Quyết định 79/QĐ-TNN

Quyết định 79/QĐ-TNN năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý quy hoạch và Khai thác tài nguyên nước do Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 79/QĐ-TNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý quy hoạch và Khai thác tài nguyên nước


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
CỤC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 79/QĐ-TNN

Hà Nội, ngày 3 tháng 9 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA PHÒNG QUẢN LÝ QUY HOẠCH VÀ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN NƯỚC

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC

Căn cứ Quyết định số 1035/QĐ-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý tài nguyên nước;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Quy hoạch và Khai thác tài nguyên nước và Chánh Văn phòng Cục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Vị trí và chức năng

Phòng Quản lý quy hoạch và khai thác tài nguyên nước là đơn vị thuộc Cục Quản lý tài nguyên nước, có chức năng giúp Cục trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về quy hoạch và khai thác, sử dụng, phát triển tài nguyên nước thuộc phạm vi quản lý của Cục.

Điều 2: Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng trình Cục trưởng các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về quy hoạch, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước; tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá sản phẩm trong lĩnh vực qui hoạch, khai thác sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước.

2. Xây dựng trình Cục trưởng quy định về nội dung, trình tự lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý các quy hoạch về khai thác, sử dụng, bảo vệ, phát triển tài nguyên nước mặt, tài nguyên nước dưới đất; tổng hợp, báo cáo sau khi được phê duyệt.

3. Chủ trì xây dựng trình Cục trưởng kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm về quy hoạch khai thác sử dụng, bảo vệ, phát triển tài nguyên nước theo lưu vực sông, vùng lãnh thổ; hướng dẫn, kiểm tra, và tổng hợp, báo cáo việc thực hiện sau khi được phê duyệt.

4. Tổ chức giám sát việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xác định, công bố ngưỡng giới hạn khai thác nước ở các sông và các tầng chứa nước; xác định khu vực dự trữ, khu vực hạn chế khai thác nước dưới đất; đề xuất các biện pháp sử dụng tài nguyên nước; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo việc thực hiện sau khi được phê duyệt; tổng hợp, thống kê hiện trạng khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.

5. Xây dựng kế hoạch, giải pháp điều hoà, phân bổ tài nguyên nước cho các nhu cầu sử dụng trên các lưu vực sông và vùng lãnh thổ; theo dõi, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo việc thực hiện sau khi được phê duyệt.

6. Chủ trì thẩm định các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ về quy hoạch và khai thác, sử dụng tài nguyên nước; theo dõi, giám sát việc thực hiện sau khi được phê duyệt.

7. Chủ trì tổ chức việc thẩm định và trình Cục trưởng các hồ sơ cấp phép thăm dò, khai thác sử dụng nước dưới đất, khai thác sử dụng nước mặt, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất; quản lý hồ sơ cấp phép; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện giấy phép.

8. Hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo việc thực hiện công tác cấp phép tài nguyên nước của các địa phương.

9. Chủ trì, tổ chức việc thẩm định các quy hoạch chuyên ngành về khai thác, sử dụng tài nguyên nước, các dự án chuyển nước giữa các lưu vực sông.

10. Chủ trì, phối hợp với Phòng Pháp chế - Chính sách tài nguyên nước trình Cục trưởng trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp về nguồn nước; chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan giải quyết tranh chấp nguồn nước.

11. Tham gia thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, khai thác, sử dụng, bảo vệ, phát triển tài nguyên nước theo sự phân công của Cục trưởng.

12. Thực hiện nhiệm vụ thường trực Văn phòng Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước.

13.Tham gia thực hiện các chương trình, dự án, đề án, nhiệm vụ về tài nguyên nước theo phân công của Cục trưởng.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo phòng có Trưởng phòng và một số Phó Trưởng phòng.

Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về các nhiệm vụ được giao, xây dựng quy chế làm việc và điều hành mọi hoạt động của Phòng.

Phó Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về lĩnh vực công tác được phân công.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Trưởng phòng Quản lý quy hoạch và khai thác tài nguyên nước, Chánh Văn phòng Cục và Trưởng các đơn vị thuộc Cục chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Các Vụ: TCCB;
- Lãnh đạo Cục;
- Chi ủy, Công đoàn, Đoàn TNCSHCM Cục;
- Lưu: VT, VP.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thái Lai

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 79/QĐ-TNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu79/QĐ-TNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/09/2008
Ngày hiệu lực03/09/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 79/QĐ-TNN

Lược đồ Quyết định 79/QĐ-TNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý quy hoạch và Khai thác tài nguyên nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 79/QĐ-TNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý quy hoạch và Khai thác tài nguyên nước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu79/QĐ-TNN
        Cơ quan ban hànhCục Quản lý tài nguyên nước
        Người kýNguyễn Thái Lai
        Ngày ban hành03/09/2008
        Ngày hiệu lực03/09/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 79/QĐ-TNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý quy hoạch và Khai thác tài nguyên nước

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 79/QĐ-TNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý quy hoạch và Khai thác tài nguyên nước

              • 03/09/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 03/09/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực