Quyết định 790/QĐ-UBDT

Quyết định 790/QĐ-UBDT năm 2018 về Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Ủy ban Dân tộc

Nội dung toàn văn Quyết định 790/QĐ-UBDT 2018 Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Ủy ban Dân tộc


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 790/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2019 CỦA ỦY BAN DÂN TỘC

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban Dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Ủy ban Dân tộc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
- Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm;
- Thường trực Ban CCHC
UBDT;
- Cổng TTĐT
UBDT;
- Lưu: VT, KSTTHC.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM

Nông Quốc Tuấn

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 790/QĐ-UBDT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

TT

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thi gian thực hin

I.

Xây dựng, ban hành văn bản về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

1

Ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Ủy ban Dân tộc.

Văn phòng Ủy ban chủ trì, tham mưu

Các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban

Thường xuyên

2

Ban hành văn bản trao đổi, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện TTHC của Ủy ban Dân tộc.

Văn phòng Ủy ban

Các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban

Thường xuyên

II.

Thực hiện nhiệm vụ kim soát TTHC theo quy định tại Nghị định 63/2010/NĐ-CP , Nghị định 48/2013/NĐ-CP , Nghị định 92/2017/NĐ-CP, Nghị định 61/2018/NĐ-CP , Nghị định 20/2008/NĐ-CP

1

Kiểm soát quy định thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT trong trường hợp được luật giao.

Vụ Pháp chế, Văn phòng Ủy ban

Các Vụ, đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản QPPL

 

2

Quản lý, cập nhật và công bố công khai TTHC, các văn bản có liên quan TTHC của Ủy ban Dân tộc vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Văn phòng Ủy ban

Trung tâm Thông tin, Vụ, đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản QPPL

Thường xuyên

3

Rà soát các quy định hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của y ban Dân tộc được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

Văn phòng Ủy ban

Các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban

Thường xuyên

4

Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với thủ tục, quy định hành chính.

Văn phòng Ủy ban

Các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban

Thường xuyên

5

Triển khai thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Văn phòng Ủy ban

Các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban

Quý II, III

6

Các hoạt động chuyên môn thường xuyên kiểm soát TTHC.

 

 

 

6.1

Giao ban định kỳ, đột xuất; thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất theo kế hoạch của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Văn phòng Ủy ban

Các Vụ, đơn vị theo kế hoạch

Theo kế hoạch

6.2

Tổng hợp, thống kê tình hình tiếp nhận, kết quả giải quyết TTHC tại các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc.

Văn phòng Ủy ban

Thanh tra Ủy ban, Vụ Địa phương II, Vụ Địa phương III, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Ủy ban và các Vụ, đơn vị liên quan

Định kỳ 3 tháng

6.3

Kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC tại các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc.

Văn phòng Ủy ban

Các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban

Quý III, IV

6.4

Rà soát, đánh giá sự phù hợp của TTHC với yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Văn phòng Ủy ban, Trung tâm Thông tin

Các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban

Quý II, III

6.5

Kết nối, tích hợp dữ liệu TTHC của Ủy ban Dân tộc trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính với Cổng Thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc; hỗ trợ cập nhật trang tin kiểm soát thủ tục hành chính, kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc.

Trung tâm Thông tin

Văn phòng Ủy ban

Thường xuyên

6.6

Tham gia ý kiến đối với các văn bản có liên quan công tác kiểm soát thủ tục hành chính do Bộ, ngành gửi xin ý kiến.

Văn phòng Ủy ban

Các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban

Thường xuyên

6.7

Thực hiện các nhiệm vụ khác về công tác kiểm soát TTHC; các nhiệm vụ do Cục Kiểm soát TTHC triển khai đến Bộ, ngành; thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc.

Văn phòng Ủy ban

Các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban

Thường xuyên

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 790/QĐ-UBDT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu790/QĐ-UBDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2018
Ngày hiệu lực28/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 tháng trước
(08/01/2019)

Download Văn bản pháp luật 790/QĐ-UBDT

Lược đồ Quyết định 790/QĐ-UBDT 2018 Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Ủy ban Dân tộc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 790/QĐ-UBDT 2018 Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Ủy ban Dân tộc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu790/QĐ-UBDT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýNông Quốc Tuấn
        Ngày ban hành28/12/2018
        Ngày hiệu lực28/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 tháng trước
        (08/01/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 790/QĐ-UBDT 2018 Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Ủy ban Dân tộc

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 790/QĐ-UBDT 2018 Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Ủy ban Dân tộc

           • 28/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/12/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực