Quyết định 79/2006/QĐ-UBND

Quyết định 79/2006/QĐ-UBND xử lý đơn khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 79/2006/QĐ-UBND xử lý đơn khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 79/2006/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 19 tháng 9 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XỬ LÝ ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2005;
Căn cứ luật Đất đai năm 2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004.
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai năm 2003;
Căn cứ Thông tư số 181/2004/NĐ-CP">01/2005/TT-BTNMT ngày 13 tháng 4 năm 2005 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành luật Đất đai đai năm 2003;
Căn cứ quyết định số 3831/2001/QĐ-UB ngày 31 tháng 10 năm 2001 của UBND tỉnh Khánh Hòa, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tiếp công dân tỉnh Khánh Hoà;
Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh Khánh Hòa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Chánh thanh tra tỉnh:

1. Có trách nhiệm xác minh, kết luận, kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết theo thầm quyền đối với khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh; khiếu nại đã được giám đốc Sở hoặc cấp tương đương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thị xã, thành phố thuộc tỉnh giải quyết nhưng còn có khiếu nại, mà nội dung thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Xác minh, kết luận nội dung tố cáo kiến nghị biện pháp xử lý tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Xem xét kết luận nội dung tố cáo mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Giám đốc các Sở, ngành thuộc tỉnh đã giải quyết nhưng có vi phạm pháp luật; trong trường hợp kết luận việc giải quyết tố cáo có vi phạm pháp luật thì kiến nghị người đã giải quyết xem xét, giải quyết lại.

4. Dự thảo văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, Tổng thanh tra về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo theo qui định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Điều 2.

1. Giao Giám đốc Sở tài nguyên và môi trường giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận, thụ lý các đơn tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và tiến hành xác minh, kết luận, kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

2. Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm cử cán bộ và phương tiện kỹ thuật phối hợp cùng Thanh tra tỉnh kiểm tra, kết luận, kiến nghị việc giải quyết khiếu nại tố cáo có liên quan đến ngành và lĩnh vực mình quản lý để tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết theo thẩm quyền khi Thanh tra tỉnh yêu cầu.

Điều 3.

Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ban hành.

Quyết định này thay thế Quyết định số 45/2005/QĐ-UB ngày 18 tháng 5 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, Thị xã, Thành phố thuộc tỉnh, Trưởng Phòng Tiếp công dân tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Lâm Phi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 79/2006/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 79/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 19/09/2006
Ngày hiệu lực 29/09/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thủ tục Tố tụng, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 79/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 79/2006/QĐ-UBND xử lý đơn khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 79/2006/QĐ-UBND xử lý đơn khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 79/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Khánh Hòa
Người ký Võ Lâm Phi
Ngày ban hành 19/09/2006
Ngày hiệu lực 29/09/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thủ tục Tố tụng, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 79/2006/QĐ-UBND xử lý đơn khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai

Lịch sử hiệu lực Quyết định 79/2006/QĐ-UBND xử lý đơn khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai

  • 19/09/2006

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 29/09/2006

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực