Quyết định 786/QĐ-UBND

Quyết định 786/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 786/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự Hưng Yên 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HƯNG YÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 786/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 22 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật T chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Ngh quyết số 103/2015/QH13 ngày 25/11/2015 ca Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Tố tụng n sự;

Căn c Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 ca Thtướng Chính ph ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự;

t đề nghcủa Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 214/TTr - STP ngày 08/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết đnh này Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Ttụng dân sự trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực ktừ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Giám đc các sở, ban, ngành tnh; Chủ tịch y ban nhân dân huyện, thành ph; Thủ trưng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết đnh này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp:
- Th
ường trc Tnh y;
- Thường trực
ND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Ch tịch UBND tnh;
- UBMTTQ Vi
ệt Nam tnh, VKSND tnh, TAND tnh, Cục THADS tỉnh;
- Lãn
h đạo VP UBND tnh;
- Đài PTTH t
nh, Báo Hưng Yên;
- Th
ông tn Việt Nam tại Hưng Yên;
- Phòng Nội chính;
- Trung tâm Tin học và Công báo tnh;
- Lưu: VT
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Minh Quang

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN
(Ban hành kèm th
eo Quyết định số 786/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của UBND tnh Hưng Yên)

Thực hiện Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính ph ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả Bộ luật T tng dân sự, qua đó sớm đưa các quy định của Bộ Luật vào cuộc sống khi có hiệu lực pháp luật.

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các sở, ban, ngành tỉnh, y ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, tchức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự phải bám sát Nghị quyết của Quốc hội và Kế hoạch của Thtướng Chính phủ; gắn việc triển khai thi hành Bộ luật Ttụng dân sự với việc triển khai các văn bn pháp luật khác có liên quan.

- Xác định cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phvới Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kim sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quc tỉnh, Hội luật gia triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân strên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt, phổ biến tuyên truyền

a) Tổ chức hội nghquán triệt, phổ biến tuyên truyền

- Cơ quan ch trì: S Tư pháp.

- Cơ quan phi hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kim sát nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thtỉnh, UBND các huyện, thành ph, các tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thuộc y ban nhân dân tỉnh, các cơ quan Tư pháp: các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Ủy ban Mặt trận T quc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận; đại diện lãnh đạo UBND huyện, thành phvà Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; cán bộ theo dõi công tác pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; báo cáo viên pháp luật cp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2016.

b) Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền Bộ luật Tố tụng dân sự trên các phương tiện thông tin đại chúng

- S Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch tuyên truyền.

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hưng Yên, Thông tn xã Việt Nam tại Hưng Yên và các cơ quan ch qun báo chí đóng trên địa bàn tỉnh xây dựng chương trình, chuyên mục, chuyên trang giới thiệu, tuyên truyn Bộ luật Tố tụng dân sự, nhất là những nội dung mới của Bộ luật Tố tụng dân sự; đng thời, có tin, bài phản ánh kịp thời về tình hình triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự tại địa phương, đơn vị.

- Thời gian thực hiện: Quý II và Quý III năm 2016.

c) Các sở, ban, ngành tnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phtổ chức phổ biến, tuyên truyền với hình thức, nội dung phù hợp với đối tượng cụ th.

Thời gian thực hiện: Năm 2016.

d) Đnghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tnh chỉ đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận cho hội viên, đoàn viên,

Thời gian thực hiện: Năm 2016.

2. Tổ chức tập huấn chuyên sâu

- Cơ quan chtrì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp; Các s, ban, ngành tỉnh, UBND các huyn, thành phố, tchức địa phương có liên quan, cơ quan thông tn, báo chí địa phương.

- Thời gian thực hiện: Quý II và Quý III năm 2016.

3. Rà soát các văn bản quy phm pháp luật có liên quan kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kp thời hủy bỏ, sửa đi, bổ sung hoặc đề xuất ban hành văn bản

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ đkiến nghị HĐND, UBND tỉnh bãi b, sa đổi, bổ sung hoặc đ xuất ban hành văn bn mới phù hợp với BLTTDS, gửi S Tư pháp.

b) Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Kết quả rà soát, đề xuất gửi STư pháp trước ngày 15/6/2016.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước, trong dự toán chi thường xuyên và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Các s, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm dự toán và bố trí trong nguồn ngân sách để tổ chức thực Kiện, Việc lập dự toán, quyết toán, quản lý, sdụng kinh phí cho công tác tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dn Luật,

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các s, ban, ngành tỉnh, y ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên; theo dõi, đôn đc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện; tng hợp, báo cáo y ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy đnh.

2. Đ nghTòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, y ban Mặt trận T quc Việt Nam tỉnh phối hợp với các s, ban, ngành tnh trong việc triển khai thi hành Bộ Luật Tố tụng dân sự.

3. Các s, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chđộng phối hợp với STư pháp tổ chức thực hiện Kế hoạch theo nhiệm vụ được phân công, bo đảm tiến độ, cht lượng, hiệu quả, tiết kiệm.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch chi tiết và tchức triển khai thi hành Bộ Luật Tố tụng dân sự trên địa bàn.

- Tổng hợp kết qugửi STư pháp trước ngày 10/11/2016.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 786/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu786/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/04/2016
Ngày hiệu lực22/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 786/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 786/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự Hưng Yên 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 786/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự Hưng Yên 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu786/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýNguyễn Minh Quang
        Ngày ban hành22/04/2016
        Ngày hiệu lực22/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 786/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự Hưng Yên 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 786/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự Hưng Yên 2016

           • 22/04/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/04/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực