Quyết định 788/QĐ-TCTL-VP

Quyết định 788/QĐ-TCTL-VP năm 2013 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 của Tổng cục Thuỷ lợi

Nội dung toàn văn Quyết định 788/QĐ-TCTL-VP năm 2013 Kế hoạch cải cách hành chính 2014


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC THỦY LỢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 788/QĐ-TCTL-VP

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA TỔNG CỤC THỦY LỢI NĂM 2014

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUỶ LỢI

Căn cứ Quyết định số 03/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuỷ lợi;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

Chỉ thị số 814/CT-BCS ngày 31/12/2010 của Ban cán Sự về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2010 – 2015 và đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1014/QĐ - TCTL - VP ngày 30/12/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục Thủy lợi giai đoạn 2011 - 2015;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Tổng cục Thủy lợi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 của Tổng cục Thuỷ lợi (nội dung kèm theo).

Điều 2. Giao các đơn vị trực thuộc Tổng cục, tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động theo Kế hoạch đã được phân công tại Quyết định này.

Điều 3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn Cải cách hành chính của Tổng cục.

Điều 4: Chánh Văn phòng Tổng cục, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Tổng cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng CCHC Bộ;
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Lưu VT, VPTC (P.TH).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Tỉnh

 

KẾ HOẠCH

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA TỔNG CỤC THỦY LỢI NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 788/QĐ-TCTL-VP ngày 29/11/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi)

A. MỤC TIÊU CHUNG

Trọng tâm Kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục Thủy lợi năm 2014 là xây dựng từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thủy lợi nước sạch nông thôn, đê điều, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai (sau đây gọi chung là thủy lợi); xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trong thực thi công vụ đạt chất lượng và hiệu quả; nâng cao chất lượng hành chính và chất lượng dịch vụ công nhằm tác động tích cực trong quản lý hành chính nhà nước đối với phát triển Thủy lợi; đảm bảo sự quản lý, điều hành kịp thời, thông suốt, công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả, tạo sự chuyển biến mới trong lĩnh vực thủy lợi.

B. NỘI DUNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

I. CẢI CÁCH THỂ CHẾ

1. Mục tiêu

Xây dựng và từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật về lĩnh vực thủy lợi theo hướng đơn giản, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp trong lĩnh vực thủy lợi, phù hợp với sự phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.

2. Nhiệm vụ

a) Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật theo Kế hoạch của Bộ giao; đảm bảo tính hợp pháp, đồng bộ và khả thi của các văn bản trong lĩnh vực thủy lợi, thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục.

b) Tiếp tục thực hiện đổi mới thể chế quản lý, xác định rõ vai trò quản lý nhà nước của các cấp, các doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác công trình thủy lợi.

c) Đổi mới và đa dạng hoá các phương pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tăng cường công tác kiểm tra thực hiện pháp luật về thủy lợi.

II. CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Mục tiêu

Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thủy lợi có liên quan tới cá nhân, tổ chức được cải cách theo hướng gọn nhẹ, đơn giản, giảm chi phí.

2. Nhiệm vụ

a) Rà soát, sửa đổi thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Tổng cục.

b) Kiểm soát các thủ tục hành chính quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục xây dựng theo quy định.

c) Công khai, minh bạch các thủ tục hành chính; các quy định hành chính; duy trì và cập nhật thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Tổng cục.

d) Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, doanh nghiệp đối với thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Tổng cục.

III. CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY

1. Mục tiêu

Chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục, của các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục, các địa phương được xác định rõ, khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống hoặc trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

2. Nhiệm vụ

a) Rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục; khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống hoặc trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị;

b) Nghiên cứu, đề xuất hệ thống quản lý nhà nước từ Tổng cục đến cơ sở, đảm bảo sự chỉ đạo kịp thời, thông suốt, chủ động và hiệu quả.

c) Thực hiện phân cấp quản lý hợp lý giữa Tổng cục với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục, phân định rõ thẩm quyền trách nhiệm phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao.

d) Tiếp tục cải tiến phương thức quản lý, lề lối làm việc của cơ quan quản lý trong lĩnh vực thủy lợi; thực hiện chương trình hoá công tác, quy chế hoá công vụ trong chỉ đạo điều hành của Tổng cục và các đơn vị.

VI. CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

1. Mục tiêu

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, có trình độ và năng lực thực thi nhiệm vụ, công vụ đáp ứng yêu cầu phát triển trong lĩnh vực thủy lợi.

2. Nhiệm vụ

a) Trên cơ sở xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Thủy lợi, xây dựng cơ cấu công chức, viên chức hợp lý gắn với vị trí việc làm.

b) Đổi mới công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với trình độ, năng lực và sở trường;

c) Xây dựng mô tả vị trí việc làm của các công chức, viên chức.

d) Đổi mới nội dung và chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trong ngành gắn với kế hoạch, quy hoạch, đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ của Tổng cục.

c) Thực hiện quy định về khen thưởng kỷ luật đối với công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.

V. CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG

1. Mục tiêu

Công tác quản lý tài chính được cải tiến, tạo sự chủ động và tăng cường trách nhiệm của các đơn vị, đảm bảo minh bạch, hiệu quả, ngăn chặn các hành vi tham nhũng.

2. Nhiệm vụ

a) Thực hiện đổi mới quản lý tài chính; cải tiến việc xây dựng kế hoạch, dự toán, phân bổ, cân đối ngân sách nhà nước và quản lý chi tiêu đảm bảo minh bạch, hiệu quả; tăng cường trách nhiệm và tạo sự chủ động cho các đơn vị trong việc chi tiêu ngân sách.

b) Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về tài chính (chi tiêu thường xuyên và chi tiêu đầu tư) đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục Thủy lợi; xây dựng kế hoạch chi tiêu trung hạn theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

c) Đổi mới cơ chế quản lý chi tiêu ngân sách đối với lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đào tạo, các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực thủy lợi.

d) Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch về tài chính công và các chỉ tiêu tài chính. Thực hiện Luật phòng chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

VI. HIỆN ĐẠI HOÁ HÀNH CHÍNH

1. Mục tiêu

Nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các cá nhân, tổ chức; tạo lập tác phong làm việc chuyên nghiệp, hiện đại trong các cơ quan của Tổng cục.

2. Nhiệm vụ

a) Tổ chức triển khai, rà soát, sửa đổi bổ sung duy trì, áp dụng các Quy trình ISO đã được cấp giấy chứng nhận.

b) Thực hiện các hoạt động chuyển giao ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý và điều hành, xây dựng hệ thống thông tin quản lý lĩnh vực thủy lợi có khả năng kết nối từ Bộ, Tổng cục, các đơn vị thuộc Tổng cục;

c) Ứng dụng công nghệ thông tin xử lý quy trình công việc trong nội bộ cơ quan trong hoạt động phục vụ hành chính công, dịch vụ công.

d) Công bố danh mục các dịch vụ hành chính công trên môi trường mạng thông tin điện tử của Tổng cục;

e) Bảo đảm các điều kiện để thực hiện các dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ cao trên môi trường mạng theo quy định của Chính phủ, Bộ.

f) Từng bước hiện đại hoá công sở cơ quan Tổng cục Thủy lợi và các đơn vị trực thuộc theo tiêu chuẩn của Chính phủ, phối hợp với điều kiện thực tế của Tổng cục.

VII. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Mục tiêu

Đảm bảo sự chủ động trong chỉ đạo, điều hành, nhanh nhạy, kịp thời, thông suốt và hiệu quả, thể hiện tính sáng tạo; tập trung các nguồn lực để đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, góp phần tạo sự chuyển biến mới trong lĩnh vực thủy lợi.

2. Nhiệm vụ

a) Xác định rõ và thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đối với công tác cải cách hành chính; vai trò, trách nhiệm của các cấp Ủy Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên.

b) Nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục.

c) Tăng cường tập trung nguồn lực tài chính và sử dụng hiệu quả phục vụ chương trình, kế hoạch cải cách hành chính.

d) Đẩy mạnh các hoạt động, tuyên truyền bằng nhiều hình thức trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục.

đ) Tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng về cải cách hành chính.

e) Áp dụng thực hiện Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính (Par inder) tại Tổng cục.

VIII. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Mục Tiêu

Nâng cao vai trò của cấp ủy đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Lãnh đạo Tổng cục, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong việc chỉ đạo, triển khai cải cách hành chính của Tổng cục

2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

a) Các cơ quan đơn vị có trách nhiệm tham gia xây dựng Kế hoạch CCHC hàng năm; tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch và theo sự phân công của lãnh đạo Tổng cục;

b) Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch cải cách hành chính về Tổng cục Thủy lợi (qua Văn phòng Tổng cục Thủy lợi) để tổng hợp báo cáo theo quy định.

c) Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi, ý kiến các đơn vị gửi về Văn phòng Tổng cục, để tổng hợp, trình Lãnh đạo Tổng cục xem xét và quyết định.

3. Trách nhiệm của Văn phòng Tổng cục:

Văn phòng Tổng cục Thủy lợi là đơn vị thường trực công tác cải cách hành chính của Tổng cục có trách nhiệm:

a) Kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp việc thực hiện kế hoạch; báo cáo về tình hình thực hiện cải cách hành chính của Tổng cục Thủy lợi theo quy định.

b) Trình Lãnh đạo Tổng cục quyết định các giải pháp tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và kiểm tra thực hiện công tác cải cách hành chính của Tổng cục. Đề xuất xử lý những vấn đề phát sinh, khen thưởng kịp thời, chính xác những đơn vị, cá nhân có thành tích; phê bình, kỷ luật những đơn vị, cá nhân thực hiện không nghiêm túc công tác cải cách hành chính.

4. Trách nhiệm của Vụ Kế hoạch Tài chính

- Hướng dẫn xây dựng kế hoạch tài chính để thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ cải cách hành chính;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan, xây dựng quy định chế độ tài chính hợp lý đối với công chức, viên chức làm công tác cải cách hành chính của Tổng cục và các đơn vị thuộc Tổng cục.

- Chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan trình cấp có thẩm quyền quyết định việc bố trí kinh phí thực hiện./.

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CCHC NĂM 2014 CỦA TỔNG CỤC THỦY LỢI
(Kèm theo Quyết định số 788/QĐ - TCTL-VP ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục thủy lợi)

Nội dung/Nhiệm vụ

Hoạt động/Sản phẩm

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Ghi chú

I. CẢI CÁCH THỂ CHẾ (04 nhiệm vụ, 08 hoạt động/ sản phẩm)

1. Triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 Bộ phê duyệt.

1.1. Tập trung hoàn thiện dự thảo Luật Thủy lợi theo kế hoạch.

- Vụ Quản lý nguồn nước và nước sạch & VSMTNT

Các đơn vị liên quan

Trình QH thông qua tháng 5/2015

 

1.2. Xây dựng Đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các văn bản QPPL năm 2014 theo kế hoạch của Bộ bảo đảm đúng trình tự, quy trình, phù hợp với yêu cầu của thực tiễn.

- Vụ Pháp chế, thanh tra

Các đơn vị liên quan

Theo kế hoạch của Bộ

(có kế hoạch riêng)

2. Rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật

2.1.Cập nhật, rà soát, kiểm tra văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực thuỷ lợi thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục, kịp thời phát hiện và đề xuất xử lý đối với văn bản trái pháp luật.

Vụ Pháp chế, thanh tra

Các đơn vị liên quan

Quý 1-4/2014

 

2.2 Lập và công bố các danh mục: văn bản QPPL đã hết hiệu lực thi hành; văn bản QPPL đang còn hiệu lực thi hành; kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới.

Vụ Pháp chế, thanh tra

Các đơn vị liên quan

Quý 1-4/2014

 

3. Tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục.

3.1. Tổ chức/tham gia các Hội nghị, tập huấn, bồi dưỡng tuyên truyền phổ biến pháp luật về thủy lợi

Vụ Pháp chế, thanh tra

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý 1-4/2014

 

3.2. Chủ trì/phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng Báo, Đài, VTV… In phát hành tài liệu, tờ gấp…

Vụ Pháp chế, thanh tra

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý 1-4/2014

 

4. Triển khai công tác theo dõi, thực hiện chính sách thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực QLNN của Tổng cục.

4.1. Tham gia tập huấn nghiệp vụ, kiểm tra, theo dõi thực hiện pháp luật

Vụ Pháp chế, thanh tra

Các đơn vị liên quan

Quý 1-4/2014

 

4.2. Tổ chức kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật về đê điều, quản lý khai thác CTTL.

Vụ Pháp chế, thanh tra

Các đơn vị liên quan

Quý 1-4/2014

 

II. CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (06 nhiệm vụ, 12 hoạt động/sản phẩm)

1. Các thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Tổng cục được sửa đổi, bổ sung.

1.1. Rà soát, đơn giản hoá các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Tổng cục

Vụ Pháp chế, thanh tra

Các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

 

1.2. Thống kê, công bố các thủ tục hành chính được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Tổng cục năm 2014.

Vụ Pháp chế, thanh tra

Các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

 

2. Kiểm soát các thủ tục hành chính quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục xây dựng theo quy định.

2.1. Tham gia xây dựng/có ý kiến về nội dung thủ tục hành chính trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục.

Vụ Pháp chế, thanh tra

Các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

 

2.2 Thống kê các Biểu mẫu, đánh giá tác động và tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính,

Vụ Pháp chế, thanh tra

Các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

 

2.3 Theo dõi, đánh giá việc thực thi thủ tục hành chính tại Tổng cục;

Vụ Pháp chế, thanh tra

Các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

 

2.4 Khảo sát đánh giá việc thực hiện nội dung thủ tục hành chính tại địa phương

Vụ Pháp chế, thanh tra

Các đơn vị có liên quan

Quý III

 

3. Các thủ tục hành chính được công khai, minh bạch theo quy định

3.1. Cập nhật hồ sơ văn bản, hồ sơ thủ tục hành chính

Vụ Pháp chế, thanh tra

Các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

 

3.2. Công khai thủ tục hành chính, quy định hành chính sau khi được ban hành.

Vụ Pháp chế, thanh tra

Các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

 

4. Phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp đối với thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Tổng cục được tiếp nhận và xử lý.

4.1 Tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các TTHC, các quy định hành chính.

Vụ Pháp chế, thanh tra

Các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

 

4.2 Phát hiện và trình cấp có thẩm quyền giải quyết những bất cập của các quy định hành chính thuộc chức năng quản lý của Tổng cục.

Vụ Pháp chế, thanh tra

Các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

 

5. Họp triển khai công tác Kiểm soát thủ tục hành chính

5.1 Tổ chức họp triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo Quý, năm

Vụ Pháp chế, thanh tra

Các đơn vị có liên quan

Hàng tháng/quý

 

6. Thực hiện chế độ báo cáo về công tác kiểm soát thủ tục hành chính

6.1 Báo cáo về kết quả thực hiện thủ tục hành chính theo quy định

Vụ Pháp chế, thanh tra

Các đơn vị có liên quan

Định kỳ

 

III. CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY (03 nhiệm vụ, 07 hoạt động/ sản phẩm)

1. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục, của các đơn vị.

1.1. Rà soát trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục

Văn phòng Tổng cục

Các đơn vị có liên quan

Quý I/2014

 

1.2. Rà soát sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Tổng cục theo chức năng, nhiệm vụ mới của Bộ

Văn phòng Tổng cục

Các đơn vị thuộc Tổng cục

Quý I/2014

 

1.3 Nghiên cứu, đề xuất để từng bước hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý ngành thủy lợi từ Trung ương đến địa phương

Văn phòng Tổng cục

Các đơn vị liên quan

Năm 2014

 

2. Sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định

2.1 Rà soát các Quyết định về phân cấp, ủy quyền của Tổng cục đối với các đơn vị

Văn phòng Tổng cục

Các đơn vị liên quan

Năm 2014

 

2.2 Phân công công tác lãnh đạo Tổng cục

Văn phòng Tổng cục

Các đơn vị liên quan

Năm 2014

 

3. Kiểm tra tình hình tổ chức, cán bộ và quy chế hoạt động của các đơn vị thuộc Tổng cục

3.1. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị tự kiểm tra, báo cáo

Văn phòng Tổng cục

Các đơn vị liên quan

Năm 2014

 

3.2. Tổ chức kiểm tra một số đơn vị trực thuộc

Văn phòng Tổng cục

Các đơn vị liên quan

Quý 3/2014

 

IV. XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CBCCVC (03 nhiệm vụ, 05 hoạt động/ sản phẩm)

1. Triển khai Luật Cán bộ, Công chức; Luật viên chức và các văn bản hướng dẫn dưới luật đến các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục theo hướng dẫn của Bộ

2.1. Triển khai thực hiện và kiểm tra đánh giá việc áp dụng Luật Cán bộ, Công chức và Luật viên chức

Văn phòng Tổng cục

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục

Năm 2014

 

2. Triển khai thực hiện Nghị định 41/2012/NĐ-CP quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

2.1. Xây dựng đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp theo quy định tại Nghị định và theo hướng dẫn của Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành; báo cáo Tổng cục Trưởng.

Văn phòng Tổng cục

Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục

Năm 2014

 

2.2. Tổng hợp, trình Bộ phê duyệt

Văn phòng Tổng cục

Các đơn vị liên quan

Năm 2014

 

3. Xây dựng Đề án phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và công chức, viên chức

3.1 Xây dựng Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên ngành thủy lợi địa phương

Văn phòng Tổng cục

Các đơn vị liên quan

Quý I/2014

 

3.2. Tổ chức/tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực cán bộ, công chức, viên chức thuộc Tổng cục

Văn phòng Tổng cục

Các đơn vị liên quan

Quý 1-4/2014

 

V. CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG (04 nhiệm vụ, 06 hoạt động/ sản phẩm)

1. Rà soát, sửa đổi qui chế chi tiêu nội bộ

1.1 Qui chế chi tiêu nội bộ được rà soát, bổ sung phù hợp với qui định hiện hành và thực tế của Tổng cục.

Văn phòng Tổng cục

Các đơn vị liên quan

Quý 1/2014

 

2. Công tác quản lý, xét duyệt quyết toán đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp được thực hiện nhanh, hiệu quả.

2.1 Thực hiện công tác xét duyệt quyết toán đảm bảo tiến độ kế hoạch, kịp thời và đúng quy định hiện hành.

Văn phòng Tổng cục; Vụ Kế hoạch tài chính

Các đơn vị liên quan

Quý 1-4/2014

 

2.2.Quyết định điều chỉnh quy định và phân cấp về quản lý tài chính

Vụ Kế hoạch tài chính

Các đơn vị liên quan

 

 

3. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý tài chính công

3.1 Tiếp tục đưa vào sử dụng các phần mềm về quản lý tài sản và quản lý ngân sách nhà nước

Văn phòng Tổng cục

Các đơn vị liên quan

Quý 1-4/2014

 

4. Đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với các đơn vị thuộc theo quy định

4.1. Tiếp tục thực hiện cơ chế khoán biên chế và kinh phí hành chính (Nghị định số 130/2005/NĐ-CP);

Vụ Kế hoạch - Tài chính; Văn phòng Tổng cục

Các cơ quan đơn vị liên quan

Quý 1-4/2014

 

4.2. Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm tại các đơn vị sự nghiệp công lập (Nghị định số 43/2006/NĐ-CP);

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Các cơ quan đơn vị liên quan

Quý 1-4/2013

 

VI. HIỆN ĐẠI HÓA HÀNH CHÍNH CHÍNH (04 nhiệm vụ, 17 hoạt động/ sản phẩm)

1. Đẩy mạnh triển khai ứng dụng CNTT thực hiện ở Bộ và các đơn vị. Nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng, đảm bảo mạng thông tin của Bộ hoạt động thông suốt, hiệu quả

1.1. Hạ tầng hệ thống mạng của Tổng cục luôn được bảo trì đảm bảo hoạt động thông suốt

Văn phòng Tổng cục

Các đơn vị liên quan

Quý 1-4/2014

 

1.2. Phát triển và sử dụng có hiệu quả hệ thống thư điện tử.

Văn phòng Tổng cục

Các đơn vị liên quan

Quý 1-4/2014

 

1.3. Đảm bảo an ninh, an toàn mạng, dữ liệu hệ thống mạng.

Văn phòng Tổng cục

Các đơn vị liên quan

Quý 1-4/2014

 

1.4. Báo cáo đánh giá mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT của Tổng cục

Văn phòng Tổng cục

Các đơn vị liên quan

Quý 1-4/2014

 

1.5. Triển khai ứng dụng thực hiện chữ ký số theo yêu cầu của Bộ

Văn phòng Tổng cục

Các đơn vị liên quan

Quý 1/2014

 

2. Nâng cao chất lượng Cổng thông tin điện tử của Tổng cục luôn được duy trì hoạt động, đảm bảo chất lượng theo quy định

2.1. Rà soát các quy chế, quy định về cập nhật, xử lý thông tin trên Website của Tổng cục

 

 

 

 

2.2. Cập nhật thường xuyên thông tin chỉ đạo điều hành, văn bản pháp luật, tin tức trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục.

Văn phòng Tổng cục

Các đơn vị liên quan

Quý 1-4/2014

 

2.3. Phối hợp với các đơn vị trả lời các câu hỏi trên mục Hỏi đáp của Cổng thông tin điện tử của Tổng cục

Văn phòng Tổng cục

Các đơn vị liên quan

Quý 1-4/2014

 

2.4. Thực hiện lấy ý kiến Dự thảo văn bản pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục.

Văn phòng Tổng cục

Các đơn vị liên quan

Quý 1-4/2014

 

3. Nâng cao kiến thức ứng dụng CNTT cho cán bộ, CCVC phù hợp với hành chính điện tử

3.1. Tổ chức đào tạo nâng cao kiến thức ứng dụng CNTT cho cán bộ, CCVC

Văn phòng Tổng cục

Các đơn vị liên quan

Quý 1-4/2014

 

4. Triển khai kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo kế hoạch của Bộ

4.1 Tổ chức triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo kế hoạch của Bộ

Văn phòng Tổng cục

Các đơn vị liên quan

Quý 2- 4/2014

 

5. Duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động thực hiện chức năng QLNN và giải quyết TTHC của Bộ theo quy định

5.1. Thực hiện duy trì, điều chỉnh hệ thống phù hợp với tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO9001:2008, thường xuyên cải tiến hệ thống hoạt động hiệu quả

Văn phòng Tổng cục

Các đơn vị liên quan

Quý 1-4/2014

 

5.2.Xây dựng Mục tiêu chính sách chất lượng của đơn vị năm 2014

Văn phòng Tổng cục

Các đơn vị liên quan

Tháng 1/2014

 

5.3.Tổ chức đánh giá nội bộ 02 lần/năm

Văn phòng Tổng cục

Các đơn vị liên quan

Quý 1-4/2014

 

5.4. Tổ chức đánh giá giám sát định kỳ 01 lần/năm

Văn phòng Tổng cục

Các đơn vị liên quan

Quý 1-4/2014

 

VII. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH (06 nhiệm vụ, 10 hoạt động/ sản phẩm)

1. Tăng cường vai trò trách nhiệm của tổ chức đảng, đoàn thể, lãnh đạo Tổng cục và thủ trưởng đơn vị đối với công tác CCHC

1.1. Phối hợp với Đảng uỷ, Công đoàn và Đoàn thanh niên trong chỉ đạo triển khai công tác CCHC năm 2014 (thông qua các văn bản, nội dung, NQ…)

Văn Phòng Tổng cục

Các đơn vị liên quan

Quý 1-4/2014

 

1.2. Thủ trưởng các đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ đảng, Công đoàn và Đoàn thanh niên trong triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2014 của đơn vị, Tổng cục (thông qua các nội dung họp, NQ, báo cáo, văn bản…)

Tổ chức đảng, đoàn thể của các đơn vị trực thuộc Tổng cục

Tổ chức đoàn thể của các đơn vị

Quý 1-4/2014

 

2. Xây dựng, triển khai Kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục năm 2013

2.1. Kế hoạch CCHC năm 2014 của Tổng cục được ban hành

Văn phòng Tổng cục

Các đơn vị thuộc Bộ

Tháng 01/12/2013

 

2.2. Tổ chức Hội nghị giao sơ kết 6 tháng, tổng kết năm

Văn phòng Tổng cục

Các đơn vị thuộc Bộ

Quý 1-4/2014

 

2.3. Theo dõi, đôn đốc tình hình triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch CCHC của các đơn vị trực thuộc

Văn phòng Tổng cục

Các đơn vị thuộc Bộ

Quý 1-4/2014

 

3. Thực hiện nâng cao chất lượng báo cáo cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

3.1 Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Văn phòng Tổng cục

Các đơn vị thuộc

Thường xuyên

 

4. Tổ chức triển khai Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2013

41. Phối hợp thực hiện tuyên truyền công tác cải cách hành chính

Văn phòng Tổng cục

Các đơn vị liên quan

Quý 1-4/2014

 

4.2. Duy trì hoạt động chuyên trang Website CCHC trên trang website của Tổng cục

Văn phòng Tổng cục

Các đơn vị liên quan

Quý 1-4/2014

 

5. Triển khai áp dụng Bộ chỉ số CCHC của Bộ

5.1 Triển khai thực hiện theo yêu cầu, quy định và hướng dẫn của Bộ về bộ chỉ số CCHC

Văn phòng Tổng cục

Các đơn vị trực thuộc

Quý 1-4/2014

 

6. Đảm bảo đủ nguồn kinh phí tài chính thực hiện công tác CCHC năm 2013

6.1 Dự toán chi tiết kinh phí CCHC năm 2014 của Tổng cục

Văn phòng Tổng cục

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Quý 1/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 788/QĐ-TCTL-VP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu788/QĐ-TCTL-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/11/2013
Ngày hiệu lực29/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 788/QĐ-TCTL-VP

Lược đồ Quyết định 788/QĐ-TCTL-VP năm 2013 Kế hoạch cải cách hành chính 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 788/QĐ-TCTL-VP năm 2013 Kế hoạch cải cách hành chính 2014
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu788/QĐ-TCTL-VP
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thủy lợi
        Người kýNguyễn Văn Tỉnh
        Ngày ban hành29/11/2013
        Ngày hiệu lực29/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 788/QĐ-TCTL-VP năm 2013 Kế hoạch cải cách hành chính 2014

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 788/QĐ-TCTL-VP năm 2013 Kế hoạch cải cách hành chính 2014

         • 29/11/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 29/11/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực