Quyết định 796/QĐ-UBND

Quyết định 796/QĐ-UBND năm 2015 về Sổ tay hướng dẫn lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm cấp huyện do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 796/QĐ-UBND 2015 Sổ tay hướng dẫn lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 796/QĐ-UBND

Tĩnh, ngày 05 tháng 03 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH SỔ TAY HƯỚNG DẪN LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HÀNG NĂM CẤP HUYỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 959/QĐ-UBND ngày 10/4/2014 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo công tác lập Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm cấp huyện, cấp xã;

Xét đề nghị của Ban chỉ đạo công tác lập Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm cấp huyện, cấp xã tại Văn bản số 167/BCĐLKH ngày 14/02/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Sổ tay hướng dẫn lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm cấp huyện để thực hiện thí điểm tại huyện Can Lộc và huyện Vũ Quang.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho các đơn vị:

Ban chỉ đạo công tác lập Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm cấp huyện, cấp xã phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn, htrợ huyện Can Lộc và huyện Vũ Quang trong công tác lập kế hoạch kinh tế - xã hội hàng năm cấp huyện; đồng thời tổng hợp, bổ sung hoàn thiện sổ tay và tham mưu trin khai thực hiện tại tất cả các huyện, thành phố, thị xã còn lại trong thời gian tới.

Ủy ban nhân dân huyn Can Lộc và huyện Vũ Quang triển khai, thực hiện quy trình lập kế hoạch kinh tế - xã hội thí điểm theo nội dung Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện: Can Lộc, Vũ Quang và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Chủ tịch, các PCT UBND tnh;
- C
ác Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
-
UBND các huyện, thành phố, thị xã;
-
Chánh, Phó VP UBND tnh;
-
Lưu: VT, TH1;
- Gửi:
+
VB giấy: Như điều 3 (18b);
+ VB ĐT: Các thành phần khác.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thiện

 

SỔ TAY HƯỚNG DẪN

LẬP KHOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI HÀNG NĂM CP HUYỆN

 

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐU

CÁC TỪ VIT TẮT

I. GIỚI THIỆU

1. Lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

2. Đối tượng sử dụng cuốn sổ tay

3. Một số khái niệm khi sử dụng cuốn sổ tay

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LẬP KHOẠCH PHÁT TRIN KT-XH

1. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức

2. Các bước lập kế hoạch phát triển KTXH hàng năm cấp huyện

3. Phân cấp và tiến trình lập kế hoạch

3.1. Các công việc được triển khai ở cấp xã

3.2. Các công việc được triển khai ở cấp huyện

II. PHỤ LỤC

Biểu 1. SLIỆU CƠ BẢN CP HUYỆN

Biểu 2. THỐNG KÊ NGUN LỰC ĐẦU TƯ ĐÃ XÁC ĐỊNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN/THÀNH PHỐ/ THỊ XÃ

Biểu 3. PHÂN TÍCH VN Đ, NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP HUYỆN/THÀNH PHỐ/THỊ XÃ

Biểu 4: TNG HỢP CÁC CHUỖI SẢN PHM TIM NĂNG, KT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ XP THỨ T ƯU TIÊN

Biểu 5. PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM HUYỆN/THÀNH PHỐ/THỊ XÃ

Biểu 6. ĐÁNH GIÁ ĐIỂM MẠNH, ĐIM YU, HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA CHUI SẢN PHM HUYỆN/THÀNH PH/THỊ XÃ

Biểu 7. XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU KẾ HOẠCH HUYỆN/THÀNH PHỐ/THỊ XÃ NĂM 201

Biểu 8: TNG HỢP Đ XUT KHOẠCH HUYỆN/THÀNH PHỐ/THỊ XÃ

Biu 9. KHUNG GIÁM SÁT KHOẠCH HUYỆN/THÀNH PHỔ/THỊ XÃ

Biểu 10. TNG HỢP TÌNH HÌNH THC HIỆN KHOẠCH ĐU TƯ NĂM ..._VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM

Biểu 11. BIU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HÀNG NĂM

Mu 1. VĂN BN CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Mu 2. THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO LẬP KHOẠCH PHÁT TRIN KTXH

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO

Mu 3. MẪU SOẠN THẢO BÁO CÁO TNG HỢP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TXÃ HỘI CP HUYỆN

 

LỜI NÓI ĐẦU

Sau gần 30 năm đổi mới, kể từ khi Đất nước bước vào thực hiện mô hình kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa, nền kinh tế đã đạt được những thành tựu nổi bật, diện mạo Đất nước có nhiều đổi mới. Những thành quả đạt được có vai trò đóng góp rất quan trọng, có hiệu quả của công tác kế hoạch, đặc biệt là công tác lập, theo dõi, đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành.

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vừa xác định mục tiêu, vừa là công cụ quan trọng trong việc định hướng, điều hành thực hiện các mục tiêu đảm bảo khả thi và phát triển bền vng với hiệu quả cao nhất. Chính phủ đã có nhiều chuyển biến trong công tác lập kế hoạch nhằm phát huy dân chủ ở cấp cơ s, đồng thời thích ứng với bối cảnh nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên, công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm ở các cấp vẫn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh hội nhập kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.

Để góp phần cải thiện những hạn chế đó, trong giai đoạn 2009-2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành cuốn “Sổ tay hướng dẫn lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã” qua thực tiễn đã mang lại sự thành công cho 262 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Từ sự thành công của tỉnh Hà Tĩnh, phương pháp lập kế hoạch mới đã và đang được nhân rộng áp dụng tại nhiều tỉnh khác.

Đtiếp tc phát triển phương pháp lập kế hoạch mới, với sự hỗ trợ tư vấn của dự án SRDP và Nhóm chuyên gia tư vấn từ Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn I, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành cuốn "Sổ tay hướng dẫn lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm cấp huyện", nhằm, trang bị cho các bên liên quan quá trình lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm cấp huyện; phương pháp, công cụ và các biểu/mẫu cần thiết đảm bảo 5 yêu cầu (5T): Thực tiễn, thiết thực, tham gia, tích hợp và thị trường.

Thực tiễn: Bản kế hoạch phải xuất phát từ thực tiễn, gắn với thực tiễn, thích ứng với thực liễn phát triển của địa phương.

Thiết thực: Bản kế hoạch phải thực sự trở thành một công cụ quản lý hữu hiệu của các cơ quan quản lý nhà nước cấp huyện, của cộng đồng doanh nghiệp, của các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp và của người dân địa phương đảm bảo cho sự phát triển của địa phương mang lại những lợi ích hài hòa.

Tham gia: Bản kế hoạch là sản phẩm của các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, của cộng đồng doanh nghiệp, của các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp và của người dân địa phương.

Tích hợp: Các nguồn lực khác nhau trên địa bàn (ngân sách, các nguồn như ngân sách, đóng góp của người dân, nguồn từ doanh nghiệp,...) đều được tích hợp vào bản kế hoạch trở thành bản kế hoạch chung. Bên cạnh đó, từ bản kế hoạch chung có thể rút ra những nội dung cơ bản của bản kế hoạch hoạt động riêng tương ứng.

Thị trường: Bản kế hoạch thực sự xuất phát từ thị trường và gắn kết với thị trường, dựa trên hệ thng thông tin thị trường, cơ hội thị trường và mệnh lệnh thị trường.

Cuốn "Sổ tay hướng dẫn lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm cấp huyện" đang trong quá trình thiết kế và thử nghiệm, rt mong nhận được các ý kiến từ mọi tổ chức, cá nhân quan tâm để cuốn sổ tay này ngày càng hoàn thiện, thực sự hữu dụng, tạo bước chuyển biến tốt cho công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm góp phần đưa tỉnh nhà ngày một đổi mới giàu mạnh./.

Mọi thông tin xin gửi về:

Cơ quan Thường trực: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh

Địa chỉ: Đường Xô viết Nghệ Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Số điện thoại di động: 0915144999; E.mail: hungnndpi@gmail.com

Và: tranducviet@.gmail.com

và Nguyễn Viết Tuấn Ban điều phối dự án SRDP-IWMC Hà Tĩnh:

nguvenviettuan64@gmail.com

 

CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt

Nội dung

SEDP

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

SRDP

Dự án Phát triển Nông thôn bền vững vì người nghèo

IMPP

Dự án Cải thiện sự tham gia thị trường cho người nghèo

MOI

Ý tưng cơ hội thị trường

VC

Chuỗi giá trị

S

Sơ đồ

B

Biểu

M

Mu

LKH

Lập kế hoạch

PTKTXH

Phát triển kinh tế - xã hội

GSĐG

Giám sát đánh giá

NS

Ngân sách

NSNN

Ngân sách Nhà nước

NSĐP

Ngân sách địa phương

ĐVT

Đơn vị tính

XDCB

Xây dựng cơ bản

KH

Kế hoạch

SWOT

Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức

UBND

Ủy ban nhân dân

UBMTTQVN

y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

HĐND

Hội đồng nhân dân

KT-XH

Kinh tế - Xã hội

I. GIỚI THIỆU

1. Lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

1.1. Khái niệm:

Kế hoạch phát triển KT - XH là một công cụ quản lý của nhà nước theo mục tiêu; được thể hiện bằng những mục tiêu định hướng phát triển KT - XH phải đạt được trong một khoảng thời gian nhất định ở một địa phương, đồng thời đưa ra những giải pháp, hoạt động cần thực hiện để đạt được những mục tiêu đó một cách có hiệu quả nhất.

1.2. Đặc trưng của lập kế hoạch KT - XH trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đổi mới công tác lập kế hoạch phát triển KT-XH cần đảm bảo những yêu cầu cơ bản sau:

a) Lập kế hoạch thu hút sự tham gia rộng rãi của các ban ngành, tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp và các cộng đồng dân cư trên địa bàn.

b) Bản kế hoạch phát triển KT - XH hàng năm cấp huyện phải kết nối hài hòa với Bản kế hoạch phát triển kinh tế xã hội định hướng thị trường hàng năm cấp xã (MoSEDP) với kế hoạch của các ngành, các lĩnh vực trên địa bàn huyện.

c) Bản kế hoạch được xây dựng hướng tới thị trường dựa trên thông tin thị trường, cơ hội thị trường trên cơ sở tiềm năng lợi thế của từng địa phương.

d) Bản kế hoạch đảm bảo mục tiêu phát triển KT - XH, ưu tiên lợi ích của người nghèo trên địa bàn.

e) Bản kế hoạch hàng năm phải phù hợp với chiến lược/quy hoạch phát triển trung và dài hạn của tỉnh, ca huyện và các ngành/lĩnh vực liên quan.

2. Đối tượng sử dụng cuốn sổ tay

Sổ tay làm tài liệu sử dụng cho cán bộ lập kế hoạch cấp huyện và các bên liên quan ca tỉnh Hà Tĩnh.

3. Một số khái niệm khi sử dụng cuốn sổ tay

Thị trường: Là nơi diễn ra sự trao đổi/mua bán các sản phẩm (hàng hóa/dịch vụ).

Thông tin thị trường: Là những thông tin liên quan đến quá trình cung ứng, sản xuất, phân phối, trao đổi/mua bán, tiêu dùng các sản phm (hàng hóa/dịch vụ), trong nền kinh tế thị trường, việc nắm vng và phân tích tốt thông tin thị trường là cơ sở cho việc lập kế hoạch mang lại hiệu quả cao và bền vng.

Cơ hội thị trường: Là những cơ hội có thể cải thiện quá trình cung ứng, sản xuất, phân phối, trao đổi/mua bán, tiêu dùng các sản phẩm (hàng hóa/dịch vụ) nhằm mang lại lợi ích lớn hơn cho cộng đồng.

Mục tiêu của bản kế hoạch: Là những ý chí nhằm thay đổi, cải thiện đời sống kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn năm lập kế hoạch.

Mục tiêu tổng quát: Thể hiện ý chí của toàn huyện khi kết thúc năm lập kế hoạch. Ví dụ: phấn đấu từ một huyện nghèo trở thành huyện khá của tnh.

Mục tiêu cụ thể: Ý chí của huyện thể hiện trên từng lĩnh vực nhằm đạt được mục tiêu tổng quát. Ví dụ: trong lĩnh vực trồng trọt: Năng suất cây trồng được nâng cao...

Chỉ số của bản kế hoạch: Là thước đo sự thay đổi/phát triển nhằm hướng đến mục tiêu. Có các loại chỉ số khác nhau: Chỉ số đầu vào, chỉ số hoạt động, chỉ số đầu ra, chỉ số kết quả, chỉ số tác động. Chỉ số có thể phân theo lĩnh vực kinh tế, xã hội, chỉ số về môi trường và tài nguyên...

Chỉ tiêu của bản kế hoạch: Là lượng hóa của các chỉ số, ví dụ: thu nhập từ trồng lúa đạt 50 triệu/ha; tỷ lệ giảm nghèo 2%/năm.

II. HƯỚNG DN THỰC HIỆN LP K HOẠCH PHÁT TRIN KT - XH

1. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức.

Để tiến hành lập kế hoạch tốt, không nên quan niệm chỉ tập trung công việc vào “mùa” lập kế hoạch, phải tư duy theo hướng kế hoạch hóa định hướng thị trường trở thành mối quan tâm thường xuyên của cấp huyện. Đđạt được điều đó, cần thường xuyên tổ chức các hoạt động sau:

1.1. Nâng cao nhận thức thị trường cho đội ngũ cán bộ các cấp, các đơn vị kinh tế, các doanh nghiệp và người dân. cần giúp các thành phần liên quan nhận thức được khái niệm về thị trường, về chuỗi giá trị, phương pháp phân tích chuỗi giá trị; những quy luật chi phối các mối quan hệ trong nền kinh tế thị trường; những điều kiện về thể chế, cơ chế chính sách và cơ sở hạ tầng chi phối việc tiếp cận thị trường của địa phương;

1.2. Thường xuyên cung cấp thông tin thị trường cho cộng đồng: Bao gồm các thông tin giá cả và quy luật diễn biến giá cả các sản phẩm mà người dân quan tâm, thị trường cung ứng và tiêu thụ các sản phẩm (lưu ý các điều kiện cung ứng và tiêu thụ), các thông tin về các thành tựu khoa học - công nghệ, các kết quả nghiên cứu về các chuỗi giá trị ưu tiên của địa phương, các sản phẩm mới và các chính sách có liên quan;

1.3. Tạo diễn đàn thông qua các tổ chức: Duy trì và thường xuyên cải thiện chất lượng hoạt động của các tổ chức, tổ chức xã hội nghề nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp... Đcác tổ chức này thực sự là nơi cung cấp các thông tin, là nơi để các thành viên trong cộng đồng trao đổi những khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống, những nhu cầu nguyện vọng của họ, giúp họ tiếp cận các cơ hội thị trường và đề xuất những giải pháp phù hợp, những hoạt động thiết thực. Qua đó, mở rộng sự tham gia của khối kinh tế tư nhân vào quá trình hợp tác công tư (PPP) tại địa phương;

1.4. Thiết lập các kênh thông tin nhằm công khai hóa chiến lược phát triển, quy hoạch phát triển, dự án phát triển của tỉnh, của huyện để làm cơ sở cho cộng đồng kết nối và xác định các hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp.

2. Các bước lp kế hoạch phát triển KTXH hàng năm cấp huyện.

Các bước lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm cấp huyện được mô tả tại sơ đồ 1. Các bước này cơ bản là những bước đi chung cho công tác lập kế hoạch mỗi cấp, tuy nhiên, phạm vi và mức độ trách nhiệm ở mỗi cấp là khác nhau khi tiến hành lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện.

Bước 1. Chuẩn bị

Mục tiêu: Đảm bảo các điều kiện cho quá trình lập kế hoạch.

Các nội dung cần tiến hành:

a) Ban hành chủ trương lập kế hoạch: UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp thu chủ trương từ UBND tỉnh/S Kế hoạch và Đầu tư để ban hành văn bản (mẫu 1) về chủ trương lập kế hoạch. Sau đó, phổ biến rộng rãi chủ trương này tới các ban ngành cấp huyện, các xã/phường/thị trấn, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các doanh nghiệp trên địa bàn. Văn bản này gửi kèm bản kế hoạch thực hiện lập kế hoạch và các mẫu biểu yêu cầu cung cấp (nếu có);

b) UBND các huyện, thành phố, thị xã ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo lập kế hoạch (mẫu 2);

c) Xây dựng các kênh thông tin nhằm phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, của Nhà nước, của chính quyền địa phương các cấp; chiến lược phát triển, quy hoạch, kế hoạch phát triển của tỉnh, của huyện; quy hoạch phát triển của các ngành liên quan; các thông tin về các kết quả nghiên cứu liên quan đến các chuỗi giá trị của địa phương;

d) Tổ chức tập huấn về nâng cao nhận thức thị trường, chuỗi giá trị, phân tích chuỗi giá trị và các thông tin khác phục vụ công tác lập kế hoạch;

e) Tổ chức tập huấn phương pháp lập kế hoạch và quán triệt chủ trương lập kế hoạch cho các đối tượng liên quan (bao gồm: Các thành viên ban chỉ đạo cấp huyện và các tổ công tác lập kế hoạch cp xã),

Sản phẩm của bước 1:

Các văn bản: Mu 1, mẫu 2 đã được ban hành;

Các thành viên tham gia nắm vững các nội dung về nhận thức thị trường, chuỗi giá trị, phương pháp phân tích chuỗi giá trị, phương pháp xác định cơ hội thị trường, phương pháp lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm cấp huyện.

Bước 2. Đánh giá tình hình

Mục tiêu: Đánh giá được tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của năm hiện tại, chỉ ra được những kết quả, tồn tại hạn chế, nguyên nhân và giải pháp nhằm thay đổi tình hình năm lập kế hoạch.

Nội dung tiến hành:

Phòng Tài chính – Kế hoạch là đơn vị đầu mối: Chịu trách nhiệm tham mưu các văn bản, hướng dẫn các phòng ban thu thập thông tin, tổng hợp thông tin, dự thảo các bản kế hoạch.

a) Thu thập số liệu cơ bản cấp huyện (sử dụng biểu 1): Phòng Thống kê chủ trì, phối hợp có các phòng/ban cấp huyện;

b) Thống kê các nguồn lực đầu tư trên địa bàn (sử dụng biểu 2): Do Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì, phối hp có các phòng/ban cấp huyện. Trong quá trình thu thập số liệu, ngoài các nguồn lực từ ngân sách và các nguồn lực như ngân sách, cần đưa các nguồn lực của các doanh nghiệp trên địa bàn, các nguồn lực khác của cộng đồng có khả năng huy động (đóng góp từ thiện của các doanh nghiệp, đóng góp xây dựng quê hương của con em,...);

c) Xác định các vấn đề, nguyên nhân và giải pháp (sử dụng biểu 3): Công việc này sẽ được trin khai từ các ban/ngành cấp huyện (theo lĩnh vực), chủ trì và tổng hợp là Phòng Tài chính - Kế hoạch. Ở giai đoạn này, vấn đề, nguyên nhân và giải pháp được xác định đang ở mức độ đánh giá chung trên từng lĩnh vực phát triển (kinh tế, xã hội, môi trường, ...) mà chưa có sự gắn kết với các chuỗi sản phẩm cụ thể.

Sản phẩm của bước 2:

Biểu 1 đã điền đầy đủ và chính xác các thông tin của cột (1), cột (2), cột (3), cột (5);

Biểu 2 đã đưa vào các nguồn lực đầu tư trên địa bàn;

Biểu 3 đã xác định rõ các vấn đề, nguyên nhân và giải pháp cho từng lĩnh vực.

Bước 3. Xác định cơ hội thị trường cấp huyện trong năm lập kế hoạch

Mục tiêu: Xác định được các cơ hội thị trường cấp huyện thông qua phân tích và đánh giá các chuỗi giá trị tiềm năng, xác định các chuỗi giá trị ưu tiên, phân tích chuỗi giá trị ưu tiên, từ đó đề xuất các hoạt động nhằm thúc đẩy phát triển các chuỗi giá trị ưu tiên (các cơ hội thị trường).

Nội dung tiến hành:

a) Bước này sẽ kế thừa các kết quả từ lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã, đề xuất của các ban/ngành cấp huyện, các thông tin của cấp tỉnh liên quan đến cấp huyện, các thông tin sẽ được phân tích và tổng hợp theo từng lĩnh vực các ban ngành cấp huyện, tổng hợp chung bởi Phòng Tài chính – Kế hoạch, được tham vấn bởi ban chỉ đạo lập kế hoạch cấp huyện và được thảo luận để thống nhất tại hội nghị kế hoạch cấp huyện;

b) Phân tích, tng hợp từ đề xuất chuỗi giá trị ưu tiên cấp xã và của các ngành cấp huyện, xem xét và bổ sung đxác định các chuỗi giá trị ưu tiên, cấp huyện;

c) Tổng hợp và bổ sung kết quả phân tích chuỗi sản phẩm ưu tiên cấp huyện (sử dụng biểu 4);

d) Đánh giá chuỗi sản phẩm ưu tiên và các hoạt động nâng cấp chuỗi sản phẩm ưu tiên (sử dụng biểu 6).

Sản phẩm của bước 3:

- Biểu 4: Danh mục các chuỗi giá trị được đánh giá và cho đim dựa trên một hệ thống các tiêu chí, được thống nhất bởi các ban/ngành cấp huyện từ đó xác định được thứ tự ưu tiên của các chuỗi sản phẩm để phân tích;

- Biểu 5: Phân tích, xem xét giá trị tăng thêm trên mỗi giai đoạn của chuỗi giá trị ưu tiên ứng với một đơn vị sản phẩm, các khó khăn/vấn đề tồn tại trên mỗi giai đoạn, nguyên nhân của các vấn đề, các giải pháp được đề xuất nhằm cải thiện, các hoạt động được đề xuất để thực hiện (nên kế thừa kết quả nghiên cứu chuỗi giá trị ưu tiên nếu có);

- Biểu 6: Sử dụng trong quá trình phân tích, tổng hợp ban chỉ đạo cấp huyện và hội nghị kế hoạch cấp huyện. Đphân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và rủi ro từ đó đề xuất những hoạt động phù hợp đưa vào kế hoạch.

Bước 4. Xác đnh mục tiêu phát triển của cấp huyện

Mục tiêu: Xác định được mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể cùng các chỉ tiêu phát triển của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp huyện.

Nội dung tiến hành:

a) Xác định các mục tiêu cụ thể và các chỉ tiêu phát triển (sử dụng biểu 7): Nội dung này triển khai ở các phòng, ban, ngành cấp huyện. Trên cơ sở kết quả phân tích và đề xuất từ cấp xã, kết quả đánh giá tình hình của mỗi lĩnh vực, mỗi phòng, ban, ngành cấp huyện xây dựng mục tiêu cụ thể cho mỗi lĩnh vực cùng các chỉ tiêu phát triển tương ứng;

b) Xác định mục tiêu tổng quát (sử dụng biểu 7): Ban chỉ đạo lập kế hoạch cấp huyện tổng hợp các mục tiêu cụ thể và mục tiêu tổng quát, thảo luận và thống nhất tại hội nghị cấp huyện để thống nhất.

Sản phẩm của bước 4:

Mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, các chỉ tiêu phát triển của bản kế hoạch đạt được sự nhất trí tại hội nghị kế hoạch cấp huyện.

Bước 5. Xây dựng khung kế hoạch và kế hoạch giám sát đánh giá

Mục tiêu: Xây dựng được dự thảo khung kế hoạch, kế hoạch giám sát và báo cáo tổng hợp kế hoạch năm lập kế hoạch của huyện.

Nội dung tiến hành:

a) Lập khung kế hoạch (sử dụng biểu 8): Nội dung này được tổng hợp từ đề xuất của các xã (biểu 8 cấp xã), kết quả phân tích và tổng hợp theo từng lĩnh vực ở các ban/ngành cấp huyện, tổng hợp chung bởi ban chỉ đạo lập kế hoạch cấp huyện và được thảo luận để thống nhất tại hội nghị kế hoạch cấp huyện;

b) Tổng hợp nhu cầu nguồn lực thực hiện kế hoạch (sử dụng biểu 10 và một phần biểu 11): Nội dung này được thực hiện ở ban chỉ đạo lập kế hoạch cấp huyện trên cơ sở tổng hợp từ kế hoạch cấp xã và đề xuất của các ban/ngành cấp huyện. Trên cơ sở kết quả phân tích, đánh giá lựa chọn phương án các hoạt động ưu tiên cùng nhu cầu nguồn lực tương ứng, đối chiếu với nguồn lực đã xác định ở biểu 2, ban chỉ đạo lập kế hoạch cấp huyện tổng hợp nhu cầu nguồn lực vào biểu 10;

c) Dự thảo bản kế hoạch: Sử dụng mẫu 3. Nội dung này được thực hiện bởi ban chỉ đạo lập kế hoạch cấp huyện, được thảo luận và thống nhất tại hội nghị kế hoạch cấp huyện;

d) Lập khung kế hoạch giám sát, đánh giá biểu 9.

Sản phẩm của bước 5:

- Khung kế hoạch (biểu 8) và khung kế hoạch giám sát, đánh giá (biểu 9): Ở mỗi lĩnh vực do các phòng, ban/ngành cấp huyện đề xuất và sản phẩm được hội nghị kế hoạch cấp huyện nhất trí thông qua;

- Bản tổng hp nhu cầu nguồn lực thực hiện kế hoạch: Đảm bảo nguồn lc cho các hoạt động của bản kế hoạch, cân đối được nguồn thu và nguồn chi (biểu 10 và biểu 11);

- Bản kế hoạch được soạn thảo đầy đủ, chính xác, đảm bảo tính khả thi cao được hội nghị kế hoạch cấp huyện nhất trí thông qua.

Bước 6. Tham vấn của các phòng ban, các tổ chức, các doanh nghip, tham vấn cấp trên và thông qua Hội đồng nhân dân huyện

Mục tiêu: Bản kế hoạch phù hợp với chiến lược phát triển KT-XH của tnh, huyện; phù hợp với quy hoạch ngành cấp tỉnh, cấp huyện; phù hợp với kế hoạch phân bổ ngân sách của tỉnh, phù hợp với kế hoạch trung và dài hạn của huyện và đạt được sự đồng thuận từ cộng đồng, nhận được phê duyệt của Hội đồng nhân dân huyện.

Nội dung tiến hành:

a) Tham vấn: Bản thảo kế hoạch được thảo luận ở cấp xã, các phòng ban/ngành cấp huyện, các tổ chức xã hội nghề nghiệp và các doanh nghiệp trên địa bàn;

b) Tham vấn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, các ban/ngành liên quan: Bản dự thảo kế hoạch được trình lên Sở Kế hoạch và Đầu tư; các sở, ban/ngành liên quan của tỉnh để tham vấn dựa trên chiến lược phát triển KT-XH, quy hoạch ngành của tỉnh, huyện; kế hoạch phân bổ ngân sách của tnh;

c) Hoàn thiện bản kế hoạch: Trên cơ sở văn bản tham vấn của Sở Kế hoạch và Đầu tư; các sở, ban/ngành cấp tỉnh, ban chỉ đạo lập kế hoạch huyện hoàn thiện bản kế hoạch để trình Hội đồng nhân dân huyện;

d) Hội đồng nhân dân cấp huyện xem xét thông qua: Bản thảo kế hoạch được trình lên Hội đồng nhân dân cấp huyện thảo luận và thông qua bằng Nghị quyết.

Sản phẩm của bước 6:

Bản kế hoạch được Hội đồng nhân dân cấp huyện thông qua bằng Nghị quyết.

Bước 7. Tổ chức thực hiện và giám sát đánh giá

Mục tiêu: Nội dung của bản kế hoạch được các phòng, ban, ngành, các xã, phường, thị trấn và cộng đồng tiếp nhận và chuyển thành những nỗ lực hành động để đạt được những mục tiêu đã đề ra.

Nội dung tiến hành:

a) Tổ chức hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch cấp huyện;

b) Tổ chức hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch ở cấp xã;

c) Triển khai các hoạt động của kế hoạch;

d) Thống nhất bộ chỉ tiêu, chỉ số cho giám sát đánh giá, triển khai việc giám sát đánh giá.

Sản phẩm của bước 7:

a) Các chỉ tiêu KH hoàn thành;

b) Các mục tiêu phát triển của cấp huyện đạt được.


Sơ đồ 1. Các bước lập kế hoạch PTKTXH cấp huyện


3. Phân cấp và tiến trình lập kế hoạch.

Sự phân cấp và tiến trình thực hiện lập kế hoạch được mô tả ở Sơ đồ 2. Mặc dù công việc lập kế hoạch ở các cấp có những điểm tương đồng, tuy nhiên, dưới đây chỉ trình bày những nội dung liên quan đến lập kế hoạch cp huyện.

3.1. Các công việc được triển khai ở cấp xã.

Các công việc được triển khai ở cấp xã đã được giới thiệu tại cuốn “Sổ tay hướng dẫn lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã”. Các công việc được mô tdưới đây chỉ nhằm mục đích kết nối các công việc giữa quá trình lập kế hoạch cấp xã với tiến trình lập kế hoạch cấp huyện.

Sau khi nhận được hướng dẫn từ Phòng Tài chính - Kế hoạch, các xã triển khai công tác lập kế hoạch theo qui trình lập kế hoạch phát triển KT-XH hàng năm cp xã.

Các xã gửi thông tin cơ bản gồm: Biểu 1, Biểu 2, Biểu 4, Biểu 8, Biểu 10a; Biểu 10b, lên ban chỉ đạo cấp huyện lập kế hoạch cấp huyện trước ngày 10/8 hàng năm.

3.2. Các công việc được triển khai ở cấp huyện.

a) Công việc triển khai thường xuyên ở cấp huyện.

Hỗ trợ và tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hội, hiệp hội, hợp tác xã chia sẻ kinh nghiệm và có môi trường phát triển.

Xây dựng hệ thống thông tin thị trường ở cấp huyện thông qua trang thông tin điện tử của các huyện, thành phố, thị xã. cần phổ biến các chính sách mới, chiến lược phát triển và quy hoạch phát triển của tỉnh, huyện/thành phố/thị xã, quy hoạch phát triển của các sản phẩm ưu tiên (nếu có), kết quả nghiên cứu liên quan đến các chuỗi giá trị ưu tiên (nếu có)... Xây dựng các chương trình phát thanh, truyền hình cung cấp thông tin thị trường và các thông tin liên quan khác...

Tổ chức các khóa tập huấn nâng cao nhận thức thị trường, chuỗi giá trị, phương pháp phân tích chuỗi giá trị và nâng cấp/tạo chuỗi giá trị mới để thu được lợi ích khi tham gia vào thị trường cho các thành viên ban chỉ đạo lập kế hoạch cấp huyện, các phòng, ban chuyên môn, các tổ chức xã hội nghề nghiệp và các doanh nghiệp liên quan.

b) Công việc của tháng 6:

Thực hiện bước 1H. Chuẩn bị:

Tiếp thu chủ trương lập kế hoạch từ Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Ban hành văn bản về chủ trương lập kế hoạch cấp huyện;

Ban hành quyết định về thành lập ban chỉ đạo lập kế hoạch cấp huyện (mẫu 2);

Tổ chức hội nghị triển khai công tác lập kế hoạch cấp huyện;

Hướng dẫn quy trình lập kế hoạch cho các thành phần liên quan;

Ban chỉ đạo lập kế hoạch cấp huyện lập biểu 1, biểu 2 để cung cấp cho các bộ phận liên quan.

c) Công việc của tháng 7:

Thực hiện các bước 2N; 3N; 5N ở các phòng ban/ngành cấp huyện.

Các phòng ban/ngành cấp huyện chủ động xây dựng KH của ngành/lĩnh vực mình, trên cơ sở những thông tin đã được cung cấp từ cấp xã, ban chỉ đạo cấp huyện, các sở, ban/ngành cấp tỉnh...

Sản phẩm gửi về ban chỉ đạo lập kế hoạch cấp huyện.

d) Công việc tháng 8, 9:

Thực hiện các bước 2H; 3H; 4H; 5H. Triển khai bởi ban chỉ đạo lập kế hoạch cấp huyện;

Trên cơ sở khung kế hoạch đề xuất từ các phòng ban/ngành cấp huyện và kế hoạch Phát triển KT - XH hàng năm của các xã, phường, thị trấn, ban chỉ đạo lập kế hoạch cấp huyện rà soát, tổng hợp, hoàn thiện các biểu từ biểu 1 đến biểu 11; hoàn thành bản kế hoạch theo mẫu 3 để trình lên hội nghị kế hoạch cấp huyện (lưu ý sử dụng có hiệu quả công cụ phân tích SWOT trong việc đánh giá chuỗi ưu tiên, xác định hoạt động ưu tiên để cung cấp thông tin cho hội nghị kế hoạch cấp huyện).

Tổ chức hội nghị lập kế hoạch cấp huyện:

+ Thành phần của hội nghị: Ban chỉ đạo lập kế hoạch cấp huyện, Thường trực Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, đại diện các ban/ngành cấp huyện, đại diện UBND các xã/phường/thị trấn, đại diện HTX, hiệp hội doanh nghiệp/doanh nghiệp và đại diện Sở Kế hoạch và Đu tư (mời tham dự).

+ Chủ trì hội nghị: Chủ tịch/Phó Chủ tịch UBND cấp huyện và Ban chỉ đạo lập kế hoạch cấp huyện;

+ Nội dung triển khai:

* Chuẩn bị:

Bản dự thảo kế hoạch được gửi cùng giấy mời hội nghị đến với các thành viên tham dự trước ít nhất trước 3 ngày; các biểu tng hp cấp huyện từ biểu 1 đến biểu 11 được trình bày trên máy chiếu hoặc giấy A0 treo lên mặt trước của hội trường và trên giấy A4 kèm theo bản kế hoạch để các đại biểu tiện góp ý và thảo luận.

* Tổ chức hội nghị:

Tun bố lý do;

Báo cáo tóm tắt quá trình thực hiện công tác lập kế hoạch và nội dung bản kế hoạch (đặc biệt tập trung những vấn đề như lựa chọn chuỗi ưu tiên, hoạt động ưu tiên gắn với nguồn lực thực hiện);

Thảo luận đi đến thống nhất: Những nội dung đồng ý với bản dự thảo, những nội dung cần hoàn thiện;

* Ban chỉ đạo lập kế hoạch cấp huyện hoàn thiện nội dung dự thảo bản kế hoạch theo kết luận của hội nghị kế hoạch cấp huyện, gửi sở KH&ĐT và các sở, ngành liên quan xin ý kiến tham vn.

e) Công việc của tháng 10, 11: Thực hiện bước 6H.

Ban chỉ đạo lập kế hoạch cấp huyện tổ chức xin tham vấn về bản dự thảo kế hoạch của HĐND huyện, các ban/ngành cấp huyện, các xã/phường/thị trn, các HTX, các hội/hiệp hội/doanh nghiệp... trên địa bàn.

g) Công việc của tháng 12:

Thực hiện bước 6H, 7H.

Ban chỉ đạo lập kế hoạch cấp huyện tổng hợp các ý kiến tham vn sau khi có ý kiến tham vấn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành cấp tỉnh; ý kiến tham vấn từ HĐND, các phòng, ban/ngành cấp huyện, UBND các xã, phường, thị trấn, các hợp tác xã, các hội/hiệp hội/doanh nghiệp trên địa bàn chỉnh sửa, hoàn thiện bản báo cáo tổng hợp kế hoạch phát triển KT - XH, lập hồ sơ trình HĐND cấp huyện và được thông qua bằng Nghị quyết theo qui định hiện hành;

UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hàng năm.


Sơ đồ 2. Mô tả quá trình phân cấp các bước lập kế hoạch phát triển KTXH cấp huyện trong tiến trình lập kế hoạch hàng năm

II. PHỤ LỤC

Biểu 1. SÓ LIỆU BẢN CẤP HUYỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN/THÀNH PHỐ/THỊ XÃ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

S LIỆU BẢN HUYỆN/ THÀNH PHỐ/ THỊ XÃ...

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Thực hiện năm trước

Kết quả thực hiệu năm nay

Kế hoạch năm sau

Năm nay so vi năm trước (%)

Năm sau so vi năm nay (%)

Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm

Ước thực hiện cả năm

A

B

C

1

2

3

4

5=4/1*100

6=5/4*100

I

ĐT ĐAI, DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG

 

 

 

 

 

 

 

1

Tổng diện tích đất tự nhiên

ha

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đất nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

- Đt phi nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

- Đất chưa sử dụng

 

 

 

 

 

 

2

Dân số trung bình phân theo gii tính và phân theo thành th, nông thôn

Ngưi

 

 

 

 

 

 

 

+ Nam

 

 

 

 

 

 

 

+ Nữ

 

 

 

 

 

 

 

+ Thành thị

 

 

 

 

 

 

 

+ Nông thôn

 

 

 

 

 

 

3

Tổng số hộ dân

hộ

 

 

 

 

 

 

 

+ Thành thị

 

 

 

 

 

 

 

+ Nông thôn

 

 

 

 

 

 

4

Số trẻ em mới sinh

trẻ

 

 

 

 

 

 

 

+ Nam

 

 

 

 

 

 

 

+ Nữ

 

 

 

 

 

 

5

Số người chết

người

 

 

 

 

 

 

6

Số người chuyển đến

người

 

 

 

 

 

 

7

Số người chuyển đi

nời

 

 

 

 

 

 

8

Số cp vợ chồng sinh con thứ 3 trở lên

cặp

 

 

 

 

 

 

9

Số lao động được tạo việc làm

nghìn ngưi

 

 

 

 

 

 

 

+ Thành thị

 

 

 

 

 

 

 

+ Nông thôn

 

 

 

 

 

 

10

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên

 

 

 

 

 

 

II

CÁC CHỈ TIÊU KINH T

 

 

 

 

 

 

 

11

Giá trị sản xuất một số ngành kinh tế theo giá hiện hành

triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

- Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản

 

 

 

 

 

 

 

- Công nghiệp và Xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

+ Công nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

+ Xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

- Dịch vụ

 

 

 

 

 

 

12

Giá trị sản xuất một số ngành kinh tế theo giá so sánh 2010

triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

- Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản

 

 

 

 

 

 

 

- Công nghiệp và Xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

+ Công nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

+ Xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

- Dịch vụ

 

 

 

 

 

 

13

Số sở sản xuất, kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản

cơ sở

 

 

 

 

 

 

 

+ Công nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

+ Xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

+ Thương mại, dịch vụ

 

 

 

 

 

 

14

S lao động trong các cơ s sản xuất, kinh doanh cá th phi nông, lâm nghiệp và thủy sản

người

 

 

 

 

 

 

 

+ Công nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

+ Xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

+ Thương mại, dịch vụ

 

 

 

 

 

 

15

Số doanh nghiệp trên địa bàn

doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

+ Nông, lâm nghiệp và thủy sản

 

 

 

 

 

 

 

+ Công nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

+ Xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

+ Thương mại, dịch vụ

 

 

 

 

 

 

16

S hp tác xã trên địa bàn

HTX

 

 

 

 

 

 

 

+ Nông, lâm nghiệp và thủy sản

 

 

 

 

 

 

 

+ Công nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

+ Xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

+ Thương mại, dịch vụ

 

 

 

 

 

 

17

Vốn đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN do cấp huyện quản lý

triệu đồng

 

 

 

 

 

 

18

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn

triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thu trên địa bàn

 

 

 

 

 

 

 

- Thu từ ngân sách cấp trên

 

 

 

 

 

 

19

Tng chi NSNN trên địa bàn

triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Chi đầu tư phát triển

 

 

 

 

 

 

 

+ Chi thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

+ Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

 

 

 

 

 

 

 

+ Chi nộp ngân sách cấp trên

 

 

 

 

 

 

20

Giá tr sn phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản

triệu đng

 

 

 

 

 

 

 

- Đất nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

- Đất lâm nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

- Đẩt nuôi trồng thủy sản

 

 

 

 

 

 

21

Diện tích trồng lúa cả năm

ha

 

 

 

 

 

 

 

- Đông xuân

 

 

 

 

 

 

 

- Hè thu

 

 

 

 

 

 

 

- Mùa

 

 

 

 

 

 

22

Năng suất lúa cả năm

tấn/ha

 

 

 

 

 

 

 

- Đông xuân

 

 

 

 

 

 

 

- Hè thu

 

 

 

 

 

 

 

- Mùa

 

 

 

 

 

 

23

Sản lượng lúa cả năm

tấn

 

 

 

 

 

 

 

- Đông xuân

 

 

 

 

 

 

 

- Hè thu

 

 

 

 

 

 

 

- Mùa

 

 

 

 

 

 

24

Diện tích trồng ngô cả năm

ha

 

 

 

 

 

 

25

Năng suất ngô cả năm

tạ/ha

 

 

 

 

 

 

26

Sản lượng ngô cả năm

tấn

 

 

 

 

 

 

27

Diện tích gieo trồng một số cây chất bột lấy củ

ha

 

 

 

 

 

 

 

- Khoai lang

 

 

 

 

 

 

 

- Sắn

 

 

 

 

 

 

28

Năng suất một số cây chất bột lấy củ

tạ/ha

 

 

 

 

 

 

 

- Khoai lang

 

 

 

 

 

 

 

- Sắn

 

 

 

 

 

 

29

Sản lượng một số cây chất bột lấy củ

tấn

 

 

 

 

 

 

 

- Khoai lang

 

 

 

 

 

 

 

- Sắn

 

 

 

 

 

 

30

Diện tích một số cây công nghiệp hàng năm

ha

 

 

 

 

 

 

 

- Lạc

 

 

 

 

 

 

 

- Đậu

 

 

 

 

 

 

31

Năng suất một số cây công nghiệp hàng năm

tạ/ha

 

 

 

 

 

 

 

- Lạc

 

 

 

 

 

 

 

- Đậu

 

 

 

 

 

 

32

Sản lượng một số cây công nghiệp hàng năm

tấn

 

 

 

 

 

 

 

- Lạc

 

 

 

 

 

 

 

- Đậu

 

 

 

 

 

 

33

Diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm

ha

 

 

 

 

 

 

 

- Chè

 

 

 

 

 

 

 

- Cao su

 

 

 

 

 

 

 

- Cam

 

 

 

 

 

 

 

- Bưởi

 

 

 

 

 

 

34

Sản lượng một số cây công nghiệp lâu năm

tấn

 

 

 

 

 

 

 

- Chè (Búp khô)

 

 

 

 

 

 

 

- Cao su (Mủ khô)

 

 

 

 

 

 

 

- Cam

 

 

 

 

 

 

 

- Bưởi

 

 

 

 

 

 

35

Số lượng gia súc

con

 

 

 

 

 

 

 

- Trâu

 

 

 

 

 

 

 

- Bò

 

 

 

 

 

 

 

- Lợn

 

 

 

 

 

 

36

Số lượng đàn hươu

con

 

 

 

 

 

 

37

Số lượng gia cầm

nghìn con

 

 

 

 

 

 

38

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng

tấn

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: Thịt lợn

 

 

 

 

 

 

39

Diện tích rừng trồng tập trung

ta

 

 

 

 

 

 

40

Sản lượng gỗ khai thác

m3

 

 

 

 

 

 

41

Diện tích nuôi trồng thủy sản

ha

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: Tôm

 

 

 

 

 

 

42

Sản lượng thủy sản

tấn

 

 

 

 

 

 

 

- Sản lượng khai thác

 

 

 

 

 

 

 

- Sản lượng nuôi trồng

 

 

 

 

 

 

43

Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới

 

 

 

 

 

 

44

Sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sản phẩm…

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sản phẩm…

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sản phẩm…

 

 

 

 

 

 

 

45

Tổng mức bán lẻ hàng hóa theo giá thực tế

triệu đồng

 

 

 

 

 

 

46

Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống theo giá thực tế

triệu đồng

 

 

 

 

 

 

III

XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG

 

 

 

 

 

 

 

47

Tổng số trường học

trường

 

 

 

 

 

 

 

- Mầm non

 

 

 

 

 

 

 

- Tiểu học

 

 

 

 

 

 

 

- Trung học cơ sở

 

 

 

 

 

 

48

Số lớp học

lớp

 

 

 

 

 

 

 

- Mầm non

 

 

 

 

 

 

 

- Tiểu học

 

 

 

 

 

 

 

- Trung học cơ sở

 

 

 

 

 

 

49

Số giáo viên

người

 

 

 

 

 

 

 

- Mầm non

 

 

 

 

 

 

 

- Tiểu học

 

 

 

 

 

 

 

- Trung học cơ sở

 

 

 

 

 

 

50

Số học sinh

người

 

 

 

 

 

 

 

- Mầm non

 

 

 

 

 

 

 

- Tiểu học

 

 

 

 

 

 

 

- Trung học cơ sở

 

 

 

 

 

 

51

Tỷ lệ học sinh hoàn thành cấp học

%

 

 

 

 

 

 

 

- Mầm non

 

 

 

 

 

 

 

- Tiểu học

 

 

 

 

 

 

 

- Trung học cơ sở

 

 

 

 

 

 

52

Tỷ lệ học sinh chuyển cấp

%

 

 

 

 

 

 

 

- Mầm non

 

 

 

 

 

 

 

- Tiểu học

 

 

 

 

 

 

 

- Trung học cơ sở

 

 

 

 

 

 

53

Tỷ lệ học sinh bỏ học

%

 

 

 

 

 

 

 

- Mầm non

 

 

 

 

 

 

 

- Tiểu học

 

 

 

 

 

 

 

- Trung học cơ sở

 

 

 

 

 

 

54

Số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi

xã/ phường/ thị trấn

 

 

 

 

 

 

55

Số cơ sở y tế do cấp huyện quản lý

cơ sở

 

 

 

 

 

 

 

- Bệnh viện

 

 

 

 

 

 

 

- Phòng khám đa khoa khu vực

 

 

 

 

 

 

 

- Trạm y tế xã, phường

 

 

 

 

 

 

 

- Trạm y tế của cơ quan, xí nghiệp

 

 

 

 

 

 

56

Số giường bệnh

giường

 

 

 

 

 

 

 

- Bệnh viện

 

 

 

 

 

 

 

- Phòng khám đa khoa khu vực

 

 

 

 

 

 

 

- Trạm y tế xã, phường

 

 

 

 

 

 

 

- Trạm y tế của cơ quan, xí nghiệp

 

 

 

 

 

 

57

Số cán bộ ngành y do cấp huyện quản lý

người

 

 

 

 

 

 

 

- Bác sĩ (Kể cả tiến sĩ, thạc sĩ, chuyên khoa)

 

 

 

 

 

 

 

- Y sĩ

 

 

 

 

 

 

 

- Y tá

 

 

 

 

 

 

 

- Hộ sinh

 

 

 

 

 

 

58

Số cán bộ ngành dược do cấp huyện quản lý

người

 

 

 

 

 

 

 

- Dược sĩ (Kể cả tiến sĩ, thạc sĩ, chuyên khoa)

 

 

 

 

 

 

 

- Dược sĩ trung cấp

 

 

 

 

 

 

 

- Dược tá

 

 

 

 

 

 

59

Số trạm y tế xã/phường/thị trấn có bác sỹ

trạm y tế

 

 

 

 

 

 

60

Số trạm y tế xã/phường/thị trấn có hộ sinh hoặc y sĩ sản khoa

trạm y tế

 

 

 

 

 

 

61

Số xã/phường/thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế

xã/ phường/ thị trấn

 

 

 

 

 

 

62

Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin

%

 

 

 

 

 

 

63

Tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa

%

 

 

 

 

 

 

64

Số hộ dân cư nghèo, cận nghèo theo tiêu chuẩn của Chính phủ

hộ

 

 

 

 

 

 

 

+ Số hộ nghèo

 

 

 

 

 

 

 

+ Số hộ cận nghèo

 

 

 

 

 

 

65

Tỷ lệ hộ dân cư dùng nước sạch, hố xí hợp vệ sinh

%

 

 

 

 

 

 

66

Số nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà tình thương được xây dựng và bàn giao cho các hộ dân cư sử dụng

nhà

 

 

 

 

 

 

 


NGƯỜI LẬP

….,  ngày …. tháng …. năm 201…
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 


Biểu 2. THỐNG KÊ NGUỒN LỰC ĐẦU TƯ ĐÃ XÁC ĐỊNH TRÊN ĐỊA BÀN
HUYỆN/THÀNH PHỐ/THỊ XÃ...
NĂM...

TT

Tên nguồn lực đầu tư

Mục tiêu

Hoạt động

Dự kiến kinh phí năm lập kế hoạch (tr.đồng)

Cách thức huy động

1.

Ngân sách

 

 

 

 

1.1

Ngân sách huyện

 

 

 

 

1.2

Ngân sách cấp trên

 

 

 

 

 

Ngân sách trung ương

 

 

 

 

 

Ngân sách Tỉnh

 

 

 

 

2.

Các chương trình mục tiêu đầu tư như ngân sách

 

 

 

 

2.1

 

 

 

 

2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn

 

 

 

 

3.1

Doanh nghiệp A

 

 

 

 

3.2

Doanh nghip B

 

 

 

 

 

Hợp tác xã

 

 

 

 

 

Tổ hợp tác ...

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nguồn dân đầu tư

 

 

 

 

5

Nguồn khác

 

 

 

 

Lưu ý:

- Mục tiêu của biểu s 2 là xác định rõ các nguồn đầu tư đã được xác định để đưa vào sử dụng trong năm lập kế hoạch (số liệu đã có hoặc đã có thông báo).

- Số liệu được cung cấp từ Phòng Tài chính - Kế hoạch, các phòng, ban, đơn vị, các doanh nghiệp, các sở, ban, ngành và cấp xã...

 

Biểu 3. PHÂN TÍCH VẤN Đ, NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP HUYỆN/THÀNH PH/THỊ XÃ
NĂM ...

Lĩnh vực

Vấn đề/Khó khăn

Nguyên nhân

Giải pháp

Kinh tế

 

 

 

…………

 

 

 

…………

 

 

 

Xã hội

 

 

 

………..

 

 

 

………..

 

 

 

An ninh quốc phòng

 

 

 

………..

 

 

 

………..

 

 

 

Lưu ý:

- Khi phân tích cần tập trung vào các vấn đề trọng tâm thuộc các lĩnh vực trên, đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương;

- Giải pháp: Là những hoạt động đề xuất để khắc phục, giải quyết những khó khăn mà cộng đồng đang gặp phải (lượng hóa bằng các số liệu cụ thể).

 

Biểu 4. TNG HỢP CÁC CHUI SẢN PHẨM TIM NĂNG, KT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP THỨ T ƯU TIÊN
NĂM...

TT

Tên chuỗi sản phẩm

Tiêu chí đánh giá

Tổng điểm

Thứ tự ưu tiên

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý:

- Dùng tổng hợp các chuỗi sản phẩm ưu tiên của các xã và các ban/ngành cấp huyện đề xuất, từ đó lựa chọn các chuỗi giá trị ưu tiên cấp huyện,

- Các tiêu chí đưa ra ở trên chỉ là những ví dụ, tiêu chí sẽ có được trên sự tng hp từ đề xuất của các xã, các ban ngành cấp huyện và bổ sung, hoàn thiện bởi Tổ công tác cấp huyện.

- Gợi ý: Hệ thng tiêu chí có thể là: Quy mô chuỗi sản phm, chuỗi sản phẩm phù hợp với chính sách/định hướng chung của tỉnh/ của huyện...

 

Biểu 5. PHÂN TÍCH CHUI GIÁ TRỊ SẢN PHM HUYỆN/THÀNH PHỐ/THỊ XÃ...

SẢN PHM: …………………….

NĂM .....

Các giai đoạn của
chuỗi giá trị
sản phẩm

Nội dung cần phân tích

Cung ứng

Sản xuất

Tiêu thụ

Tổng giá trị

Giá trị/ đơn vị sản phẩm của mỗi giai đoạn. (Ví dụ: Chuỗi sản phẩm cam/lợn (triệu đ/tấn))

 

 

 

 

 

 

Vấn đề/khó khăn đang gặp phải (những kkhăn về kỹ thuật, tổ chức, chính .sách và cơ shạ tầng)

 

 

 

 

 

 

Nguyên nhân của các vấn đề/khó khăn

 

 

 

 

 

 

Các giải pháp để giải quyết các vấn đề/khó khăn (Lưu ý: những giải pháp kỹ thuật, tổ chức, chính sách - thể chế và cơ sở hạ tầng)

 

 

 

 

 

 

Các hoạt động được đề xuất (có số liệu cụ thể)

 

 

 

 

 

 

 

Biu 6. ĐÁNH GIÁ ĐIM MNH, ĐIM YU, HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA CHUI SẢN PHM HUYỆN/THÀNH PHỐ/THỊ XÃ ...

SẢN PHẨM …………

NĂM .....

(sử dụng công cụ SWOT)

Điểm mnh: (Là những yếu t nm bên trong cộng đồng, giúp cho cộng đồng nhận được lợi ích lớn hơn từ chuỗi sản phẩm)

 

 

 

Điểm yếu/khó khăn: (Là những yếu tố nằm bên trong cộng đng, cản trở cộng đng nhận được lợi ích lớn hơn từ chuỗi sản phẩm)

Cơ hi: (Là những yếu tố có li nằm bên ngoài cộng đồng, cần phải tranh thủ tận dụng chớp ly để đạt được lợi ích lớn hơn từ chuỗi sản phẩm)

 

 

 

 

Các hot đng cải thin đưc đề xuất:
(Là những hoạt động đ xut nhm phát huy điểm mạnh, khắc phục được những điểm yếu/khó khăn; tận dụng các cơ hội và giảm thiểu được các thách thức/ri ro. Các hoạt động đề xuất trọng tâm, số liệu cụ thể).

Thách thức/rủi ro: (Là những nguy cơ, rủi ro bên ngoài cộng đồng, cn có biện pháp thích ứng để có được lợi ích lớn hơn từ chuỗi sn phẩm)

 

 

 

 

Biểu 7. XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU KẾ HOẠCH HUYỆN/THÀNH PH/THỊ XÃ ………………

NĂM ….

(Sử dụng công cụ phân tích cây mục tiêu)

 

Lưu ý:

- Mục tiêu tổng quát là thể hiện trạng thái mà huyện sẽ đạt được vào cuối năm kế hoạch;

- Một mục tiêu kế hoạch có thể được phản ảnh qua nhiều chỉ tiêu kế hoạch;

Mục tiêu cụ thdo các ban/ngành tnh toán đề xuất UBND các huyện, thành phố, thị xã quyết định;

- Sử dụng để Quyết nghị trong kỳ họp của HĐND cấp huyện trước khi được thông qua.


Biểu 8. TNG HỢP ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH HUYỆN/THÀNH PHỐ/THỊ XÃ ...

NĂM ………

Thứ tự ưu tiên

Lĩnh vực/Hoạt động

Chuỗi ưu tiên/ chương trình ưu tiên

ĐVT

Số lượng

Địa điểm

Thi gian thực hin

Tổ chức/đơn vị thực hiện

Kinh phí (triệu đồng)

Nguồn
h trợ

Tổng

Ngân sách huyện

Dân góp

Đề xuất hỗ trợ

I

Ngành/lĩnh vực ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Dự án/đề án/hoạt động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Dự án/đề án/hoạt động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Ngành/lĩnh vực ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Dự án/đề án/hoạt động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Dự án/đề án/hoạt động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý:

- Các số liệu của biểu này được tổng hợp từ đề xuất của các xã/phường/thị trấn, các ban/ngành cấp huyện;

- Nếu nguồn vốn hỗ trợ của những chương trình mà được chia thành những nội dung có mục tiêu riêng và nguồn kinh phí riêng thì tại cột nguồn hỗ trợ cần chỉ rõ nguồn vốn của nội dung cụ thể để tiện cho quá trình lập kế hoạch.


Biểu 9. KHUNG GIÁM SÁT K HOẠCH HUYỆN/THÀNH PH/THỊ XÃ ...NĂM...

TT

Lĩnh vực/ hoạt động

Chỉ số hoàn thành

Thời gian thực hiện

Tổ chức/ đơn vị thực hiện

Người/t chức/đơn vị giám sát

Bt đầu

Kết thúc

I

Ngành/lĩnh vực...

 

 

 

 

 

1.1

 

 

 

 

 

 

1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Ngành/lĩnh vực...

 

 

 

 

 

2.1

 

 

 

 

 

 

2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ví dụ: Chỉ số hoàn thành của hoạt động:

a) Trồng trọt: Năng suất, sản lượng và thu nhập.

b) Xây dng kênh mương: Qui mô công trình, diện tích tưới...vv.

c) Tập huấn: Số lớp tổ chức, số người tham dự/số ngày...

d) ….


Biểu 10. TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TH HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 201.... VÀ D KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 201...

(Biểu mẫu kèm theo văn bản số 929/KHĐT-QHTH ngày 07/7/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

Đơn vị: triệu đng

STT

Nguồn vốn

Vốn năm 2015

Dự kiến kế hoạch vn năm 2016

Ghi chú

KH giao đầu năm

Thực hiện từ 01/01/2015 đến 30/6/2015

Ước thực hiện cả năm 2015

 

TỔNG SỐ

 

 

 

 

 

1

Vốn trong cân đi NSĐP

 

 

 

 

 

a

Vốn ngân sách cấp huyện

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

- Vốn XDCB tập trung (vốn phân cấp)

 

 

 

 

 

 

- Thu tiền sdụng đất

 

 

 

 

 

b

Vốn ngân sách cấp xã

 

 

 

 

 

 

Trong đó: Thu tiền sử dụng đất

 

 

 

 

 

2

Đầu tư từ nguồn vốn tư nhân và dân cư (cấp huyện, cấp xã trực tiếp quản lý)

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

- Đầu tư qua hình thức BOT

 

 

 

 

 

 

- Đầu tư qua hình thức BT

 

 

 

 

 

 

- Đầu tư qua hình thức PPP

 

 

 

 

 

3

Đầu tư các nguồn vốn khác thuộc cp huyện, cấp xã quản lý (ghi cụ thể nguồn vốn)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Biểu 11. BIU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HÀNG NĂM

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN/THÀNH
PHỐ/THỊ XÃ…

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BIỂU CÂN ĐI NGÂN SÁCH NĂM ...

ĐVT: triệu đng.

TT

Nội dung

S dự toán

A

Tổng thu NSNN trên địa bàn (1)

 

1

Thu nội địa

 

2

Thu từ xuất, nhập khẩu

 

3

Thu viện trợ không hoàn lại

 

B

Thu ngân sách huyện

 

1

Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp

 

-

Các khoản thu NS huyện hưởng 100%

 

-

Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ %

 

2

Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh

 

-

Bổ sung cân đối ngân sách

 

-

Bổ sung có mục tiêu

 

C

Chi ngân sách huyện

 

1

Chi đầu tư phát triển

 

2

Chi thường xuyên

 

3

Dự phòng

 

 

 

…., ngày   tháng   năm....

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 

Mẫu 1. VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN/THÀNH PHỐ/THỊ XÃ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………./UBND
V/v trin khai công tác lập kế hoạch PTKTXH năm ……

……….., ngày …. tháng ….. năm 201…

 

Kính gửi:

- Các phòng, ban/ngành, đoàn thể;
- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn;
- Các Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn.

Để chuẩn bị cho công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm ……….. của huyện; UBND huyện yêu cu các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp đóng trên địa bàn và các Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn triển khai công tác thu thập thông tin, xây dựngmục tiêu, đxuất giải pháp và dự tính nguồn lực thực hiện kế hoạch năm …………. thuộc lĩnh vực/đơn vị phụ trách.

Bản báo cáo tổng hợp kế hoạch và các biểu mẫu kèm theo gửi về Phòng kế hoạch - tài chính trước ngày ……/tháng ….../.năm……… đ tng hợp.

Đnghị các ban/ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, các xã, phường, thị trấn và doanh nghiệp trên địa bàn triển khai phi hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Ban chđạo tỉnh (B/C);
-
TT Huyện ủy (B/C);
-
Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
-
Trưởng các ban/ngành, đoàn thể;
-
UBND các xã/phường/th trấn;
-
Các TV Ban chỉ đạo;
-
Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 

Mu 2. THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIN KTXH

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN/THÀNH PHỐ/THỊ XÃ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………./QĐ-UBND

………., ngày …. tháng …. năm 201…

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 201….

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND - UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Thực hiện văn bản số …… ngày.../..../201....của... Hà Tĩnh, về việc hướng dẫn lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 201...;

Xét đề nghị của Ông Trưởng Phòng Kế hoạch - tài chính,

QUYT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 201.. gồm các ông, bà (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ phối hợp với các phòng, ban, ngành cấp huyện, UBND cácxã/phường/thị trấn, các cơ quan, đơn vị liên quan lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội theo định hướng thị trường của huyện năm……

Điều 3: Quyết đnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND huyện, các ông (bà) có tên tại Điều 1 và các thành phần liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban chỉ đạo huyện (B/C);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO

Ban hành kèm theo Quyết định số: .../QĐ-UBND ngày …./…./….. của UBND...

TT

Họ và Tên

Chức v

Phân công nhiệm vụ

1

 

Chủ tịch/P. Chủ tịch UBND

Trưởng ban

2

 

Phó Chủ tịch/Trưởng phòng KHTC

Phó Trưởng ban

3

 

 

Ban viên

4

 

 

Ban viên

5

 

 

Ban viên

 

 

 

 

 

 

 

 

Mu 3. MẪU SOẠN THẢO BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CẤP HUYỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN/THÀNH PHỐ/THỊ XÃ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIN KINH T - XÃ HỘI

M …

PHN I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THC HIỆN K HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM ...

Đưa ra một đánh giá chung: Bao gồm việc xem xét tổng thể các mục tiêu và chỉ tiêu lớn của kế hoạch năm đang thực hiện có thực hiện được không. Nếu không đạt được thì tại sao và rút ra bài học kinh nghiệm cho năm lập kế hoạch.

Đánh giá cụ thể: Đgiúp cho việc định hướng mục tiêu cho năm lập kế hoạch được khả thi và gắn kết với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung hạn, cần đánh giá các thành tựu đạt được cũng như những tồn đọng của các lĩnh vực/các ngành, trong mỗi lĩnh vực/ngành có thể chia theo các lĩnh vực còn tùy thuộc cơ cấu của mỗi lĩnh vực/ngành. Đánh giá tất cả các mục tiêu và giải pháp được đưa ra trong năm thực hiện kế hoạch xem mục tiêu nào đã đạt được và chưa được, nguyên nhân tại sao.

I. Những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện kế hoạch phát triển KTXH 6 tháng đầu năm...

1. Thuận lợi cần phát huy và khai thác

1.1. Các yếu tố ở địa bàn huyện

1.2. Các yếu tố bên ngoài

2. Những khó khăn, hạn chế

2.1. Các yếu tố ở địa bàn huyện

2.2. Các yếu tố bên ngoài

II. Kết quả thực hiện kế hoạch

2.1. Kinh tế

2.1.1. Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp

a) Trồng trọt

Kết quả đạt được:

+ Năng suất:

+ Sản lượng:

+ Giá trị:

Những tồn tại:

Nguyên nhân tồn tại:

Đxuất giải pháp khắc phục:

b) Chăn nuôi

Kết quđạt được:

Những tồn tại:

Nguyên nhân tồn tại:

Đxuất giải pháp khắc phục:

c) Thủy sản:

Kết quả đạt được:

Những tồn tại:

Nguyên nhân tồn tại:

Đề xuất giải pháp khắc phục:

d) Lâm nghiệp

Kết quả đạt được:

Nhng tồn tại:

Nguyên nhân tồn tại:

Đề xuất giải pháp khắc phục:

2.1.2. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

Kết quả đạt được:

Những tồn tại:

Nguyên nhân tồn tại:

Đề xuất giải pháp khắc phục:

2.1.3. Thương mại và dịch vụ

Kết quả đạt được:

Những tồn tại:

Nguyên nhân tồn tại:

Đxuất giải pháp khắc phục:

2.2. Văn hóa xã h

2.2.1. Giáo dục và dạy nghề

Kết quả đạt được:

Những tồn tại:

Nguyên nhân tồn tại:

Đề xuất giải pháp khắc phục:

2.2.2. Y tế, dân số, KHH gia đình

Kết quả đạt được:

Những tồn tại:

Nguyên nhân tồn lại:

Đề xuất giải pháp khắc phục:

2.2.3. Văn hóa thông tin, thể dục thể thao

Kết quả đạt được:

Những tồn tại:

Nguyên nhân tồn tại:

Đề xuất giải pháp khắc phục:

2.3. Hạ tầng kỹ thuật và môi trường

2.3.1. Giao thông, xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật

Kết quả đạt được:

Những tồn tại:

Nguyên nhân tồn tại:

Đề xuất giải pháp khắc phục:

2.3.2. Tài nguyên môi trường

Kết quả đạt được:

Những tồn tại:

Nguyên nhân tồn tại:

Đề xuất giải pháp khắc phục:

2.3.3. Chương trình dự án

Kết quả đạt được:

Những tồn tại:

Nguyên nhân tồn tại:

Đề xuất giải pháp khắc phục:

2.4. Thực hiện chính sách xã hội và quản lý chính quyền

2.4.1. Thực hiện các chính sách lao động, thương binh, xã hội

Kết quả đạt được:

Những tồn tại:

Nguyên nhân tồn tại:

Đề xuất giải pháp khắc phục:

2.4.2. Thanh tra, tư pháp, xây dựng chính quyền

Kết quả đạt được:

Những tồn tại:

Nguyên nhân tồn tại:

Đxuất giải pháp khc phục:

2.4.3. An ninh trật tự và quốc phòng

Kết quả đạt được:

Những tồn tại:

Nguyên nhân tồn tại:

Đề xuất giải pháp khc phục:

2.5. Tài chính

2.5.1. Ngân sách và đầu tư phát triển

Kết quả đạt được:

Những tồn tại:

Nguyên nhân tồn tại:

Đề xuất giải pháp khắc phục:

III. Dự kiến kết quả đạt được cả năm

- Tỷ lệ các chỉ tiêu đạt hoặc vượt kế hoạch

- Tỷ lệ chỉ tiêu có thể phải điều chỉnh do không thể đạt kế hoạch (nêu rõ và tập trung phân tích nguyên nhân).

IV. Các biện pháp thực hiện kế hoạch đến ốicuối năm

PHN II. KẾ HOẠCH PHÁT TRIN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM ..

I. D báo tình hình

- Thuận lợi

- Khó khăn

- Khả năng huy động nguồn lực năm KH

II. Mục tiêu dài hạn và định hướng phát triển của năm kế hoạch

2.1. Mục tiêu cụ thể

2.1.1. Kinh tế

a. Sản xuất nông lâm nghiệp

b. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

c. Thương mại và dịch vụ

2.1.2. Văn hóa xã hội

a. Giáo dục

b. Y tế, dân số, KHH gia đình

c. Văn hóa thông tin, thể dục thể thao

2.1.3. Hạ tầng kỹ thuật và tài nguyên môi trường

a. Giao thông, xây dựng và pháttriển cơ shạ tầng kỹ thuật

b. Tài nguyên và môi trường

c. Chương trình dự án

2.1.4. Thực hiện chính sách xã hội và quản lý chính quyền

a. Thực hiện các chính sách lao động, thương binh, xã hội

b. Thanh tra, tư pháp, xây dựng chính quyền

c. An ninh trật tự và quốc phòng

d. Hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội

2.1.5. Tài chính

a. Ngân sách và đầu tư phát triển

b. Khối tư nhân

2.2. Chỉ tiêu phát triển

III. Các chương trình hành động và dự án ưu tiên của huyện trong năm KH

- Chương trình hoạt động lớn.

- Chuỗi sản phẩm ưu tiên.

IV. Các giải pháp chính

4.1. Kinh tế

4.1.1. Sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp

4.1.2. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

4.1.3. Thương mại và dịch vụ

4.2. Văn hóa xã hội

4.2.1. Giáo dục

4.2.2. Y tế, dân số, KHH gia đình

4.2.3. Văn hóa thông tin, thể dục thể thao

4.3. Hạ tầng kỹ thuật và tài nguyên môi trường

4.3.1. Giao thông, xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật

4.3.2. Tài nguyên và môi trường

4.3.3. Chương trình dự án

4.4. Thực hiện chính sách xã hội và quản lý chính quyền

4.4.1. Thực hiện các chính sách lao động, thương binh, xã hội

4.4.2. Thanh tra, tư pháp, xây dựng chính quyền

4.4.3. An ninh trật tự và quốc phòng

4.4.4. Hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội

4.5. Tài chính

4.5.1. Ngân sách và đầu tư phát triển

4.5.2. Khuyến khích khối tư nhân và các loại hình kinh tế hp tác (Tổ nhóm, hợp tác xã)

V. Khung kế hoạch

5.1. Biểu 8

5.2. Biểu 10

5.3. Biểu 11

IV. Tổ chc thực hiện, theo dõi & đánh giá

Phụ lục: Biểu 1, Biểu 9

 


Nơi nhận:
- Sở KH&ĐT
-
TT huyện ủy;
-
TT Hội đồng nhân dân huyện;
-
Chủ Tịch, các PCT UBND huyện;
-
Ch tịch UBND xã, phường, thị trấn;
-
Lưu VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CH TỊCH

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 796/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu796/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/03/2015
Ngày hiệu lực05/03/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 796/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 796/QĐ-UBND 2015 Sổ tay hướng dẫn lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 796/QĐ-UBND 2015 Sổ tay hướng dẫn lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Hà Tĩnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu796/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýNguyễn Thiện
        Ngày ban hành05/03/2015
        Ngày hiệu lực05/03/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 796/QĐ-UBND 2015 Sổ tay hướng dẫn lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Hà Tĩnh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 796/QĐ-UBND 2015 Sổ tay hướng dẫn lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Hà Tĩnh

            • 05/03/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/03/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực