Quyết định 786/QĐ-BNV

Quyết định 786/QĐ-BNV năm 2013 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg về tăng cường công tác sưu tầm, thẩm định, công bố, sử dụng các tài liệu, bản đồ, ấn phẩm và khen thưởng đối với các cá nhân, tổ chức đã sưu tầm và hiến tặng tài liệu liên quan đến chủ quyền biển, đảo Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 786/QĐ-BNV năm 2013 thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg hiến tặng tài liệu biển đảo


BỘ NỘI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 786/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 33/CT-TTG NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC SƯU TẦM, THẨM ĐỊNH, CÔNG BỐ, SỬ DỤNG CÁC TÀI LIỆU, BẢN ĐỒ, ẤN PHẨM VÀ KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI CÁC CÁ NHÂN, TỔ CHỨC ĐÃ SƯU TẦM VÀ HIẾN TẶNG TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ QUYỀN BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác sưu tầm, thẩm định, công bố, sử dụng các tài liệu, bản đồ, ấn phẩm và khen thưởng đối với các cá nhân, tổ chức đã sưu tầm và hiến tặng tài liệu liên quan đến chủ quyền biển, đảo Việt Nam;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tại Tờ trình số 316/TTr-VTLTNN ngày 15 tháng 5 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác sưu tầm, thẩm định, công bố, sử dụng các tài liệu, bản đồ, ấn phẩm và khen thưởng đối với các cá nhân, tổ chức đã sưu tầm và hiến tặng tài liệu liên quan đến chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Điều 2. Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức - Biên chế; Tổ chức, cán bộ; Kế hoạch - Tài chính; Chánh Văn phòng Bộ, Website Bộ Nội vụ, Tạp chí Tổ chức Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng Chính phủ; các Phó Thủ tướng;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Chính phủ (Vụ Khoa giáo - Văn xã);
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Nội vụ: Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, VTLTNN (05).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Văn Tất Thu

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 33/CT-TTG NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC SƯU TẦM, THẨM ĐỊNH, CÔNG BỐ, SỬ DỤNG CÁC TÀI LIỆU, BẢN ĐỒ, ẤN PHẨM VÀ KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI CÁC CÁ NHÂN, TỔ CHỨC ĐÃ SƯU TẦM VÀ HIẾN TẶNG TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ QUYỀN BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 786/QĐ-BNV ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Bộ Nội vụ)

Nội dung công việc

Đơn vị, cá nhân chủ trì

Cơ quan, đơn vị phối hợp

Thời gian

I. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị

Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước.

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Tháng 5, 6/2013

II. Tổ chức cuộc họp (tọa đàm) họp bàn về nhiệm vụ của Bộ Nội vụ trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg:

Thành phần: Lãnh đạo các Bộ: Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

- Văn phòng Bộ;

- Vụ Tổ chức - Biên chế;

- Vụ Tổ chức, cán bộ;

- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;

- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Tháng 6/2013

III. Các nhiệm vụ do Bộ Nội vụ chủ trì thực hiện

 

 

 

1. Thu thập các tư liệu có giá trị liên quan đến chủ quyền biển, đảo Việt Nam:

Yêu cầu các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu rà soát, thống kê, giao nộp tài liệu liên quan đến chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước

(Bộ Nội vụ)

- Bộ Ngoại giao;

- Các bộ, ngành, cơ quan trung ương

Quý III/2013

2. Lập bộ phận lưu trữ chuyên trách:

Bộ phận lưu trữ chuyên trách có vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: tiếp nhận, bảo quản, tổ chức sử dụng tài liệu có liên quan đến chủ quyền biển, đảo Việt Nam theo chế độ đặc biệt.

Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (Bộ Nội vụ)

- Bộ Ngoại giao;

- Bộ Công an

Quý I/2014

3. Xây dựng tiêu chuẩn, thủ tục khen thưởng đối với cá nhân, tổ chức phát hiện, hiến tặng tài liệu, tư liệu liên quan đến chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương

(Bộ Nội vụ)

- Bộ Ngoại giao;

- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước

Quý IV/2013

4. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ Đề án công bố tài liệu liên quan đến chủ quyền biển, đảo Việt Nam; xây dựng Đề án công bố tài liệu liên quan đến chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước.

- Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Bộ Ngoại giao.

 

IV. Các nhiệm vụ Bộ Nội vụ phối hợp thực hiện

 

 

 

1. Phổ biến thông tin, tuyên truyền để phát hiện, sưu tầm và trao tặng tư liệu về Biển Đông và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Bộ Ngoại giao

- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước

- Văn phòng Bộ;

- Website Bộ Nội vụ, Tạp chí Tổ chức Nhà nước;

- Website Cục, Tạp chí VTLTNN.

Theo chỉ đạo chung

2. Bộ Nội vụ giao cho Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tiếp nhận bản chính, bản sao có chứng thực hoặc bản gốc tài liệu sưu tầm được về chủ quyền biển, đảo Việt Nam từ Bộ Ngoại giao; nghiên cứu trình Bộ Nội vụ ban hành Quy chế đặc thù bảo quản, khai thác sử dụng tài liệu liên quan đến chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Bộ Ngoại giao

- Cơ quan nhà nước ở địa phương;

- Các cá nhân, tổ chức hiến tặng tài liệu.

Quý IV/2013

3. Tổ chức thẩm định các tư liệu sưu tầm được liên quan đến chủ quyền biển, đảo Việt Nam: Bộ Nội vụ (Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước) là thành viên Hội đồng Nhà nước thẩm định tài liệu sưu tầm liên quan đến chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;

- Bộ Ngoại giao.

 

V. Các nhiệm vụ khác

 

 

 

1. Quản lý, bảo vệ, bảo quản tài liệu về chủ quyền biển, đảo Việt Nam

 

 

 

a) Bảo vệ, bảo quản an toàn tuyệt đối kho lưu trữ tài liệu và tài liệu về chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước

Bộ Công an

Nhiệm vụ thường xuyên

b) Thực hiện việc quản lý tài liệu:

- Thống kê danh mục tài liệu liên quan đến chủ quyền biển, đảo hiện đang bảo quản tại các Trung tâm Lưu trữ quốc gia (trong đó có tài liệu sưu tầm được trong thời gian qua).

- Lập bản sao số hóa tài liệu liên quan đến chủ quyền biển, đảo đang bảo quản và tài liệu thu thập, tiếp nhận theo Chỉ thị 33/CT-TTg.

Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước

 

Từ năm 2013

2. Tổ chức khai thác sử dụng tài liệu liên quan đến chủ quyền biển, đảo Việt Nam

Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước.

 

 

3. Thực hiện Đề án Sưu tầm tài liệu quý, hiếm của Việt Nam và về Việt Nam (Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 644/QĐ-TTg ngày 31/5/2012) trong đó có khảo sát, sưu tầm tài liệu liên quan đến chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

 

 

Đến năm 2020 (Theo Quyết định 644/QĐ-TTg)

VI. Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị

 

 

Hàng năm

VII. Kinh phí thực hiện

 

 

 

Nguồn ngân sách nhà nước hàng năm

Vụ Kế hoạch - Tài chính

- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;

- Ban Thi đua - khen thưởng Trung ương.

Hàng năm (từ năm 2013)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 786/QĐ-BNV

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu786/QĐ-BNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2013
Ngày hiệu lực27/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 786/QĐ-BNV

Lược đồ Quyết định 786/QĐ-BNV năm 2013 thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg hiến tặng tài liệu biển đảo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 786/QĐ-BNV năm 2013 thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg hiến tặng tài liệu biển đảo
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu786/QĐ-BNV
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýVăn Tất Thu
        Ngày ban hành27/06/2013
        Ngày hiệu lực27/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 786/QĐ-BNV năm 2013 thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg hiến tặng tài liệu biển đảo

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 786/QĐ-BNV năm 2013 thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg hiến tặng tài liệu biển đảo

           • 27/06/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/06/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực