Quyết định 797/2002/QĐ-NHNN

Quyết định 797/2002/QĐ-NHNN bổ sung một số điều của Quy định về cổ đông, cổ phần, cổ phiếu và vốn điều lệ của ngân hàng thương mại cổ phần của Nhà nước và nhân dân theo QĐ 1122/2001/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành

Quyết định 797/2002/QĐ-NHNN cổ đông,cổ phần,cổ phiếu vốn điều lệ ngân hàng thương mại cổ phần Nhà nước nhân dân sửa đổi QĐ số 1122/2001/QĐ-NHNN đã được thay thế bởi Thông tư 06/2010/TT-NHNN hướng dẫn tổ chức, quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần ngân hàng thương mại và được áp dụng kể từ ngày 25/04/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 797/2002/QĐ-NHNN cổ đông,cổ phần,cổ phiếu vốn điều lệ ngân hàng thương mại cổ phần Nhà nước nhân dân sửa đổi QĐ số 1122/2001/QĐ-NHNN


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 797/2002/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 797/2002/QĐ-NHNN NGÀY 29 THÁNG 7 NĂM 2002 VỀ VIỆC BỔ SUNG, SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ CỔ ĐÔNG, CỔ PHẦN, CỔ PHIẾU VÀ VỐN ĐIỀU LỆ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CỦA NHÀ NƯỚC VÀ NHÂN DÂN BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1122/2001/QĐ-NHNN NGÀY 04/09/2001 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật các tổ chức tín dụng ngày 12/12/1997;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 12/06/1999;
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25/12/2001;
Căn cứ Nghị định số 49/2000/NĐ-CP ngày 12/9/2000 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi Ngân hàng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ sung, sửa đổi một số điều của Quy định về cổ đông, cổ phần, cổ phiếu và vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần của Nhà nước và nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 1122/2001/QĐ-NHNN ngày 04/09/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước như sau:

1- Khoản 1 Điều 13 được sửa đổi như sau:

"1. Hội đồng quản trị quyết định giá chào bán cổ phần theo qui định của pháp luật. Trường hợp giá chào bán cổ phần cao hơn mệnh giá cổ phần thì phải được quyết nghị thông qua của Đại hội đồng cổ đông, phần chênh lệch được hạch toán vào quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ"

2- Điều 22 được sửa đổi như sau:

"1. Vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần có thể được tăng bằng cách phát hành cổ phiếu mới hoặc được bổ sung từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, đánh giá lại tài sản cố định và các quỹ khác theo qui định của pháp luật nhưng phải được đại hội đồng cổ đông thông qua và phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện.

2. Xử lý thay đổi vốn điều lệ trong trường hợp Ngân hàng thương mại Cổ phần phải giảm vốn điều lệ:

2.1. Các trường hợp buộc phải giảm vốn điều lệ:

a. Lỗ trong 3 năm liên tiếp; Ngân hàng Thương mại Cổ phần phải quyết định giảm vốn điều lệ tương ứng với số lỗ luỹ kế đến năm thứ 3;

b. Các khoản vốn đầu tư đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác định hoặc quyết định là tổn thất trong hoạt động sau khi đã xử lý trích lập dự phòng rủi ro.

c. Số vốn góp có nguồn gốc không hợp pháp hoặc người góp vốn không đảm bảo tư cách cổ đông theo kết luận của thanh tra;

d. Giảm giá tài sản cố định khi đánh giá lại tài sản theo qui định của pháp luật.

2.2. Trong các trường hợp nêu tại điểm 2.1 khoản 2 điều này, Ngân hàng Thương mại Cổ phần phải tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường hoặc đưa ra Đại hội đồng cổ đông thường niên để quyết định biện pháp xử lý giảm vốn điều lệ sau khi đã xử lý bằng các biện pháp tài chính khác (sử dụng quỹ bổ sung vốn điều lệ để bù đắp; góp thêm vốn để xử lý...) mà vẫn không khắc phục được. Việc giảm vốn điều lệ gắn liền với việc giảm giá hoặc giảm số lượng cổ phần hoặc đồng thời cả hai hình thức này.

2.3. Trường hợp số vốn điều lệ sau khi giảm thấp hơn mức vốn pháp định và trong thời hạn 6 tháng Ngân hàng Thương mại cổ phần không có giải pháp khắc phục, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước xử lý theo qui định hiện hành đối với tổ chức tín dụng không đủ mức vốn pháp định."

3. Khoản 5 Điều 25 được sửa đổi như sau:

"5. Sau khi đã thay đổi mức vốn điều lệ theo văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Thương mại cổ phần phải đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về mức vốn điều lệ mới đồng thời thực hiện việc đăng báo Trung ương, địa phương về việc thay đổi vốn điều lệ theo qui định của pháp luật. Chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về mức vốn điều lệ mới, Ngân hàng Thương mại cổ phần phải gửi bản sao có văn bản này (có xác nhận của cơ quan Công chứng Nhà nước) kèm danh sách cổ đông góp vốn mới (trường hợp tăng vốn điều lệ) và toàn bộ danh sách cổ đông sau khi thực hiện thay đổi vốn điều lệ cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ các ngân hàng và Chi nhánh ngân hàng Nhà nước nơi đặt trụ sở chính)".

4. Điểm b khoản 2 Điều 28 được sửa đổi như sau:

"2. Đại hội đồng Cổ đông được triệu tập họp theo:

b- Yêu cầu cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng hoặc tỉ lệ khác nhỏ hơn qui định tại Điều lệ Ngân hàng Thương mại cổ phần;"

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh văn phòng Ngân hàng Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Các ngân hàng và Tổ chức Tín dụng phi ngân hàng, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, các thủ trưởng đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc chi nhánh ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch, các thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát và Tổng giám đốc (Giám đốc) các Ngân hàng Thương mại cổ phần của Nhà nước và nhân dân có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Trần Minh Tuấn

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 797/2002/QĐ-NHNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu797/2002/QĐ-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/07/2002
Ngày hiệu lực13/08/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tiền tệ - Ngân hàng, Chứng khoán
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/04/2010
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 797/2002/QĐ-NHNN

Lược đồ Quyết định 797/2002/QĐ-NHNN cổ đông,cổ phần,cổ phiếu vốn điều lệ ngân hàng thương mại cổ phần Nhà nước nhân dân sửa đổi QĐ số 1122/2001/QĐ-NHNN


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 797/2002/QĐ-NHNN cổ đông,cổ phần,cổ phiếu vốn điều lệ ngân hàng thương mại cổ phần Nhà nước nhân dân sửa đổi QĐ số 1122/2001/QĐ-NHNN
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu797/2002/QĐ-NHNN
       Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
       Người kýTrần Minh Tuấn
       Ngày ban hành29/07/2002
       Ngày hiệu lực13/08/2002
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tiền tệ - Ngân hàng, Chứng khoán
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/04/2010
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 797/2002/QĐ-NHNN cổ đông,cổ phần,cổ phiếu vốn điều lệ ngân hàng thương mại cổ phần Nhà nước nhân dân sửa đổi QĐ số 1122/2001/QĐ-NHNN

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 797/2002/QĐ-NHNN cổ đông,cổ phần,cổ phiếu vốn điều lệ ngân hàng thương mại cổ phần Nhà nước nhân dân sửa đổi QĐ số 1122/2001/QĐ-NHNN