Quyết định 795/QĐ-UBND

Quyết định 795/QĐ-UBND năm 2012 về Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011 - 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 795/QĐ-UBND năm 2012 Chương trình phát triển thanh niên Cao Bằng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 795/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 20 tháng 6 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TỈNH CAO BẰNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thanh niên ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa;

Căn cứ Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011 - 2020

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Anh

 

CHƯƠNG TRÌNH

PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TỈNH CAO BẰNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020
(Kèm theo Quyết định số 795/QĐ-UBND, ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)

Ngày 30 tháng 12 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 2474/QĐ-TTg của Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 với mục tiêu tổng quát là: "Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có đạo đức cách mạng, ý thức công dân và lý tưởng xã hội chủ nghĩa; có trình độ học vấn, nghề nghiệp và việc làm; có văn hóa, sức khỏe, kỹ năng sống và ý chí vươn lên; xung kích, sáng tạo làm chủ khoa học, công nghệ tiên tiến; hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam của Chính phủ đề ra; căn cứ vào tình hình, điều kiện thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011 - 2020 (viết tắt là Chương trình). Chương trình tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến thanh niên trong công tác quản lý Nhà nước về thanh niên của các cơ quan Nhà nước, đảm bảo phát huy vai trò của thanh niên của tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn - xã hội.

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH THANH NIÊN VÀ CÔNG TÁC THANH NIÊN HIỆN NAY

1. Tình hình thanh niên

Dân số tỉnh Cao Bằng là 507.183 người. Trong đó, số dân từ 16 tuổi trở lên là 363.444 người, chiếm 71,66% dân số; trong tổng số thanh niên, nữ thanh niên có gần 90 nghìn người chiếm 17,24%; thanh niên nông thôn chiếm trên 30%; số thanh niên tập hợp trong tổ chức Đoàn, Hội có gần 82 nghìn người chiếm 56,3%. Trong thời kỳ đổi mới, thanh niên Cao Bằng có bước trưởng thành khá nhanh chóng; phát huy được truyền thống cách mạng của quê hương; đa số có ý thức chính trị đúng đắn, trình độ học vấn, nghề nghiệp và nhận thức xã hội cao hơn trước. Đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe của thanh niên tốt hơn. Tính tích cực xã hội, tinh thần tình nguyện xung kích, ý thức trách nhiệm cộng đồng của thanh niên được nâng cao; đang hình thành một lớp thanh niên tiên tiến, có bản lĩnh chính trị, vững vàng, năng động, sáng tạo, biết vươn lên làm giàu, làm chủ tiến bộ khoa học kỹ thuật, có đóng góp tích cực trong các lĩnh vực đời sống xã hội.

2. Công tác thanh niên

Trong những năm qua, công tác thanh niên tỉnh Cao Bằng có những chuyển biến tích cực; mối quan hệ phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền các cấp với Đoàn thanh niên tốt hơn trước. Công tác xã hội hoá từng bước được đẩy mạnh. Hoạt động của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Cao Bằng có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức. Tỷ lệ tập hợp thanh niên tham gia sinh hoạt thường xuyên trong tổ chức Đoàn, Hội chiếm hơn 40% tổng số thanh niên toàn tỉnh (trên 82.000 người), tăng hơn 6% so với những năm trước. Các phong trào hoạt động của thanh niên do Đoàn thanh niên tổ chức ngày càng phát triển, thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, phù hợp với nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên, trở thành môi trường rèn luyện, đào tạo nguồn nhân lực trẻ, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, chưa có chính sách tổng thể về công tác thanh niên. Việc hoạch định và triển khai các chính sách xã hội, chương trình phát triển kinh tế - xã hội còn chưa thực sự quan tâm đến thanh niên. Mối quan hệ phối hợp giữa chính quyền các cấp với tổ chức Đoàn chưa được xây dựng; một số ít cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan nhà nước chưa nhận thức được đầy đủ vai trò, trách nhiệm của ngành, cấp mình thực hiện nhiệm vụ công tác thanh niên, do đó, chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và phát huy vai trò, tiềm năng to lớn của lực lượng thanh niên.

Phần thứ hai

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN

I. QUAN ĐIỂM

1. Chương trình phát triển thanh niên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Chương trình phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020, nhằm bồi dưỡng, phát huy nhân tố và xây dựng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

2. Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, kết hợp và phát huy đầy đủ vai trò của gia đình, nhà trường, xã hội và các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tại địa phương.

3. Là cơ sở để các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ thanh niên; chăm lo giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng thanh niên.

4. Phát huy vai trò tích cực của thanh niên trong việc thực hiện Chương trình ở các cấp, các ngành và địa phương.

5. Tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế với thanh niên khu vực và thế giới.

6. Huy động mọi nguồn lực hợp pháp để bảo đảm thực hiện có hiệu quả Chương trình đã đề ra.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát.

Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng đào tạo thế hệ thanh niên Cao Bằng phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có đạo đức cách mạng, ý thức công dân và lý tưởng xã hội chủ nghĩa; có trình độ học vấn, nghề nghiệp và việc làm; có văn hóa, sức khỏe, kỹ năng sống và ý chí vươn lên; xung kích, sáng tạo làm chủ khoa học, công nghệ tiên tiến; hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất n­ước và hội nhập quốc tế.

2. Mục tiêu cụ thể.

- Giáo dục thanh niên về lòng yêu nước, truyền thống cách mạng của quê hương, lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống, tinh thần tự tôn dân tộc; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, có trách nhiệm với xã hội và trách nhiệm trước cộng đồng.

- Nâng cao trình độ văn hóa, ngoại ngữ, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề; hình thành nề nếp học tập thường xuyên cho thanh niên; phát triển đội ngũ trí thức trẻ, lao động trẻ lành nghề trên các lĩnh vực đời sống xã hội, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Từng bước nâng cao sức khỏe, thể lực và tầm vóc cho thanh niên; có năng lực tự học, tự đào tạo; có kỹ năng sống, để thích ứng với môi trường sống và làm việc.

- Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao; hình thành đội ngũ cán bộ - khoa học kỹ thuật, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trẻ giỏi trong các cơ quan Nhà nước và các tổ chức kinh tế - xã hội khác phục vụ sự phát triển đất nước.

- Thực hiện tốt mục tiêu “3 giảm” trong thanh thiếu niên, tăng cường giáo dục pháp luật nhằm phòng, tránh và từng bước đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội trong thanh niên, giảm tỷ lệ thanh thiếu niên.

- Giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên; từng bước giảm thiểu tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm trong thanh niên; tạo điều kiện cho thanh niên được vay vốn phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động trong thanh niên.

3. Một số chỉ tiêu chủ yếu.

- 100% đoàn viên và trên 70% thanh niên được học chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thường xuyên được phổ biến, tuyên truyền về tình hình nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đất nước liên quan đến đời sống, học tập và việc làm của thanh niên.

- Bảo đảm 100% thanh niên trước khi đi lao động có thời hạn ở nước ngoài được học tập, phổ biến các quy định pháp luật Việt Nam; pháp luật nước sở tại và các văn bản pháp lý có liên quan về quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động.

- Đến năm 2020, tuyên truyền phổ biến, trang bị kỹ năng sống, kiến thức bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng, chống bạo lực gia đình đạt trên 80%; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng làm cha mẹ cho trên 70% thanh niên đến tuổi kết hôn.

- Đến hết năm 2020, 80% xã, phường, thị trấn có điểm vui chơi, luyện tập thể thao cho thanh, thiếu niên.

- Mỗi năm tư vấn về nghề nghiệp và việc làm cho ít nhất 3.000 thanh niên; giải quyết việc làm cho ít nhất 1.000 thanh niên.

- Hàng năm, bồi dưỡng và nâng cao năng lực về quản lý Nhà nước cho ít nhất 20% cán bộ, công chức trẻ.

- Thu hút trên 80% thanh niên tham gia vào các hình thức sinh hoạt giáo dục đạo đức, truyền thống quê hư­ơng cách mạng, truyền thống đất n­ước, dân tộc.

- Đến hết năm 2020, 70% thanh niên đạt trình độ học vấn trung học phổ thông và tương đương; 80% lực lượng lao động là thanh niên được qua đào tạo nghề trở lên.

- Hàng năm, 30% thanh niên nông thôn được phổ biến, hướng dẫn về nghề nông và được tuyên truyền, phổ biến, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ sinh học vào sản xuất.

- Đến năm 2020 tổ chức cai nghiện cho thanh niên nghiện ma túy đạt trên 80%.

- Phấn đấu đến năm 2020, chiều cao bình quân của nam thanh niên 18 tuổi là 1,67m; chiều cao bình quân của nữ thanh niên 18 tuổi là 1,56m.

III. NỘI DUNG

1. Nâng cao nhận thức về Chương trình; ban hành và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách đối với thanh niên.

- Nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của cấp ủy, chính quyền đối với công tác thanh niên và phát triển thanh niên. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về thanh niên; lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển thể lực trong thanh niên gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các ngành, địa phương.

- Xây dựng quy chế phối hợp giữa cơ quan quản lý Nhà nước với Đoàn thanh niên ở mỗi cấp nhằm thực hiện tốt cơ chế, chính sách và pháp luật đối với thanh niên. Định kỳ cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức gặp gỡ, trao đổi, đối thoại với thanh niên để nắm bắt tình hình và giải quyết những vấn đề đặt ra đối với thanh niên.

- Gia đình, Nhà nước và xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình để thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ công dân của thanh niên ở nơi cư trú.

2. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống, pháp luật cho thanh niên.

- Tăng cường công tác giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tuyên truyền phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho thanh niên.

- Thường xuyên giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống lịch sử, ý thức tự tôn dân tộc cho thanh niên.

- Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của thanh niên đối với bản thân, gia đình, xã hội; kết hợp giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức, xây dựng lối sống mới có văn hóa trong thanh niên.

- Nâng cao hiểu biết của thanh niên về tình hình đất nước, thế giới và những vấn đề mà các thế lực thù địch đang lợi dụng thanh niên để chống phá nước ta. Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong giữ vững an ninh, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Duy trì và nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục và thường xuyên đổi mới nội dung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm bồi dưỡng lý tưởng và đạo đức cách mạng, kỹ năng sống cho thanh niên.

3. Xây dựng và sử dụng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao.

- Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, chú trọng bồi dưỡng năng lực làm việc độc lập, sáng tạo; kỹ năng thực hành, khả năng lập thân, lập nghiệp của thanh niên trên các lĩnh vực.

- Xây dựng cơ chế, chính sách phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo, bố trí và sử dụng tài năng trẻ tham gia xây dựng quê hương; cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch, quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo và phát triển tài năng trẻ.

- Có chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học tình nguyện đến công tác tại các vùng điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới; có chính sách đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.

- Các cấp ủy, chính quyền và các ngành quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên học tập, lao động, giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ cho thế hệ trẻ; khuyến khích, cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, xung kích, sáng tạo làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại.

- Tạo bước đột phá về chất lượng đào tạo nghề để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cho thanh niên từng bước hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao; ưu tiên dạy nghề và tạo việc làm cho thanh niên nông thôn, bộ đội xuất ngũ, thanh niên dân tộc thiểu số, nữ thanh niên, thanh niên khuyết tật...

- Thông qua hệ thống trường học, các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục cộng đồng, hướng nghiệp giúp thanh niên có nhận thức, định hướng đúng đắn về lao động, nghề nghiệp, việc làm, thị trường lao động và cơ hội tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập.

- Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc làm mới và tăng thu nhập cho thanh niên, giảm tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên.

- Phát hiện, tuyển chọn, đào tạo bồi dưỡng, sử dụng và đãi ngộ cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ, tài năng theo nguyên tắc cạnh tranh công bằng, công khai và minh bạch. Tạo bước đột phá trong việc sử dụng cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ, giỏi.

- Thường xuyên thông tin thị trường lao động, nâng cao năng lực hệ thống dịch vụ việc làm, các hoạt động đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm giúp thanh niên định hướng nghề nghiệp, tìm việc làm phù hợp.

4. Xây dựng môi trường xã hội lành mạnh cho thanh niên, nâng cao thể chất và tinh thần, kỹ năng sống, kiến thức về giới và sức khỏe sinh sản cho thanh niên.

- Các cơ quan văn hóa, nghệ thuật, xuất bản, báo chí sáng tác xuất bản và phổ biến các tác phẩm, những công trình văn hóa nghệ thuật có giá trị nhân văn cao để giáo dục, định hướng cho thanh niên. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về văn hóa, xử lý nghiêm các sai phạm, kịp thời ngăn chặn các sản phẩm văn hóa không lành mạnh, nhất là qua mạng internet, viễn thông và các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tập trung giải quyết các vấn đề xã hội cấp bách, tạo bước chuyển biến rõ rệt trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức thoái hóa biến chất, tham nhũng, vi phạm pháp luật, tạo lập môi trường xã hội lành mạnh, củng cố niềm tin cho thanh niên.

- Tăng cường đầu tư, đổi mới hoạt động thể chất và phong trào thể dục thể thao ở các trường chuyên nghiệp, phổ thông nhằm tạo điều kiện cho thanh, thiếu niên tích cực tham gia hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện thể chất; xây dựng cơ chế, chính sách cho thanh niên là vận động viên đạt thành tích cao tại các kỳ đại hội thể thao khu vực và cả nước.

- Nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần, giáo dục sức khỏe sinh sản và giáo dục tiền hôn nhân cho thanh niên. Tiếp tục thực hiện các chiến lược, chương trình mục tiêu quốc gia về dân số, chăm sóc sức khỏe, phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trong thanh niên.

- Tạo môi trường, điều kiện để khuyến khích thanh niên tham gia các hoạt động cộng đồng, nâng cao kỹ năng sống và làm việc cho thanh niên. Khuyến khích thanh niên tự bảo vệ mình trước các tệ nạn xã hội, các sản phẩm phản văn hóa, tệ nạn ma túy, mại dâm.

- Tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh niên do Đoàn thanh niên làm nòng cốt động viên thanh niên xung kích tham gia phòng, chống các tệ nạn xã hội, phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm, lạm dụng rượu, bia, thuốc lá.

5. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về thanh niên và công tác thanh niên.

- Bồi dưỡng và nâng cao nhận thức của thanh niên về công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước theo tinh thần độc lập, tự chủ, hợp tác, phát triển, đa phương hóa góp phần bảo vệ hòa bình, tiến bộ xã hội.

- Đẩy mạnh quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với các nước, các tổ chức quốc tế về quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên.

- Tạo điều kiện để các tổ chức thanh niên do Đoàn Thanh niên làm nòng cốt mở rộng quan hệ giao lưu, hợp tác với các tổ chức thanh niên trong khu vực và thế giới.

- Tạo điều kiện để thanh niên đi học tập, nâng cao trình độ ở nước ngoài.

6. Huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển thanh niên.

- Nhà nước đầu tư ngân sách bảo đảm cho phát triển thanh niên; khuyến khích, huy động, thu hút các nguồn lực xã hội, nguồn vốn từ nước ngoài cho phát triển thanh niên. Ưu tiên nguồn lực để đào tạo, phát triển trí thức trẻ, từng bước hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, tài chính, chính sách công.

- Tăng cường đầu tư xây dựng các công trình văn hóa, vui chơi, giải trí cho thanh niên; khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, trung tâm tư vấn sức khỏe thanh niên.

7. Tiếp tục củng cố và hoàn thiện bộ máy quản lý Nhà nước về thanh niên.

- Hoàn thiện thể chế quản lý nhà nước về công tác thanh niên; kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác thanh niên, xây dựng và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh niên, đội ngũ cán bộ đoàn các cấp có phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực ngang tầm với nhiệm vụ được giao.

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước với Đoàn Thanh niên nhằm thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp đa ngành trong việc thực hiện Chương trình.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về thanh, thiếu niên, công tác thanh niên phục vụ công tác nghiên cứu và hoạch định chính sách; xây dựng bộ chỉ số giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Luật Thanh niên.

- Thường xuyên đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách và những người không chuyên trách làm công tác thanh niên.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và công tác thanh niên.

8. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và toàn xã hội trong việc chăm lo giáo dục, đào tạo và phát triển thanh niên.

- Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh niên trong việc thực hiện Chương trình. Thông qua các cuộc vận động, các phong trào hành động cách mạng nhằm xây dựng các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến để giáo dục và rèn luyện thanh niên.

- Khuyến khích các trung tâm dịch vụ giới thiệu việc làm thanh niên, cơ sở dạy nghề của các tổ chức, cá nhân tham gia công tác hướng nghiệp, dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên.

- Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tích cực phối hợp chặt chẽ với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị xã hội các cấp thực hiện đa dạng hóa các hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục thanh niên trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

- Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân các cấp thường xuyên giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức, cá nhân, dòng họ, gia đình quan tâm lập các quỹ khuyến học, khuyến tài đối với thanh niên.

IV. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Không ngừng nâng cao nhận thức của các cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về thanh niên và công tác thanh niên trong thời kỳ mới.

- Nâng cao nhận thức của các cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể, từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thanh niên trong thời kỳ mới.

- Tạo điều kiện cho tổ chức Đoàn - Hội phát triển, đồng thời huy động các ngành tích cực tham gia thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về thanh niên của Đảng, Chương trình phát triển thanh niên của chính quyền.

2. Xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của thanh niên, từng bước xã hội hoá về công tác thanh niên.

- Thường xuyên nắm bắt tình hình, tư tưởng và dư luận xã hội trong các đối tượng thanh niên để kịp thời có biện pháp giáo dục, định hướng tư tưởng chính trị cho thanh niên.

- Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục lý luận chính trị và giáo dục truyền thống cho thanh niên, thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thanh niên.

- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho thanh niên; phát động và tổ chức tốt các phong trào văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao; quan tâm đến các đối tượng thanh niên vùng sâu, vùng xa, tạo môi trường sinh hoạt vui tươi, lành mạnh trong thanh niên.

- Thực hiện tốt xã hội hoá công tác thanh niên, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên.

3. Tăng cường quản lý Nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên.

- Triển khai và đánh giá tác động của Luật Thanh niên để từ đó có kiến nghị, đề nghị trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên.

- Tăng cường và đổi mới quản lý Nhà nước đối với công tác thanh niên; tăng cường trách nhiệm của các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân huyện, thị trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác thanh niên.

- Thực hiện tốt việc phối hợp giữa các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân huyện, thị, xã, phường, thị trấn với Đoàn thanh niên cùng cấp để giải quyết tốt các nhiệm vụ có tính chất liên ngành về công tác thanh niên.

4. Tổ chức triển khai, cụ thể hoá cơ chế, chính sách đối với thanh niên.

Ngoài việc triển khai các chính sách phát triển thanh niên của Chính phủ, nghiên cứu bổ sung một số cơ chế, chính sách sau đây:

- Tạo cơ chế thuận lợi cho thanh niên tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu, dự án trọng điểm về thuỷ lợi, giao thông, xây dựng hạ tầng nông thôn vùng đặc biệt khó khăn.

- Tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức Đoàn trợ giúp thanh niên phát triển kinh tế và tổ chức các đội hình thanh niên tham gia phát triển kinh tế.

- Có chính sách huy động và khuyến khích thanh niên tham gia tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới tại các vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh.

5. Chăm lo xây dựng Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam vững mạnh toàn diện làm nòng cốt trong các phong trào thanh niên.

- Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn, Hội; khắc phục tình trạng quan liêu, hành chính hoá trong đội ngũ cán bộ đoàn các cấp.

- Có những giải pháp tích cực nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên là trách nhiệm của toàn xã hội, đề nghị và yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình theo ngành dọc và ký kết chương trình phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện Chương trình đảm bảo hiệu quả, như sau:

1. Sở Nội vụ

- Là cơ quan thường trực giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh, theo dõi và đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Chương trình một cách đồng bộ và hiệu quả; phối hợp với Tỉnh đoàn thanh niên định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Chương trình với Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh rà soát đề nghị sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản liên quan đến chính sách đối với thanh niên.

- Làm đầu mối giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, đoàn thể và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị trong việc xây dựng, lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình khi xây dựng quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của ngành và địa phương.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị tham mưu cho tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách và huy động các nguồn lực xã hội cho phát triển thanh niên.

- Hàng năm tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình; tổ chức sơ kết việc triển khai, thực hiện Chương trình vào cuối năm 2015 và tổng kết vào cuối năm 2020.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh cân đối, bố trí các nguồn lực đầu tư cho phát triển thanh niên; phối hợp với Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành, đoàn thể và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách và huy động các nguồn lực xã hội, thu hút các nguồn vốn từ nước ngoài cho phát triển thanh niên.

- Tham mưu trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng chính sách khuyến khích hỗ trợ các nhà doanh nhân trẻ, chủ trang trại trẻ, Tổng đội thanh niên xung phong và các loại hình kinh tế thanh niên phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần giải quyết việc làm cho thanh niên.

3. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân huyện, thị có trách nhiệm lồng ghép mục tiêu, giải pháp của Chương trình vào Chương trình phát triển dạy nghề, việc làm đến năm 2020 và Chương trình bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020; nghiên cứu đề xuất tăng cường nguồn vốn từ quỹ Quốc gia giải quyết việc làm cho thanh niên nhằm hỗ trợ thanh niên giải quyết việc làm.

- Xây dựng trình Uỷ ban nhân dân tỉnh chính sách khuyến khích các đoàn thể nhân dân, các doanh nghiệp tham gia hướng nghiệp và đào tạo nghề, tư vấn việc làm cho thanh niên tham gia tuyển lao động đi làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trong nước và lao động có thời hạn ở nước ngoài.

- Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức các hoạt động, động viên phong trào rèn luyện tay nghề, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho thanh niên; tăng cường thông tin về thị trường lao động, tạo điều kiện cho thanh niên tìm kiếm giải quyết việc làm.

- Đẩy mạnh công tác tổ chức cai nghiện ma túy và giáo dục lao động sau cai nghiện, phòng, chống ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội trong thanh niên.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đoàn thanh niên triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển thanh niên trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, lồng ghép với việc thực hiện các mục tiêu của chương trình phát triển giáo dục - đào tạo đến năm 2020.

- Đẩy mạnh các hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường, thực hiện tốt các chính sách của nhà nước đối với cán bộ Đoàn, Hội, Đội, tạo điều kiện và xây dựng quy chế hoạt động công tác Đoàn, Hội, Đội trong nhà trường.

- Tích cực đấu tranh phòng, chống các hiện tượng tiêu cực trong trường học, tuyên truyền giáo dục về an toàn giao thông; đẩy lùi, tệ nạn ma túy trong trường học.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các ngành và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xây dựng triển khai đề án đào tạo nghề ngắn hạn về kỹ thuật nông nghiệp cho thanh niên nông thôn; triển khai các chương trình khuyến nông - khuyến lâm, khuyến ngư, ưu tiên cho các đối tượng thanh niên nông thôn.

6. Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ khả năng ngân sách địa phương bố trí kinh phí để thực hiện chương trình theo kế hoạch hàng năm đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt và thực hiện việc kiểm tra quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định.

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị tăng cường công tác thông tin tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa trong thanh niên; xây dựng đời sống văn hóa khu đô thị và nông thôn, triển khai thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao và các Câu lạc bộ tại các nhà văn hoá xã, phường, thị trấn, xóm thôn, bản.

- Phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức các phong trào văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao, tổ chức các giải thể thao cho thanh, thiếu niên từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh. Lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng các vận động viên trẻ có năng khiếu thể thao, nâng cao chất lượng về giáo dục thể chất cho thanh, thiếu niên.

- Tích cực triển khai thực hiện các chương trình đã được phê duyệt như: Đề án phát triển văn hóa Nông thôn đến năm 2020; chương trình bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống đặc sắc của tỉnh...

8. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Nội vụ và các ngành liên quan duy trì, mở rộng và khuyến khích phong trào nghiên cứu khoa học trong đối tượng thanh niên và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống.

9. Sở Y tế phối hợp với Sở Nội vụ và các ngành liên quan, Uỷ ban nhân dân huyện, thị cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phòng, chống HIV/AIDS, đẩy mạnh công tác truyền thông, chăm sóc sức khỏe nâng cao nhận thức về các tác hại của các loại dịch, bệnh truyền nhiễm có nguy cơ cao và tác hại hậu quả của thuốc lá, ma túy.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, tuyên truyền về sức khỏe sinh sản vị thành niên, triển khai thực hiện các chỉ tiêu Chiến lược về sức khỏe, sức khỏe sinh sản của thanh niên và vị thành niên.

10. Sở Thông tin và truyền thông phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích các loại hình đào tạo tin học và ứng dụng công nghệ thông tin ngoài nhà trường, chính sách, cơ chế phổ cập tin học cho thanh niên; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản liên quan đến thanh niên; xử lý nghiêm những hành vi xuất bản, phát hành các ấn phẩm, sản phẩm, thông tin có nội dung xấu ảnh hưởng tiêu cực đến thanh niên.

11. Sở Tư pháp phối hợp với Sở Nội vụ và các ban, ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xây dựng chương trình kế hoạch tuyên truyền giáo dục, trợ giúp pháp lý, nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật cho thanh, thiếu niên; xây dựng các câu lạc bộ pháp luật và tủ sách pháp luật tại cơ sở.

12. Công an tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xây dựng và triển khai thực hiện các hoạt động phòng chống ma túy, tội phạm trong thanh, thiếu niên. xây dựng các tổ, đội thanh niên xung kích an ninh, đội cờ đỏ làm nòng cốt, tiếp tục phát động có hiệu quả phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

13. Bộ Chỉ huy Quân Sự và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị tổ chức mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, giáo dục kiến thức Quốc phòng cho thanh niên ngoài lực lượng vũ trang, nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ tổ quốc trong thanh niên.

- Xây dựng thanh niên lực lượng vũ trang có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức lối sống trong sáng, có sức khỏe, ý thức xung kích trong các nhiệm vụ; huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng, rèn luyện kỷ luật; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ vững chắc biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

14. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị tổ chức tốt các hoạt động, chương trình, dự án, đề án về bảo vệ môi trường; xây dựng các dự án thanh niên tham gia bảo vệ tài nguyên - môi trường.

15. Sở Giao thông, Vận tải phối hợp với các ngành có liên quan triển khai có hiệu quả về Luật An toàn giao thông và tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

16. Ban Dân tộc phối hợp với và các sở, ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân huyện, thị tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ thanh niên vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

17. Đề nghị Tỉnh đoàn thanh niên tích cực, chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh niên; tham gia quản lý nhà nước về thanh niên; kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách pháp luật đối với thanh niên.

- Tuyên truyền về Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã thuộc 5 huyện nghèo của tỉnh.

- Chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn, Hội ở cơ sở vững mạnh, làm nòng cốt phát triển phong trào thi đua tình nguyện trong thanh niên; thực hiện tốt các chương trình do Đại hội Đoàn toàn tỉnh đã đề ra.

- Tiếp tục vận động và tuyên truyền, phổ biến cho đoàn viên thanh niên hiểu rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và ý nghĩa của Chương trình.

- Chủ động đề xuất xây dựng các nghị quyết chuyên đề, đề án, dự án làng thanh niên lập nghiệp thuộc các huyện biên giới và tham gia các chương trình dự án của tỉnh.

- Nâng cấp tôn tạo lại khu di tích lịch sử Kim Đồng để xứng tầm là khu di tích lịch sử của thiếu nhi cả nước nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

18. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, tham gia tổ chức triển khai Chương trình; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về phát triển thanh niên trong tổ chức mình; tham gia quản lý Nhà nước về thanh niên; kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

19. Các sở, ban, ngành liên quan thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của ngành cụ thể hoá Chương trình, xây dựng kế hoạch hàng năm để triển khai thực hiện Chương trình.

20. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị bám sát nội dung Chương trình của tỉnh; xây dựng kế hoạch thực hiện 5 năm và hàng năm phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chỉ đạo các phòng, ban cấp huyện và Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện Chương trình có hiệu quả.

Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể của Chương trình đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị và các cơ quan, tổ chức có liên quan phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết./.

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC CƠ QUAN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TỈNH CAO BẰNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 795/QĐ-UBND, ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Số TT

Cơ quan chủ trì

Nội dung công việc

Cơ quan phối hợp

Cấp phê duyệt

Thời gian phê duyệt

01

Sở Nội vụ

Tham mưu đánh giá tác động của Luật Thanh niên làm cơ sở góp ý đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên

Sở Tư pháp, VP UBND tỉnh và Đoàn TN tỉnh

UBND tỉnh

Sau khi có đề án đánh giá của Trung ương tháng 6/2013

Tham mưu xây dựng Bộ chỉ số đánh giá sự phát triển của Thanh niên tỉnh trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước

Sở KH&ĐT, KH&CN và Đoàn TN tỉnh

UBND tỉnh

Sau khi có đề án xây dựng Bộ chỉ số đánh giá của Trung ương tháng 12/2015

Tham mưu xây dựng cơ sở dữ liệu về thanh thiếu nhi tỉnh, công tác thanh niên phục vụ công tác nghiên cứu và hoạch định chính sách đối với thanh niên

Sở TT&TT, Sở KH&ĐT và Đoàn TN tỉnh

Sở Nội vụ

Sau khi có đề án xây dựng của Bộ Nội vụ tháng 12/2015

Tham mưu đào tạo, bồi dưỡng trí thức trẻ ưu tú trưởng thành từ thực tiễn để bổ sung vào các chức danh lãnh đạo, quản lý ở các cấp

BTC Tỉnh ủy, Đoàn TN tỉnh

UBND tỉnh

Sau khi có đề án của Trung ương tháng 12/2014

Tham mưu về bồi dưỡng và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ cấp xã

Sở KH&ĐT, BTC Tỉnh ủy và Đoàn TN tỉnh

UBND tỉnh

Sau khi có đề án của Trung ương tháng 12/2013

Tham mưu đề án thu hút trí thức trẻ có trình độ Đại học, tình nguyện xây dựng nông thôn mới

BTC Tỉnh ủy, Sở KH&CN, Sở KH&ĐT, Sở NN&PTNT và Đoàn TN tỉnh

UBND tỉnh

Sau khi có đề án của Trung ương tháng 6/2013

Điều tra, thống kê số lượng, chất lượng thanh niên trên địa bàn tỉnh

BTC Tỉnh ủy, BCH Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Đoàn TN tỉnh, các sở, ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện, thị

Sở Nội vụ

Tổ chức thực hiện trong năm 2013

Đánh giá, sơ kết và tổng kết thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011 - 2020

VP UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở KH&ĐT và Đoàn TN tỉnh

UBND tỉnh

Năm 2015 sơ kết, năm 2020 tổng kết

02

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Tham mưu chương trình đổi mới công tác tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên

Sở Nội vụ, Sở GD&ĐT và Đoàn TN tỉnh

Sở LĐ-TB&XH

Sau khi có Đề án của Bộ LĐ-TB&XH tháng 6/2013

Tham mưu tăng cường công tác thông tin truyền thông về thị trường lao động và việc làm cho thanh niên

Sở Ngoại vụ, Sở Tài chính, Sở KH&ĐT, Sở TT&TT

Sở LĐ-TB&XH

Sau khi có Đề án của Bộ LĐ-TB&XH tháng 12/2013

03

Sở Khoa học và Công nghệ

Tiến hành hoàn thiện các quy định quản lý khoa học và công nghệ để tạo điều kiện cho thanh niên nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và doanh nghiệp khoa-học công nghệ, phát triển dịch vụ khoa học-công nghệ

Sở GD&ĐT, Sở Tài chính, KH&ĐT và Đoàn TN tỉnh

Sở KH&CN

Sau khi có hướng dẫn của Bộ KH&CN tháng 12/2013

04

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tham mưu quy hoạch tổng thể các Trung tâm, thiết chế văn hóa, thể thao đáp ứng nhu cầu rèn luyện, vui chơi giải trí của thanh niên

Sở Xây dựng, Sở TN&MT, Sở KH&ĐT, Sở Nội vụ và Đoàn TN tỉnh

UBND tỉnh

Sau khi có Đề án của Trung ương tháng 6/2013

Tham mưu cơ chế, chính sách cho thanh niên là vận động viên của tỉnh đạt thành tích xuất sắc tại các kỳ Đại hội thể thao trong nước, khu vực và thế giới

Sở Tài chính, Sở Nội vụ

UBND tỉnh

Sau khi có Đề án của Trung ương tháng 12/2012

05

Sở Tư pháp

Tham mưu kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên tự do và thanh niên lao động ở doanh nghiệp và tư vấn pháp luật cho thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số

Sở Nội vụ, Công an, Ban Dân tộc, Đoàn TN tỉnh, LĐLĐ tỉnh

UBND tỉnh

Sau khi có Đề án của Bộ Tư pháp tháng 12/2012

Kế hoạch nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm của thanh niên đối với xã hội đất nước

Sở GD&ĐT, Sở Nội vụ, Công an, BCH Quân sự và Đoàn TN tỉnh

Sở Tư pháp

Sau khi có Đề án của Bộ Tư pháp tháng 12/2013

06

BCH Quân sự tỉnh

Tham mưu Đề án công tác dạy nghề và giải quyết việc làm đối với thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự

Sở LĐTB&XH và Đoàn TN tỉnh, Sở KH&ĐT

UBND tỉnh

Sau khi có đề án của Trung ương tháng 6/2012

Tham mưu công tác tuyển chọn thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự về địa phương để quy hoạch, đào tạo và bổ sung vào đội ngũ cán bộ công chức xã, phường, thị trấn

BTC Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Tài chính và Đoàn TN tỉnh

UBND tỉnh

Sau khi có đề án của Trung ương tháng 12/2012

07

Công an tỉnh

Tham mưu Đề án công tác phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên của tỉnh

Sở GD&ĐT, BCH Quân sự tỉnh và Đoàn TN tỉnh

UBND tỉnh

Sau khi có đề án của Trung ương tháng 12/2015

Tham mưu về bồi dưỡng nhân lực trong lực lượng phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, BCH Quân sự tỉnh và Đoàn TN tỉnh

Công an tỉnh

Sau khi có đề án của Bộ Công an tháng 6/2013

08

Sở Y tế

Tham mưu kế hoạch công tác đào tạo cán bộ y tế theo chế độ cử tuyển ngành Y tế cho thanh niên các dân tộc thiểu số trong tỉnh, thanh niên vùng biên giới, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn

Sở Nội vụ, Đoàn TN tỉnh, Sở GD&ĐT và Ban Dân tộc tỉnh

UBND tỉnh

Thực hiện theo kế hoạch hàng năm; dài hạn

09

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tham mưu về việc nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên

Sở Tư pháp, BTG Tỉnh ủy, Đoàn TN tỉnh, Đài PT-TH tỉnh

UBND tỉnh

Sau khi có đề án của Trung ương tháng 6/2013

Tham mưu công tác đào tạo cán bộ theo chế độ cử tuyển cho thanh niên các dân tộc thiểu số trong tỉnh, thanh niên vùng biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn

Sở Nội vụ, Đoàn TN tỉnh, Ban Dân tộc, UBND cấp huyện, thị

UBND tỉnh

Thực hiện hàng năm

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 795/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu795/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/06/2012
Ngày hiệu lực20/06/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 795/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 795/QĐ-UBND năm 2012 Chương trình phát triển thanh niên Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 795/QĐ-UBND năm 2012 Chương trình phát triển thanh niên Cao Bằng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu795/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýNguyễn Hoàng Anh
        Ngày ban hành20/06/2012
        Ngày hiệu lực20/06/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 795/QĐ-UBND năm 2012 Chương trình phát triển thanh niên Cao Bằng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 795/QĐ-UBND năm 2012 Chương trình phát triển thanh niên Cao Bằng

            • 20/06/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/06/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực