Quyết định 790/QĐ-UBND

Quyết định 790/QĐ-UBND năm 2017 giá dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại các Bệnh viện trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Quyết định 790/QĐ-UBND 2017 giá dịch vụ trông giữ xe nguồn vốn ngân sách Bệnh viện Hà Giang đã được thay thế bởi Quyết định 13/2018/QĐ-UBND giá dịch vụ trông giữ xe Bệnh viện địa bàn tỉnh Hà Giang và được áp dụng kể từ ngày 15/05/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 790/QĐ-UBND 2017 giá dịch vụ trông giữ xe nguồn vốn ngân sách Bệnh viện Hà Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 790/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 09 tháng 5 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH GIÁ DỊCH VỤ TRÔNG GIỮ XE ĐƯỢC ĐẦU TƯ BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI CÁC BỆNH VIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật phí, lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015:

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hưng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điểm của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 07/3/2014 của Bộ Tài chính Quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa dịch vụ;

Căn cứ Thông tư 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá">56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị đnh số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính ph quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Thông tư 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá">56/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định 757/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh Hà Giang, về việc phân công, công tác quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Thông báo số 141/TB-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về kết luận phiên họp Thường trực UBND tỉnh tháng 4 năm 2017;

Theo đề nghị của sở Y tế tại tờ trình số 63/TTr-SYT ngày 31/03/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, tại các Bệnh viện trên địa bàn tỉnh Hà Giang, như sau:

STT

Loại phương tiện

Đơn vị tính

Mức giá ban ngày

Mc giá ban đêm

1

Mô tô, xe máy, xe máy điện

đồng/xe/lượt

2.000

4.000

2

Xe đạp, xe đạp điện

đồng/xe/lượt

1.000

2.000

3

Xe ô tô dưới 16 chỗ ngồi

đồng/xe/lượt

10.000

20.000

Điều 2. Giá dịch vụ trông giữ xe tại các Bệnh viện được đầu tư bằng nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh, quy định tại Điều 1 nêu trên là mức giá tối đa, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 05 năm 2017 và thay thế Quyết định số 3339/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh, về việc ban hành tạm thời mức giá dịch vụ trông giữ xe; dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ; dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Y tế; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh; Giám đốc Bệnh viện các huyện trên địa bàn tỉnh và Thủ trưởng các ngành, các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- TTr. Tỉnh ủy;
- TTr. HĐND tỉnh,
- Đoàn Đại biểu Quốc hội K14 tỉnh HG;

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3 (thực hiện);
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu VT- CVKT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 790/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 790/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/05/2017
Ngày hiệu lực 15/05/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 15/05/2018
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 790/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 790/QĐ-UBND 2017 giá dịch vụ trông giữ xe nguồn vốn ngân sách Bệnh viện Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 790/QĐ-UBND 2017 giá dịch vụ trông giữ xe nguồn vốn ngân sách Bệnh viện Hà Giang
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 790/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Giang
Người ký Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành 09/05/2017
Ngày hiệu lực 15/05/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 15/05/2018
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 790/QĐ-UBND 2017 giá dịch vụ trông giữ xe nguồn vốn ngân sách Bệnh viện Hà Giang

Lịch sử hiệu lực Quyết định 790/QĐ-UBND 2017 giá dịch vụ trông giữ xe nguồn vốn ngân sách Bệnh viện Hà Giang