Quyết định 796/QĐ-UBND

Quyết định 796/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau

Quyết định 796/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính của Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau đã được thay thế bởi Quyết định 1026/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Giáo dục Đào tạo Sở Giáo dục Cà Mau và được áp dụng kể từ ngày 13/06/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 796/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính của Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 796/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 12 tháng 06 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 725/TTr-SGDĐT ngày 17/4/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 26 thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau, gồm: 08 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, 17 thủ tục hành chính giữ nguyên và 01 thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo tại Quyết định số 1804/QĐ-UBND ngày 14/12/2012 và Quyết định số 1638/QĐ-UBND ngày 04/11/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT. TU, HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp;
- Cục công tác phía Nam, Bộ Tư pháp;
- Cổng Thông tin điện tử;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- (NC);
- Lưu: VT, Ktr25/6-

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Thân Đức Hưởng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 796/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu796/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/06/2015
Ngày hiệu lực12/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/06/2018
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 796/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 796/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính của Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 796/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính của Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu796/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
       Người kýThân Đức Hưởng
       Ngày ban hành12/06/2015
       Ngày hiệu lực12/06/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/06/2018
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 796/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính của Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 796/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính của Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau