng đến sản xuất và xuất khẩu nông sản.

- Nghiên cứu chuyên đề: Năng lực cạnh tranh của các mặt hàng xuất khẩu của Tỉnh Bắc Giang dựa trên mô hình Heckscher-Ohlin.

- Nghiên cứu chuyên đề: Thực trạng sản xuất nông sản xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

- Nghiên cứu chuyên đề: Nghiên cứu, phân tích hoạt động xuất khẩu nông sản của tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2010-2016.

- Nghiên cứu chuyên đề: Thực trạng hoạt động xúc tiến thương mại và hỗ trợ xuất khẩu hàng nông sản tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2010-2016.

- Nghiên cứu chuyên đề: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu nông sản của tỉnh, giai đoạn 2010-2016.

- Nghiên cứu chuyên đề: Phân tích rủi ro phát sinh trong kinh doanh xuất khẩu nông sản của tỉnh Bắc Giang.

- Nghiên cứu chuyên đề: Nghiên cứu sự phát triển của mạng lưới doanh nghiệp vừa và nhỏ và điều kiện đliên kết, hình thành mạng lưới hỗ trợ xuất khẩu nông sản ở tỉnh Bắc Giang.

6.3. Nghiên cứu hệ thống các giải pháp hỗ trợ xuất khẩu nông sản có thế mạnh của tỉnh Bắc Giang

- Nghiên cứu chuyên đề: Giải pháp hỗ trợ xuất khẩu nông sản tỉnh Bắc Giang vào một số thị trường khó tính.

- Nghiên cứu chuyên đề: Giải pháp hỗ trợ xuất khẩu nông sản của tỉnh Bắc Giang thông qua hỗ trợ thông tin thị trường, sản phẩm.

- Nghiên cứu chuyên đề: Nghiên cứu hỗ trợ xuất khẩu nông sản của tỉnh Bắc Giang thông qua hội chợ, triển lãm, phát triển và sử dụng các đại lý.

- Nghiên cứu chuyên đề: Xây dựng và khai thác chuỗi giá trị toàn cầu, chuỗi giá trị hàng nông sản để thực hiện hỗ trợ xuất khẩu nông sản của tỉnh Bắc Giang.

- Nghiên cứu chuyên đề: Chiến lược cho doanh nghiệp trong đàm phán, thực hiện các hợp đồng xuất khẩu nông sản của tỉnh Bắc Giang.

- Nghiên cứu chuyên đề: Các biện pháp phòng vệ rủi ro cho doanh nghiệp xuất khẩu nông sản của tỉnh Bắc Giang.

- Nghiên cứu chuyên đề: Ứng dụng mô hình sản xuất và tiêu thụ nông sản theo hp đồng giữa doanh nghiệp và nhà sản xuất nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng nông sản của tỉnh.

- Nghiên cứu chuyên đề: Nghiên cứu ng dụng hình thức tài trợ thương mại và bảo hiểm tín dụng xuất khẩu trong xuất khẩu nông sản của Tỉnh Bắc Giang.

- Nghiên cứu chuyên đề: Đề xuất chiến lược phát triển xuất khẩu nông sản của tỉnh Bắc Giang nhằm duy trì và tăng trưởng kinh tế của tnh trung và dài hạn.

6.4. Nghiên cứu biên soạn sách chuyên khảo về xuất khẩu nông sản tỉnh Bắc Giang

- Biên soạn và xuất bản sách chuyên khảo dùng cho các sở, ban, ngành của tỉnh Bắc Giang, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang.

6.5. Tổ chức hội thảo khoa học, tập huấn nghiệp vụ xuất khẩu cho doanh nghiệp

- Tổ chức 02 hội thảo khoa học thuộc nội dung nghiên cứu;

- Tổ chức 03 lớp tập huấn cho các doanh nghiệp tỉnh về nghiệp vụ xuất khẩu nông sản vào một số thị trường khó tính.

6.6. Báo cáo khoa học kết quả thực hiện đề tài.

7. Dự kiến sản phẩm của đề tài

- Báo cáo khoa học kết quả nghiên cứu đề tài.

- 22 chuyên đề nghiên cứu khoa học.

- Kỷ yếu 02 cuộc hội thảo khoa học.

- Đề xuất hệ thống giải pháp hỗ trợ xuất khẩu nông sản của tỉnh Bắc Giang.

- 200 cuốn sách chuyên khảo cho các sở, ban, ngành của tỉnh Bắc Giang, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang.

- Các sản phẩm khác: 03 mẫu phiếu khảo sát với 1200 phiếu điều tra đầy đủ thông tin; báo cáo kết quả điều tra; 03 lớp tập huấn nghiệp vụ xuất khẩu nông sản cho doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang.

8. Kinh phí thực hiện

Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh: 400.000.000 đồng (Bn trăm triệu đồng).

Điều 2. Cơ quan chtrì, chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm triển khai thực hiện đề tài đúng tiến độ và nội dung đã được phê duyệt.

Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm quản lý, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và nghiệm thu đề tài theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tnh, Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, Chủ nhiệm đề tài và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, Nam.CN (2).
Bản điệu tử:
-
VP UBND tỉnh: LĐVP, TKCT, TH, KT, TPCNN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Dương Văn Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 784/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu784/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/05/2016
Ngày hiệu lực25/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 784/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 784/QĐ-UBND đề tài nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ xuất khẩu hàng nông sản Bắc Giang 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 784/QĐ-UBND đề tài nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ xuất khẩu hàng nông sản Bắc Giang 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu784/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýDương Văn Thái
        Ngày ban hành25/05/2016
        Ngày hiệu lực25/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 784/QĐ-UBND đề tài nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ xuất khẩu hàng nông sản Bắc Giang 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 784/QĐ-UBND đề tài nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ xuất khẩu hàng nông sản Bắc Giang 2016

            • 25/05/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/05/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực