Quyết định 791/QĐ-BTNMT

Quyết định 791/QĐ-BTNMT năm 2020 về Kế hoạch tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 791/QĐ-BTNMT 2020 tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính


BỘ TÀI NGUYÊN
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 791/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2011-2020 VÀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2021-2030

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định s 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 ca Chính ph quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định s 20/QĐ-BNV ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ban Chđạo cải cách hành chính của Chính ph ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng tổng thể ci cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tng th cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030;

Xét đ nghị ca Vụ trưng Vụ T chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng tổng thể ci cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng th ci cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 ca Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưng Vụ Tổ chức cán bộ, Th trưng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết đnh này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, TCCB, NQ.

BỘ TRƯỞNG
Trần Hồng Hà

 

KẾ HOẠCH

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2011-2020 VÀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2021-2030 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số   /QĐ-BTNMT ngày   tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Đánh giá toàn diện tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 tại các Quyết định: số 2198/QĐ-BTNMT ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Chương trình tổng thể CCHC của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2012-2020; số 2819/QĐ-BTNMT ngày 02/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch CCHC của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2016-2020; số 2842/QĐ-BTNMT ngày 09/12/2016 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2819/QĐ-BTNMT ngày 02/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch CCHC của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2016-2020.

1.2. Xác định rõ những kết quả nổi bật đã đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác CCHC giai đoạn 2011-2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

1.3. Xác định các biện pháp khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các định hướng, giải pháp, nhiệm vụ CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 nói chung và nhiệm vụ CCHC của Bộ Tài nguyên và Môi trường nói riêng phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và yêu cầu xây dựng nền hành chính phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới.

2. Yêu cầu

2.1. Việc tổng kết, đánh giá phải đảm bảo tính toàn diện, khoa học, thiết thực, hiệu quả; đánh giá đa chiều, với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

2.2. Báo cáo tổng kết Chương trình tổng thể CCHC của Bộ phải đảm bảo đánh giá chính xác, khách quan, thực chất các nội dung CCHC; làm rõ kết quả so với mục tiêu, thể hiện thông qua sản phẩm, số liệu cụ thể, phân tích tồn tại, hạn chế để chỉ ra các nguyên nhân. Đồng thời, xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm CCHC giai đoạn 2021-2030 và đề xuất các giải pháp thực hiện bảo đảm đồng bộ, khả thi, phù hợp với yêu cầu, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

2.3. Gắn việc tổng kết với công tác thi đua - khen thưởng, đề xuất những hình thức khen thưởng phù hợp cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011 - 2020.

II. NỘI DUNG

STT

Nhiệm vụ

Thời gian thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

1

Xây dựng Kế hoạch tổng kết Chương trình tổng thể CCHC của Bộ giai đoạn 2011-2020

Trong tháng 3/2020

Vụ Tổ chức cán bộ

 

2

Hướng dẫn thực hiện, Đề cương báo cáo tổng kết Chương trình tổng thể CCHC của Bộ, của các đơn vị trực thuộc Bộ giai đoạn 2011- 2020

Trong tháng 3/2020

Vụ Tổ chức cán bộ

Các Vụ trực thuộc Bộ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường

3

Các đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức tổng kết, xây dựng báo cáo tổng kết theo hướng dẫn của Vụ Tổ chức cán bộ

Trong tháng 4/2020

Các đơn vị trực thuộc Bộ

 

4

Xây dựng các báo cáo tổng kết chuyên đề CCHC giai đoạn 2011-2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

4.1

Tổng kết, đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành CCHC của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trước ngày 20/5/2020

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị trực thuộc Bộ

4.2

Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện cải cách thể chế

Trước ngày 20/5/2020

Vụ Pháp chế

Các đơn vị trực thuộc Bộ

4.3

Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính

Trước ngày 20/5/2020

Văn phòng Bộ

Các đơn vị trực thuộc Bộ

4.4

Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Trước ngày 20/5/2020

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị trực thuộc Bộ

4.5

Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Trước ngày 20/5/2020

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị trực thuộc Bộ

4.6

Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện cải cách tài chính công

Trước ngày 20/5/2020

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Các đơn vị trực thuộc Bộ

4.7

Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện hiện đại hóa hành chính - lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trước ngày 20/5/2020

Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường

Vụ Khoa học và Công nghệ; các đơn vị thuộc Bộ

4.8

Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện hiện đại hóa hành chính - lĩnh vực áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và ISO 9001:2015

Trước ngày 20/5/2020

Vụ Khoa học và Công nghệ

Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường; các đơn vị thuộc Bộ

5

Xây dựng báo cáo tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và đề xuất nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2020-2030 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trước ngày 15/6/2020

Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường

6

Tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình tổng thể CCHC cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và đề xuất nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2020- 2030 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trong tháng 6/2020

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị trực thuộc Bộ

7

Hoàn thiện Báo cáo tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và đề xuất nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2020-2030 của Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi Bộ Nội vụ

Trước ngày 30/6/2020

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị trực thuộc Bộ

III TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm:

1.1. Chủ trì xây dựng Kế hoạch; hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị tổ chức tổng kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và đề xuất nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2020-2030 bảo đảm đúng yêu cầu, chất lượng và tiến độ;

1.2. Chủ trì tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và đề xuất nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2020-2030 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

1.3. Tổ chức xây dựng Báo cáo tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; dự thảo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2020-2030 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm:

2.1. Xây dựng Kế hoạch và tổ chức tổng kết nghiêm túc, bảo đảm chất lượng, tiến độ thời gian; hình thức tổ chức tổng kết phù hợp, thiết thực, hiệu quả; gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình tổng thể tại đơn vị.

2.2. Xây dựng Báo cáo tổng kết, Báo cáo chuyên đề theo phân công tại Kế hoạch này, gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) bảo đảm thời hạn.

2.3. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng báo cáo tổng kết Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011-2020 và đề xuất nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2020-2030 của Bộ Tài nguyên và Môi trường đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.

3. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị và bố trí kinh phí tổ chức triển khai tổng kết tại Bộ theo quy định.

4. Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, thủ trưởng các cơ quan báo chí, truyền thông thuộc Bộ có trách nhiệm thông tin, tuyên truyền tình hình tổng kết và kết quả CCHC giai đoạn 2011-2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 791/QĐ-BTNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu791/QĐ-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/03/2020
Ngày hiệu lực27/03/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 tháng trước
(04/04/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 791/QĐ-BTNMT

Lược đồ Quyết định 791/QĐ-BTNMT 2020 tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 791/QĐ-BTNMT 2020 tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu791/QĐ-BTNMT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýTrần Hồng Hà
        Ngày ban hành27/03/2020
        Ngày hiệu lực27/03/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 tháng trước
        (04/04/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 791/QĐ-BTNMT 2020 tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 791/QĐ-BTNMT 2020 tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính

              • 27/03/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 27/03/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực