Quyết định 788/QĐ-UBND-HC

Quyết định 788/QĐ-UBND-HC năm 2018 về ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Nội dung toàn văn Quyết định 788/QĐ-UBND-HC 2018 phối hợp quản lý ngành kinh doanh có điều kiện Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 788/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 11 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an Tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành Tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- CT, PCT/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/NC(G).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Dương

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 788/QĐ-UBND-HC ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm, mối quan hệ phối hợp giữa các sở, ban, ngành Tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trong công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trên địa bàn Tỉnh theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan, đơn vị có chức năng quản lý nhà nước về hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trên địa bàn Tỉnh, gồm: Công an Tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Lao động, Thương binh và xã hội; Sở Y tế; Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Công tác phối hợp được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị đã được pháp luật quy định và yêu cầu công tác quản lý hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

2. Các nội dung có liên quan đến công tác quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự phải đảm bảo tuân theo quy định của pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị đầu tư kinh doanh hoạt động đúng theo quy định của pháp luật. Nghiêm cấm mọi hành vi sách nhiễu, gây phiền hà, ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp.

3. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo chức năng nhiệm vụ được giao, các cơ quan có trách nhiệm chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành.

4. Việc phối hợp lực lượng kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo từng vụ việc phải đúng pháp luật, căn cứ vào nguồn thông tin và công tác kiểm tra của từng cơ quan, đơn vị và phải do thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó yêu cầu bằng văn bản.

5. Trách nhiệm của các cơ quan trong phối hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vi phạm các quy định về điều kiện về an ninh, trật tự được thực hiện theo Điều 15, Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập, ban hành kèm theo Quyết định số 924/QĐ-UBND-HC ngày 07 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Tỉnh.

Điều 4. Nội dung phối hợp

1. Phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật đối với hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự cho các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh và thành lập, cấp phép, đăng ký, quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

2. Cung cấp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan quản lý Nhà nước tham gia thực hiện Quy chế này trong công tác đăng ký, quản lý và xử lý trên lĩnh vực ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

3. Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; phát hiện, xử lý vi phạm đối với các hành vi vi phạm theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả công tác phối hợp, rút kinh nghiệm và đề xuất (nếu có).

5. Báo cáo định kỳ việc thực hiện các thủ tục hành chính trong công tác cấp phép, đăng ký, quản lý; kết quả kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn Tỉnh.

6. Tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

Điều 5. Phương thức phối hợp

1. Công an Tỉnh là cơ quan đầu mối, các cơ quan khác có trách nhiệm thường xuyên phối hợp với Công an Tỉnh, phân công lãnh đạo đơn vị chuyên môn theo dõi, giải quyết các công việc liên quan đến công tác phối hợp, quản lý; xử lý các vấn đề liên quan đến hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo chức năng, nhiệm vụ được giao và tổng hợp thông tin, số liệu định kỳ hàng năm hoặc đột xuất gửi về Công an Tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh.

2. Các cơ quan phối hợp và cơ quan đầu mối thường xuyên, kịp thời trao đổi thông tin, đề xuất các nội dung cần phối hợp; thông tin liên quan đến hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn; kết quả công tác quản lý; các đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo chức năng, phạm vi quản lý của từng đơn vị.

3. Để đảm bảo công tác phối hợp được kịp thời, các cơ quan có thể trao đổi thông tin thông qua hình thức trực tiếp, thông qua văn bản hoặc bằng các phương tiện thông tin liên lạc.

4. Đối với từng vụ việc cụ thể cần thành lập Đoàn liên ngành để phối hợp giải quyết thì Công an Tỉnh tham mưu, đề xuất thành lập Đoàn liên ngành trên cơ sở tổng hợp ý kiến về tính pháp lý và trình tự, thủ tục của các đơn vị, địa phương có liên quan.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Điều 6. Trách nhiệm của Công an Tỉnh

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự thực hiện các quy định của pháp luật.

2. Phối hợp với các cơ quan có liên quan, các cơ quan báo, đài và các tổ chức, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

3. Hướng dẫn và tập huấn công tác đảm bảo an ninh, trật tự cho các cơ sở kinh doanh thuộc phạm vi quản lý và hướng dẫn cơ sở kinh doanh thuộc phạm vi quản lý xây dựng phương án bảo vệ an ninh, trật tự.

4. Hướng dẫn thống nhất việc thẩm định hồ sơ trước khi cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; thực hiện chế độ hậu kiểm đối với người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự và các điều kiện thực tế tại cơ sở kinh doanh; việc sát hạch, cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ và thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự để thực hiện tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức tốt công tác quản lý và thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự cho tổ chức, cá nhân hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý vi phạm về an ninh, trật tự theo thẩm quyền.

6. Sơ kết, tổng kết việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác bảo đảm an ninh, trật tự đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

7. Kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và đề xuất ban hành cơ chế, chính sách để khuyến khích cơ sở hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn.

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Phối hợp với Công an Tỉnh kiểm tra các cơ sở hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo nội dung trong hồ sơ đăng ký kinh doanh theo thẩm quyền. Yêu cầu cơ sở tạm dừng kinh doanh theo thẩm quyền khi phát hiện cơ sở không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

2. Định kỳ hàng tháng, Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp danh sách các doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đăng ký thành lập mới; đăng ký thay đổi, bổ sung; tạm ngưng hoạt động; giải thể và chấm dứt hoạt động đến Công an Tỉnh và các đơn vị có liên quan theo Quy chế này nhằm quản lý chặt chẽ quá trình đăng ký hoạt động của cơ sở.

3. Kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Công an Tỉnh tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn kinh phí hàng năm và hướng dẫn các đơn vị lập dự toán, quyết toán kinh phí duy trì hoạt động quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh về quy hoạch hệ thống khu, điểm, tuyến du lịch phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của địa phương.

2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra quá trình hoạt động của các cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự đảm bảo theo quy định của pháp luật.

3. Kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Y tế

1. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ và các cơ sở kinh doanh dịch vụ xoa bóp (massage), đảm bảo có tủ thuốc, cơ số thuốc, các trang thiết bị cần thiết và nhân viên y tế trực tại cơ sở theo quy định, tránh việc cho thuê, mướn bằng cấp bác sỹ để hoạt động.

2. Kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

Điều 11. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

1. Phối hợp với các đơn vị, địa phương tiến hành rà soát, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản có nội dung trái với quy định của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ.

2. Tiếp nhận hồ sơ, cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của các cơ sở hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

Điều 12. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông

1. Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo, đài tuyên truyền các quy định của pháp luật về hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm của Nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

2. Phối hợp với Công an Tỉnh và các đơn vị có liên quan trong công tác thanh, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các cơ sở hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự thuộc chức năng của ngành quản lý.

3. Kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

Điều 13. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Thực hiện quản lý nhà nước theo chuyên ngành đối với các cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; công tác tuyển dụng, sử dụng lao động là người nước ngoài.

2. Thực hiện thanh tra, kiểm tra theo quy định về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động; công tác tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động của các cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

3. Phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện công tác quản lý nhà nước, công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các điều kiện về an ninh, trật tự của các cơ sở kinh doanh có điều kiện liên quan đến lĩnh vực thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 14. Trách nhiệm của Sở Công Thương

1. Phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan theo dõi, quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và thường xuyên kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân kinh doanh thực hiện nghiêm túc các quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, Nghị định số 54/2012/NĐ-CP ngày 22/6/2012 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp.

2. Kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

Điều 15. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

1. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính đối với hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ và các văn bản pháp luật khác có liên quan theo thẩm quyền.

2. Chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ trên địa bàn quản lý.

3. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức triển khai, hướng dẫn các cá nhân, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn quản lý.

4. Kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Khen thưởng và xử lý vi phạm

Tổ chức, cá nhân thực hiện tốt Quy chế này sẽ được khen thưởng theo quy định; nếu vi phạm thì tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Điều 17. Tổ chức triển khai thực hiện

1. Giao Công an Tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu triển khai, đôn đốc việc thực hiện Quy chế này và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung thì các đơn vị, địa phương đề xuất bằng văn bản gửi Công an Tỉnh tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 788/QĐ-UBND-HC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu788/QĐ-UBND-HC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2018
Ngày hiệu lực11/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 788/QĐ-UBND-HC

Lược đồ Quyết định 788/QĐ-UBND-HC 2018 phối hợp quản lý ngành kinh doanh có điều kiện Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 788/QĐ-UBND-HC 2018 phối hợp quản lý ngành kinh doanh có điều kiện Đồng Tháp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu788/QĐ-UBND-HC
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýNguyễn Văn Dương
        Ngày ban hành11/07/2018
        Ngày hiệu lực11/07/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 788/QĐ-UBND-HC 2018 phối hợp quản lý ngành kinh doanh có điều kiện Đồng Tháp

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 788/QĐ-UBND-HC 2018 phối hợp quản lý ngành kinh doanh có điều kiện Đồng Tháp

         • 11/07/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 11/07/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực