Quyết định 788/QĐ-UBND

Quyết định 788/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt danh sách hộ nghèo được hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 788/QĐ-UBND phê duyệt danh sách hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 788/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 20 tháng 04 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH HỘ NGHÈO ĐƯỢC HỖ TRỢ VỀ NHÀ Ở THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 167/2008/QĐ-TTG NGÀY 12/12/2008 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 176/SXD-TTr ngày 15 tháng 4 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách 2.413 hộ nghèo được hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ (Có biểu tổng hợp và danh sách kèm theo).

Điều 2. Căn cứ danh sách đối tượng được phê duyệt tại Điều 1, Sở Xây dựng có trách nhiệm xây dựng Đề án để triển khai thực hiện việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo quy định.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Hoàng Ngọc Đường

 

BIỂU TỔNG HỢP

DANH SÁCH HỘ NGHÈO ĐƯỢC HỖ TRỢ VỀ NHÀ Ở THEO QUYẾT ĐỊNH 167/2008/QĐ-TTG NGÀY 12/12/2008 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 20/4/2009 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

STT

ĐƠN VỊ

SỐ HỘ NGHÈO ĐƯỢC HỖ TRỢ

Tổng số hộ được hỗ trợ

Trong đó, số hộ có nhu cầu vay vốn

1

Thị xã Bắc Kạn

45

0

2

Huyện Ba Bể

353

280

3

Huyện Bạch Thông

160

160

4

Huyện Chợ Mới

427

116

5

Huyện Chợ Đồn

174

113

6

Huyện Na Rì

511

260

7

Huyện Ngân Sơn

333

116

8

Huyện Pác Nặm

410

410

 

Tổng cộng

2.413

1.455

 

DANH SÁCH

HỘ NGHÈO ĐƯỢC HỖ TRỢ VỀ NHÀ Ở
(Kèm theo Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 20/4/2009 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

I. HUYỆN BA BỂ.

STT

Họ và tên

Địa chỉ

1

TRIỆU THỊ NÁI

PÀN HAN - BÀNH TRẠCH

2

TRIỆU TIẾN PHẨM

PÀN HAN - BÀNH TRẠCH

3

LA VĂN Y

KHUỔI SLẲNG - BÀNH TRẠCH

4

VY VĂN THUẦN

LỦNG ĐIẾC - BÀNH TRẠCH

5

TRẦN HOÀNG TẬP

LỦNG ĐIẾC - BÀNH TRẠCH

6

LỘC VĂN QUANG

NÀ LẦN - BÀNH TRẠCH

7

LỘC VĂN HOÁ

NÀ LẦN - BÀNH TRẠCH

8

HỨA VĂN HƯỜNG

NÀ LẦN - BÀNH TRẠCH

9

NGUYỄN VĂN QUÝ

NÀ DỤ- BÀNH TRẠCH

10

HOÀNG KIM BẢO

PÁC PỈN - BÀNH TRẠCH

11

DƯƠNG THỊ MỴ

PÁC PỈN - BÀNH TRẠCH

12

NÔNG VĂN LOAN

PÁC PỈN - BÀNH TRẠCH

13

ĐÀO XUÂN BÌNH

NÀ NỘC - BÀNH TRẠCH

14

ĐỖ VĂN TOẢN

NÀ NỘC - BÀNH TRẠCH

15

NGUYỄN VĂN ĐỨC

NÀ NỘC - BÀNH TRẠCH

16

TRIỆU LÙNG VẦN

TỔM LÀM - BÀNH TRẠCH

17

ĐẶNG PHỤ PJAO

TỔM LÀM - BÀNH TRẠCH

18

ĐẶNG DÀO QUYÊN

TỔM LÀM - BÀNH TRẠCH

19

ĐẶNG CHÀN QUYÊN A

TỔM LÀM - BÀNH TRẠCH

20

ĐẶNG QUẦY NẦN

TỔM LÀM - BÀNH TRẠCH

21

BÀN VĂN THANH

BẢN LẤP - BÀNH TRẠCH

22

LỘC VĂN THỌ

NÀ CHẢ - CAO TRĨ

23

DƯƠNG VĂN LUẬN

BẢN NGÙ - CAO TRĨ

24

LƯU VĂN THIẾM

BẢN NGÙ - CAO TRĨ

25

NGUYỄN VĂN KHÁNH

BẢN NGÙ - CAO TRĨ

26

HOÀNG VĂN HUỲNH

PHIÊNG TOẢN - CAO TRĨ

27

HOÀNG THỊ TRANG

BẢN PIỀNG - CAO TRĨ

28

TRIỆU VĂN THANH

BẢN PIỀNG - CAO TRĨ

29

HOÀNG VĂN TÍCH

BẢN PIỀNG - CAO TRĨ

30

TRỊNH VĂN CẢNH

KÉO PỰT - CAO TRĨ

31

PHAN THỊ THOẠI

KÉO PỰT - CAO TRĨ

32

MÙNG VĂN DỊ

DÀI KHAO- CAO TRĨ

33

NGUYỄN VĂN DŨNG

KHUỔI TĂNG - CAO THƯỢNG

34

HOÀNG VĂN SÙNG

KHUỔI HAO - CAO THƯỢNG

35

GIÀNG VĂN TỌA

KHUỔI HAO - CAO THƯỢNG

36

VÀNG VĂN GÂU

KHUỔI HAO - CAO THƯỢNG

37

VÀNG VĂN DẬU

KHUỔI HAO - CAO THƯỢNG

38

SẰM VĂN CHẠ

KHUỔI HAO - CAO THƯỢNG

39

TRIỆU VĂN SÂU

KHUỔI HAO - CAO THƯỢNG

40

HOÀNG VĂN DINH

KHUỔI HAO - CAO THƯỢNG

41

NGÔ VĂN CHỐNG

KHUỔI HAO - CAO THƯỢNG

42

HOÀNG VĂN VỀNH

KHUỔI HAO - CAO THƯỢNG

43

HOÀNG VĂN PÁO

KHUỔI HAO - CAO THƯỢNG

44

HOÀNG VĂN KHIỀN

KHUỔI HAO - CAO THƯỢNG

45

THÀO A SỰ

NÀ SLIẾN - CAO THƯỢNG

46

VŨ NGỌC LỢI

NÀ SLIẾN - CAO THƯỢNG

47

LÝ KIỀM KHÌN

NÀ SLIẾN - CAO THƯỢNG

48

GIÀNG A SA

NÀ SLIẾN - CAO THƯỢNG

49

ĐẶNG PHÙ TRÌNH

NÀ SLIẾN - CAO THƯỢNG

50

THÀO A SÚA

NÀ SLIẾN - CAO THƯỢNG

51

VŨ NGỌC PH­ƯƠNG

NÀ SLIẾN - CAO THƯỢNG

52

LÝ VẦN SINH

NÀ SLIẾN - CAO THƯỢNG

53

GIÀNG A HẠNH

NÀ SLIẾN - CAO THƯỢNG

54

TRIỆU VĂN ON

BẢN CÁM - CAO THƯỢNG

55

TRIỆU VĂN THÀNH

BẢN CÁM - CAO THƯỢNG

56

ĐẶNG VĂN LỢI

BẢN CÁM - CAO THƯỢNG

57

HOÀNG VĂN KHOA

KHUỔI TÀU - CAO THƯỢNG

58

HOÀNG VĂN DƯƠNG

KHUỔI TÀU - CAO THƯỢNG

59

LÝ VĂN DỈA

KHUỔI TÀU - CAO THƯỢNG

60

VÀNG A DINH A

TỌT CÒN - CAO THƯỢNG

61

THÀO A SINH

TỌT CÒN - CAO THƯỢNG

62

GIÀNG A THỈNH

TỌT CÒN - CAO THƯỢNG

63

LÝ A SÚA B

TỌT CÒN - CAO THƯỢNG

64

TRƯ­ƠNG TRỐNG QUẠ

TỌT CÒN - CAO THƯỢNG

65

THÀO A DẨU

TỌT CÒN - CAO THƯỢNG

66

NÔNG VĂN PÁO

TỌT CÒN - CAO THƯỢNG

67

VÀNG A DŨNG

TỌT CÒN - CAO THƯỢNG

68

GIÀNG A CẬU

TỌT CÒN - CAO THƯỢNG

69

VÙ A LỀNH

TỌT CÒN - CAO THƯỢNG

70

TRIỆU VĂN CHIẾN

NẶM CẮN - CAO THƯỢNG

71

TRIỆU SÀO SƠN

NẶM CẮN - CAO THƯỢNG

72

HOÀNG VĂN SÂU

NẶM CẮN - CAO THƯỢNG

73

HOÀNG THỊ CHÀI

NẶM CẮN - CAO THƯỢNG

74

PHÙNG VĂN XIÊN

NẶM CẮN - CAO THƯỢNG

75

HOÀNG VĂN TON

NẶM CẮN - CAO THƯỢNG

76

ĐẶNG VĂN NHẬY

NẶM CẮN - CAO THƯỢNG

77

DƯƠNG VĂN CHÍ

NGẠM KHÉT - CAO THƯỢNG

78

HOÀNG NHÌA PÀO

NGẠM KHÉT - AO THƯỢNG

79

TRIỆU VẦN ON

KHÂU LUÔNG - CAO THƯỢNG

80

TRIỆU TIẾN PHƯƠNG

NÀ CÀ - CHU HƯƠNG

81

LÝ VĂN VÀNG

BẢN TRÙ - CHU HƯƠNG

82

ĐẶNG KHẢI BẢO

BẢN TRÙ - CHU HƯƠNG

83

HOÀNG VĂN THIỀU

PÙ MẮT - CHU HƯƠNG

84

NÔNG VĂN THÀNH

PÙ MẮT - CHU HƯƠNG

85

LÊ VĂN DỰC

BẢN PỤC - CHU HƯƠNG

86

LỘC VĂN CHINH

ĐON DÀI - CHU HƯƠNG

87

NÔNG VĂN HẢO

PHIÊNG KẺM - CHU HƯƠNG

88

HOÀNG VĂN HẢI

PHIÊNG KẺM - CHU HƯƠNG

89

TRIỆU THỊ LAI

KHUỔI HA - CHU HƯƠNG

90

LÝ VĂN NĂNG

KHUỔI HA - CHU HƯƠNG

91

TRIỆU VĂN HAM

BẢN XẢ - CHU HƯƠNG

92

NÔNG VĂN MẠ

BẢN XẢ - CHU HƯƠNG

93

NÔNG THỊ VÂN

KHUỔI COÓNG - CHU HƯƠNG

94

TRIỆU VĂN DƯƠNG

NÀ QUANG - CHU HƯƠNG

95

HÀ VĂN SÁU

NÀ PHẦY - CHU HƯƠNG

96

ĐỔNG THẾ PHẢN

NÀ NGỘM - CHU HƯƠNG

97

HOÀNG THỊ NHẪN

NÀ NGAO - CHU HƯƠNG

98

HOÀNG NGỌC DƯƠNG

NÀ MÔ - CHU HƯƠNG

99

TRIỆU THỊ XUÂN

CỐC PÁI - CHU HƯƠNG

100

TRIỆU TÒN LAI

TIỀN PHONG - ĐỊA LINH

101

LÝ VĂN DOANH

PÁC NGHÈ 2 - ĐỊA LINH

102

TRIỆU THỊ ĐÀN

PÁC NGHÈ 1 - ĐỊA LINH

103

MA THỊ HẢI

NÀ MÔ - ĐỊA LINH

104

DƯƠNG ĐĂNG CHƯƠNG

PÁC NGHÈ 1 - ĐỊA LINH

105

LÝ VĂN CHẤN

PÁC NGHÈ 2 - ĐỊA LINH

106

LỘC VĂN HỮU

NÀ ĐÚC 1 - ĐỊA LINH

107

HOÀNG THANH HOÁ

BẢN VÁNG 2 - ĐỊA LINH

108

TRIỆU VĂN SÁU

BẢN VÁNG 2 - ĐỊA LINH

109

NÔNG PHAN THUYỀN

NÀ MÔ - ĐỊA LINH

110

SẰM VĂN TY

NÀ MÔ - ĐỊA LINH

111

NGUYỄN DUY CÔNG

NÀ MÔ - ĐỊA LINH

112

TRIỆU VĂN CHIÊU

BẢN VÁNG 1 - ĐỊA LINH

113

BÀN VĂN NHẠY

BẢN VÁNG 1 - ĐỊA LINH

114

VY THỊ VA

PÁC NGHÈ 2 - ĐỊA LINH

115

LIÊU THỊ LE

PÁC NGHÈ 2 - ĐỊA LINH

116

LIÊU HOÀNG TUÂN

NÀ ĐÚC 2 - ĐỊA LINH

117

NÔNG VĂN TIẾN

NÀ ĐÚC 2 - ĐỊA LINH

118

NGUYỄN KHẮC MẬU

NÀ ĐÚC 2 - ĐỊA LINH

119

BẾ VĂN PHƯƠNG

NÀ ĐÚC 2 - ĐỊA LINH

120

HOÀNG VĂN TẠ

NÀ ĐÚC 1 - ĐỊA LINH

121

VY THỊ NIỀM

NÀ ĐÚC 1 - ĐỊA LINH

122

LA DƯƠNG DUYỆT

NÀ ĐÚC 1 - ĐỊA LINH

123

HOÀNG THỊ THÊM

NÀ ĐÚC 1 - ĐỊA LINH

124

NGUYỄN VĂN VIỆT

NÀ ĐÚC 1 - ĐỊA LINH

125

HOÀNG VĂN HỢP

PÁC NGHÈ 1 - ĐỊA LINH

126

DƯƠNG ĐĂNG SỰ

PÁC NGHÈ 1 - ĐỊA LINH

127

DƯƠNG ĐĂNG BÈN

PÁC NGHÈ 1 - ĐỊA LINH

128

NÔNG THỊ HUÊ

PÁC NGHÈ 1 - ĐỊA LINH

129

LA DƯƠNG NHỜ

PÁC NGHÈ 1 - ĐỊA LINH

130

NGUYỄN VĂN ĐỨC

TIỀN PHONG - ĐỊA LINH

131

TRẦN VĂN HÙNG

TIỀN PHONG - ĐỊA LINH

132

ĐOÀN ĐỨC THẠCH

TIỀN PHONG - ĐỊA LINH

133

LÔI VĂN NGOAN

TIỀN PHONG - ĐỊA LINH

134

HOÀNG THỊ THUẬN

NÀ ĐỨA - ĐỒNG PHÚC

135

MÊ VĂN YẾM

NÀ ĐỨA - ĐỒNG PHÚC

136

MÙNG VĂN TOÁN

NÀ ĐỨA - ĐỒNG PHÚC

137

MÙNG VĂN THẦM

NÀ ĐỨA - ĐỒNG PHÚC

138

NÔNG VĂN HIẾN

NÀ ĐỨA - ĐỒNG PHÚC

139

HOÀNG THỊ HOÁ

NÀ CÀ - ĐỒNG PHÚC

140

HÀ VĂN HIỆU

NÀ CÀ - ĐỒNG PHÚC

141

HOÀNG VĂN NGHĨA

NÀ CÀ - ĐỒNG PHÚC

142

HÀ VĂN YỂN

NÀ THẨU - ĐỒNG PHÚC

143

MA VĂN DOẠN

BẢN CHÁN - ĐỒNG PHÚC

144

HOÀNG THỊ MIẾN

BẢN CHÁN - ĐỒNG PHÚC

145

HOÀNG VĂN THỂ

BẢN CHÁN - ĐỒNG PHÚC

146

HOÀNG VĂN BẢO

BẢN CHÁN - ĐỒNG PHÚC

147

HOÀNG VĂN HỮU

BẢN CHÁN - ĐỒNG PHÚC

148

NGUYỄN VĂN BẮC

TẨN LƯỢT - ĐỒNG PHÚC

149

TRIỆU VĂN BÌNH

TẨN LƯỢT - ĐỒNG PHÚC

150

D­ƯƠNG THỊ PHƯỢNG

NÀ MÈO - ĐỒNG PHÚC

151

TRIỆU DÀO TRÌU

NÀ DÀI - ĐỒNG PHÚC

152

ĐẶNG MÙI LỤA

NÀ DÀI - ĐỒNG PHÚC

153

BÀN PHỤ CHIÊU

NÀ DÀI - ĐỒNG PHÚC

154

ĐẶNG PHỤ TỊNH

ĐÔNG ĐĂM - ĐỒNG PHÚC

155

PHÙNG VẦN THIM

ĐÔNG ĐĂM - ĐỒNG PHÚC

156

PHÙNG THỊ KIỀU

ĐÔNG ĐĂM - ĐỒNG PHÚC

157

HOÀNG CHÀN SƠN

LỦNG TRÁNG - HÀ HIỆU

158

ĐẶNG VẦN CHÒI

LỦNG TRÁNG - HÀ HIỆU

159

TRIỆU CHỒNG SANG

LỦNG TRÁNG - HÀ HIỆU

160

PHÙNG KIỀM NẦN

KHUỔI MẢN - HÀ HIỆU

161

ĐẶNG VẦN HIN

KHUỔI MẢN - HÀ HIỆU

162

ĐẶNG PHỤ KHUÔN

KHUỔI MẢN - HÀ HIỆU

163

ĐẶNG CHÒI NẦN

KHUỔI MẢN - HÀ HIỆU

164

HOÀNG VĂN TUYẾN

VẰNG KÈ - HÀ HIỆU

165

HOÀNG VĂN HUẤN

VẰNG KÈ - HÀ HIỆU

166

NGUYỄN THỊ LÀNH

VẰNG KÈ - HÀ HIỆU

167

NGUYỄN THỊ HIẾN

NÀ MA - HÀ HIỆU

168

HOÀNG VĂN PHẤY

COỌC MU - HOÀNG TRĨ

169

LÝ LIÊN TÀI

COỌC MU - HOÀNG TRĨ

170

TÔ THỊ LIM

NÀ CỌ - HOÀNG TRĨ

171

MA VĂN THOẢ

NÀ SLẢI - HOÀNG TRĨ

172

BÀN PHÚC QUYÊN

CỐC MUỒI - PHÚC LỘC

173

PHÙNG VĂN VÀ

CỐC DIỂN - PHÚC LỘC

174

LA VĂN THÀNH

VẰNG QUAN - PHÚC LỘC

175

LÝ VĂN GÂU

VẰNG QUAN - PHÚC LỘC

176

DƯƠNG VĂN PÁ (B)

PHJA KHAO - PHÚC LỘC

177

LA THỊ MỴ

PHJA KHAO - PHÚC LỘC

178

ĐẶNG THỊ COI

KHUỔI LUỘI - PHÚC LỘC

179

ĐẶNG PHÙ QUẨY

PHIÊNG CHỈ - PHÚC LỘC

180

LÝ VĂN TẠ

KHUỔI TRẢ - PHÚC LỘC

181

LÝ VĂN LÝ

KHUỔI TRẢ - PHÚC LỘC

182

TRỊNH VĂN NHƯỢNG

KHUỔI TẨU - PHÚC LỘC

183

PHÙNG MÙI GHỂN

KHUỔI TẨU - PHÚC LỘC

184

DƯƠNG VĂN SÚA

NHẬT VẸN - PHÚC LỘC

185

ĐẶNG THỊ MÙI

NHẬT VẸN - PHÚC LỘC

186

LÝ SÀO CÁN

PHJA PHẠ - PHÚC LỘC

187

LÝ VĂN TOẢN

THIÊNG ĐIỂM - PHÚC LỘC

188

LÝ VĂN PHÚC

THIÊNG ĐIỂM - PHÚC LỘC

189

LÝ VĂN MY

THIÊNG ĐIỂM - PHÚC LỘC

190

DƯƠNG VĂN PÁ

KHUỔI PẾT - PHÚC LỘC

191

LA VĂN LỀNH

KHUỔI PẾT - PHÚC LỘC

192

DƯƠNG VĂN LỰ

PHJA KHAO - PHÚC LỘC

193

DƯƠNG VĂN DINH

PHJA KHAO - PHÚC LỘC

194

HOÀNG VĂN TUẤN

PÙ LÙNG - QUẢNG KHÊ

195

DƯƠNG THỊ ĐINH

PÙ LÙNG - QUẢNG KHÊ

196

NÔNG THỊ VẪN

PÙ LÙNG - QUẢNG KHÊ

197

TRIỆU VĂN UÝ

TỔNG CHẢO - QUẢNG KHÊ

198

HOÀNG VĂN THẲNG

TỔNG CHẢO - QUẢNG KHÊ

199

HOÀNG VĂN XUYÊN

NÀ LẺ - QUẢNG KHÊ

200

NÔNG VĂN ÚT

NÀ LẺ - QUẢNG KHÊ

201

VŨ TRUNG HẬU

NÀ LẺ - QUẢNG KHÊ

202

PHÙNG VĂN HUÂN

NÀ LẺ - QUẢNG KHÊ

203

PH­ƯƠNG THỊ TIỆM

NÀ CHOM - QUẢNG KHÊ

204

NÔNG VĂN TRƯỜNG

CHỢ LÈNG - QUẢNG KHÊ

205

DƯƠNG THUYẾT CHIỀU

CHỢ LÈNG - QUẢNG KHÊ

206

TRIỆU ĐỨC DƠ

CHỢ LÈNG - QUẢNG KHÊ

207

HOÀNG VĂN HẢI

BẢN PỲAN - QUẢNG KHÊ

208

ĐỒNG VĂN PAO

BẢN PỴAC - QUẢNG KHÊ

209

BÀN TÀI PHIN

NÀ HAI - QUẢNG KHÊ

210

ĐẶNG MINH CH­Ư

NÀ HAI - QUẢNG KHÊ

211

TRIỆU TIẾN HÙNG

NÀ HAI - QUẢNG KHÊ

212

HOÀNG VĂN LÝ

NÀ HAI - QUẢNG KHÊ

213

TRIỆU HỮU TÌNH

NÀ HAI - QUẢNG KHÊ

214

HOÀNG NGUYÊN TÀI

NÀ HAI - QUẢNG KHÊ

215

DƯƠNG THỊ THẤM

NÀ NIỂM - KHANG NINH

216

ĐÀM MỸ NGOẠI

NÀ NIỂM - KHANG NINH

217

HOÀNG VĂN TỤNG

BẢN VÀI - KHANG NINH

218

NGUYỄN VĂN BIỂN

NÀ LÀNG - KHANG NINH

219

HOÀNG NGỌC KHANH

BẢN NẢN - KHANG NINH

220

DƯƠNG THỊ TIỆM

PÁC NGHÈ - KHANG NINH

221

PHÙNG VĂN TRẦN

NÀ KIÊNG - KHANG NINH

222

NÔNG THỊ NIỆM

NÀ KIÊNG - KHANG NINH

223

HỨA THỊ H­ƯỜNG

NÀ KIÊNG - KHANG NINH

224

HOÀNG ĐỨC HUYNH

NÀ KIÊNG - KHANG NINH

225

NÔNG VĂN VUI

NÀ KIÊNG - KHANG NINH

226

HOÀNG THANH BẢO

NÀ MƠ - KHANG NINH

227

TRIỆU TIẾN QUẢNG

NÀ MƠ - KHANG NINH

228

TRIỆU ĐỨC CÁN

NÀ MƠ - KHANG NINH

229

TRIỆU SINH LIÊN

NÀ MƠ - KHANG NINH

230

TRIỆU PHÚC QUẢNG

NÀ MƠ - KHANG NINH

231

TRIỆU THỊ SÍNH

CỦM PÁN - KHANG NINH

232

TRIỆU THỊ CHẦU

CỦM PÁN - KHANG NINH

233

TRIỆU HỮU LÝ

CỦM PÁN - KHANG NINH

234

TRIỆU THỊ NÁI

CỦM PÁN - KHANG NINH

235

LÝ THỊ GHẾN

NÀ NIỀNG - KHANG NINH

236

BÀN HỮU AN

NÀ NIỀNG - KHANG NINH

237

BÀN HỮU QUÝ A

NÀ NIỀNG - KHANG NINH

238

TRIỆU VĂN LỤ

NÀ NIỀNG - KHANG NINH

239

LỤC CHÀN HIN

KHUỔI LUÔNG - KHANG NINH

240

HOÀNG THỒNG KIÊM

KHUỔI LUÔNG - KHANG NINH

241

LA TIẾN PH­ƯƠNG

NÀ HÀN - KHANG NINH

242

HOÀNG THANH CHÂU

NÀ HÀN - KHANG NINH

243

TRIỆU DÀO CAO

KHUỔI SLƯN - THƯỢNG GIÁO

244

TRIỆU DÀO QUYÊN

KHUỔI SLƯN - THƯỢNG GIÁO

245

LÝ VĂN NHẢY B

KHUỔI SLƯN - THƯỢNG GIÁO

246

BÀN VĂN CHUỐNG

KHUỔI SLƯN - THƯỢNG GIÁO

247

LÝ KIỀM CHÁN

KHUỔI SLƯN - THƯỢNG GIÁO

248

ĐẶNG MÙI PHAM

KHUỔI SLƯ­N - THƯỢNG GIÁO

249

LỘC VĂN HỒNG

KHUỔI SLƯN - THƯỢNG GIÁO

250

MÙNG VĂN BÁO

KHUỔI SLƯN - THƯỢNG GIÁO

251

HỨA VĂN LƯỢC

KHUỔI SLƯN - THƯỢNG GIÁO

252

NÔNG THỊ TIỀM

NÀ KHUỔI - THƯỢNG GIÁO

253

HOÀNG VĂN THẦN

PÁC PHAI - THƯỢNG GIÁO

254

HOÀNG VĂN ĐỒNG

PÁC PHAI - THƯỢNG GIÁO

255

HOÀNG VĂN NHÚC

TIN ĐỒN - THƯỢNG GIÁO

256

L­ƯU THỊ ĐIỀN

NÀ CHÉ - THƯỢNG GIÁO

257

MA THẾ NGÔN

NÀ CHÉ - THƯỢNG GIÁO

258

HÀ VĂN NGỌC

NÀ CHÉ - THƯỢNG GIÁO

259

TRẦN VĂN KIM

NÀ TẠ - THƯỢNG GIÁO

260

MA THẾ TRÌ

NÀ TẠ - THƯỢNG GIÁO

261

HOÀNG VĂN THUẤN

KÉO SÁNG - THƯỢNG GIÁO

262

MA THẾ BƯƠN

KÉO SÁNG - THƯỢNG GIÁO

263

HOÀNG VĂN LỰC

MỎ ĐÁ - THƯỢNG GIÁO

264

NÔNG THỊ LOAN

MỎ ĐÁ - THƯỢNG GIÁO

265

NÔNG VĂN DUY

PÁC NGÒI - NAM MẪU

266

ĐÀM NGỌC TÌNH

BÓ LÙ - NAM MẪU

267

NGUYỄN THỊ GẤM

BÓ LÙ - NAM MẪU

268

ĐỖ THANH LONG

BÓ LÙ - NAM MẪU

269

LƯ­ỜNG VĂN DÌNH

BÓ LÙ - NAM MẪU

270

TR­ƯƠNG VĂN PHAN

BÓ LÙ - NAM MẪU

271

HOÀNG VĂN MẠNH

BẢN CÁM - NAM MẪU

272

HOÀNG VĂN KHÌNH

NẶM DÀI - NAM MẪU

273

HOÀNG VĂN DÙNG

NẶM DÀI - NAM MẪU

274

LÝ VĂN NÓ

NẶM DÀI - NAM MẪU

275

LÝ VĂN LẦU

NẶM DÀI - NAM MẪU

276

ĐẶNG PHỤ NẦN

NÀ NGHÈ - NAM MẪU

277

HOÀNG VĂN CHUNG

NÀ NGHÈ - NAM MẪU

278

TRIỆU VẦN QUYÊN

NÀ NGHÈ - NAM MẪU

279

TRIỆU CHÒI PHÂU

NÀ NGHÈ - NAM MẪU

280

HOÀNG VĂN DINH

KHÂU QUA - NAM MẪU

281

SÙNG VĂN TU

KHÂU QUA - NAM MẪU

282

HOÀNG VĂN CHÚNG

KHÂU QUA - NAM MẪU

283

DƯƠNG VĂN SÚA

KHÂU QUA - NAM MẪU

284

LÝ A LÀNH

KHÂU QUA - NAM MẪU

285

TRƯƠNG VĂN MỒ

KHÂU QUA - NAM MẪU

286

HOÀNG VĂN SANG

ĐÁN MẨY - NAM MẪU

287

MA VĂN QUÂN

ĐÁN MẨY - NAM MẪU

288

HOÀNG VĂN CHẸ

ĐÁN MẨY - NAM MẪU

289

DƯƠNG VĂN PÁO

ĐÁN MẨY - NAM MẪU

290

GIÀNG A VỪ

ĐÁN MẨY - NAM MẪU

291

VÀNG A CHỐNG

ĐÁN MẨY - NAM MẪU

292

SÙNG VĂN SÌNH

ĐÁN MẨY - NAM MẪU

293

GIÀNG A PÁO B

ĐÁN MẨY - NAM MẪU

294

HOÀNG VĂN DINH

ĐÁN MẨY - NAM MẪU

295

HỨA A SÀNG

ĐÁN MẨY - NAM MẪU

296

DƯƠNG VĂN ỐT

ĐÁN MẨY - NAM MẪU

297

SÙNG VĂN DỐU

ĐÁN MẨY - NAM MẪU

298

HỨA A SUNG

ĐÁN MẨY - NAM MẪU

299

TRƯ­ƠNG VĂN PÁO

ĐÁN MẨY - NAM MẪU

300

VÀNG NHÌA LÀNH

ĐÁN MẨY - NAM MẪU

301

TRƯƠNG VĂN DINH

ĐÁN MẨY - NAM MẪU

302

MA VĂN HƯƠNG

ĐÁN MẨY - NAM MẪU

303

SÙNG VĂN SÀNH

ĐÁN MẨY - NAM MẪU

304

LÝ A DINH

ĐÁN MẨY - NAM MẪU

305

HOÀNG VĂN HẦU

ĐÁN MẨY - NAM MẪU

306

TRƯƠNG VĂN CẬU

ĐÁN MẨY - NAM MẪU

307

LÝ VĂN LỶ

ĐÁN MẨY - NAM MẪU

308

MA VĂN CỢ

ĐÁN MẨY - NAM MẪU

309

HOÀNG ĐỨC TU

ĐÁN MẨY - NAM MẪU

310

MA VĂN DẬU

ĐÁN MẨY - NAM MẪU

311

LÝ A SÌNH

ĐÁN MẨY - NAM MẪU

312

HỨA A CỤA

ĐÁN MẨY - NAM MẪU

313

VÀNG A DỦA

ĐÁN MẨY - NAM MẪU

314

DƯƠNG VĂN THÂN

THẠCH NGOÃ 1 - MỸ PHƯƠNG

315

TRIỆU VĂN BÁO

KHUỔI LỦNG - MỸ PHƯƠNG

316

ĐẶNG MINH PU

VẰNG KHEO - MỸ PHƯƠNG

317

ĐẶNG THỊ MỤI

VẰNG KHEO - MỸ PHƯƠNG

318

BÀN VĂN PHAM

BJOÓC VE - MỸ PHƯƠNG

319

PHÙNG VĂN GIÀNG

NÀ LẦU - MỸ PHƯƠNG

320

PHÙNG VĂN SÌNH

NÀ LẦU - MỸ PHƯƠNG

321

LỤC THỊ THUỶ

NÀ NGÒ - MỸ PHƯƠNG

322

LÊ THỊ VINH

KHUỔI SLIẾN - MỸ PHƯƠNG

323

DƯƠNG THỊ BẢY

THẠCH NGOÃ 2 - MỸ PHƯƠNG

324

DƯƠNG VĂN HIỂU

THẠCH NGOÃ 1 - MỸ PHƯƠNG

325

DƯƠNG VĂN LƯỢC

THẠCH NGOÃ 1 - MỸ PHƯƠNG

326

NÔNG HOÀNG HUYÊN

NÀ PHIÊNG - MỸ PHƯƠNG

327

TR­ƠNG VĂN NGÂN

NÀ PHIÊNG - MỸ PHƯƠNG

328

TRIỆU XUÂN ĐỨC

PHIÊNG KHĂM - YẾN DƯƠNG

329

LÝ XUÂN TOÁN

PHIÊNG KHĂM - YẾN DƯƠNG

330

TRIỆU TIẾN PHÁT

PHIÊNG KHĂM - YẾN DƯƠNG

331

LÊ VĂN CHÍNH

BẢN LẠ - YẾN DƯƠNG

332

HOÀNG VĂN BẢY

BẢN LẠ - YẾN DƯƠNG

333

HOÀNG VĂN PHONG

BẢN LẠ - YẾN DƯƠNG

334

HOÀNG VĂN CHÀI

BẢN LẠ - YẾN DƯƠNG

335

HÀ THỊ NGÂN

NÀ VIẾN - YẾN DƯƠNG

336

VY THỊ SEN

NÀ VIẾN - YẾN DƯƠNG

337

MA THẾ CỘI

NÀ GIẢO - YẾN DƯƠNG

338

MA THẾ BÌNH

NÀ GIẢO - YẾN DƯƠNG

339

TRIỆU VĂN TIẾP

NÀ NGHÈ - YẾN DƯƠNG

340

TRIỆU VĂN DIÊM

NÀ NGHÈ - YẾN DƯƠNG

341

TRIỆU VĂN TR­ƯỜNG

NÀ NGHÈ - YẾN DƯƠNG

342

LÝ VĂN THẮNG

NÀ NGHÈ - YẾN DƯƠNG

343

NGUYỄN VĂN LUỸ

NÀ NGHÈ - YẾN DƯƠNG

344

HOÀNG VĂN THỨC

LOỎNG LỨNG - YẾN DƯƠNG

345

NGUYỄN THỊ LÂN

LOỎNG LỨNG - YẾN DƯƠNG

346

HOÀNG THỊ THO

LOỎNG LỨNG - YẾN DƯƠNG

347

TRIỆU THỊ TÂM

LOỎNG LỨNG - YẾN DƯƠNG

348

SẰM VĂN MÃO

KHUỔI LUỔM - YẾN DƯƠNG

349

TRIỆU ĐÌNH HOÀ

PHIÊNG PHÀNG - YẾN DƯƠNG

350

TRIỆU THÀNH THÁI

PHIÊNG PHÀNG - YẾN DƯƠNG

351

TRIỆU VĂN KHE

NÀ PÀI - YẾN DƯƠNG

352

BÀN THỊ NHỊ

NÀ PÀI - YẾN DƯƠNG

353

TRIỆU VĂN NHẤT

NÀ PÀI - YẾN DƯƠNG

II. HUYỆN NGÂN SƠN.

STT

Họ và tên

Địa chỉ

1

ĐỒNG VĂN THÁI

BẢN PÀU

2

ĐỒNG HẢI DƯƠNG

BẢN PÀU

3

NÔNG VĂN THẮNG

HOÀNG PHÀI

4

BÀN VĂN NGÂN

KHUỔI DIỄN

5

ĐẶNG VĂN THI

KHUỔI DIỄN

6

ĐẶNG HỮU THẮNG

KHUỔI DIỄN

7

ĐẶNG ẤN NGÂN

PHIA KHAO

8

GIA TIẾN DÈN

NÀ CHA

9

LÝ VĂN BA

NÀ COỌT

10

ĐẶNG KIỀM CHÌU

KHUỔI SƯƠNG

11

ĐẶNG KIỀM PHIN

KHUỔI SƯƠNG

12

ĐẶNG PHÙ TÒNG

KHUỔI SƯƠNG

13

ĐẶNG PHÙ THIM

KHUỔI SƯƠNG

14

PHÙNG KIỀM PHU

KHUỔI SƯƠNG

15

NÔNG VĂN THÀNH

BẢN SÙ

16

CHU VĂN CHI

BẢN SÙ

17

DƯƠNG VĂN LƯƠNG

BẢN SÙ

18

HOÀNG NGỌC QUỲNH

CỐC PHIA

19

ĐẶNG PHÙ HIẾN

CỐC MỎNG

20

ĐẶNG TIẾN NGUYÊN

CỐC MỎNG

21

BÀN TIẾN HANG

CỐC MỎNG

22

ĐẶNG VĂN CHÍNH

CỐC MỎNG

23

BÀN HỮU TÍCH

CỐC MỎNG

24

LÝ VĂN TOÀN

NÀ CHÁO

25

TRIỆU DÀO TRÌNH

NÀ CHÁO

26

TRIỆU DÀO HỒNG

NÀ CHÁO

27

LÝ QUẦY THIM

NÀ CHÁO

28

BÀN THỊ CHAO

NÀ CHÁO

29

BÀN VĂN QUÂN

NÀ CHÁO

30

LÝ PHÚ LONG

NÀ CHÁO

31

LÝ PHÚ HỒNG

NÀ CHÁO

32

TRIỆU KHÁNH PHÌNH

NÀ CHÁO

33

LÝ TIẾN HOA

NÀ CHÁO

34

BÀN VĂN CHÂU

PÙ CÓ

35

LÝ HỮU THANH B

PÙ CÓ

36

LÝ HỒNG THẮNG

PÙ CÓ

37

BÀN VĂN THÀNH

PÙ CÓ

38

BÀN HỮU THẮNG

THÔM SINH

39

BÀN HỮU XUÂN

THÔM SINH

40

BÀN HỮU VÀNG

KHUỔI NGOÀI

41

ĐẶNG HỮU THÁI

KHUỔI NGOÀI

42

LÝ HỮU XUÂN

KHUỔI NGOÀI

43

BÀN HỮU DŨNG

KHUỔI NGOÀI

44

LÝ PHÚ CƠ

KHUỔI NGOÀI

45

BÀN HỮU LÂN

KHUỔI NGOÀI

46

LÝ HỮU CHẤN

KHUỔI NGOÀI

47

BÀN HỮU CHIN

KHUỔI NGOÀI

48

BÀN VĂN SINH

KHUỔI NGOÀI

49

LÝ HỮU THẮNG

KHUỔI NGOÀI

50

BÀN VĂN PHIN

TÁT RỊA

51

BÀN TIẾN BIÊN

TÁT RỊA

52

BÀN VĂN KHANG

TÁT RỊA

53

BÀN VĂN THẮNG

TÁT RỊA

54

NÔNG VĂN NGỌC

TÁT RỊA

55

LÝ VĂN KHÁNH

TÁT RỊA

56

BẾ DOANH TỪ

NÀ HIN

57

ĐỒNG ÍCH THẬP

NÀ HIN

58

ĐẶNG XUÂN HOA

NÀ PÀI

59

ĐẶNG XUÂN PHỒNG

NÀ PÀI

60

LÝ PHÚ THÔNG

ROỎNG TẶC

61

LÝ PHÚ TÌNH

ROỎNG TẶC

62

BÀN VĂN THĂNG

ROỎNG THÙ

63

ĐẶNG THỊ EM

ROỎNG THÙ

64

HOÀNG VĂN PHIN

ROỎNG THÙ

65

HOÀNG VĂN DIÊM

ROỎNG THÙ

66

TRIỆU CHỒNG VẠNG

ROỎNG THÙ

67

BÀN TẢI CHẢNG

ROỎNG THÙ

68

TRIỆU BÌNH MINH

KHUỔI RẢO

69

ĐẶNG QUẦY CHẢN

KHUỔI RẢO

70

BÀN VĂN CHĂN

KHUỔI RẢO

71

BÀN CHIỀU DÈN

HANG RẬU

72

BÀN CHIỀU KHAI

HANG RẬU

73

BÀN VĂN HÌNH

HANG RẬU

74

BÀN VĂN HỒNG

HANG RẬU

75

TRIỆU THẠCH NGUYÊN

HANG RẬU

76

ĐẶNG VĂN PHẤU

HANG RẬU

77

BÀN V­ĂN VẠNG

HANG RẬU

78

BÀN VĂN VÀ

HANG RẬU

79

HÀ VĂN HIỆU

KHU CHỢ 2

80

LA VĂN TIẾN

KHU CHỢ 2

81

NÔNG THỊ MẾN

KHU CHỢ 2

82

LA VĂN VỊNH

KHU CHỢ 2

83

CHU VĂN TUYÊN

CỐC LẢI

84

LINH THỊ LÌU

CỐC LẢI

85

LƯƠNG NGỌC HOÀ

CỐC LẢI

86

TRƯƠNG THỊ SẰM

CỐC LẢI

87

ĐẶNG VĂN PÀO

CỐC LẢI

88

NÔNG VĂN LÈ

CỐC LẢI

89

HỨA NÔNG TOÀN

CỐC LẢI

90

ĐOÀN THỊ NGA

CỐC LẢI

91

TRIỆU THỊ HOA

NẶM NỘC

92

BÀN TIẾN QUÂN

NẶM NỘC

93

LÝ TIẾN THĂNG

NẶM NỘC

94

BÀN TIẾN THÔNG

NẶM NỘC

95

LÝ THỊ MÓI

NẶM NỘC

96

LÝ VĂN KINH

KHUỔI NGỌA

97

BÀN VĂN CHUNG

LŨNG SAO

98

BÀN VĂN PHÌNH

LŨNG SAO

99

BÀN VĂN PHÁT

LŨNG SAO

100

BÀN VĂN HUY

LŨNG SAO

101

BÀN VĂN TÂN

LŨNG SAO

102

LÝ THỊ XUÂN

LŨNG SAO

103

LÝ VĂN PHƯ­ƠNG

LŨNG SAO

104

BÀN VĂN ĐẠI

LŨNG SAO

105

BÀN VĂN SIỆU

LŨNG SAO

106

BÀN VĂN THIÊN A

LŨNG SAO

107

BÀN VĂN NGHỊ

LŨNG SAO

108

BÀN VĂN HOA

LŨNG SAO

109

TRIỆU VĂN YÊN

KHAU PHÒNG

110

TRIỆU VĂN ON

KHAU PHÒNG

111

ĐẶNG VĂN QUAN

KHAU PHÒNG

112

TRIỆU VĂN SƠN

KHAU PHÒNG

113

TRIỆU VĂN CHAN

KHAU PHÒNG

114

LÝ VĂN HOÀ

KHINH HÉO

115

TRIỆU THỊ QUAN

KHAU RẠO

116

NÔNG VĂN THOỎNG

KHU AB

117

HOÀNG THỊ LÌU

KHU AB

118

HOÀNG VĂN BÀN

KHU AB

119

HOÀNG VĂN SỦI

KHU AB

120

HÀ VĂN CHUNG

KHU C

121

NÔNG THỊ HOA

KHU C

122

BÀN VĂN MINH

NẶM LÀNG

123

LÝ VĂN PHONG

NẶM LÀNG

124

LÝ VĂN NAM

NẶM LÀNG

125

LÝ THỊ MẾN

NẶM LÀNG

126

BÀN PHÚ QUỐC

PHIÊNG D­ƯỢNG

127

CHU HUY THIÊN

PHIÊNG D­ƯỢNG

128

CHU THỊ MỤI

PHIÊNG D­ƯỢNG

129

TRIỆU VĂN DƯƠNG

PHIÊNG D­ƯỢNG

130

NÔNG VĂNG THẮNG

QUAN LÀNG

131

LÝ QUỐC HUY

BẢN DUỒI

132

LÔI VĂN TÂM

BẢN TRANG

133

TRẦN VĂN DƯƠNG

BẢN TRANG

134

LƯƠNG VĂN HỘI

BẢN TRANG

135

NÔNG VĂN VỊNH

BẢN TRANG

136

TRIỆU VĂN NGÔ

BẢN TRANG

137

TRIỆU VĂN CẢNH

BẢN TRANG

138

HỨA THỊ XOA

BẢN ĐĂM

139

TRIỆU THỊ CHỨC

BẢN ĐĂM

140

HOÀNG VĂN MÃO

BẢN ĐĂM

141

HOÀNG VĂN THU

BẢN ĐĂM

142

HOÀNG VĂN VẠN

BẢN ĐĂM

143

HOÀNG VĂN LÙNG

BẢN ĐĂM

144

LÝ HỒ GIÁO

BẢN ĐĂM

145

TRIỆU VĂN HIỀN

BẢN ĐĂM

146

PHÙNG VĂN LÒ

NA PHIA

147

TRẦN VĂN TOẢN

NA PHIA

148

PHÙNG VĂN THÁNH

NA PHIA

149

LƯƠNG VĂN ĐÔNG

NNA PHIA

150

VI THỊ SẰN

NA PHIA

151

LƯƠNG VĂN ỨNG

NA PHIA

152

TÔ THỊ MÌ

NA PHIA

153

HOÀNG VĂN M­ƯỜI

NA PHIA

154

NÔNG VĂN NGHỆ

NÀ SÁNG

155

DOANH THỊ LUYỆN

NÀ SÁNG

156

NÔNG VĂN TỊNH

NÀ SÁNG

157

LÝ THỊ LIỀU

NÀ BỐC

158

CHU KHÁNH LÂM

NÀ BỐC

159

BÀN CHIỀU KHANG

NÀ BỐC

160

CHU VĂN THIÊN

NÀ BỐC

161

LÝ HỮU NGẠI

NÀ LẠN

162

BÀN VĂN QUANG

NÀ PÀI

163

BÀN CHIỀU SẢNG

NÀ PÀI

164

BÀN THỊ ÚN

NÀ PÀI

165

BÀN CHIỀU NGHIÊM

NÀ PÀI

166

HOÀNG VĂN BẰNG

NÀ PÀI

167

HÀ VĂN C­ƯỜNG

NÀ LẠN

168

HÀ VĂN LỰC

NÀ LẠN

169

NÔNG KIM PẢO

NÀ LẠN

170

BÀN THỊ SO

ĐÈO GIÓ

171

TRIỆU VĂN TOÀN

ĐÈO GIÓ

172

BÀN HUY DÂN

ĐÈO GIÓ

173

TRIỆU VĂN DƯ­ƠNG

ĐÈO GIÓ

174

BÀN HUY QUÂN

ĐÈO GIÓ

175

TRƯ­ƠNG VĂN TUYỂN

BẢN LIÊNG

176

NÔNG VĂN BA

BẢN LIÊNG

177

HOÀNG VĂN HUY

BẢN LIÊNG

178

PHẠM THỊ THÁI

BẢN SÚNG

179

HOÀNG VĂN TỊNH

BẢN SÚNG

180

L­ƯƠNG VĂN CHÀI

ĐÔNG PẦU

181

LÝ VĂN VƯ­ƠNG

ĐÔNG PẦU

182

HOÀNG THỊ DUNG

BẢN LIỀNG

183

TRƯƠNG TÚNG LỎI

KHU PHỐ

184

LÝ PHỎ SÁNG

KHU PHỐ

185

CHUNG PHỎ QUY

KHU PHỐ

186

HOÀNG Ý HIỆP

KHU PHỐ

187

HOÀNG NGẢ CHÈ

KHU PHỐ

188

TRẦN THỊ VÂN

KHU PHỐ

189

TRIỆU VĂN BÀO

PÙ PÍOOT

190

LÝ QUANG VIỆN

PÙ PÍOOT

191

TRIỆU VĂN ĐỊNH

PÙ PÍOOT

192

BÀN TIẾN KHÈN

PÁC ĐA

193

BÀN THỊ CHỆCH

PÁC ĐA

194

BÀN THỊ LUYẾN

PÁC ĐA

195

TRIỆU VĂN PHÚC

KHUỔI CÓOC

196

TRIỆU VĂN TẠNG

KHUỔI CÓOC

197

BÀN ĐỨC BÌNH

NÀ RÁNH

198

BÀN VĂN LIỀU

NÀ RÁNH

199

TRIỆU VĂN TRÌNH

KHUỔI TRO

200

HOÀNG VĂN TIÊN

KHUỔI KH­ƠNG

201

LÂM VĂN SƠN

KHUỔI ĐĂM

202

TRIỆU THANH MINH

RAM COÓC

203

TRIỆU THANH MINH

KHUỔI BIN

204

TRIỆU VĂN VIỆN B

KHUỔI BIN

205

TRIỆU VĂN SINH

KHUỔI BIN

206

TRIỆU NGỌC HIỀN

MA NÒN

207

BÀN TIẾN TÌNH

MA NÒN

208

CHU THỊ NHỤT

MA NÒN

209

TRIỆU THỊ ÚN

MA NÒN

210

CHU KHÁNH MINH

MA NÒN

211

CHU TIẾN LÂN

MA NÒN

212

BÀN THỊ NGOAN

MA NÒN

213

BÀN THỊ CHỆCH

MA NÒN

214

HOÀNG VĂN TẠ

SÁO SÀO

215

LƯƠNG VĂN VÀNH

SÁO SÀO

216

DƯƠNG VĂN VẠNG

SÁO SÀO

217

DƯƠNG VĂN MÁNH

SÁO SÀO

218

LƯƠNG VĂN TẠ

SÁO SÀO

219

HOÀNG VĂN MÁY

SÁO SÀO

220

LINH VĂN MÁY

SÁO SÀO

221

BÀN VĂN KHUÔN

TỀNH KIẾT

222

ĐẶNG VĂN BAN

TỀNH KIẾT

223

TRIỆU THỊ SAI

TỀNH KIẾT

224

NÔNG THỊ ĐẠN

CÒ LUỒNG

225

ĐỒNG VĂN THÔNG

NÀ GIẢO

226

MA VĂN PHƯ­ƠNG

NÀ GIẢO

227

ĐINH HỮU ÚY

KHUÔN PÌ

228

HOÀNG VĂN THỰC

KHUÔN PÌ

229

HOÀNG THỊ ĐIỀU

KHUÔN PÌ

230

NÔNG ĐỨC VĂN

NÀ KÉO

231

LÝ VĂN TÂM

NÀ KÉO

232

CAO SINH C­ƯỜNG

NÀ KÉO

233

LÝ VĂN NIẾT

NÀ KÉO

234

TRIỆU THỊ ĐÀO

KHAU LIÊU

235

TRIỆU THỊ DUYÊN

KHAU LIÊU

236

TRIỆU THỊ THÀNH

KHAU LIÊU

237

BÀN VĂN PHONG

KHAU LIÊU

238

TRIỆU VĂN NGUYÊN

NÀ KỊT

239

BÀN VĂN ĐOÀN

KHAU THỐC

240

BÀN THỊ TÍT

KHAU THỐC

241

TRIỆU THỊ TUÝ

KHAU THỐC

242

BẾ ÍCH ĐENG

BẢN NÌM

243

BÀN THỊ PHIN

BẢN NÌM

244

HẦU VĂN HỒ

KHUỔI LẦY

245

DƯƠNG THỊ XÚA

KHUỔI LẦY

246

HOÀNG VĂN PHƯƠNG

KHUỔI LẦY

247

BẾ ĐÌNH THÁNH

NÀ MU

248

HOÀNG VĂN DÍN

THÔM ÁN

249

NÔNG VĂN CHẴN

ĐÔNG TẠO

250

PHÙNG VĂN CUỔI

NÀ COÓC

251

LÊ THỊ TĨNH

BẢN GIANG

252

CHU VĂN PH­ƯƠNG

BẢN GIANG

253

ĐÀO VĂN MÁY

CỐC Ỏ

254

SÙNG VĂN CHẸ

CỐC Ỏ

255

D­ƯƠNG VĂN PHÌNH

CỐC Ỏ

256

HOÀNG THỊ LẠC

NÀ NẠC 1

257

TRIỆU VĂN NHÀN

NÀ NẠC 2

258

TRIỆU THỊ THAO

NÀ NẠC 2

259

HOÀNG THỊ TƯ­ỞNG

NÀ NẠC 2

260

HOÀNG NGUYÊN QUẢNG

NẶM DÂN

261

TRIỆU VĂN TÁ

NẶM DÂN

262

TRIỆU VĂN ĐẰNG

NÀ CÀNG

263

TRIỆU VĂN HỒ

NÀ CÀNG

264

HOÀNG VĂN NÔNG

NÀ CÀNG

265

CHU THỊ OANH

BẢN CẤU

266

HOÀNG VĂN TỪ

NÀ CÀ

267

TRIỆU VĂN NHỤT

NÀ CÀ

268

BÀN VĂN LONG

NÀ CÀ

269

HOÀNG THỊ LÀN

NÀ CÀ

270

BÀN VĂN CHÀI

NÀ CÀ

271

HOÀNG VĂN PẢO

NẶM NẦU

272

TRIỆU SINH AN

NẶM NẦU

273

BÀN VĂN TÀN

KHUỔI ỔN

274

BÀN VĂN TOÀN

KHUỔI ỔN

275

LÝ VĂN CH­ƯƠNG

KHUỔI ỔN

276

ĐỊCH THỊ BỘ

BẢN QUẢN 1

277

HOÀNG VĂN LÝ

KHUỔI LUÔNG

278

HOÀNG VĂN SÚA

KHUỔI LUÔNG

279

HOÀNG VĂN DÍA

KHUỔI LUÔNG

280

DƯ­ƠNG VĂN KH­Ư

KHUỔI LUÔNG

281

D­ƯƠNG VĂN PÁO D

KHUỔI LUÔNG

282

HOÀNG THỊ SỐNG

KHUỔI LUÔNG

283

HOÀNG THANH BÍCH

CÙM PHÁ

284

ĐÀO VĂN PÁO

CÙM PHÁ

285

HẦU VĂN DÍA

CÙM PHÁ

286

LÝ VĂN NGHĨA

PHẠC LỐM

287

HẦU VĂN HÙNG

NÀ LẠN

288

HẦU VĂN PHỤNG

NÀ LẠN

289

TRỊNH VĂN ĐIỆN

NÀ LẠN

290

ĐỒNG THỊ NGUYỆT

SAM PÁC

291

ĐƯ­ỜNG VĂN DƯ­ƠNG

NÀ VÀI

292

PHẠM THỊ GÁI

NÀ VÀI

293

NÔNG VĂN CẦU

NÀ VÀI

294

LÝ THỊ HẢO

BÓ TÌNH

295

BÀN THỊ LẢ

BÓ TÌNH

296

BÀN VĂN DẤT

NÀ TÒNG

297

TRIỆU CHÀN ON

CẢNG CÀO

298

TRIỆU KHÌ CHẮN

CẢNG CÀO

299

TRIỆU QUẦY CÁN

CẢNG CÀO

300

LÝ THỊ DIẾT

CẢNG CÀO

301

TRIỆU VĂN PHƯ­ƠNG

KHUỔI VUỒNG

302

ĐẶNG PHÚC NGÂN

PHIÊNG SẢNG

303

ĐÀO VĂN CAO

PHIÊNG SOỎNG

304

NGÔ VĂN TU

PHIÊNG SOỎNG

305

CHU VĂN D­ƯƠNG

BẢN HOÀ

306

BÀN VĂN NINH

BẢN HOÀ

307

TR­ƯƠNG VĂN HỒNG

BẢN HOÀ

308

TRẦN CÔNG ĐỨC

NÀ ĐI

309

HOÀNG VĂN NGÂN

NÀ ĐI

310

HOÀNG VĂN TIÊN

NÀ CHÚA

311

NGUYỄN XUÂN HẠT

NÀ CHÚA

312

NÔNG VĂN ĐẠT

NÀ CHÚA

313

BÀN NGỌC ĐẠI

NÀ PÁN

314

NÔNG VĂN DŨNG

BẢN PHẠC

315

VƯƠNG VĂN DÚ

BẢN PHẠC

316

HOÀNG THỊ GIÀNG

BÓ MÒN

317

HOÀNG VĂN MINH

KHUỔI TINH

318

LĂNG VĂN TINH

KHUỔI TINH

319

HOÀNG VĂN TÍNH

LŨNG LỊA

320

SẦM VĂN PHINH

LŨNG LỊA

321

PHẠM VĂN MINH

CỐC PÁI

322

LỤC THỊ LAN

BẢN HÙA

323

LƯ­ỜNG THỊ VỌNG

NÀ DUỒNG

324

NÔNG VĂN MẠ

NÀ TÒ

325

LA ĐỨC QUẢNG

NÀ KÈNG

326

LÝ SÀNH MẦN

BẢN CẦY

327

LÝ SÀNH NGUYỆN

BẢN CẦY

328

D­ƯƠNG VĂN CƯ­ỜNG

BẢN CẦY

329

HẦU VĂN TÌNH

MẢY VĂN

330

LONG VĂN LÍU

PHIA CHANG

331

TRIỆU TRƯỜNG LÌN

PHIA CHANG

332

DƯƠNG VĂN SÚNG

CỐC TÀO

333

DƯƠNG VĂN LÔI

NÀ PÁN

III. THỊ XÃ BẮC KẠN.

STT

Họ và tên

Địa chỉ

1

HOÀNG HỮU BÁO

THÔN TÂN C

2

TRIỆU VĂN TOÀN

THÔN TÂN C

3

LÝ KIM VƯỢNG

THÔN TÂN C

4

LÃ THỊ NHẮT

THÔN ĐOÀN KẾT

5

LƯU THANH BÌNH

BẢN ĐỒN I

6

HÀ HỮU DUYÊN

BẢN ĐỒN I

7

SẰM THỊ PÍU

BẢN ĐỒN I

8

HOÀNG VĂN THIỆP

BẢN ĐỒN II

9

NGUYỄN VĂN SOAN

THÔN NÀ BẢN

10

NGUYỄN VĂN HƯNG

THÔN NÀ BẢN

11

NÔNG VĂN VINH

BẢN RẠO

12

NÔNG THỊ HOONG

BẢN RẠO

13

LIÊU VĂN LỊCH

BẢN PIẠT

14

NÔNG THỊ NHÉ

BẢN PIẠT

15

NÔNG THỊ GẤM

BẢN PIẠT

16

BÀN VĂN CHUNG

THÁC GIỀNG

17

LƯƠNG VĂN TUÂN

KHUỔI LẶNG

18

ĐINH THỊ NHIÊU

NÀ PÀI

19

NÔNG VĂN DŨNG

NÀ PÀI

20

ĐINH THỊ NHỌI

ĐON TUẤN

21

HÀ THỊ YẾN

NÀ PÈN

22

PHAN VĂN TIÊN

NÀ PÈN

23

NGUYỄN VĂN PHƯỢNG

NÀ PÈN

24

NGUYỄN THỊ NGÂM

PÁ DANH

25

NÔNG VĂN AN

PÁ DANH

26

NÔNG VĂN THỎ

PÁ DANH

27

VŨ THANH CẦN

KHUỔI THUỔM

28

TRẦN THỊ ĐẢM

KHUỔI THUỔM

29

HÀ SỸ LẦN

CHÍ LÈN

30

NGUYỄN VĂN THANH

CHÍ LÈN

31

TRIỆU VĂN NHỈ

KHUỔI PÁI

32

HOÀNG THỊ NHÀNG

KHUỔI PÁI

33

TRIỆU VĂN SỈNH

KHUỔI PÁI

34

VŨ TRỌNG HIỆU

KHUỔI PÁI

35

HÀ NHƯ­ D­ƯƠNG

TỔNG NẺNG

36

PHAN THỊ AN

NÀ PÈN

37

TRẦN THỊ TUẤN

THÔN NÀ RÌ

38

TRẦN NAM THẮNG

THÔN NÀ CƯ­ỞM

39

ĐINH THANG NGÂM

NÀ KẸN

40

NGỌC VĂN THỨC

NÀ KẸN

41

TRIỆU ĐÌNH ĐOẠN

NÀ CHUÔNG

42

NGUYỄN THỊ THI

NÀ CHUÔNG

43

NÔNG THỊ NGOẠN

CỐC MUỔNG

44

NGUYỄN ĐỨC ĐOÀI

CỐC MUỔNG

45

NGUYỄN VĂN DUY

NÀ CHOONG

IV. HUYỆN CHỢ MỚI.

STT

Họ và tên

Địa chỉ

1

LƯU VĂN LUYẾN

NÀ TÀO - NHƯ CỐ

2

LỤC VĂN THƯỢNG

NÀ TÀO - NHƯ CỐ

3

LA VĂN HUYỀN

NÀ TÀO - NHƯ CỐ

4

HÀ VĂN CAO

NÀ TÀO - NHƯ CỐ

5

DƯƠNG VĂN LUẬN

BẢN QUẤT - NHƯ CỐ

6

LƯỜNG ĐÌNH HẬU

NÀ ROÒNG - NHƯ CỐ

7

DƯƠNG THỊ TUYỀN

NÀ ROÒNG - NHƯ CỐ

8

TRẦN THỊ NAM

NÀ ROÒNG - NHƯ CỐ

9

LƯU VĂN XUÂN

NÀ CHÀO - NHƯ CỐ

10

LƯỜNG ĐÌNH THỌ

NÀ CHÀO - NHƯ CỐ

11

DƯƠNG THỊ HƯƠNG

NÀ CHÀO - NHƯ CỐ

12

DƯƠNG VĂN CHIẾN

NÀ CHÀO - NHƯ CỐ

13

ĐẶNG NGUYÊN CHU

KHUỔI CHỦ - NHƯ CỐ

14

TRẦN TIẾN NGÂN

KHUỔI CHỦ - NHƯ CỐ

15

TRẦN THỊ THUÝ

KHUỔI CHỦ - NHƯ CỐ

16

BẾ VĂN PÁO

KHUÂN BANG - NHƯ CỐ

17

HÀ VĂN CH­ƯỞNG

BẢN CẦY - NHƯ CỐ

18

HÀ THỊ THUẬN

BẢN CẦY - NHƯ CỐ

19

HÀ THỊ NGÂN

BẢN CẦY - NHƯ CỐ

20

HÀ VĂN DUNG

BẢN CẦY - NHƯ CỐ

21

HÀ VĂN THẢO

BẢN CẦY - NHƯ CỐ

22

DƯƠNG VĂN PHONG

BẢN CẦY - NHƯ CỐ

23

TRIỆU THỊ HỒNG

NÀ LUỐNG - NHƯ CỐ

24

ĐẶNG NGUYÊN HOÀ

NÀ LUỐNG - NHƯ CỐ

25

ĐẶNG NGUYÊN ĐƯ­ỜNG

NÀ LUỐNG - NHƯ CỐ

26

LÝ QUÝ CHIẾN

NÀ LUỐNG - NHƯ CỐ

27

ĐẶNG NGUYÊN TIẾN

NÀ LUỐNG - NHƯ CỐ

28

TRIỆU VĂN LONG

KHUỔI HÓP - NHƯ CỐ

29

LÝ SINH MẠN

BẢN N­ƯA - NHƯ CỐ

30

HOÀNG VĂN CÔNG

TRÀ LẤU - YÊN HÂN

31

PHAN VĂN KHOÁT

NÀ LÀNG - YÊN HÂN

32

MA THỊ THONG

NÀ ĐON - YÊN HÂN

33

MA VĂN HOÀ

NÀ ĐON - YÊN HÂN

34

MA VĂN TUỆ

CHỢ TINH 1 - YÊN HÂN

35

TRẦN THỊ THUẬN

NÀ GIÁO - YÊN HÂN

36

MA VĂN HIỂN

CHỢ TINH 2 - YÊN HÂN

37

PHAN THỊ CÚC

CHỢ TINH 2 - YÊN HÂN

38

HÀ VĂN NHẠ

BẢN PÁ - MAI LẠP

39

TRIỆU VĂN NHOÀN

KHAU RÀNG - MAI LẠP

40

HÀ VĂN HUẤN

KHAU RÀNG - MAI LẠP

41

DƯ­ƠNG VĂN DẦN

KHAU RÀNG - MAI LẠP

42

LÝ TIẾN GIANG

KHAU RÀNG - MAI LẠP

43

TRẦN VĂN ĐIỂN

KHAU RÀNG - MAI LẠP

44

HÀ VĂN HINH

KHAU RÀNG - MAI LẠP

45

HÀ VĂN DOANH

KHAU RÀNG - MAI LẠP

46

NÔNG THỊ PHÂN

KHAU RÀNG - MAI LẠP

47

ĐẶNG VĂN HÀ

NÀ ĐIẾNG - MAI LẠP

48

HOÀNG VĂN KHÁNH

NÀ ĐIẾNG - MAI LẠP

49

NGUYỄN ĐÌNH BẮC

NÀ ĐIẾNG - MAI LẠP

50

TRẦN VĂN HẠ

BẢN RẢ - MAI LẠP

51

TRẦN VĂN HIỂN

BẢN RẢ - MAI LẠP

52

NÔNG VĂN CHỪN

BẢN RẢ - MAI LẠP

53

NÔNG VĂN HỌC

BẢN RẢ - MAI LẠP

54

DƯƠNG THỊ LÉNG

BẢN RẢ - MAI LẠP

55

DƯƠNG VĂN THIỆP

BẢN RẢ - MAI LẠP

56

TRIỆU VĂN SÍNH

TỔNG VỤ - MAI LẠP

57

LÝ VĂN DÂM

TỔNG VỤ - MAI LẠP

58

HOÀNG HỮU THÀNH

KHAU LỒM - CAO KỲ

59

HOÀNG HỮU ĐƯỜNG

PHIÊNG CÂM - CAO KỲ

60

HOÀNG THÔNG LÂM

PHIÊNG CÂM - CAO KỲ

61

BÀN SINH MẠO

TÂN MINH - CAO KỲ

62

TRIỆU VĂN PHIN

HÀNH KHIẾN - CAO KỲ

63

TRẦN NGỌC ĐÌNH

CÔNG TUM - CAO KỲ

64

NGUYỄN THỊ BÍCH

CÔNG TUM - CAO KỲ

65

LÝ THỊ PHẬN

NÀ CÀ II - CAO KỲ

66

HÀ QUẢNG HIỆN

NÀ CÀ II - CAO KỲ

67

HÀ THỊ VĂN

NÀ CÀ II - CAO KỲ

68

HÀ QUẢNG KHUYẾN

NÀ CÀ II - CAO KỲ

69

TRẦN TRUNG THÔNG

NÀ CÀ II - CAO KỲ

70

TRIỆU VĂN TÒNG

TỔNG TÀNG - CAO KỲ

71

TRIỆU VĂN TÚ

TỔNG TÀNG - CAO KỲ

72

L­ƯỜNG VĂN TIẾN

BẢN PHỐ - CAO KỲ

73

HOÀNG VĂN TRỌNG

BẢN PHỐ - CAO KỲ

74

DƯ­ƠNG HÀ LONG

BẢN PHỐ - CAO KỲ

75

NINH NGỌC VINH

BẢN PHỐ - CAO KỲ

76

NÔNG THỊ THÁI

HUA PHAI - CAO KỲ

77

HOÀNG VĂN TRẦN

HUA PHAI - CAO KỲ

78

NINH THỊ HUỆ

CHỘC TOÒNG - CAO KỲ

79

NÔNG VĂN VẬN

CHỘC TOÒNG - CAO KỲ

80

TẠ ĐÌNH QUẢNG

CHỘC TOÒNG - CAO KỲ

81

HÀ VĂN NGHỊ

KHUỔI NHÀU - THANH BÌNH

82

HÀ THẾ KHÔI

KHUỔI NHÀU - THANH BÌNH

83

HÀ VĂN THÀNH

KHUỔI NHÀU - THANH BÌNH

84

TẠ THỊ THOA

KHUỔI NHÀU - THANH BÌNH

85

HÀ THỊ XUYẾN

CỐC PO - THANH BÌNH

86

NGUYỄN VĂN NHUẬN

NÀ CHIÊM - THANH BÌNH

87

LONG VĂN QUỲNH

KHUỔI TAI - THANH BÌNH

88

TRẦN ĐÌNH TRỌNG

KHUỔI TAI - THANH BÌNH

89

HÀ VĂN TUÂN

KHUỔI TAI - THANH BÌNH

90

ĐINH KIM XUYÊN

NÀ NÂM - THANH BÌNH

91

TRIỆU SINH H­ƯƠNG

KHUỔI LÓT - THANH BÌNH

92

NÔNG VĂN VI

NÀ BA - THANH BÌNH

93

LÊ THỊ HỢI

BẢN CHÀNG - THANH BÌNH

94

BÀN HỮU TRÁI

NẶM DẤT - TÂN SƠN

95

LÃ THỊ MÍT

BẢN VỌT - HOÀ MỤC

96

LÝ VĂN THĂNG

BẢN VỌT - HOÀ MỤC

97

HÀ THỊ ĐẸP

NÀ TÔM - HOÀ MỤC

98

MẠN VĂN THẾ

NÀ TÔM - HOÀ MỤC

99

HÀ THỊ CHÌ

NÀ TÔM - HOÀ MỤC

100

BÀN HỮU THÀNH

KHUỔI NHÀNG - HOÀ MỤC

101

HÀ HỮU HỌC

BẢN CHANG - HOÀ MỤC

102

HOÀNG HỮU GIÁP

BẢN CHANG - HOÀ MỤC

103

ÂU ĐÌNH ĐIỀN

BẢN CHANG - HOÀ MỤC

104

HÀ TẠ BẾN

BẢN CHANG - HOÀ MỤC

105

LÈNG VĂN CHUNG

BẢN CHANG - HOÀ MỤC

106

HOÀNG HỮU HUÂN

BẢN ĐỒN - HOÀ MỤC

107

ÂU ĐÌNH ĐỀ

BẢN ĐỒN - HOÀ MỤC

108

HOÀNG HỮU SỰ

BẢN ĐỒN - HOÀ MỤC

109

ÂU ĐÌNH TOÀN

BẢN ĐỒN - HOÀ MỤC

110

HOÀNG HỮU HUY

BẢN ĐỒN - HOÀ MỤC

111

ÂU ĐÌNH THÁNH

BẢN ĐỒN - HOÀ MỤC

112

ÂU ĐÌNH KHOA

BẢN ĐỒN - HOÀ MỤC

113

HOÀNG THỊ THYỀN

BẢN ĐỒN - HOÀ MỤC

114

DƯ­ƠNG VĂN NGOAN

BẢN GIÁC - HOÀ MỤC

115

TRIỆU KIM MẠN

MỎ KHANG - HOÀ MỤC

116

TRIỆU PHÚC GIANG

MỎ KHANG - HOÀ MỤC

117

BÀN HỮU NHÂN

MỎ KHANG - HOÀ MỤC

118

HÀ ĐỨC NGỰ

KHAU CHỦ - THANH VẬN

119

NGUYỄN ĐÌNH TIỂU

KHAU CHỦ - THANH VẬN

120

HÀ THỊ MƠ

KHAU CHỦ - THANH VẬN

121

NÔNG VĂN TUÝ

KHAU CHỦ - THANH VẬN

122

NÔNG VĂN T­ƯỜNG

KHAU CHỦ - THANH VẬN

123

NÔNG VĂN BẮC

KHAU CHỦ - THANH VẬN

124

NÔNG VĂN Ư

KHAU CHỦ - THANH VẬN

125

NÔNG VĂN GIỀNG

KHAU CHỦ - THANH VẬN

126

HÀ ĐỨC HIỆN

KHAU CHỦ - THANH VẬN

127

HÀ ĐỨC THANH

KHAU CHỦ - THANH VẬN

128

NÔNG VĂN GIANG

KHAU CHỦ - THANH VẬN

129

NGUYỄN ĐÌNH THỨC

KHAU CHỦ - THANH VẬN

130

NÔNG VĂN KHANG

KHAU CHỦ - THANH VẬN

131

HÀ ĐỨC ANG

KHAU CHỦ - THANH VẬN

132

NÔNG VĂN NGUYỆN

KHAU CHỦ - THANH VẬN

133

HÀ ĐỨC BIỂN

KHAU CHỦ - THANH VẬN

134

HÀ ĐỨC HỮU

NÀ KHAM - THANH VẬN

135

HÀ ĐỨC DÂN

NÀ KHAM - THANH VẬN

136

PHẠM THỊ H­ƯỜNG

NÀ KHAM - THANH VẬN

137

BÙI THỊ HIỀN

NÀ KHAM - THANH VẬN

138

HÀ ĐỨC NGOÀN

PHIÊNG KHẢO - THANH VẬN

139

LÝ VĂN NGỢI

PHIÊNG KHẢO - THANH VẬN

140

LÝ MẠNH THẮNG

PHIÊNG KHẢO - THANH VẬN

141

HÀ ĐỨC KHÁNH

PHIÊNG KHẢO - THANH VẬN

142

HÀ CÁT ĐÀM

PHIÊNG KHẢO - THANH VẬN

143

HÀ HỮU DOANH

PHIÊNG KHẢO - THANH VẬN

144

LÝ VĂN LUỴ

PHIÊNG KHẢO - THANH VẬN

145

LÝ VĂN TH­ƯỢC

PHIÊNG KHẢO - THANH VẬN

146

HÀ VĂN NGUYÊN

PHIÊNG KHẢO - THANH VẬN

147

NGUYỄN ĐÌNH TỰU

NÀ ĐON - THANH VẬN

148

NGUYỄN ĐÌNH TUNG

NÀ ĐON - THANH VẬN

149

ĐINH THỊ CHỌI

NÀ ĐON - THANH VẬN

150

NÔNG THANH HUÂN

NÀ ĐON - THANH VẬN

151

PHÙNG ĐỨC LÊ

NÀ ĐON - THANH VẬN

152

NGUYỄN ĐÌNH TUYẾN

NÀ ĐON - THANH VẬN

153

NGUYỄN ĐÌNH DONG

NÀ ĐON - THANH VẬN

154

LÈNG THỊ HOANH

NÀ ĐON - THANH VẬN

155

NGUYỄN ĐÌNH TOẢN

NÀ ĐON - THANH VẬN

156

HOÀNG HỮU THÔNG

NÀ ĐON - THANH VẬN

157

LƯ­ỜNG VĂN TUÂN

NÀ RẪY - THANH VẬN

158

NGUYỄN ĐÌNH THANH

NÀ RẪY - THANH VẬN

159

HOÀNG HỮU LỘC

NÀ RẪY - THANH VẬN

160

PHÙNG VĂN BỪU

NÀ RẪY - THANH VẬN

161

NÔNG VĂN XUYẾN

NÀ RẪY - THANH VẬN

162

HOÀNG HỮU LUYẾN

NÀ RẪY - THANH VẬN

163

L­ƯỜNG VĂN TUÂN

NÀ RẪY - THANH VẬN

164

NÔNG VĂN CHỈ

NÀ RẪY - THANH VẬN

165

NGUYỄN ĐÌNH BẤY

NÀ RẪY - THANH VẬN

166

HOÀNG LƯU TOÀN

NÀ RẪY - THANH VẬN

167

BẾ THỊ VINH

NÀ RẪY - THANH VẬN

168

DƯƠNG THỊ CHẦM

NÀ RẪY - THANH VẬN

169

TRẦN DUY CÁT

NÀ RẪY - THANH VẬN

170

L­ƯỜNG THỊ VÂN

NÀ RẪY - THANH VẬN

171

HÀ THỊ PH­ƯƠNG

NÀ CHÚA - THANH VẬN

172

TRIỆU THỊ THẮC

PÁ LẢI - THANH VẬN

173

PHÙNG ĐỨC THẠCH

PÁ LẢI - THANH VẬN

174

LỘC THỊ CÚC

PÁ LẢI - THANH VẬN

175

PHÙNG ĐỨC DƯ­ƠNG

QUAN LÀNG I - THANH VẬN

176

L­ƯỜNG VĂN NHÂN

QUAN LÀNG I - THANH VẬN

177

ĐINH VĂN ĐÂU

QUAN LÀNG I - THANH VẬN

178

LƯ­ỜNG VĂN LIÊN

QUAN LÀNG I - THANH VẬN

179

ĐINH VĂN UYỂN

QUAN LÀNG I - THANH VẬN

180

LÈNG VĂN NINH

QUAN LÀNG I - THANH VẬN

181

ĐINH VĂN THOẢ

QUAN LÀNG I - THANH VẬN

182

HÀ VĂN CẢNH

BẢN PJỊO - THANH VẬN

183

HÀ ĐỨC NHƠN

BẢN PJỊO - THANH VẬN

184

HÀ ĐỨC HUYNH

BẢN PJỊO - THANH VẬN

185

HÀ ĐỨC LỘC

BẢN PJỊO - THANH VẬN

186

HÀ VĂN H­ƯỞNG

BẢN PJỊO - THANH VẬN

187

NÔNG THỊ VAI

QUAN LÀNG II - THANH VẬN

188

LÝ QUÝ DŨNG

LÀNG DAO - YÊN ĐĨNH

189

ĐẶNG QUÝ ĐỨC

NÀ MỐ - YÊN ĐĨNH

190

NGUYỄN THỊ THUỶ

NÀ MỐ - YÊN ĐĨNH

191

MA VĂN TUNG

BẢN TÈNG - YÊN ĐĨNH

192

LỤC VĂN DƯƠNG

NÀ KHON - YÊN ĐĨNH

193

LÝ THỊ VA

SUỐI HÓN - YÊN ĐĨNH

194

D­ƯƠNG NGỌC TÚ

PẮC SAN 1 - YÊN ĐĨNH

195

KHAU VĂN CƯỜNG

PẮC SAN 1 - YÊN ĐĨNH

196

HOÀNG VĂN HƯ­ỜNG

YÊN ĐĨNH - CHỢ MỚI

197

ĐINH VĂN HOÀ

NÀ PÀI - THANH MAI

198

NGUYỄN VĂN THÀNH

NÀ PÀI - THANH MAI

199

HÀ VĂN TƯ­ỜNG

NÀ PÀI - THANH MAI

200

LÝ VĂN PẤU

NÀ PÀI - THANH MAI

201

HÀ THỊ DUNG

NÀ PẺN - THANH MAI

202

HÀ ĐỨC THẮNG

NÀ PẺN - THANH MAI

203

NGUYỄN VĂN VIỆT

NÀ PẺN - THANH MAI

204

LÊ THỊ TÉO

NÀ PẺN - THANH MAI

205

HÀ VĂN PHẨM

NÀ PẺN - THANH MAI

206

NÔNG VĂN TUY

NÀ PẺN - THANH MAI

207

HÀ VĂN LY

NÀ PẺN - THANH MAI

208

HÀ THANH QUẢNG

NÀ PẺN - THANH MAI

209

HÀ MINH GIANG

NÀ PẺN - THANH MAI

210

L­ƯU VĂN THIỆN

NÀ PẺN - THANH MAI

211

HÀ VĂN ĐỐC

NÀ PẺN - THANH MAI

212

NÔNG VĂN TIỀU

NÀ PẺN - THANH MAI

213

HÀ THỊ ĐỐI

NÀ PẺN - THANH MAI

214

HÀ VĂN THÁI

BẢN PHÁT - THANH MAI

215

D­ƯƠNG VĂN BỘ

BẢN PHÁT - THANH MAI

216

NÔNG VĂN ĐẠI

BẢN PHÁT - THANH MAI

217

VŨ THỊ HOA

BẢN TÝ - THANH MAI

218

TRẦN THỊ LAN

BẢN TÝ - THANH MAI

219

LÈNG VĂN CƯỜNG

BẢN TÝ - THANH MAI

220

NGUYỄN THỊ LOA

BẢN TÝ - THANH MAI

221

HÀ ĐỨC HIỂN

BẢN TÝ - THANH MAI

222

LƯỜNG VĂN HẰNG

BẢN JẢI - THANH MAI

223

LƯỜNG VĂN KHANH

BẢN JẢI - THANH MAI

224

ĐINH QUANG LÊ

BẢN JẢI - THANH MAI

225

ĐINH QUANG THÀNH

BẢN JẢI - THANH MAI

226

HÀ ĐỨC RỊ

NÀ VÀU - THANH MAI

227

HÀ ĐỨC SÁNG

NÀ VÀU - THANH MAI

228

HÀ ĐỨC PHỐT

NÀ VÀU - THANH MAI

229

TRẦN THỊ HIỀN

NÀ VÀU - THANH MAI

230

NGUYỄN PHÚC VĨ

TRUNG TÂM - THANH MAI

231

NÔNG TIẾN ĐỘ

TRUNG TÂM - THANH MAI

232

HÀ ĐỨC TRÌNH

TRUNG TÂM - THANH MAI

233

HÀ ĐỨC TỨ

TRUNG TÂM - THANH MAI

234

MA VĂN TUÂN

TRUNG TÂM - THANH MAI

235

HÀ ĐỨC VĨNH

TRUNG TÂM - THANH MAI

236

HÀ THỊ NÌNH

TRUNG TÂM - THANH MAI

237

HÀ ĐỨC UÝ

TRUNG TÂM - THANH MAI

238

HÀ TRƯỜNG GIANG

TRUNG TÂM - THANH MAI

239

TRIỆU VĂN BÁO

TRUNG TÂM - THANH MAI

240

HÀ MINH KIÊN

Bản KÐO - THANH MAI

241

TRẦN VĂN LÂM

Bản KÐO - THANH MAI

242

HÀ NHÂN ĐỊNH

Roáng Tïm - THANH MAI

243

DƯƠNG VĂN KHANH

Roáng Tïm - THANH MAI

244

DƯƠNG VĂN HUY

Roáng Tïm - THANH MAI

245

DƯƠNG VĂN GIAO

Roáng Tïm - THANH MAI

246

HÀ ĐỨC TIẾN

Roáng Tïm - THANH MAI

247

VŨ ĐÌNH DŨNG

Roáng Tïm - THANH MAI

248

HÀ ĐỨC THIỆN

Roáng Tïm - THANH MAI

249

HOÀNG VĂN HIẾU

Roáng Tïm - THANH MAI

250

ƯƠNG VĂN DUNG

Roáng Tïm - THANH MAI

251

DƯƠNG VĂN HÙNG

Roáng Tïm - THANH MAI

252

ĐẶNG VĂN TIẾN

Khuổi Rẹt - THANH MAI

253

HOÀNG VĂN THIỀM

Khuổi Dạc - THANH MAI

254

LÝ TÀI PHÚC

Khuổi Dạc - THANH MAI

255

HOÀNG KIM QUÝ

Khuổi Dạc - THANH MAI

256

HOÀNG NGUYÊN HOÀ

Khuổi Dạc - THANH MAI

257

HOÀNG NGUYÊN LONG

Khuổi Dạc - THANH MAI

258

PHẠM THỊ XUYẾN

Khuổi Dạc - THANH MAI

259

HOÀNG THÔNG PHÚC

Khuổi Dạc - THANH MAI

260

HOÀNG NGUYÊN KIM

Khuổi Dạc - THANH MAI

261

BÀN PHÚC TÀI

Khuổi Dạc - THANH MAI

262

LÝ VĂN TÌNH

Khuổi Dạc - THANH MAI

263

LÝ TÀI LƯU

Khuổi Dạc - THANH MAI

264

TRẦN THỊ HẰNG

Khuổi Phấy - THANH MAI

265

TRầN VĂN TRÌNH

Khuổi Phấy - THANH MAI

266

TRẦN VĂN THẮNG

Khuổi Phấy - THANH MAI

267

NGUYỄN VĂN ĐẢO

Bản Pá - THANH MAI

268

NGUYỄN VĂN HOAN

Nà ó - NÔNG THỊNH

269

HOÀNG QUốC DOANH

Nà ó - NÔNG THỊNH

270

HÀ VĂN PHÙNG

Cảm Lẹng - NÔNG THỊNH

271

BÙI THị THAM

Cảm Lẹng - NÔNG THỊNH

272

HÀ VĂN CANG

Nà Giảo - NÔNG THỊNH

273

HÀ VĂN HỢP

Nà Đeo - NÔNG THỊNH

274

MA THị TƯƠI

Nà Đeo - NÔNG THỊNH

275

PHạM THị HUÊ

Nà Đeo - NÔNG THỊNH

276

HÀ THị ĐÀO

Nà Đeo - NÔNG THỊNH

277

HÀ ĐứC VIếT

Nà ngài - NÔNG THỊNH

278

HÀ VĂN HậU

Nà ngài - NÔNG THỊNH

279

HÀ TIẾN DƯ­ƠNG

Nà ngài - NÔNG THỊNH

280

ĐẶNG NGUYÊN NHẤT

Nà Quang - NÔNG HẠ

281

ĐặNG Ý NHÀ

Nà Quang - NÔNG HẠ

282

LÝ TÀI LÂM

Nà Quang - NÔNG HẠ

283

TRIỆU THỊ HỢP

Nà Quang - NÔNG HẠ

284

HOÀNG TIẾN VĂN

Nà Quang - NÔNG HẠ

285

BÀN KIM TON

Nà Quang - NÔNG HẠ

286

PHÙNG THÀNH SINH

Nà Quang - NÔNG HẠ

287

NGUYỄN VĂN HỘI

Nà Quang - NÔNG HẠ

288

NGUYỄN VĂN THI

Khe Thuổng - NÔNG HẠ

289

LỘC VĂN SÁU

Khe Thuổng - NÔNG HẠ

290

HÀ VĂN THẠCH

Nà Cắn - NÔNG HẠ

291

PHÙNG VĂN LÔ

Nà Cắn - NÔNG HẠ

292

CHU THỊ HOÀ

Nà Cắn - NÔNG HẠ

293

ĐINH THỊ BÀNH

Nà Cắn - NÔNG HẠ

294

HÀ NGỌC TÙNG

Cao Thanh - NÔNG HẠ

295

HÀ VĂN VIỆN

Cao Thanh - NÔNG HẠ

296

HÀ VĂN THỌ

Cao Thanh - NÔNG HẠ

297

ĐINH KHẮC TUÂN

REO DÀI - NÔNG THỊNH

298

HÀ THỊ PHÚC

REO DÀI - NÔNG HẠ

299

LƯỜNG VĂN PHÁT

REO DÀI - NÔNG HẠ

300

ĐINH LÂM THOÁT

REO DÀI - NÔNG HẠ

301

LƯỜNG VĂN TIẾN

REO DÀI - NÔNG HẠ

302

ĐINH KHẮC BIỂU

REO DÀI - NÔNG HẠ

303

HOÀNG VĂN HÂN

REO DÀI - NÔNG HẠ

304

NGUYỄN VĂN TRẦN

SÁU HAI - NÔNG HẠ

305

NGUYỄN THỊ ANH

SÁU HAI - NÔNG HẠ

306

TRẦN THỊ NINH

NÀ BẢN - NÔNG HẠ

307

LÝ VĂN ĐẠI

NÀ BẢN - NÔNG HẠ

308

ĐINH KHẮC HOÃN

NÀ BẢN - NÔNG HẠ

309

ĐINH THỊ PHƯƠNG

NÀ BẢN - NÔNG HẠ

310

VŨ NGỌC PHONG

NÀ MẩY - NÔNG HẠ

311

HÀ NGọC NGÔ

NÀ MẩY - NÔNG HẠ

312

NGUYỄN VĂN TẤN

NÀ MẩY - NÔNG HẠ

313

HÀ THỊ NHIỆU

Bản Tết - NÔNG HẠ

314

ĐOÀN VĂN TUYẾN

Xí Nghiệp - NÔNG HẠ

315

NGÔ THỊ HỒNG

Khe Thỉ 1 - NÔNG HẠ

316

NGÔ VĂN TIỆU

Khe Thỉ 1 - NÔNG HẠ

317

HOÀNG THỊ MÙI

Khe Thỉ 1 - NÔNG HẠ

318

NGÔ VĂN TRẮNG

Khe Thỉ 1 - NÔNG HẠ

319

TRầN VĂN QUÝ

Khe Thỉ 2 - NÔNG HẠ

320

TRầN VĂN DUNG

Khe Thỉ 2 - NÔNG HẠ

321

TRầN VĂN ĐỒNG

Khe Thỉ 2 - NÔNG HẠ

322

TRẦN THỊ THÀNH

Khe Thỉ 2 - NÔNG HẠ

323

HOÀNG THỊ LIỀU

Bản Rịa - YÊN CƯ

324

TRIỆU HỮU ĐẠO

Bản Rịa - YÊN CƯ

325

TRIỆU HỮU THƠM

Bản Rịa - YÊN CƯ

326

TRIỆU HỮU HÁN

Bản Rịa - YÊN CƯ

327

TRIỆU HỮU CHI

Bản Rịa - YÊN CƯ

328

HỨA VĂN HUẤN

Bản Rịa - YÊN CƯ

329

NÔNG THỊ ENG

Bản Rịa - YÊN CƯ

330

HOÀNG PHÚC BÁO

Thái Lạo - YÊN CƯ

331

BÀN HỮU HÀ

Thái Lạo - YÊN CƯ

332

MA VĂN HÙNG

Nà riền - YÊN CƯ

333

MA VĂN TOÁN

Nà riền - YÊN CƯ

334

TRIỆU HỮU CHIÊM

Khuổi thây - YÊN CƯ

335

TRIỆU TIẾN VINH

Khuổi thây

336

HOÀNG VĂN ĐỊNH

Khuổi thây

337

MA THỊ L­ƯỢNG

Nặm lìn - YÊN CƯ

338

ĐẶNG VĂN THÌN

Nà hoạt - YÊN CƯ

339

L­ƯỜNG VĂN TUÂN

Nà hoạt - YÊN CƯ

340

HOÀNG VĂN Vệ

Nà hoạt - YÊN CƯ

341

MA VĂN NGHỊ

Bản tám - YÊN CƯ

342

LÝ VĂN PHÚC

Bản cháo - YÊN CƯ

343

LÝ HỮU LỢI

Bản cháo - YÊN CƯ

344

BÀN VĂN HỌC

Bản cháo - YÊN CƯ

345

TRIỆU THỊ CẦU (B)

Bản cháo - YÊN CƯ

346

MA VĂN Độ

Phiêng Dường - YÊN CƯ

347

NGUYỄN VĂN THẢO

Nà pạn - YÊN CƯ

348

MA VĂN BIÊN

Phiêng lầu - YÊN CƯ

349

NGUYỄN TRỌNG TÌNH

Tài Chang - BìNH VĂN

350

NGUYỄN TRỌNG DƯỠNG

Tài Chang - BìNH VĂN

351

NGUYỄN TRỌNG HÙNG

Tài Chang - BìNH VĂN

352

NGUYỄN TRỌNG MẠNH

Tài Chang - BìNH VĂN

353

NGUYỄN TRỌNG DŨNG

Tài Chang - BìNH VĂN

354

NGUYỄN TRỌNG HẬU

Tài Chang - BìNH VĂN

355

NGUYỄN TRỌNG HÙNG

Đon Cột - BìNH VĂN

356

NGUYỄN ĐÌNH QUÂN

Thôm bó - BìNH VĂN

357

NGUYỄN THỊ DOAN

Khuôn tắng - BìNH VĂN

358

NGUYỄN THỊ TÌNH

Khuôn tắng - BìNH VĂN

359

MA VĂN XÁ

Khuôn tắng - BìNH VĂN

360

LÝ VĂN TÂM

Khuôn tắng - BìNH VĂN

361

NGUYỄN ĐÌNH DẦN

Thôm thoi - BìNH VĂN

362

MA THỊ PHẬN

Bản mới - BìNH VĂN

363

MA VĂN BÌNH

Bản mới - BìNH VĂN

364

NGUYỄN THỊ NGÂN

Bản mới - BìNH VĂN

365

NGUYỄN VĂN KHOÁI

Nà mố - BìNH VĂN

366

L­ƯU VĂN QUỲNH

Bản đén 1 - QUẢNG CHU

367

NGUYỄN THỊ ĐÔI

Bản đén 1 - QUẢNG CHU

368

DƯƠNG THị HOÀN

Bản đén 1 - QUẢNG CHU

369

MA VĂN THỤ

Bản đén 1 - QUẢNG CHU

370

DƯ­ƠNG THỊ TRÌNH

Bản đén 2 - QUẢNG CHU

371

MA THỊ TUYẾT

Bản đén 2 - QUẢNG CHU

372

HÀ VĂN DŨNG

Bản nhuần 1 - QUẢNG CHU

373

PHẠM THỊ NHUẬN

Bản nhuần 1 - QUẢNG CHU

374

HOÀNG VĂN THẮNG

Bản nhuần 1 - QUẢNG CHU

375

HOÀNG VĂN YÊN

Bản nhuần 1 - QUẢNG CHU

376

HOÀNG THỊ THƠM

Con Kiến - QUẢNG CHU

377

L­ƯU VĂN HUY

Con Kiến - QUẢNG CHU

378

LƯ­U VĂN BÀN

Con Kiến - QUẢNG CHU

379

PHẠM ĐỨC TỰU

Con Kiến - QUẢNG CHU

380

LÊ VĂN MINH

Nà Lằng - QUẢNG CHU

380

HOÀNG VĂN THỊNH

Nà Lằng - QUẢNG CHU

382

HOÀNG VĂN THỤ

Nà Lằng - QUẢNG CHU

383

LÊ VĂN RIỆM

Nà Choọng - QUẢNG CHU

384

NGUYỄN THỊ ĐẠI

Nà Choọng - QUẢNG CHU

385

NGUYỄN THỊ ĐỖ

Cửa Khe - QUẢNG CHU

386

HOÀNG VĂN MÃO

Cửa Khe - QUẢNG CHU

387

VI VĂN HÙNG

Cửa Khe - QUẢNG CHU

388

THÀNH THị QUÝ

Cửa Khe - QUẢNG CHU

389

HOÀNG VĂN L­ƯƠNG

Cửa Khe - QUẢNG CHU

390

ĐẶNG THỊ THUỶ

Đèo vai 1 - QUẢNG CHU

391

HÀ THỊ THIỀN

Đèo vai 1 - QUẢNG CHU

392

D­ƯƠNG THỊ TÝ

Đèo vai 1 - QUẢNG CHU

393

NỊNH THỊ NHANH

Đèo vai 1 - QUẢNG CHU

394

NGUYỄN VĂN QUÂN

Đèo vai 1 - QUẢNG CHU

395

L­ƯờNG ĐÌNH L­ƯU

Đèo vai 2 - QUẢNG CHU

396

NGUYỄN VĂN CAO

Đèo vai 2 - QUẢNG CHU

397

NGUYỄN THỊ NINH

Đèo vai 2 - QUẢNG CHU

398

ĐẶNG VĂN DŨNG

Đèo vai 2 - QUẢNG CHU

399

LƯỜNG THỊ YÊN

Đèo vai 2 - QUẢNG CHU

400

LƯỜNG THỊ NINH

Đèo vai 2 - QUẢNG CHU

401

PHẠM VĂN DƯƠNG

Đèo vai 2 - QUẢNG CHU

402

NGUYỄN VĂN ĐỨC

Đèo vai 2 - QUẢNG CHU

403

LƯ­ỜNG THỊ L­ƯƠNG

Đèo vai 2 - QUẢNG CHU

404

HOÀNG THị LÝ

Làng Chẽ - QUẢNG CHU

405

HOÀNG VĂN BÁT

Làng Chẽ - QUẢNG CHU

406

DƯ­ƠNG VĂN VƯ­ƠNG

Làng Chẽ - QUẢNG CHU

407

D­ƯƠNG VĂN ANH

Làng Chẽ - QUẢNG CHU

408

DƯ­ƠNG VĂN ĐỆ

Làng Chẽ - QUẢNG CHU

409

HOÀNG VĂN NÃI

Làng Chẽ - QUẢNG CHU

410

D­ƯƠNG VĂN DAO

Làng Chẽ - QUẢNG CHU

411

BÙI VĂN THắNG

Làng Chẽ - QUẢNG CHU

412

HOÀNG VĂN TOÀN

Làng Chẽ - QUẢNG CHU

413

L­ƯỜNG THỊ THỰ

Làng Chẽ - QUẢNG CHU

414

KIỀU VĂN HÀ

Làng Điền - QUẢNG CHU

415

MA VĂN VƯ­ỢNG

Làng Điền - QUẢNG CHU

416

MA THẾ LONG

Làng Điền - QUẢNG CHU

417

DƯƠNG VĂN QUYẾT

Làng Điền - QUẢNG CHU

418

HOÀNG TRUNG GIÁNG

Làng Điền - QUẢNG CHU

419

DƯƠNG VĂN TUYÊN

Làng Điền - QUẢNG CHU

420

LỘC VĂN HOẠCH

Làng Điền - QUẢNG CHU

421

MA THỊ HUẾ

Làng Điền - QUẢNG CHU

422

LÝ VĂN VANG

Đồng Luông - QUẢNG CHU

423

HOÀNG VĂN LÝ A

Đồng Luông - QUẢNG CHU

424

HOÀNG VĂN LÝ B

Đồng Luông - QUẢNG CHU

425

TRIỆU XUÂN LÝ

Đồng Luông - QUẢNG CHU

426

HOÀNG THị LÝ

Đồng Luông - QUẢNG CHU

427

LÝ THỊ SINH

Đồng Luông - QUẢNG CHU

V. HUYỆN BẠCH THÔNG.

STT

Họ và tên chủ hộ

Đơn vị

1

Hoàng Văn Thắng

XÃ PHƯƠNG LINH 

2

Đinh Quang Vui

XÃ PHƯƠNG LINH 

3

Triệu Thị Cương

XÃ PHƯƠNG LINH 

4

Chu Thị Tuyết

XÃ PHƯƠNG LINH 

5

Lưu Xuân Xô

XÃ SỸ BÌNH

6

Đinh Thiện Vương

XÃ SỸ BÌNH

7

Lộc Văn Chấn

XÃ SỸ BÌNH

8

Đinh Quang Thường

XÃ SỸ BÌNH

9

Lã Xuân Thuỷ

XÃ SỸ BÌNH

10

Lộc Thị Hàn

XÃ SỸ BÌNH

11

Vương Văn Thà

XÃ SỸ BÌNH

12

Hoàng Văn Khánh

XÃ SỸ BÌNH

13

Hoàng Thị Sửu

XÃ SỸ BÌNH

14

Lường Văn Ấn

XÃ SỸ BÌNH

15

Bàn Thi Dến

XÃ SỸ BÌNH

16

Chu Minh Dịch

XÃ TÚ TRĨ

17

Hà Văn Dũng

XÃ TÚ TRĨ

18

Luân Văn Thông

XÃ TÚ TRĨ

19

Triệu Văn Kế

XÃ TÚ TRĨ

20

Hoàng Văn Miên

XÃ TÚ TRĨ

21

Hoàng Văn Thế

XÃ TÚ TRĨ

22

Hà Văn Hùng

XÃ TÚ TRĨ

23

Hoàng Văn Bảng

XÃ TÚ TRĨ

24

Hoàng Văn Lực

XÃ TÚ TRĨ

25

Hoàng Văn Huấn

XÃ TÚ TRĨ

26

Nông Văn Thắng

XÃ TÚ TRĨ

27

Hoàng Văn Oanh

XÃ TÚ TRĨ

28

Phạm Văn Hải

XÃ TÚ TRĨ

29

Đinh Văn Thuỳ

XÃ TÚ TRĨ

30

Hoàng Văn Huyến

XÃ TÚ TRĨ

31

Nông Văn Hoan

XÃ TÚ TRĨ

32

Hứa Văn Tiều

XÃ TÚ TRĨ

33

Hoàng Văn Danh

XÃ TÚ TRĨ

34

Lý Thị Hương

XÃ TÚ TRĨ

35

La Văn Nghiêm

XÃ TÚ TRĨ

36

Cao Thịnh Nhập

XÃ ĐÔN PHONG

37

Bàn Văn Lâm

XÃ ĐÔN PHONG

38

Hoàng Văn Thông

XÃ ĐÔN PHONG

39

Triệu Văn Từ

XÃ ĐÔN PHONG

40

Triệu Văn Thuấn

XÃ ĐÔN PHONG

41

Lý Tiến Biền

XÃ ĐÔN PHONG

42

Đặng Xuân Trường

XÃ ĐÔN PHONG

43

Bàn Thị Hường

XÃ ĐÔN PHONG

44

Chu Văn Sếnh

XÃ ĐÔN PHONG

45

Bàn Tiến Toàn

XÃ ĐÔN PHONG

46

Lý Văn Sinh

XÃ ĐÔN PHONG

47

Đặng Van Nhậy

XÃ ĐÔN PHONG

48

Hứa Thanh Bình

XÃ ĐÔN PHONG

49

Nguyễn Thị Tỵ

XÃ CẨM GIÀNG

50

Đinh ThỊ Oai

XÃ VŨ MUỘN

51

Hoàng Văn Hạ

XÃ TÂN TIẾN

52

Vương Thị Hén

XÃ TÂN TIẾN

53

Trần Văn Nam

XÃ TÂN TIẾN

54

Đinh Văn Đức

XÃ TÂN TIẾN

55

Vũ Văn Duy

XÃ TÂN TIẾN

56

Nông Văn Xuân

XÃ TÂN TIẾN

57

Hà Tiến Thống

XÃ TÂN TIẾN

58

Hoàng Văn Sơn

XÃ CAO SƠN

59

Triệu Phúc Lâm

XÃ CAO SƠN

60

Triệu Tài Bảo

XÃ CAO SƠN

61

Bàn Hữu Thanh

XÃ CAO SƠN

62

Hoàng Kim Tặng

XÃ CAO SƠN

63

Nguyễn Thị Lường

XÃ QUANG THUẬN

64

Lưu Đình Hoan

XÃ QUANG THUẬN

65

Nguyễn Đức Bảo

XÃ QUANG THUẬN

66

Đinh Thị Bình

XÃ QUANG THUẬN

67

Lưu Đình Hoạt

XÃ QUANG THUẬN

68

Lý Tiến Thành

XÃ QUANG THUẬN

69

Bàn Hữu Lâm

XÃ MỸ THANH 

70

Bàn Văn Học

XÃ MỸ THANH 

71

Hoàng Văn Chẩy

XÃ MỸ THANH 

72

Triệu Thị Mụi

XÃ MỸ THANH 

73

Triệu Thị Tam

XÃ MỸ THANH 

74

Lý Văn Y

XÃ MỸ THANH 

75

Bàn Thị Tiên

XÃ MỸ THANH 

76

Triệu Văn Tuấn

XÃ MỸ THANH 

77

Triệu Kim Vinh

XÃ MỸ THANH 

78

Triệu Sinh Phượng

XÃ MỸ THANH 

79

Vũ Đình Soạn

XÃ MỸ THANH 

80

Ngô Xuân Đài

XÃ MỸ THANH 

81

Hoàng Văn An

XÃ MỸ THANH 

82

Hứa Văn Thông

XÃ MỸ THANH 

83

Hoàng Văn Huế

XÃ MỸ THANH 

84

Nguyễn Phúc Quận

XÃ MỸ THANH 

85

Nguyễn Tiến Tứ

XÃ MỸ THANH 

86

Hoàng Văn Ninh

XÃ MỸ THANH 

87

Nông Văn Thắng

XÃ MỸ THANH 

88

Nông Văn Chú

XÃ MỸ THANH 

89

Hà Thiết Kế

XÃ QUÂN BÌNH

90

Hứa Phúc Sằm

XÃ QUÂN BÌNH

91

Chu Văn Dụ

XÃ QUÂN BÌNH

92

Vư­ơng Văn Kinh

XÃ QUÂN BÌNH

93

Vi Văn Luận

XÃ QUÂN BÌNH

94

Hà Thiêm Hoá

XÃ QUÂN BÌNH

95

Mã Văn Pao

XÃ QUÂN BÌNH

96

Ngọc Văn Tương

XÃ VI HƯƠNG 

97

Nguyễn Thị Mơ

XÃ VI HƯƠNG 

98

Lý Thị Tường

XÃ VI HƯƠNG 

99

Triệu Tiến Thanh

XÃ VI HƯƠNG 

100

Triệu Sinh Phú

XÃ VI HƯƠNG 

101

Triệu Sinh Giàng

XÃ VI HƯƠNG 

102

Phùng Đức Thuần

XÃ VI HƯƠNG 

103

Hà Thị Nguyện

XÃ VI HƯƠNG 

104

Nguyễn Đình Đảo

XÃ VI HƯƠNG 

105

Dương Thị Dinh

XÃ VI HƯƠNG 

106

Long Văn Quế

XÃ VI HƯƠNG 

107

Nguyễn Thị Phúc

XÃ VI HƯƠNG 

108

Hoàng Văn La

XÃ VI HƯƠNG 

109

Vi Văn Lường

XÃ VI HƯƠNG 

110

Nguyễn Đức Minh

XÃ VI HƯƠNG 

111

Đoàn Văn Xuyến

XÃ NGUYÊN PHÚC 

112

Thẩm Văn Tâm

XÃ NGUYÊN PHÚC 

113

Triệu Thị Trang