Quyết định 785/QĐ-UBND

Quyết định 785/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án tổ hợp công nghệ cao Samsung Thái Nguyên giai đoạn 1 - Điều chỉnh mở rộng lần 3 tại Khu công nghiệp Yên Bình, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Nội dung toàn văn Quyết định 785/QĐ-UBND 2017 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Samsung Thái Nguyên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 785/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 03 tháng 4 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN TỔ HỢP CÔNG NGHỆ CAO SAMSUNG THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 1 - ĐIỀU CHỈNH MỞ RỘNG LẦN 3 TẠI KHU CÔNG NGHIỆP YÊN BÌNH, THỊ XÃ PHỐ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Căn cứ Quyết định số 1885/QĐ-UBND ngày 30/7/2015 của Ủy ban nhân dân tnh Thái Nguyên về việc giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ một trường chi tiết, phương án cải tạo phục hồi môi trường và kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án, kim tra, xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo phục hồi môi trường phương án ci tạo phục hồi môi trường bổ sung theo quy định của Luật bảo vệ môi trường năm 2014;

Theo đề nghị của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án tổ hợp công nghệ cao Samsung Thái Nguyên giai đoạn 1 - Điều chỉnh mở rộng lần 3 tại Khu công nghiệp Yên Bình, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên họp ngày 23/01/2017 tại Sở Tài nguyên và Môi trường;

Xét nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án tổ hợp công ngh cao Samsung Thái Nguyên giai đoạn 1 - Điều chỉnh m rộng lần 3 tại Khu công nghiệp Yên Bình, thị xã Phổ Yên, tnh Thái Nguyên đã được chỉnh sửa bổ sung theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định kèm theo Văn bản giải trình số 1937/EHS/SEVT ngày 13/02/2017 và văn bản s 1969/EHS/SEVT ngày 06/3/2017 của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 143/TTr- STNMT ngày 22/3/2017 về vic phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án t hp công nghệ cao Samsung Thái Nguyên giai đoạn 1 - Điều chnh mở rng lần 3 tại Khu công nghiệp Yên Bình, thị xã Ph Yên, tnh Thái Nguyên và hồ sơ kèm theo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án tổ hp công nghệ cao Samsung Thái Nguyên giai đoạn 1 - Điều chỉnh mrộng lần 3 tại Khu công nghiệp Yên Bình, thị xã Phổ Yên, tnh Thái Nguyên (sau đây gọi là Dán) được lập bi Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (sau đây gọi là Chủ dự án), với các nội dung chyếu sau:

1. Vị trí, quy mô, công suất của Dự án:

1.1. Vị trí: Khu công nghiệp Yên Bình, thị xã Phổ Yên, tnh Thái Nguyên.

1.2. Quy mô, công suất:

- Tổng diện tích khu đất là 74,4 ha (không thay đổi). Không xây dựng thêm hạng mục, công trình mới;

- Dự án tổ hợp công nghệ cao Samsung Thái Nguyên giai đoạn 1 - Điều chỉnh mở rộng lần 3 là dự án mở rộng tiếp ni của Dự án thợp công nghệ cao Samsung Thái Nguyên giai đoạn 1 - Điều chỉnh mở rộng lần 2. Công suất sau khi điều chỉnh mở rộng không thay đổi gồm: điện thoại di động, máy tính bản 10.000.000 sản phẩm/tháng và vnhôm đồng hồ thông minh Watch phone 200 000 chi tiết/tháng; bổ sung thêm thiết bị làm sạch Dipping, thiết bị đánh bóng cho dây chuyền sản xuất kết cấu kim loại Metal và 01 phòng test pin đặt tại nhà component 2.

1.3. Phạm vi báo cáo: đánh giá các tác động môi trường dự án mở rộng và các tác động cộng hưởng vi dự án hiện tại và đề xuất các biện pháp giảm thiu.

2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với Dự án:

2 1. Thực hiện đúng và đầy đủ các giải pháp, biện pháp, cam kết về bảo vệ môi trường đã nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.

2 2. Phải đảm bảo các chất thải phát sinh từ hoạt động của Dự án được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường trước khi thải ra môi trường. Cụ thể:

- Xử lý bụi, khí thải đảm bo đáp ng QCVN 19:2009/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ và QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ trước khi thải ra môi trường. Khuyến khích lp đặt trạm quan trắc tự động môi trường trong khuôn viên khu vực nhà máy, kết nối số liệu với Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm soát diễn biến môi trường, kịp thời có biện pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường khi phát hiện các thông sô nhiễm vượt giới hạn cho phép.

- Nước thải phát sinh từ hoạt động của Dự án phải được thu gom và xử lý đm bảo tiêu chuẩn đầu vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp Yên Bình theo quy định.

- Quản lý, xử lý chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại theo đúng quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu; Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.

- Bố trí đủ diện tích kho chứa các loại chất thi, đặc biệt là các loại chất thải nguy hại.

- Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, xử lý chất thải phát sinh thứ cấp từ quá trình sơ hủy sản phẩm lỗi hỏng, đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình sơ hủy sản phẩm lỗi theo quy định. Tăng cường giám sát hoạt động của các nhà thầu trong quá trình vận chuyển, xử lý các loại chất thải nht là chất thải nguy hại, bùn bể tự hoại. Kịp thời phát hiện, kiểm soát, ngăn chặn tình trạng đthải trái phép ra môi trường và các hành vi vi phạm quy định Giấy phép hành nghxử lý chất thi nguy hại đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Giám sát việc sử dụng thức ăn thừa nhà ăn ca của Hội chăn nuôi tỉnh Thái Nguyên đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

2.3. Thực hiện nghiêm túc chương trình quan trắc môi trường theo báo cáo đánh giá tac đng môi trường đã được phê duyệt. Đơn vị thực hiện quan trắc môi trường phải được cơ quan có thẩm quyền cấp chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường đối với tất cả các thông số quan trắc. Giám sát việc thực hiện lấy mẫu của đơn vị quan trắc để đảm bảo theo đúng quy trình, đảm bo đtin cậy khách quan của số liệu. Sau mỗi đợt quan trắc môi trường, báo cáo kết quả quan trắc môi trường cho cơ quan quản lý theo quy định.

2.4. Lập và trình cơ quan chức năng phê duyệt kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, sự cố hóa chất trong quá trình triển khai, thực hiện dự án. Đảm bảo trong quá trình thực hiện không để xảy ra các sự cố về môi trường. Khuyến khích lắp đặt hệ thống thiết bị quan trắc, cảnh báo các sự c cháy n, rò rỉ hóa chất.

2.5. Tuyệt đối không sử dụng các loại hóa chất nằm trong danh mục cấm, các công nghệ, máy móc thiết bị lạc hậu, tiêu hao nhiều năng lượng và gây ô nhiễm môi trường.

3. Các điều kiện kèm theo:

3.1. Tuân thủ các yêu cầu về tiêu thoát nước, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng chng cháy, nổ, an toàn hóa chất trong quá trình thực hiện Dự án theo các quy định của pháp luật hiện hành.

3.2. Tuân thủ Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và các quy định hiện hành.

Điều 2. Chủ dự án có trách nhiệm sau đây:

1. Lập và gửi kế hoạch quản lý môi trường của dự án để niêm yết công khai theo quy định pháp luật.

2. Thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về bảo vệ môi trường, các điều kiện nêu tại Điều 1 Quyết định này và các nội dung bảo vệ môi trường khác đã đề xuất trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.

3. Hoàn thiện đầy đủ các công trình bảo vệ môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường trong thời gian không quá sáu (06) tháng. Lập hồ sơ đề nghị, kiểm tra xác nhận việc thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án gửi cơ quan có thẩm quyền đ kim tra, xác nhn trưc khi điều tra dự án vào vận hành chính thức.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu Dự án có những thay đổi so với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, Chủ dự án phải có văn bản báo cáo và chỉ được thực hiện những thay đổi sau khi có văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án là căn cứ để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định các bước tiếp theo của Dự án theo quy định tại Điều 25 Luật Bảo vệ môi trường; là cơ sở đcác cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường của dự án.

Điều 4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung bảo vệ môi trường trong báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đã được phê duyệt và các yêu cầu nêu tại Quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 18/3/2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án thợp công nghệ cao Samsung Thái Nguyên giai đoạn 1 - điều chỉnh mở rộng lần 2.

Giấy xác nhận số 73/GXN-STNMT ngày 30/6/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trưng về vic xác nhận thực hiện các công trình bảo vệ môi trường của Dự án Thợp công nghệ cao Samsung Thái Nguyên giai đoạn 1 - Điều chỉnh m rng lần 2 của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên tiếp tục có hiệu lực cho đến khi dự án Dự án thợp công nghệ cao Samsung Thái Nguyên giai đoạn 1- Điều chỉnh mở rộng lần 3 được xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp tnh Thái Nguyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Phổ Yên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Samsung Electronics việt Nam Thái Nguyên và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Lưu: HS, VT CNN.
        DAT.QĐ 30/3.10b

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nhữ Văn Tâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 785/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu785/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/04/2017
Ngày hiệu lực03/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 785/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 785/QĐ-UBND 2017 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Samsung Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 785/QĐ-UBND 2017 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Samsung Thái Nguyên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu785/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
        Người kýNhữ Văn Tâm
        Ngày ban hành03/04/2017
        Ngày hiệu lực03/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 785/QĐ-UBND 2017 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Samsung Thái Nguyên

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 785/QĐ-UBND 2017 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Samsung Thái Nguyên

         • 03/04/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 03/04/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực