Quyết định 788/QĐ-UBND

Quyết định 788/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Đề cương Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ

Nội dung toàn văn Quyết định 788/QĐ-UBND 2014 Quy hoạch đất đến 2020 kế hoạch sử dụng 2011 2015 Cái Răng Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 788/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 17 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011 - 2015), QUẬN CÁI RĂNG, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-BTNMT ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của thành phố Cần Thơ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 351/TTr-STNMT ngày 03 tháng 3 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thuận phê duyệt Đề cương Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của quận Cái Răng, cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

2. Địa điểm: quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

3. Quy mô: Khu đất lập quy hoạch có diện tích tự nhiên 6.832,54 ha.

4. Hình thức đầu tư: Quy hoạch mới.

5. Kinh phí thực hiện:

- Áp dụng định mức, đơn giá theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm lập dự toán và trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định.

6. Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách nhà nước.

7. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân quận Cái Răng.

8. Nội dung thực hiện: gồm 06 bước:

- Bước 1: Điều tra, thu thập các thông tin, dữ liệu và bản đồ.

- Bước 2: Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; chỉ tiêu quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực tác động đến việc sử dụng đất.

- Bước 3: Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước và tiềm năng đất đai.

- Bước 4: Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất.

- Bước 5: Xây dựng kế hoạch sử dụng đất.

- Bước 6: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

9. Thời gian thực hiện: Năm 2014.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân quận Cái Răng (Chủ đầu tư) phối hợp cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành có liên quan tổ chức thực hiện dự án bảo đảm các yêu cầu về thời gian, trình tự, nội dung lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, gửi lấy ý kiến các cơ quan có liên quan, trình cấp thẩm quyền thẩm định và phê duyệt theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cái Răng, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Cái Răng, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Anh Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 788/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu788/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/03/2014
Ngày hiệu lực17/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 788/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 788/QĐ-UBND 2014 Quy hoạch đất đến 2020 kế hoạch sử dụng 2011 2015 Cái Răng Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 788/QĐ-UBND 2014 Quy hoạch đất đến 2020 kế hoạch sử dụng 2011 2015 Cái Răng Cần Thơ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu788/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýĐào Anh Dũng
        Ngày ban hành17/03/2014
        Ngày hiệu lực17/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 788/QĐ-UBND 2014 Quy hoạch đất đến 2020 kế hoạch sử dụng 2011 2015 Cái Răng Cần Thơ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 788/QĐ-UBND 2014 Quy hoạch đất đến 2020 kế hoạch sử dụng 2011 2015 Cái Răng Cần Thơ

            • 17/03/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/03/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực