Quyết định 792/2000/QĐ-TCHQ

Quyết định 792/2000/QĐ-TCHQ về Quy chế quản lý và sử dụng dấu tiêu đề nghiệp vụ hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 792/2000/QĐ-TCHQ Quy chế quản lý sử dụng dấu tiêu đề nghiệp vụ hải quan


TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 792/2000/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 792/2000/QĐ-TCHQ NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 2000 BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG DẤU TIÊU ĐỂ NGHIỆP VỤ HẢI QUAN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Điều 6, Điều 12 Pháp lệnh Hải quan ngày 20/02/1990;
Căn cứ Nghị định 16/CP ngày 07/3/1994 của Chính phủ quy định về chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Tổng cục Hải quan;
Căn cứ Điều 39 Nghị định 16/1999/NĐ-CP ngày 27/3/1999 của Chính phủ quy định về thủ tục hải quan, giám sát hải quan và lệ phí hải quan;
Xét đè nghị của Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan, Tổng cục Hải quan.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý và sử dụng dấu tiêu đề nghiệp vụ hải quan.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2001 và thay thế Quyết định số 341/2000/QĐ-TCHQ ngày 25/8/2000 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. Bãi bỏ các quy định trước đây liên quan đến dấu tiêu đề nghiệp vụ hải quan do cơ quan hải quan các cấp ban hành.

Điều 3: Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Đặng Văn Tạo

(Đã ký)

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG DẤU TIÊU ĐỀ NGHIỆP VỤ HẢI QUAN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 792/2000/QĐ-TCHQ ngày 25/12/2000 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)

Chương 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Dấu tiêu đề nghiệp vụ hải quan quy định tại Quy chế này được sử dụng trong các hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành Hải quan về công tác kiểm tra, giám sát, thu thuế xuất nhập khẩu và các khoản thu khác đối với hàng hoá, hành lý, phương tiện vận tải của các cơ quan, tổ chức và cá nhân khi xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh theo quy định của pháp luật;

Dấu tiêu đề nghiệp vụ hải quan nêu trong Quy chế này không bao gồm các con dấu hành chính thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 62/CP ngày 22/09/1993 của Chính phủ quy định việc quản lý và sử dụng con dấu; các dấu tiêu đề ghi ngày, tháng, dấu tên, chức danh... của các đơn vị và cá nhân trong ngành Hải quan.

Điều 2: Các đơn vị trong ngành Hải quan được sử dụng dấu tiêu đề nghiệp vụ hải quan gồm:

1. Các Cục nghiệp vụ thuộc Tổng cục Hải quan gồm Cục Giám sát quản lý về hải quan, Cục Kiểm tra thu thuế XNK, Cục Điều tra chống buôn lậu;

2. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

3. Các đơn vị Hải quan cửa khẩu, các Phòng Giám sát quản lý, các Phòng Kiểm tra thu thuế XNK, các Đội Điều tra chống buôn lậu và các đơn vị cấp tương đương thuộc Cục Hải quan tỉnh, thành phố được thành lập theo quyết định của Tổng cục Hải quan;

4. Các đơn vị cấp đội thuộc các đơn vị công tác theo khoản 3 điều này;

Chương 2

TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG DẤU TIÊU ĐỀ NGHIỆP VỤ HẢI QUAN

Điều 3: Tổng cục Hải quan thống nhất thực hiện và chỉ đạo việc quản lý dấu tiêu đề nghiệp vụ hải quan theo các quy định sau đây:

1. Ban hành thống nhất "Bảng mẫu dấu tiêu đề nghiệp vụ hải quan" theo phụ lục kèm trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của ngành Hải quan và đáp ứng các hoạt động nghiệp vụ kiểm tra, giám sát quản lý hải quan, thu thuế xuất nhập khẩu và các loại thu khác đối với hàng hoá, hành lý xuất nhập khẩu và phương tiện vận tải xuất nhập cảnh;

2. Quy định việc làm dấu tiêu đề nghiệp vụ hải quan và sử dụng dấu tiêu đề nghiệp vụ hải quan trong toàn ngành Hải quan; đăng ký lưu chiểu bảng mẫu dấu về Tổng cục Hải quan (Văn phòng Tổng cục) và các ngành, cơ quan có liên quan trước khi sử dụng;

3. Quy định, hướng dẫn và kiểm tra việc quản lý dấu tiêu đề nghiệp vụ hải quan trong toàn ngành Hải quan;

4. Quyết định thu hồi dấu tiêu đề nghiệp vụ hải quan khi đơn vị sử dụng bị giải thể, sáp nhập hoặc thay đổi về tổ chức đơn vị hoặc vì lý do khác phải đình chỉ việc sử dụng dấu tiêu đề nghiệp vụ hải quan;

Điều 4: Quy định quản lý và sử dụng dấu tiêu đề nghiệp vụ hải quan tại Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

1. Tuỳ theo yêu cầu hoạt động nghiệp vụ có liên quan, mỗi đơn vị trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, thành phố được cấp nhiều dấu tiêu đề nghiệp vụ hải quan cùng loại (giống nhau về hình thể, kích thước và nội dung), nhưng phải có ký hiệu riêng (đánh theo số thứ tự) để phân biệt dấu tiêu đề nghiệp vụ của mỗi bộ phận thuộc đơn vị hải quan đó với nhau; Mực dùng để đóng dấu thống nhất một loại mầu đỏ;

2. Các dấu tiêu đề nghiệp vụ hải quan được làm bằng chất liệu đồng, phải khắc theo đúng mẫu của Tổng cục Hải quan ban hành; sau khi khắc xong hoặc trước khi sử dụng phải đóng mỗi dấu 3 lần để nộp lưu chiển về Tổng cục Hải quan (Văn phòng Tổng cục); thông báo mẫu dấu và thời gian dấu có hiệu lực theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Quy chế này để các cơ quan liên quan biết; Trong quá trình sử dụng, nếu dấu tiêu đề nghiệp vụ hải quan bị mòn hỏng, bị biến dạng không đúng với mẫu quy định phải báo cáo Tổng cục Hải quan xin khắc lại dấu mới và thu hồi dấu cũ như thu hồi tài liệu lưu trữ của ngành Hải quan ngay tại Cục Hải quan tỉnh, thành phố;

3. Việc giao nhận dấu tiêu đề nghiệp vụ hải quan giữa Cục Hải quan tỉnh, thành phố và các đơn vị cơ sở phải giao nhận đúng cho người được giao nhiệm vụ quản lý và cất giữ dấu tiêu đề nghiệp vụ, phải vào sổ sách theo dõi và ký nhận. Lãnh đạo Hải quan cửa khẩu và cấp tương đương chịu trách nhiệm về sử dụng đúng mục đích, quản lý chặt chẽ dấu tiêu đề nghiệp vụ hải quan tại đơn vị và trong quá trình sử dụng. Trong trường hợp cần thiết phải có dấu tiêu đề nghiệp vụ hải quan để giải quyết công việc ở những nơi xa cơ quan, đơn vị, người thực hiện công tác nghiệp vụ được mang dấu đi theo, nhưng phải được sự đồng ý của Lãnh đạo Hải quan đơn vị quản lý dấu tiêu đề nghiệp vụ hải quan và phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng và bảo quản dấu tiêu đề nghiệp vụ hải quan trong thời gian mang ra khỏi cơ quan, đơn vị.

Điều 5: Quy định trách nhiệm bảo quản, cất giữ và sử dụng dấu tiêu đề nghiệp vụ hải quan:

1. Dấu tiêu đề nghiệp vụ hải quan được giao cho một người chuyên trách chịu trách nhiệm ký giao nhận, cất giữ, bảo quản, theo dõi. Quá trình bảo quản, theo dõi phải báo cáo kịp thời các trường hợp vi phạm quy định của Quy chế này;

2. Người không có trách nhiệm không được sử dụng dấu tiêu đề nghiệp vụ hải quan; hết giờ làm việc hoặc những khi không có nhu cầu sử dụng dấu phải để vào nơi quy định. Khi người được giao nhiệm vụ chuyên trách cất giữ, bảo quản theo dõi con dấu vắng mặt phải báo cáo lãnh đạo đơn vị và bàn giao lại con dấu cho người khác quản lý theo chỉ định của Lãnh đạo đơn vị;

3. Dấu tiêu đề nghiệp vụ hải quan được đóng dấu lên các loại giấy tờ thuộc bộ hồ sơ hải quan đối với hàng hoá xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh theo quy định; không được đóng khống chỉ hoặc sử dụng dấu tiêu đề nghiệp vụ hải quan trái với mục đích yêu cầu sử dụng quy định tại Quy chế này;

Nếu để mất dấu tiêu đề nghiệp vụ hải quan phải báo cáo ngay với Lãnh đạo đơn vị trực tiếp để truy tìm, thông báo huỷ bỏ dấu bị mất và người làm mất phải chịu trách nhiệm về những hậu quả xảy ra do việc làm mất dấu tiêu đề nghiệp vụ hải quan;

Chương 3

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6: Để việc quản lý và sử dụng dấu tiêu đề nghiệp vụ hải quan đúng các quy định tại Quy chế này và các quy định khác của pháp luật có liên quan, Tổng cục Hải quan yêu cầu;

1. Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và Thủ trưởng các Vụ, Cục nghiệp vụ thuộc cơ quan Tổng cục căn cứ vào nhu cầu của đơn vị mình, trực tiếp liên hệ với cơ sở khắc dấu đã được cơ quan Công an cho phép tiến hành thủ tục khắc dấu tiêu đề nghiệp vụ hải quan mới theo "Bảng mẫu dấu tiêu đề nghiệp vụ hải quan" kèm Phụ lục 1;

2. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực tiếp cấp phát các loại con dấu cho các đơn vị trực thuộc trước ngày 15/6/2001 và có hướng dẫn thực hiện, kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị cấp dưới nhằm đảm bảo việc quản lý, sử dụng dấu tiêu đề nghiệp vụ hải quan đúng quy định;

3. Dấu tiêu đề nghiệp vụ hải quan mới được thống nhất sử dụng trong toàn ngành Hải quan từ ngày 01/7/2001. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và các Vụ, Cục nghiệp vụ liên quan công bố công khai tại các cửa khẩu, các địa điểm làm thủ tục hải quan các loại mẫu dấu tiêu đề nghiệp vụ hải quan được phép sử dụng tại đơn vị mình;

4. Ngay sau ngày chính thức sử dụng dấu tiêu đề nghiệp vụ hải quan mới, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan thu hồi và thống kê chi tiết các dấu tiêu đề nghiệp vụ hải quan cũ để báo cáo Văn phòng Tổng cục Hải quan theo dõi và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tổ chức phân loại lưu trữ hoặc tiêu huỷ dấu cũ theo quy chế lưu trữ của ngành Hải quan;

5. Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định tại Quy chế này và các quy định khác của pháp luật liên quan sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 792/2000/QĐ-TCHQ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu792/2000/QĐ-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/2000
Ngày hiệu lực01/07/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 792/2000/QĐ-TCHQ

Lược đồ Quyết định 792/2000/QĐ-TCHQ Quy chế quản lý sử dụng dấu tiêu đề nghiệp vụ hải quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 792/2000/QĐ-TCHQ Quy chế quản lý sử dụng dấu tiêu đề nghiệp vụ hải quan
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu792/2000/QĐ-TCHQ
       Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
       Người kýĐặng Văn Tạo
       Ngày ban hành25/12/2000
       Ngày hiệu lực01/07/2001
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 792/2000/QĐ-TCHQ Quy chế quản lý sử dụng dấu tiêu đề nghiệp vụ hải quan

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 792/2000/QĐ-TCHQ Quy chế quản lý sử dụng dấu tiêu đề nghiệp vụ hải quan

           • 25/12/2000

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/07/2001

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực