Quyết định 798/QĐ-BCA-V19

Quyết định 798/QĐ-BCA-V19 về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 798/QĐ-BCA-V19 năm 2014 Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật bộ công an


BỘ CÔNG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 798/QĐ-BCA-V19

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Chương trình công tác pháp chế năm 2014 của Bộ Công an;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 của Bộ Công an.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các đồng chí Tổng cục trưởng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Các đ/c thành viên Hội đồng PHPBGDPL BCA;
- VP Chính phủ, Bộ Tư pháp;
- Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an;
- Lưu: VT, V19.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Bùi Văn Nam

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 798/QĐ-BCA-V19 ngày 18/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chương trình công tác pháp chế năm 2014 của Bộ Công an.

2. Tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng và lãnh đạo Công an các cấp; phát huy vai trò chủ động tham mưu của tổ chức pháp chế các Tổng cục, đơn vị trực thuộc Bộ, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy (sau đây gọi chung là Công an các đơn vị, địa phương); huy động tối đa sự tham gia của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) ở Công an các đơn vị, địa phương, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, áp dụng pháp luật của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; đồng thời, thông qua hoạt động thực thi công vụ, thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ và nhân dân, góp phần làm giảm tỷ lệ tội phạm và vi phạm pháp luật khác trên địa bàn quản lý.

3. Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, PBGDPL, kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, PBGDPL với hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi việc thi hành pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ và việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 63/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội khóa XIII về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào “Công an nhân dân học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ”.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 (biên soạn tài liệu, tổ chức bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về Hiến pháp, tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, tọa đàm, giới thiệu, phổ biến về nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp, đăng tải toàn văn Hiến pháp và các tài liệu tuyên truyền, các bài viết về cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học và thực tiễn, nội dung cơ bản, nội dung mới của Hiến pháp, hoạt động của lực lượng Công an nhân dân trong việc chấp hành và bảo vệ Hiến pháp trên Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử, Báo Công an nhân dân, Tạp chí Công an nhân dân, truyền hình ANTV, chương trình phát thanh Vì an ninh Tổ quốc và các phương tiện thông tin đại chúng khác trong Công an nhân dân…); phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, tổ chức hữu quan kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, phản bác những quan điểm sai trái, lệch lạc, mơ hồ về Hiến pháp và những hành vi lợi dụng dân chủ tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước ta trong quá trình tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp.

- Cơ quan thực hiện: V19, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2014.

2. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 2108/QĐ-BCA ngày 21/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 19/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về “Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân từ năm 2012 đến 2016” trong Công an nhân dân.

- Cơ quan thực hiện: V19, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2014.

3. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành trong toàn lực lượng Công an nhân dân (có kế hoạch riêng).

- Cơ quan thực hiện: V19, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2014.

4. Biên soạn tài liệu, tổ chức các hội nghị phổ biến, quán triệt, tập huấn chuyên sâu các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự cho lãnh đạo, cán bộ cốt cán, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm, báo cáo viên pháp luật, cán bộ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL, hội viên Chi hội luật gia các cấp trong Công an nhân dân:

a) Hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai thi hành các đạo luật đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 6 (Luật Tiếp công dân; Luật Đất đai, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thi đua, khen thưởng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy…).

- Cơ quan thực hiện: V19, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Quý I, Quý II năm 2014.

b) Hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai thi hành các đạo luật được Quốc hội khóa XIII xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 7 và thứ 8.

- Cơ quan thực hiện: V19, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Quý III, Quý IV năm 2014.

c) Hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú; Luật Phòng, chống khủng bố; Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Pháp lệnh Cảnh sát cơ động và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Cơ quan thực hiện: V19, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Quý II, Quý III năm 2014.

d) Hội nghị tập huấn chuyên sâu Công ước quốc tế về bắt con tin năm 1979 và Công ước quốc tế về chống khủng bố bằng bom năm 1997.

- Cơ quan thực hiện: V19, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2014.

5. Biên soạn, in ấn tài liệu, cấp phát cho Công an các đơn vị, địa phương và tổ chức các hội nghị tập huấn chuyên sâu về kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, PBGDPL; theo dõi, kiểm tra việc thi hành pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế Công an các đơn vị, địa phương.

- Cơ quan thực hiện: V19.

- Thời gian thực hiện: Quý III, Quý IV năm 2014.

6. Tiếp tục củng cố, kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL và nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn giúp cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương trong công tác tuyên truyền, PBGDPL của các thành viên Hội đồng PBGDPL. Rà soát, củng cố đội ngũ báo cáo viên pháp luật, có kế hoạch bổ sung về số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật Công an các cấp.

- Cơ quan thực hiện: V19, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2014.

7. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (ngày 09 tháng 11) trong Công an nhân dân theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành với các hình thức và nội dung phù hợp, nâng cao ý thức pháp luật, tự giác chấp hành pháp luật, ý thức trách nhiệm trong các hoạt động thực thi pháp luật, bảo vệ Hiến pháp, pháp luật của từng cán bộ, chiến sĩ, tạo nên sự bền vững của ý thức pháp luật, kỷ cương, phép nước, tích cực phấn đấu vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

- Cơ quan thực hiện: V19, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2014.

8. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, cơ quan thông tin đại chúng đổi mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL cho các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức, biện pháp, nội dung phong phú, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn và hướng về cơ sở. Tổ chức biên soạn, in ấn các tài liệu pháp luật để cung cấp kịp thời cho lãnh đạo, cán bộ cốt cán, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm, báo cáo viên pháp luật, cán bộ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL, hội viên Chi hội luật gia các cấp; thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL thông qua việc thực thi công vụ của đơn vị và cán bộ, chiến sĩ.

- Cơ quan thực hiện: V19, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2014.

9. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, từng bước chuẩn hóa đội ngũ giảng viên dạy môn pháp luật, tiếp tục đổi mới hình thức, biện pháp, nội dung, nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong các cơ sở đào tạo của lực lượng Công an nhân dân (Học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp, cơ sở bồi dưỡng chuyên đề, nghiệp vụ...) phù hợp với từng cấp học, bậc học và trình độ đào tạo.

- Cơ quan thực hiện: Tổng cục III, V19 và các cơ sở đào tạo của lực lượng Công an nhân dân.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2014.

10. Thực hiện nghiêm túc quy định về tuyên truyền, PBGDPL trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an (ban hành kèm theo Quyết định số 2962/QĐ-BCA-V19 ngày 10/6/2013 của Bộ trưởng Công an), trang thông tin điện tử của Công an các đơn vị, địa phương.

Báo Công an nhân dân, Tạp chí Công an nhân dân, truyền hình ANTV, chương trình phát thanh Vì an ninh Tổ quốc và các cơ quan thông tin đại chúng khác trong Công an nhân dân xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, tăng thời lượng, tin bài tuyên truyền, phổ biến về Hiến pháp, pháp luật, nâng cao ý thức cảnh giác, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác.

- Cơ quan thực hiện: Tổng cục III, V11, V19, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2014.

11. Tổ chức thực hiện các công việc được phân công trong các đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ, bộ, ngành hữu quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bảo đảm tiến độ và chất lượng. Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật.

- Cơ quan thực hiện: V19, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2014.

12. Xây dựng văn bản hướng dẫn của Bộ và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả trong lực lượng Công an nhân dân “Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/1/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật”.

- Cơ quan thực hiện: V22, V19, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2014.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công an các đơn vị, địa phương căn cứ Kế hoạch này để xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện trong đơn vị, địa phương mình; định kỳ 6 tháng (trước ngày 15/6), 1 năm (trước ngày 15/10) báo cáo kết quả thực hiện về Bộ (qua V19).

2. Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm bố trí đủ biên chế cán bộ, bảo đảm đầy đủ, kịp thời kinh phí và các điều kiện cần thiết khác cho công tác tuyên truyền, PBGDPL, tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra việc thực hiện ở đơn vị, địa phương mình.

3. Giao Vụ Pháp chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; tổ chức các Đoàn kiểm tra của Bộ kiểm tra việc thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL ở Công an một số đơn vị, địa phương; tập hợp tình hình, kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL trong Công an nhân dân báo cáo lãnh đạo Bộ để chỉ đạo; xây dựng báo cáo của Bộ Công an về việc thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL và báo cáo Chính phủ, Bộ Tư pháp theo quy định./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 798/QĐ-BCA-V19

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu798/QĐ-BCA-V19
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/02/2014
Ngày hiệu lực18/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 798/QĐ-BCA-V19

Lược đồ Quyết định 798/QĐ-BCA-V19 năm 2014 Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật bộ công an


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 798/QĐ-BCA-V19 năm 2014 Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật bộ công an
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu798/QĐ-BCA-V19
        Cơ quan ban hànhBộ Công An
        Người kýBùi Văn Nam
        Ngày ban hành18/02/2014
        Ngày hiệu lực18/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 798/QĐ-BCA-V19 năm 2014 Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật bộ công an

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 798/QĐ-BCA-V19 năm 2014 Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật bộ công an

          • 18/02/2014

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 18/02/2014

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực