Quyết định 79/QĐ-UBND.HC

Quyết định 79/QĐ-UBND.HC năm 2017 thay đổi thành viên Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đồng Tháp

Nội dung toàn văn Quyết định 79/QĐ-UBND.HC Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Đồng Tháp 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 79/QĐ-UBND.HC

Đồng Tháp, ngày 19 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THAY ĐỔI THÀNH VIÊN BAN ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 162/QĐ-HĐQT ngày 17 tháng 4 năm 2003 của Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp;

Căn cứ Quyết định số 141/QĐ-UBND-TL ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức lại thành viên Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đồng Tháp;

Xét đề nghị của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tại Tờ trình số 36/NHCS-TTr ngày 13 tháng 01 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi thành viên Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh như sau:

Ông Nguyễn Trọng Tịnh, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thay ông Đỗ Minh Triết, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã nghỉ hưu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các Ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch, các PCT/UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX.Hung.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Tấn Bửu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 79/QĐ-UBND.HC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu79/QĐ-UBND.HC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/01/2017
Ngày hiệu lực19/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 79/QĐ-UBND.HC

Lược đồ Quyết định 79/QĐ-UBND.HC Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Đồng Tháp 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 79/QĐ-UBND.HC Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Đồng Tháp 2017
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu79/QĐ-UBND.HC
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýĐoàn Tấn Bửu
        Ngày ban hành19/01/2017
        Ngày hiệu lực19/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 79/QĐ-UBND.HC Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Đồng Tháp 2017

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 79/QĐ-UBND.HC Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Đồng Tháp 2017

             • 19/01/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 19/01/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực