Quyết định 796/QĐ-UBND

Quyết định 796/QĐ-UBND năm 2019 về mức hỗ trợ kinh phí cho cán bộ thú y, những người tham gia phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Kon Tum; sửa đổi Quyết định 501/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ tiêu hủy lợn mắc bệnh, lợn nghi mắc bệnh lở mồm long móng, tai xanh, dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Quyết định 796/QĐ-UBND 2019 hỗ trợ kinh phí cán bộ thú phòng chống dịch bệnh động vật Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 796/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 01 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH MỨC HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO CÁN BỘ THÚ Y, NHỮNG NGƯỜI THAM GIA PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 501/QĐ-UBND NGÀY 17 THÁNG 5 NĂM 2019 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ TIÊU HỦY LỢN MẮC BỆNH, LỢN NGHI MẮC BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG, TAI XANH, DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 12 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về cơ chế chính sách hỗ trợ về sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất do thiên tai, dịch bệnh;

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về việc triển khai một số giải pháp cấp bách trong phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Chỉ thị số 34- CT/TW ngày 20 tháng 5 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ trong công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi;

Xét đề nghị Liên ngành: Sở Tài chính - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các Tờ trình số 117/LN: STC-SNN ngày 08 tháng 7 năm 2019 và số 130/TTr-SNN-STC ngày 23 tháng 7 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành mức hỗ trợ kinh phí cho cán bộ thú y, những người tham gia phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Kon Tum như sau: 200.000 đồng/người/ngày làm việc; 400.000 đồng/người/ngày ngày nghỉ, ngày lễ, tết; các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn ngân sách nhà nước giao hàng năm theo phân cấp hiện hành và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành quyết định.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Điều 1, Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

Bãi bỏ nội dung quy định mức hỗ trợ tiêu hủy lợn mắc bệnh, lợn nghi mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi được quy định tại Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ tiêu hủy lợn mắc bệnh, lợn nghi mắc bệnh lở mồm long móng, tai xanh, dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Mức hỗ trợ tiêu hủy lợn do bệnh dịch tả lợn Châu Phi thực hiện theo quy định tại Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ trong công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Các nội dung không thay đổi tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 501/QĐ- UBND ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Báo Kon Tum, Đài PT-TH tỉnh;
- CVP, PVP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NNTN4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 796/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu796/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2019
Ngày hiệu lực01/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 796/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 796/QĐ-UBND 2019 hỗ trợ kinh phí cán bộ thú phòng chống dịch bệnh động vật Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 796/QĐ-UBND 2019 hỗ trợ kinh phí cán bộ thú phòng chống dịch bệnh động vật Kon Tum
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu796/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýNguyễn Văn Hòa
        Ngày ban hành01/08/2019
        Ngày hiệu lực01/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 796/QĐ-UBND 2019 hỗ trợ kinh phí cán bộ thú phòng chống dịch bệnh động vật Kon Tum

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 796/QĐ-UBND 2019 hỗ trợ kinh phí cán bộ thú phòng chống dịch bệnh động vật Kon Tum

            • 01/08/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/08/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực