Quyết định 785/QĐ-BNV

Quyết định 785/QĐ-BNV năm 2012 về Kế hoạch thực hiện Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính" giai đoạn 2012 - 2015 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 785/QĐ-BNV Kế hoạch thực hiện Dự án Hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ


BỘ NỘI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 785/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN “HOÀN THIỆN, HIỆN ĐẠI HÓA HỒ SƠ, BẢN ĐỒ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH” GIAI ĐOẠN 2012-2015

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy đnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cQuyết định s513/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dụng cơ sở dliệu về địa giới hành chính”;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Dán “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” (sau đây viết tắt là Dự án 513) giai đoạn 2012-2015.

Điều 2. Giao Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương tham mưu, giúp Lãnh đạo Bộ thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch; định kỳ báo cáo Lãnh đạo Bộ về tiến độ, kết quả triển khai Kế hoạch.

2. Hằng năm, chủ trì, phi hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính, Ban Quản lý Dự án 513 và các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ có liên quan lập dự toán kinh phí bảo đảm thực hiện Kế hoạch và kinh phí hoạt động của Ban Chđạo triển khai thực hiện Dự án 513, Ban Quản lý Dự án 513 để báo cáo Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Ban Quản lý Dự án 513 và Thủ trưởng các đơn vị, địa phương liên quan chu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Bộ trưởng (đ báo cáo);
-
TT Nguyễn Duy Thăng;
-
Lưu: VT, Vụ CQĐP (2b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNG
Nguyễn Duy Thăng

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN HOÀN THIỆN, HIỆN ĐẠI HÓA HỒ SƠ, BẢN ĐỒ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyểt định số 785/QĐ-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

Thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hsơ, bản đđịa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính, Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án như sau:

I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TRIN KHAI THC HIỆN D ÁN

1. Tổ chức Hội nghị triển khai Dự án

a) Thành phần:

- Ở Trung ương: đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Ngoại giao, Bộ Quc phòng, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Ở địa phương: đại điện lãnh đạo y ban nhân dân tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương, Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường.

b) Nội dung: Thống nhất quan điểm chỉ đạo, thẩm quyền và trách nhiệm của các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương trong công tác triển khai thực hiện Dự án bảo đảm mục tiêu, yêu cầu và tiến độ đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012.

c) Thời gian hoàn thành: quý IV/2012.

2. Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án, thành phần gồm:

- Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Trưởng ban Chỉ đạo.

- Đại diện lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường - Phó Trưởng ban.

- Đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư - y viên.

- Đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính - y viên.

- Đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao - y viên.

- Đại diện lãnh đạo Bộ Công an - y viên.

- Đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng - y viên.

- Đại diện lãnh đạo Bộ Tư pháp - y viên.

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ - y viên.

- Đại diện lãnh đạo Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường - y viên.

- Đại điện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ gồm: Vụ Chính quyền địa phương; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ - y viên.

- Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và hưởng chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.

Thời gian thực hiện quý III/2012.

3. Thành lập Ban Quản Iý Dự án

Căn cứ vào nội dung, phạm vi và thời gian thực hiện Dự án, Bộ Nội vụ thành lập Ban qun lý Dự án giúp Lãnh đạo Bộ và Ban Chđạo triển khai thực hiện Dự án của Bộ Nội vụ thực hiện các nhiệm vụ quản lý Dự án như sau:

a) Tên Ban quản lý Dự án: “Ban Quản lý Dự án 513”

b) Thành phần Ban quản lý Dự án: gồm Giám đốc, Phó Giám đốc và các công chức, viên chức theo đề nghị của lãnh đạo Vụ Chính quyền địa phương.

c) Quy chế hoạt động, chi tiêu:

- Ban quản lý Dự án chịu trách nhiệm xây dựng Quy chế hoạt động, chi tiêu của Dự án theo quy định của pháp luật.

- Ban quản lý Dự án được phép sử dụng tài khoản và con dấu riêng.

- Ban quản lý Dự án làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và hưởng chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.

- Ban quản lý Dự án được thuê chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý địa giới hành chính, kỹ thuật đo đạc, bản đ, công nghệ thông tin và thực hiện một số nội dung công việc của Dự án theo hình thức hp đng thuê khoán chuyên môn.

d) Thời gian thực hiện: quý III/2012.

4. Hội nghị tổng kết công tác quản lý địa giới hành chính theo hồ sơ, bản đồ địa gii hành chính đã lập theo Chỉ thị số 364-CT ngày 06/11/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thng Chính phủ).

a) Địa điểm: tại Hà Nội.

b) Thành phần:

- Ở Trung ương: Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án, Ban Quản lý Dự án, đại diện lãnh đạo đơn vị chuyên môn có liên quan thuộc các Bộ, cơ quan Trung ương.

- Ở địa phương: đại diện lãnh đạo y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường và một số huyện, quận, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

c) Báo cáo tổng kết

- Bộ Nội vụ ban hành văn bản đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng báo cáo tổng kết của địa phương.

- Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Báo cáo tng kết và gửi lấy ý kiến góp ý bằng văn bản của các Bộ, cơ quan Trung ương có liên quan để hoàn thiện phục vụ Hội nghị tổng kết.

- Đại diện một số Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương báo cáo tham luận tại Hội nghị.

d) Thời gian thực hiện: quý IV/2012.

5. Tập huấn triển khai thực hiện Dự án

a) Hình thức tập huấn:

Bộ Nội vụ tổ chức 03 lớp tập huấn (3 ngày/lp) như sau:

+ Lớp tập huấn đối với 25 tnh, thành phố Miền Bắc và các Bộ, cơ quan Trung ương: tại thành phố Hà Nội.

+ Lớp tập huấn đối với 19 tnh, thành phố Miền Trung - Tây Nguyên và các Bộ, cơ quan Trung ương: tại thành phố Đà Nng.

+ Lớp tập huấn đối vi 19 tỉnh, thành phố Miền Nam và các Bộ, cơ quan Trung ương: tại thành phố Cần Thơ.

- UBND các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương tổ chức tập huấn đối với các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, xã, phường, thị trấn thuộc địa phương.

b) Thành phần dự các lp tập huấn:

- Đối với các Bộ, cơ quan Trung ương: đại diện lãnh đạo, chuyên viên đơn vị chuyên môn có liên quan trực tiếp đến hoạt động quản lý địa giới hành chính và đo đạc, bản đồ (mỗi Bộ, cơ quan Trung ương mời 02 công chức).

- Đi với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: đại diện lãnh đạo, chuyên viên Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường (mỗi đơn vị mời 02 công chức).

- Đối với các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh: đại diện lãnh đạo, chuyên viên Phòng Nội vụ, Phòng Tài nguyên và Môi trường (mi đơn vị mời 02 công chức).

- Đối với các xã, phường, thị trấn, gồm: Chủ tịch y ban nhân dân, công chức địa chính và Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng T dân ph.

c) Nội dung tập huấn

Bộ Nội vụ chủ trì biên soạn và thuyết trình nội dung sau:

+ Hướng dẫn chung công tác tổ chức triển khai thực hiện Dự án địa phương.

+ Trình tự, thủ tục thực hiện các hạng mục công việc của Dự án.

- Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì biên soạn và thuyết trình nội dung sau:

+ Cơ sở pháp lý, thực tiễn và phương pháp lập Thiết kế kỹ thuật - dự toán thực hiện các hạng mục công việc của Dự án ở địa phương.

+ Quy định kỹ thuật xác định đường địa giới hành chính trên đất liền; đường ranh giới hành chính trên biển và hoàn thiện, hiện đại hóa hsơ, bản đđịa giới hành chính các cấp.

+ Quy định kỹ thuật và phần mềm cập nhật cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính.

- Đề nghị Bộ Tài chính chủ trì biên soạn và thuyết trình nội dung hướng dẫn công tác quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hạng mục công việc của Dự án.

d) Thời gian thực hiện: quý IV/2012.

II. TRIỂN KHAI THC HIỆN D ÁN

Căn cứ vào Khoản IV, Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đđịa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”, việc tổ chức triển khai thực hiện các hạng mục công việc của Dự án theo trình tự, thủ tục sau:

1. Bước 1. Lập dự toán kinh phí bảo đảm nhiệm vụ triển khai thực hiện Dự án

- Các Bộ, cơ quan Trung ương liên quan lập Dự toán kinh phí bảo đảm nhiệm vụ triển khai thực hiện Dự án của cơ quan gửi Bộ Nội vụ đtổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đthẩm định, cấp kinh phí tchức thực hiện.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành chuyên môn liên quan xây dựng Thiết kế kỹ thuật - dự toán thực hiện các hạng mục công việc của Dự án ở địa phương, báo cáo Bộ Nội vụ và Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định làm căn cứ cân đối trong dự toán ngân sách địa phương để triển khai thực hiện.

Thời gian thực hiện: quý III của năm trước liền kề năm kế hoạch.

2. Bước 2. Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án cấp tỉnh

Chủ tịch y ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án ở địa phương gồm các thành phần sau:

- Giám đốc SNội vụ - Trưởng ban.

- Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường - Phó Trưởng ban.

- Các ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Ngoại vụ (nếu có), Công an, Bộ Chhuy quân sự, Văn phòng y ban nhân dân cấp tỉnh.

- Trưởng phòng Xây dựng Chính quyền, Sở Nội vụ - y viên kiêm Thư ký Ban Chỉ đạo.

Thời gian thực hiện: quý IV/2012.

3. Bước 3. Lựa chọn nhà thầu thực hiện các hạng mục công việc của Dự án

a) Căn cứ Điểm e, Khoản 2, Mục IV, Điều 1, Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan, Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án của Bộ Nội vụ và Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án cấp tnh tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các hạng mục công việc của Dự án. Công tác lựa chọn nhà thầu phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, công bng, dân chủ; phù hợp với quy định của pháp luật vđấu thầu và đáp ứng các điu kiện, tiêu chun sau:

- Là doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập và cấp Giấy phép hoạt động trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ về địa giới hành chính.

- Có đủ năng lực về máy móc, thiết bị, nhân lực để trực tiếp tổ chức thi công các công trình về phân định địa giới và lập hsơ, bản đđịa giới hành chính các cấp và đã có kinh nghiệm ít nhất 3 năm hoạt động trong lĩnh vực này.

b) Các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương báo cáo Ban Chỉ đạo triển khai thc hiện Dự án của Bộ Nội vụ vkết quả lựa chọn nhà thu thực hiện các hạng mục công việc của Dự án ở cơ quan, địa phương để thống nhất bằng văn bản trước khi ký kết Hợp đồng kinh tế.

c) Thời gian thực hiện: Từ quý IV/2012 đến quý II/2013.

4. Bước 4. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hp với các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương liên quan thực hiện chuyển vẽ đường địa giới hành chính theo kết quả thực hiện Chỉ thị số 364-CT ngày 06/11/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (sau đây viết tắt là Chỉ thị 364-CT) về giải quyết những tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính tỉnh, huyện, xã lên bộ bản đồ nền địa hình hệ tọa độ quốc gia VN 2000 phục vụ công tác triển khai thực hiện các hạng mục công việc của Dự án.

Thời gian thực hiện: Quý IV/2012.

5. Bước 5. Bộ Nội vụ chủ trì, phi hợp với các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương liên quan nghiên cứu, khảo sát thực tế và đề xuất phương án giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính giữa các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương.

a) Nhiệm vụ cụ thể:

- Giai đoạn I. Thực hiện trong quý I và quý II/2013, gồm:

+ Gia tỉnh Hòa Bình và tỉnh Ninh Bình: 04 khu vực.

+ Giữa tỉnh Hòa Bình và tỉnh Thanh Hóa: 01 khu vực.

+ Giữa tỉnh Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh: 01 khu vực.

- Giai đoạn II. Thực hiện trong quý III và IV/2013, gồm:

+ Giữa tỉnh Qung Ninh và thành phố Hải Phòng: 02 khu vực.

+ Giữa thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương: 01 khu vực.

+ Giữa tỉnh Vĩnh Phúc và thành phố Hà Nội: 01 khu vực.

+ Giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nng: 01 khu vực.

+ Giữa tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Đắk Lắk: 01 khu vực.

+ Giữa tỉnh Kiên Giang và tỉnh Bạc Liêu: 01 khu vực.

- Giai đoạn III. Thực hiện trong năm 2014, gồm:

Giải quyết những điểm không thống nhất về đường địa giới hành chính, hệ thống các mốc địa giới hành chính đã thhiện trên hsơ, bản đđịa giới hành chính theo Chỉ thị 364-CT với thực địa địa giới hành chính và thực tế quản lý địa giới hành chính khi giữa các địa phương không hiệp thương, thỏa thuận được.

b) Các hoạt động chủ yếu:

- Thu thập các tài liệu lịch sử, khoa học, pháp lý liên quan đến địa giới hành chính các cấp.

- Khảo sát hiện trạng các khu vực tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Xây dựng các báo cáo tổng quan về hiện trạng các khu vực tranh chấp và xác định các nguyên tắc cơ bản làm căn cứ đề xuất phương án giải quyết theo từng khu vực tranh chấp.

- Tổ chức các cuộc hội thảo khoa học, chuyên môn và khảo sát thực địa để hoàn thiện phương án giải quyết các khu vực tranh chấp địa giới hành chính.

- Tổ chức các Hội nghị hiệp thương, thỏa thuận giữa các địa phương liên quan đối với phương án xác định địa giới hành chính giữa các địa phương tại khu vực tranh chấp.

- Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định xác định địa giới hành chính giữa các địa phương tại các khu vực tranh chấp khi hiệp thương không thỏa thuận được.

- Xác định đường địa giới hành chính giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở thực địa theo kết quả hiệp thương hoặc theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

6. Bước 6. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương liên quan nghiên cứu, kho sát thực tế và đ xut phương án xác định phạm vi quản lý các bãi bồi cửa sông, các đảo, đá, bãi cạn, bãi ngầm và một số đối tượng địa lý khác trên vùng biển Việt Nam giữa các địa phương liên quan.

a) Nhiệm vụ cụ thể:

- Giai đoạn I. Thực hiện trong quý II và quý III/2013, gồm:

+ Giữa tỉnh Phú Yên với tỉnh Bình Định và trong nội bộ từng tỉnh.

+ Giữa tỉnh Kiên Giang với tỉnh Bạc Liêu và trong nội bộ từng tỉnh.

- Giai đoạn II. Thực hiện trong quý III và quý IV/2013, gồm:

+ Giữa tỉnh Quảng Ninh với thành phHải Phòng và trong nội bộ từng tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương.

+ Giữa thành phố Hải Phòng với tỉnh Thái Bình và trong nội bộ từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

+ Giữa tỉnh Thái Bình với tỉnh Nam Định và trong nội bộ từng tỉnh.

+ Giữa tỉnh Nghệ An với tỉnh Hà Tĩnh và trong nội bộ từng tỉnh.

+ Giữa tỉnh Hà Tĩnh với tỉnh Quảng Bình và trong nội bộ từng tỉnh.

+ Giữa tỉnh Quảng Bình với tỉnh Quảng Trị và trong nội bộ từng tnh.

+ Giữa tỉnh Quảng Trị với tỉnh Thừa Thiên Huế và trong nội bộ từng tỉnh.

+ Giữa tỉnh Thừa Thiên Huế với thành phố Đà Nng và trong nội bộ từng tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương.

+ Giữa thành phố Đà Nng với tnh Quảng Nam và trong nội bộ từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

+ Giữa tỉnh Quảng Nam vi tỉnh Quảng Ngãi và trong nội bộ từng tnh.

+ Giữa tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với thành phố Hồ Chí Minh và trong nội bộ từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

+ Giữa thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh Tiền Giang và trong nội bộ từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

+ Giữa tỉnh Tiền Giang với tỉnh Bến Tre và trong nội bộ từng tỉnh.

+ Giữa tỉnh Bến Tre với tỉnh Trà Vinh và trong nội bộ từng tỉnh.

- Giai đoạn III. Thực hiện trong quý I và quý II/2014, gồm:

+ Giữa tỉnh Nam Định với tỉnh Ninh Bình và trong nội bộ từng tnh.

+ Giữa tỉnh Ninh Bình với tnh Thanh Hóa và trong nội bộ từng tnh.

+ Giữa tỉnh Thanh Hóa với tỉnh Nghệ An và trong nội bộ từng tỉnh.

+ Giữa tỉnh Quảng Ngãi với tỉnh Bình Định và trong nội bộ từng tỉnh.

+ Giữa tỉnh Phú Yên với tnh Khánh Hòa và trong nội bộ từng tỉnh.

+ Giữa tỉnh Khánh Hòa với tỉnh Ninh Thuận và trong nội bộ từng tỉnh.

+ Giữa tỉnh Ninh Thuận với tỉnh Bình Thuận và trong nội bộ từng tỉnh.

+ Giữa tỉnh Bình Thuận với tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và trong nội bộ từng tỉnh.

+ Giữa tỉnh Trà Vinh với tỉnh Sóc Trăng và trong nội bộ từng tỉnh.

+ Giữa tỉnh Sóc Trăng với tỉnh Bạc Liêu và trong nội bộ từng tỉnh.

+ Giữa tỉnh Bạc Liêu với tỉnh Cà Mau và trong nội bộ từng tỉnh.

+ Giữa tỉnh Cà Mau với tỉnh Kiên Giang và trong nội bộ từng tỉnh.

b) Các hoạt động chủ yếu:

- Thu thập các tài liệu lịch sử, khoa học, pháp lý liên quan đến các bãi bồi cửa sông, các đảo, đá, bãi cạn, bãi ngầm và một số đối tượng địa lý khác trên vùng biển Việt Nam.

- Khảo sát hiện trạng các bãi bồi cửa sông, các đảo, đá, bãi cạn, bãi ngầm và một số đối tượng địa lý khác trên vùng biển Việt Nam.

- Xây dựng các báo cáo tổng quan về hiện trạng quản lý, sử dụng các bãi bồi cửa sông, các đảo, đá, bãi cạn, bãi ngầm và một số đối tượng địa lý khác trên vùng biển Vit Nam và đề xuất phương án xác định phạm vi quản lý giữa các địa phương liên quan.

- Tổ chức các cuộc hội tho khoa học, chuyên môn và khảo sát thực địa để hoàn thiện phương án xác định phạm vi quản lý các bãi bồi cửa sông, các đảo, đá, bãi cạn, bãi ngầm và một số đối tượng địa lý khác trên vùng biển Việt Nam giữa các địa phương liên quan.

- Tổ chức các Hội nghị hiệp thương, thỏa thuận giữa các địa phương liên quan đối với phương án xác định phạm vi quản lý các bãi bồi cửa sông, các đảo, đá, bãi cạn, bãi ngầm và một số đi tượng địa lý khác trên vùng biển Việt Nam giữa các địa phương liên quan.

- Trình Thủ tướng Chính phban hành quyết định xác định phạm vi quản lý các bãi bồi cửa sông, các đảo, đá, bãi cạn, bãi ngm và một s đi tượng địa lý khác trên vùng biển Việt Nam giữa các địa phương liên quan khi hiệp thương không thỏa thuận được.

- Xác định đường ranh giới quản lý hành chính ven biển ở thực địa theo kết quả hiệp thương hoặc theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

7. Bước 7. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương liên quan nghiên cứu, khảo sát thực tế và đề xuất phương án xác định đoạn đường địa giới hành chính chưa khép kín đến biên giới quốc gia.

a) Các hoạt động chủ yếu:

- Khảo sát thực tế đường địa giới hành chính của các địa phương có biên giới quốc gia và đề xuất phương án xác định đoạn đường địa giới hành chính chưa khép kín đến biên giới quc gia.

- Tổ chức hội nghị hiệp thương, thỏa thuận giữa các địa phương liên quan đối với phương án xác định đoạn đường địa giới hành chính chưa khép kín đến biên giới quốc gia.

- Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định phương án xác định đoạn đường địa giới hành chính chưa khép kín đến biên giới quốc gia khi giữa các địa phương liên quan không hiệp thương, thỏa thuận được.

- Xác định đoạn đường địa giới hành chính chưa khép kín đến biên giới quốc gia ở thực địa theo kết quả hiệp thương hoặc quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

b) Thời gian thực hiện: Năm 2013.

8. Bước 8. y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chtrì, phối hợp với các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương liên quan hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đđịa giới hành chính các cp.

a) Các hoạt động chủ yếu:

- Rà soát tính thống nhất của đường địa giới hành chính, hệ thống các mốc địa giới hành chính đã thể hiện trên hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính đã lập theo Chỉ thị 364-CT với thực địa địa giới hành chính và với thực tế quản lý địa giới hành chính (sau đây viết tắt là ĐGHC) của các địa phương; thống kê tình trạng mất, hỏng các mốc ĐGHC.

- Xây dựng các báo cáo đánh giá tổng quan về tính thống nhất của đường ĐGHC, hệ thống các mốc ĐGHC đã thể hiện trên hồ sơ, bản đồ ĐGHC đã lập theo Chỉ thị 364-CT với thực địa ĐGHC và thực tế quản lý ĐGHC của các địa phương; đề xuất phương án xác lập tính thống nhất của đường ĐGHC, hệ thống các mốc ĐGHC đã thể hiện trên hồ sơ, bản đồ ĐGHC đã lập theo Chỉ thị 364-CT với thực địa ĐGHC và thực tế quản lý ĐGHC của các địa phương.

- Tổ chức các cuộc hội thảo khoa học, chuyên môn và khảo sát thực địa để hoàn thiện phương án xác lập tính thống nhất của đường ĐGHC, hệ thống các mốc ĐGHC đã thể hiện trên hồ sơ, bản đồ ĐGHC đã lập theo Chỉ thị 364-CT với thực địa ĐGHC và thực tế quản lý ĐGHC của các địa phương.

- Tổ chức các Hội nghị hiệp thương, thỏa thuận giữa các địa phương liên quan đối với phương án xác lập tính thống nhất của đường ĐGHC, hệ thống các mốc ĐGHC đã thể hiện trên hsơ, bản đồ ĐGHC đã lập theo Chỉ thị 364-CT với thực địa ĐGHC và thực tế quản lý ĐGHC.

- Đúc mốc, cắm bổ sung các mốc ĐGHC; khôi phục các mốc ĐGHC bị mất; sửa chữa các mốc ĐGHC bị hỏng.

- Đo tọa độ và độ cao toàn bộ hệ thống mốc địa giới hành chính theo hệ tọa độ quốc gia VN 2000 bằng công nghệ định vị GPS, vẽ sơ đồ các mc ĐGHC.

- Chuyển vẽ, cập nhật bổ sung đường ĐGHC, vị trí các mốc ĐGHC và các yếu tố địa lý có liên quan đến ĐGHC lên bản đồ ĐGHC.

- Biên tập, hoàn thiện các tài liệu thuộc hồ sơ địa giới hành chính các cấp.

- Kiểm tra, nghiệm thu bản gốc thực địa hồ sơ, bản đồ ĐGHC các cấp.

- Hoàn thiện bản gốc thực địa hồ sơ, bản đồ ĐGHC và nhân bản.

- Bàn giao để Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quản lý các mốc ĐGHC.

- Ủy ban nhân dân các cấp có liên quan ký xác nhận pháp lý các bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính.

b) Thời gian thực hiện: năm 2013 và 2014.

9. Bước 9. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phi hợp với các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương liên quan xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính.

a) Các hoạt động chủ yếu:

- Xây dựng quy trình kỹ thuật để xây dựng cơ sở dữ liệu về ĐGHC.

- Xây dựng hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu về ĐGHC.

- Xây dựng phần mềm ứng dụng để quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu về ĐGHC.

- Cập nhật dữ liệu về ĐGHC từ bộ hồ sơ, bản đồ ĐGHC đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ xác nhận đạt 4 tính chất: đầy đủ, chính xác, pháp lý, thống nhất.

- Cơ sở dữ liệu về ĐGHC có cơ sdữ liệu không gian là dữ liệu nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 và 1:10.000 ở dạng mở để cập nhật, bổ sung các thông tin cn thiết vđịa giới hành chính các cp.

- Tích hợp cơ sở dữ liệu về ĐGHC với dữ liệu không gian, xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình tích hợp dữ liệu ĐGHC với dữ liệu không gian và cập nhật vào cơ sở dữ liệu để hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về ĐGHC.

b) Thời gian thực hiện: Từ quý I/2014 đến Quý II/2015.

10. Bước 10. Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án của Bộ Nội vụ chủ trì thẩm định, nghiệm thu các sn phẩm của Dự án.

a) Trưởng ban Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án của Bộ Nội vụ phê duyệt danh sách các tổ chức, cá nhân hợp đồng thực hiện tư vấn thẩm định kỹ thuật hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đĐGHC và kỹ thuật xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về ĐGHC. Căn cứ vào Quyết định phê duyệt của Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án của Bộ Nội vụ, Giám đốc Ban Quản lý Dự án ký kết hợp đồng giao khoán chính thức.

Thời gian thực hiện: Từ quý II/2013 đến quý I/2015.

b) Thẩm định, nghiệm thu hồ sơ, bản đồ ĐGHC đã được hoàn thiện, hiện đại hóa.

- Các hoạt động chủ yếu:

+ Thẩm định ngoại nghiệp:

Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp đã được hoàn thiện, hiện đại hóa theo tiêu chun kỹ thuật của Dự án và Báo cáo đánh giá kết quả nghiệm thu cơ scủa y ban nhân dân cấp tỉnh về việc các bộ hồ sơ, bản đồ ĐGHC các cấp thuộc địa phương đã được hoàn thiện, hiện đại hóa đạt 4 tính chất: đầy đủ, chính xác, pháp lý và thống nhất quy định tại Quyết định số 12/2008/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân định- địa giới hành chính và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp”, Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án của Bộ Nội vụ tổ chức Đoàn Kiểm tra tính thống nhất giữa hồ sơ, bản đồ ĐGHC với thực tế quản lý ĐGHC giữa các địa phương liên quan; giữa đường ranh giới hành chính và hệ thống các mốc ĐGHC đã thể hiện trong hồ sơ, bản đồ ĐGHC với trên thực địa.

Kết quả thẩm định ngoại nghiệp được xác định theo Biên bản giữa Đoàn Kiểm tra và y ban nhân dân cấp tỉnh.

+ Tiếp tục hoàn thiện bộ hồ sơ, bản đồ ĐGHC các cấp:

Căn cứ Biên bản xác nhận kết quả thẩm định thực địa, y ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức khắc phục những sai sót của bộ hồ sơ, bản đồ ĐGHC các cấp thuộc địa phương và báo cáo kết quả vBan Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án của Bộ Nội vụ.

+ Thẩm định nội nghiệp:

Căn cứ kết quả thẩm định ngoại nghiệp, báo cáo của y ban nhân dân cấp tỉnh và báo cáo của tổ chức, cá nhân hợp đồng tư vấn thẩm định kỹ thuật hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ ĐGHC, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án của Bộ Nội vụ quyết định họp Ban Chỉ đạo (có mời đại diện lãnh đạo cấp tỉnh dự) để thẩm định 4 tính chất của bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp, gồm: tính đầy đủ, tính chính xác, tính pháp lý và tính thống nhất.

Kết quả thẩm định nội nghiệp được xác định theo Biên bản làm việc giữa Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án của Bộ Nội vụ; Ban Quản lý Dự án 513; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và đơn vị nhận thầu thực hiện hoàn thiện, hiện đại hóa hsơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp.

+ Chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ ĐGHC các cấp:

Căn cứ Biên bản xác nhận kết quả thẩm định nội nghiệp, y ban nhân dân cấp tỉnh tiếp tục tổ chức khắc phục những nội dung còn phải bkhuyết. Đồng thời, có văn bản báo cáo và đề nghị Bộ trưởng Bộ Nội vụ xem xét, ban hành Quyết định công nhận slượng, chất lượng bộ hồ sơ, bản đồ ĐGHC các cấp thuộc địa phương.

+ Quyết định công nhận số lượng, chất lượng bộ hồ sơ, bản đồ ĐGHC các cấp đã được hoàn thiện, hiện đại hóa:

Căn cứ các Biên bản thẩm định ngoại nghiệp, nội nghiệp, các báo cáo của y ban nhân dân cấp tỉnh, của đơn vị nhận thầu thực hiện hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp, Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án của Bộ Nội vụ có văn bản báo cáo và đề nghị Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định công nhận số lượng, chất lượng bộ hồ sơ, bản đồ ĐGHC các cấp đã được hoàn thiện, hiện đại hóa.

- Thời gian thực hiện: Từ quý IV/2013 đến quý I/2015.

c) Thẩm định, nghiệm thu hệ thống cơ sdữ liệu về ĐGHC

- Các hoạt động chủ yếu:

+ Sau khi xem xét báo cáo của tổ chức, cá nhân hợp đồng tư vấn thẩm định kỹ thuật xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về ĐGHC và báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trưởng Ban Chỉ đạo trin khai thực hiện Dự án của Bộ Nội vụ quyết định họp Ban Chỉ đạo (có mời đại diện lãnh đạo cấp tỉnh dự) đ thm định, nghiệm thu hệ thống cơ sở dữ liệu về ĐGHC.

Kết quả thẩm định, nghiệm thu hệ thống cơ sở dữ liệu về ĐGHC được xác định theo Biên bản làm việc giữa Ban Chỉ đạo trin khai thực hiện Dự án ca Bộ Nội vụ, Ban Quản lý Dự án 513, Bộ Tài nguyên và Môi trường và y ban nhân dân cấp tỉnh.

+ Căn cứ Biên bản thẩm định, nghiệm thu và Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án ca Bộ Nội vụ có văn bản báo cáo và đề nghị Bộ trưởng Bộ Nội vụ xem xét ban hành quyết định công nhận chất lượng hệ thng cơ sở dữ liệu về ĐGHC.

- Thời gian thực hiện: quý II/2015.

11. Bước 11. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương liên quan tổ chức tập huấn, chuyển giao công nghệ quản lý, khai thác sử dụng phn mm cơ sở dữ liệu v ĐGHC.

a) Các hoạt động chủ yếu:

- Biên tập tài liệu và các Sline thuyết trình công nghệ quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu về ĐGHC.

- Cài đặt phn mềm tin học đáp ứng yêu cầu quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu về ĐGHC tại các Bộ, cơ quan Trung ương và các cấp chính quyền địa phương.

- Tổ chức các lớp tập huấn, gồm:

+ 01 lớp đi với các Bộ, cơ quan Trung ương.

+ 08 lớp đối với các địa phương phù hợp theo 08 vùng kinh tế trọng điểm.

b) Thời gian thực hiện: quý III/2015.

12. Bước 12. Bộ Nội vụ tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết công tác triển khai thực hiện Dự án và bàn giao các sản phẩm của Dự án.

a) Hội nghị sơ kết:

Định kỳ hàng năm, Trưởng ban Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án có trách nhiệm tổ chức hội nghị sơ kết công tác triển khai thực hiện Dự án ở các địa phương và trong cả nước.

b) Bàn giao các sản phẩm ca Dự án: Hoàn thành trong quý III/2015.

Căn cứ kết quả thẩm định, nghiệm thu và quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ công nhận số Iượng, chất lượng các sản phẩm của Dự án, Trưởng ban Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án cấp tỉnh chtrì hội nghị bàn giao các bộ hồ sơ, bn đồ địa giới hành chính để đưa vào quản lý, sử dụng và nộp lưu trữ quốc gia. Trưởng ban Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án của Bộ Nội vụ chủ trì hội nghị bàn giao hệ thống cơ sở dữ liệu về ĐGHC để đưa vào quản lý, sử dụng và nộp lưu trữ quốc gia.

c) Hội nghị tổng kết triển khai thực hiện Dự án: hoàn thành trong quý IV/2015.

Sau khi hoàn thành công tác bàn giao các sản phẩm của Dự án, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định tổ chức hội nghị tổng kết công tác triển khai thực hiện Dự án trong cả nước.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính. Bộ Nội vụ đnghị các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương liên quan tổ chức thực hiện bảo đảm mục tiêu, hiệu quả và tiến độ của Dự án./

Thuộc tính Văn bản pháp luật 785/QĐ-BNV

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 785/QĐ-BNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 31/08/2012
Ngày hiệu lực 31/08/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 785/QĐ-BNV

Lược đồ Quyết định 785/QĐ-BNV Kế hoạch thực hiện Dự án Hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 785/QĐ-BNV Kế hoạch thực hiện Dự án Hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 785/QĐ-BNV
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Người ký Nguyễn Duy Thăng
Ngày ban hành 31/08/2012
Ngày hiệu lực 31/08/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Quyết định 785/QĐ-BNV Kế hoạch thực hiện Dự án Hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ

Lịch sử hiệu lực Quyết định 785/QĐ-BNV Kế hoạch thực hiện Dự án Hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ

  • 31/08/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 31/08/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực