Quyết định 7888/QĐ-BYT

Quyết định 7888/QĐ-BYT năm 2018 về Kế hoạch xét tặng Danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú" lần thứ 13 - năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 7888/QĐ-BYT 2018 về xét tặng Danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân Thầy thuốc Ưu tú


BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7888/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÉT TẶNG DANH HIỆU “THẦY THUỐC NHÂN DÂN”, “THẦY THUỐC ƯU TÚ” LẦN THỨ 13 - NĂM 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 41/2015/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú";

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” ln thứ 13 - năm 2020.

Điều 2. Kinh phí tổ chức xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 13 - năm 2020 thực hiện theo quy định tại Điều 8, Nghị định số 41/2015/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Thtrưởng các Bộ, Ban ở Trung ương có Y tế ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Y tế các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Chủ tịch nước (để báo cáo);
- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (để báo cáo);
- Các đ
ng chí Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Cổng TTĐT Bộ Y tế;
- Lưu: VT, TT-KT.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

KẾ HOẠCH

XÉT TẶNG DANH HIỆU “THẦY THUỐC NHÂN DÂN”, “THẦY THUỐC ƯU TÚ” LẦN THỨ 13 - NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số
7888/QĐ-BYT ngày 28 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ ĐI TƯỢNG

1. Mục đích

Xét chọn, tôn vinh những thầy thuốc có đủ phẩm chất, nhiều cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và uy tín nghề nghiệp để tnh Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 13 - năm 2020.

2. Đối tượng được xét chọn

Đối tượng được xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" gồm bác sỹ, dược sĩ, y sĩ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, lương y, lương dược và cán bộ quản lý y tế (được quy định cụ thể tại khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 3 của Nghị định số 41/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú” (sau đây gọi là Nghị định số 41/2015/NĐ-CP).

3. Yêu cầu

- Việc tổ chức xét tặng tại các cấp Hội đồng bảo đảm đúng đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình và thủ tục được quy định tại Nghị định số 41/2015/NĐ-CP ;

- Quy trình xét chọn bảo đảm phải theo nguyên tắc: dân chủ, công khai và khách quan, phát huy tinh thần dân chủ của cán bộ, công chức, viên chức trong việc giới thiệu và xét chọn danh hiệu vinh dự Thầy thuốc;

- Hội đồng các cấp làm việc bảo đảm đúng tiến độ thời gian theo quy định tại Kế hoạch này;

- Lcông bố quyết định và trao tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú" ln thứ 13 - năm 2020 được tổ chức vào dịp Kỷ niệm 65 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (ngày 27/02/2020);

- Để thống nhất: hồ sơ xét chọn TTND, TTƯT được thực hiện theo mẫu được ban hành kèm theo Kế hoạch này. Hồ sơ gửi về Hội đồng Bộ Y tế và Hội đồng cấp Nhà nước (qua Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng Bộ Y tế) phải có đủ 02 bộ và gửi kèm theo file mềm trong 01 USB hoặc qua E-mail: [email protected] (định dạng file Microsoft Office Excel và Microsoft Office Word).

II. TIN ĐỘ THC HIỆN

1. Hội đồng cấp cơ sở

- Hội đồng cấp cơ sở do người đứng đầu đơn vị thành lập theo quy định tại Điều 12 Nghị định 41/2015/NĐ-CP để thẩm định, xem xét, đánh giá, xét chọn những hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" theo đúng quy định;

- Thời gian thực hiện: từ ngày 05/5/2019 đến ngày 15/7/2019;

- Thời hạn Hội đồng cấp cơ sở nhận hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" lần th13 - năm 2020: chậm nhất là ngày 01/6/2019;

- Thời hạn Hội đồng cấp cơ sở gửi Hồ sơ lên Hội đồng cấp Bộ, tỉnh: chậm nhất là ngày 15/7/2019 (tính theo dấu bưu điện).

2. Hội đồng cấp Bộ, tỉnh

- Hội đồng cấp Bộ, tỉnh do Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập theo quy định tại Điều 13 Nghị định 41/2015/NĐ-CP để thẩm định, xem xét, đánh giá, xét chọn những hồ sơ do Hội đồng cấp cơ sở đề nghị theo quy định;

- Thời gian thực hiện: từ ngày 15/7/2019 đến ngày 15/9/2019;

- Thời hạn Hội đồng cấp Bộ, tnh gửi Hồ sơ lên Hội đồng cấp Nhà nước: chậm nhất là ngày 15/9/2019 (tính theo dấu bưu điện).

3. Hội đồng cấp Nhà nước

- Bộ trưởng Bộ Y tế trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng cấp Nhà nước theo quy định tại Điều 14 Nghị đinh 41/2015/NĐ-CP để xét chọn danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú";

- Thường trực của Hội đồng cấp Nhà nước là Bộ Y tế (Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng). Hội đồng cấp Nhà nước sử dụng con dấu của Bộ Y tế;

- Thời gian thực hiện từ: 15/9/2019 đến 15/12/2019.

4. Thông báo kết quả của Hội đồng cấp Nhà nước

- Bộ Y tế đăng tải thông tin về kết quả xét chọn của Hội đồng cấp Nhà nước trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế, Báo Sức khỏe và Đời sống;

- Thời gian thực hiện: 15 ngày làm việc sau khi Hội đng cấp Nhà nước họp.

5. Hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chtịch nưc tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" lần thứ 13 - năm 2020

- Bộ Y tế (Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưng) hoàn thiện hồ sơ theo quy định gửi Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, để Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, đề nghị Chủ tịch nước phong tặng;

- Thời gian thực hiện: 15/12/2019-31/12/2019.

6. Tổ chức Lễ trao tặng

Bộ Y tế tổ chức Lễ công bố và tôn vinh các thầy thuốc được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân" vào dịp LKỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/2020. Danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú” do các Bộ, tỉnh tổ chức tôn vinh vào dịp kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị y tế cơ sở

- Có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Y tế;

- Thành lập Hội đồng cấp cơ sở xét tặng danh hiệu "Thy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" lần thứ 13 - năm 2020;

- Tổ chức các phiên họp của Hội đồng cấp cơ sở;

- Trả lời đơn, thư khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến công tác xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" tại Hội đồng cấp cơ sở;

- Hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng cấp Bộ, tỉnh theo quy định.

2. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Là cơ quan thường trực của Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" lần thứ 13 - năm 2020, có trách nhiệm:

- Phổ biến, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú";

- Tham mưu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" lần thứ 13 - năm 2020;

- Tổ chức các phiên họp của Hội đồng cấp tỉnh;

- Kiểm tra, thẩm định, tổng hợp hồ sơ, phục vụ công tác xét tặng tại Hội đồng cấp tỉnh;

- Trả lời đơn, thư khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến công tác xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" tại Hội đồng cấp tỉnh;

- Hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng cấp Nhà nước theo quy định.

3. Đơn vị phụ trách công tác thi đua, khen thưởng tại các Bộ, Ban ở Trung ương có Y tế ngành

Là cơ quan thường trực của Hội đồng cấp Bộ xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" lần thứ 13 - năm 2020, có trách nhiệm:

- Phổ biến, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú";

- Tham mưu, trình Lãnh đạo các Bộ, Ban ở Trung ương có y tế ngành thành lập Hội đồng cấp Bộ xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thy thuc Ưu tú" lần thứ 13 - năm 2020;

- Tổ chức các phiên họp ca Hội đồng cấp Bộ;

- Kiểm tra, thẩm định, tổng hợp hồ sơ, phục vụ công tác xét tặng tại Hội đồng cấp Bộ;

- Trả lời đơn, thư khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến công tác xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" tại Hội đồng cấp Bộ;

- Hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng cấp Nhà nước theo quy định.

4. Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưng, Bộ Y tế

Là cơ quan thường trực của Hội đồng cấp Bộ Y tế và Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" lần th13 - năm 2020, có trách nhiệm:

- Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Y tế ký ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", “Thầy thuốc Ưu tú” lần th 13 - năm 2020;

- Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 13 - năm 2020;

- Tham mưu trình Bộ trưởng Bộ Y tế thành lập Hội đồng và Tổ Thư ký giúp việc cho Hội đồng cấp Bộ Y tế xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" lần thứ 13 - năm 2020, trong đó Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng là Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng; Ban hành Kế hoạch làm việc của Tổ Thư ký, quy chế làm việc của Hội đồng cấp Bộ Y tế;

- Tham mưu danh sách thành viên của Hội đồng cấp Nhà nước để Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng cấp Nhà nước; Tham mưu trình Chủ tịch Hội đồng cấp Nhà nước thành lập Tổ Thư ký xây dựng quy chế làm việc của Hội đồng cấp Nhà nước và Tổ Thư ký;

- Kiểm tra, thẩm định, tổng hợp hồ sơ do Hội đồng cấp cơ sở trình lên Hội đồng cấp Bộ Y tế;

- Kiểm tra, thẩm định, tổng hợp hồ sơ do Hội đồng cấp Bộ, tnh trình Hội đồng cấp Nhà nước;

- Tổ chức các phiên họp của Hội đồng cấp Bộ Y tế, cấp Nhà nước;

- Trả lời đơn, thư khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến công tác xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", “Thầy thuốc Ưu tú” tại Hội đồng cấp Bộ Y tế và Hội đồng cấp Nhà nước;

- Hoàn thin hồ sơ gửi Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương theo quy định;

- Tham mưu trình Bộ trưởng Bộ Y tế về Chương trình tổ chức Lễ công bquyết định và tôn vinh các thầy thuốc được phong tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân" lần thứ 13 - năm 2020 và hướng dẫn các đơn vị tổ chức Lễ công bố quyết định và trao tặng danh hiệu "Thầy thuốc Ưu tú" lần th 13 - năm 2020;

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính và Văn phòng Bộ xây dựng định mức kinh phí, dự trù và quyết toán kinh phí tổ chức xét tặng tại Hội đồng cấp Bộ Y tế và Hội đồng cấp Nhà nước.

5. Văn phòng Bộ Y tế

- Bảo đảm kinh phí, các điều kiện cần thiết để tổ chức xét tặng cho Hội đồng cấp Bộ Y tế và Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" lần thứ 13 - năm 2020;

- Bảo đảm kinh phí tổ chức Lễ tôn vinh các thầy thuốc được phong tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân" lần thứ 13 - năm 2020;

- Cử 02 cán bộ tham gia Tổ Thư ký để hỗ trợ, giúp thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến công tác tài chính và công nghệ thông tin phục vụ việc xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" lần thứ 13 - năm 2020;

- Bảo đảm công tác hậu cần phục vụ các phiên họp của Hội đồng cấp Bộ Y tế và Hội đồng cấp Nhà nước (phòng họp, trang thiết bị âm thanh, ánh sáng, khánh tiết, lễ tân phục vụ ...).

IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý:

1. Đối với các đơn vị không đđiều kiện thành lập Hội đồng cấp cơ sở thì hồ sơ xét tặng Danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú có thể gửi về Hội đồng cấp cơ sở tại Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Hội đồng cấp cơ sở tại cơ quan Bộ Y tế hoặc Hội đồng cấp cơ sở tại các Bộ, Ban có Y tế ngành;

2. Các đơn vị có các hình thức nhắc nhcác cá nhân thuộc đơn vị rà soát lại tiêu chuẩn xét tặng Thầy thuốc Nhân dân - Thầy thuốc Ưu tú theo Điều 9, Điều 10 Nghị định số 41/2015/NĐ-CP để kịp bổ sung những tiêu chuẩn còn thiếu;

3. Các hình thức khen thưởng theo quy định tại Khoản 3, Điều 9 và Khoản 4, Điều 10 phải được tặng thưởng vì có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác phòng bệnh, chữa bệnh, phát triển khoa học kỹ thuật về y tế. Vì vậy, các Bằng khen của Bộ, tỉnh về chuyên đề về an ninh quốc phòng, phòng chống cháy nổ, công tác Đảng, đoàn thể,.. không được tính vào điều kiện xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú";

4. Các đề tài phải có minh chứng kèm theo (Biên bn họp và Quyết định công nhận kết quả đề tài và phải là bản sao hợp pháp); các minh chứng khen thưởng cũng phải là bản sao hợp pháp; Xác nhận thời gian làm chuyên môn kthuật phải là bản gốc,...

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí tổ chức xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú" lần thứ 13 được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính và theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 41/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của Chính phủ. Các đơn vị chủ động bố trí kinh phí thực hiện.

Bộ Y tế yêu cầu các Vụ, Cục, Tổng Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, các đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế ngành và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" lần thứ 13 - năm 2020 bảo đảm đúng yêu cầu và tiến độ đã đề ra.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc phát sinh, đề nghị có văn bản gửi về Thường trực Hội đồng xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" lần thứ 13 - năm 2020 (Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng - Bộ Y tế) qua hộp thư điện tử [email protected] hoặc số điện thoại: 024.62732397, di động 091.3307.558, 098.8351.186 (gặp chị Trần Xuân Hà hoặc chị Nguyễn Thị Nga).

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 7888/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu7888/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2018
Ngày hiệu lực28/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 7888/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 7888/QĐ-BYT 2018 về xét tặng Danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân Thầy thuốc Ưu tú


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 7888/QĐ-BYT 2018 về xét tặng Danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân Thầy thuốc Ưu tú
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu7888/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Thị Kim Tiến
        Ngày ban hành28/12/2018
        Ngày hiệu lực28/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 7888/QĐ-BYT 2018 về xét tặng Danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân Thầy thuốc Ưu tú

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 7888/QĐ-BYT 2018 về xét tặng Danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân Thầy thuốc Ưu tú

            • 28/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/12/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực