Quyết định 79/2006/QĐ-UBND

Quyết định 79/2006/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Thuỷ sản Hà Nội thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông Thôn Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 79/2006/QĐ-UBND thành lập Chi cục Thuỷ sản Hà Nội thuộc Sở Nông nghiệp Phát triển nông Thôn Hà Nội


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 79/2006/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CHI CỤC THUỶ SẢN HÀ NỘI THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ NỘI

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Thuỷ sản, ngày 26/11/2003;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BTS-BNV ngày 3/02/2005 của liên Bộ Thuỷ sản và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý Nhà nước về thuỷ sản ở địa phương;
Căn cứ đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội tại Tờ trình số 36 -TTr/SNN-TC ngày 21/4/2006 về việc thành lập Chi cục Thủy sản Hà Nội;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

I. Thành lập Chi cục Thuỷ sản Hà Nội trên cơ sở xác định lại chức năng nhiệm vụ của Trung tâm giống Thuỷ sản Hà Nội thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội

+ Trụ sở chính của Chi cục đặt tại: Xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội;

+ Số điện thoại: 046.884.139; Số Fax: 046.889.510

II. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:

1. Vị trí:

Chi cục Thuỷ sản Hà Nội là đơn vị quản lý hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội; có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và được sử dụng con dấu riêng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Chi cục Thuỷ sản Hà Nội chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Thuỷ sản.

2. Chức năng: Chi cục Thuỷ sản Hà Nội có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thuỷ sản trên địa bàn thành phố Hà Nội.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn:

3.1. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn và hàng năm, các chương trình, dự án về hoạt động thuỷ sản trên địa bàn Thành phố trình UBND Thành phố phê duyệt.

3.2. Giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn soạn thảo các quyết định, chỉ thị về lĩnh vực thủy sản trên địa bàn Thành phố trình UBND Thành phố ban hành;

3.3. Giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch phát triển kế hoạch dài hạn năm năm và hàng năm, các chương trình, dự án về hoạt động thủy sản đã được phê duyệt; thông tin tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Sở trên địa bàn Thành phố;

3.4. Giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về công các quản lý nuôi trồng thủy sản:

a. Kiểm tra việc phát triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn Thành phố theo đúng quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt;

b. Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về sản xuất kinh doanh giống, di giống, nhập giống, thuần hoá giống, chọn giống thuỷ sản, các loại thức ăn, thuốc, hoá chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật thú y thuỷ sản sử dụng trong nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn Thành phố;

c. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong việc kiểm soát ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật và chất thải công nghiệp đến nuôi trồng thủy sản trên địa bàn Thành phố;

3.5. Giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về công tác quản lý khai thác thủy sản:

a. Chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra việc phát triển các loại ngành nghề khai thác thuỷ sản theo quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc dự báo ngư trường và nguồn lợi thủy sản tại Thành phố;

b. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định về hoạt động khai thác thủy sản ở sông, hồ đầm và các vùng nước tự nhiên khác thuộc phạm vi quản lý của Thành phố;

3.6. Về quản lý chế biến và thương mại thủy sản:

a. Kiểm tra việc phát triển các cơ sở chế biến thủy sản, chợ cá theo quy hoạch và kế hoạch phát triển của Thành phố;

b. Phối hợp hướng dẫn chỉ đạo hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường về thủy sản theo quy định của pháp luật; định hướng cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thủy sản trong việc tìm kiếm thông tin thị trường;

3.7. Về công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản: Chịu trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về các nghề và các phương tiện cấm sử dụng khai thác thuỷ sản, danh mục các giống loài thuỷ sản cần bảo vệ, cần bảo tồn quỹ gen và cấm khai thác, cấm xuất nhập khẩu;

3.8. Về quản lý công tác thú y thủy sản:

a. Hướng dẫn việc thực hiện quy định của pháp luật về sử dụng thức ăn hóa chất, thuốc, chế phẩm sinh học, vi sinh vật dùng trong nuôi trồng thủy sản;

b. Tổ chức kiểm dịch thủy sản trên địa bàn Thành phố theo quy định của pháp luật;

c. Phát hiện và báo cáo Sở trình UBND thành phố công bố hoặc bãi bỏ quyết định công bố dịch bệnh thuỷ sản. Tổ chức, chỉ đạo hoạt động dập tắt dịch bệnh thủy sản và phục hồi môi trường sau khi dịch bệnh được dập tắt;

d. Kiểm tra điều kiện, thực hiện cấp chứng chỉ hoặc thu hồi chứng chỉ hành nghề thú y thuỷ sản theo quy định của pháp luật.

3.9. Về công tác quản lý chất lượng chuyên ngành thủy sản: Kiểm tra, chứng nhận, huỷ bỏ chứng nhận điều kiện an toàn vệ sinh theo quy định của pháp luật với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuỷ sản;

3.10. Thực hiện công tác hợp tác Quốc tế trong hoạt động thủy sản trên địa bàn Thành phố theo quy định của pháp luật;

3.11. Hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ, các tổ chức kinh tế về thủy sản trên địa bàn Thành phố theo quy định của pháp luật;

3.12. Giúp giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn UBND các quận huyện thuộc Thành phố thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thủy sản;

3.13. Thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành thuỷ sản thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

3.14. Tổ chức thực hiện công tác thông tin, thống kê, báo cáo về tình hình quản lý thủy sản trên địa bàn Thành phố;

3.15. Sử dụng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức viên chức của Chi cục theo phân cấp quản lý của Thành phố;

3.16. Thực hiện quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý.

3.17. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật.

3.18. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự uỷ quyền của UBND Thành phố và của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giao.

III. TỔ CHỨC, BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ CỦA CHI CỤC:

1. Tổ chức bộ máy:

a. Lãnh đạo của Chi cục gồm: Chi cục trưởng và 02 (hai) Phó Chi cục trưởng;

- Chi cục trưởng do UBND thành phố Hà Nội bổ nhiệm, miễn nhiệm, theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, là người chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Phó Chi cục trưởng do giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Chi cục trưởng; Phó Chi cục trưởng là người giúp việc Chi cục trưởng, chịu trách nhiệm các mặt công tác được phân công, uỷ quyền phụ trách;

b. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, gồm:

+ Phòng Tổng hợp (Tổ chức, hành chính, tài vụ kế hoạch);

+ Phòng Bảo vệ nguồn lợi;

+ Phòng Quản lý chất lượng và thú y thuỷ sản;

+ Phòng Thanh tra;

c. Các Đội kiểm dịch: Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, UBND Thành phố xem xét cho phép thành lập các Đội kiểm dịch trực thuộc Chi cục.

2. Biên chế của Chi cục Thuỷ sản Hà Nội;

Biên chế đội ngũ cán bộ, công chức lao động hợp đồng của Chi cục Thuỷ sản Hà Nội trong tổng biên chế của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội được UBND Thành phố giao hàng năm.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì:

- Phối hợp với Giám đốc các Sở Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, nhân lực và cơ sở vất chất phục vụ hoạt động sự nghiệp của Trung tâm Giống thủy sản Hà Nội về Trung tâm Khuyến nông Hà Nội thực hiện;

- Phê chuẩn Quy chế Tổ chức và hoạt động của Chi cục Thủy sản Hà Nội.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký, thay thế các quyết định quy định về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm giống thuỷ sản Hà Nội.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc các Sở Ban, Ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các quận, huyện, Chi cục Thuỷ sản Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Giống thủy sản Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà Nội thi hành quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quý Đôn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 79/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu79/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/05/2006
Ngày hiệu lực10/06/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 79/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 79/2006/QĐ-UBND thành lập Chi cục Thuỷ sản Hà Nội thuộc Sở Nông nghiệp Phát triển nông Thôn Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 79/2006/QĐ-UBND thành lập Chi cục Thuỷ sản Hà Nội thuộc Sở Nông nghiệp Phát triển nông Thôn Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu79/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýLê Quý Đôn
        Ngày ban hành26/05/2006
        Ngày hiệu lực10/06/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 79/2006/QĐ-UBND thành lập Chi cục Thuỷ sản Hà Nội thuộc Sở Nông nghiệp Phát triển nông Thôn Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 79/2006/QĐ-UBND thành lập Chi cục Thuỷ sản Hà Nội thuộc Sở Nông nghiệp Phát triển nông Thôn Hà Nội

            • 26/05/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/06/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực