Quyết định 796/QĐ-UBND

Quyết định 796/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính ngành Kế hoạch và Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Quyết định 796/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Kế hoạch đầu tư tỉnh Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 796/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 28 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 49/TTr- SKHĐT ngày 23 tháng 10 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố thủ tục hành chính ngành Kế hoạch và Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Có danh mục và nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các thủ tục hành chính tại mục XVII, Phần I và II Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum và mục II, Phần I và II Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Điều 3. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/hiện);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Kiểm soát TTHC, VPCP;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh Văn phòng, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu VT-TTHCC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 796 /QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện: 21 TTHC

STT

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh

1

Đăng ký thành lập Hợp tác xã

2

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã

3

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký Hợp tác xã

4

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã

5

Đăng ký khi Hợp tác xã chia

6

Đăng ký khi Hợp tác xã tách

7

Đăng ký khi Hợp tác xã hợp nhất

8

Đăng ký khi Hợp tác xã sáp nhập

9

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)

10

Giải thể tự nguyện Hợp tác xã

11

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký Hợp tác xã

12

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của Hợp tác xã

13

Tạm ngừng hoạt động của Hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã

14

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã

15

Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã

16

Đăng ký hộ kinh doanh

17

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

18

Tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

19

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

20

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

II

Lĩnh vực Đấu thầu

01

Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

2. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã: 01 TTHC

STT

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực Đấu thầu

1

Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

 


FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 796/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu796/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/10/2019
Ngày hiệu lực28/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 796/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 796/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Kế hoạch đầu tư tỉnh Kon Tum


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 796/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Kế hoạch đầu tư tỉnh Kon Tum
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu796/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
     Người kýNguyễn Văn Hòa
     Ngày ban hành28/10/2019
     Ngày hiệu lực28/10/2019
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật5 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 796/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Kế hoạch đầu tư tỉnh Kon Tum

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 796/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Kế hoạch đầu tư tỉnh Kon Tum

         • 28/10/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 28/10/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực