Quyết định 798/QĐ-BNV

Quyết định 798/QĐ-BNV năm 2021 phê duyệt danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa, một cửa liên thông của Bộ Nội vụ kết nối với Cổng dịch vụ công Quốc gia

Nội dung toàn văn Quyết định 798/QĐ-BNV 2021 thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa của Bộ Nội vụ


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 798/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TIẾP NHẬN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG CỦA BỘ NỘI VỤ KẾT NỐI VỚI CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định s 34/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định s 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định s 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định s 92/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một s điều của các Nghị đnh liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định s 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định s 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Căn cứ Quyết định s 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tưng Chính phủ về Phê duyệt Đ án Cng Dịch vụ công quốc gia;

Căn cứ Quyết định s 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đ án “Đi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính”;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục 25 Thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa, một cửa liên thông của Bộ Nội vụ kết nối với Cổng dịch vụ công Quốc gia (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Phi Chính phủ, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Các đ/c Lãnh đạo Bộ;
- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT, VP (VTLT&KSTTHC) HA.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Thị Thanh Trà

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TIẾP NHẬN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG CỦA BỘ NỘI VỤ KẾT NỐI CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA
(Ban hành Kèm theo Quyết định s
798/QĐ-BNV ngày 08 tháng 07 năm 2021 của Bộ Nội vụ)

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

I

Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng (12 TTHC)

 

1.

Thủ tục khen thưởng Huân chương Độc lập cho tập thể, cá nhân theo công trạng và thành tích đạt được

 

2.

Thủ tục khen thưởng Huân chương Lao động cho tập thể, cá nhân theo công trạng và thành tích đạt được

 

3.

Thủ tục khen thưởng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc

 

4.

Thủ tục tặng Cờ thi đua của Chính phủ theo công trạng và thành tích đạt được

 

5.

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể, cá nhân theo công trạng và thành tích đạt được

 

6.

Thủ tục khen thưởng Huân chương lao động cho tập thể, cá nhân về thành tích đột xuất

 

7.

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích đột xuất

 

8.

Thủ tục tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

 

9.

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

 

10.

Thủ tục khen thưởng Huân chương Lao động cho cá nhân có quá trình cống hiến

 

11.

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho gia đình

 

12.

Thủ tục tặng thưởng Huân chương Dũng cảm

 

II

Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo (10 TTHC)

 

1.

Thủ tục đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo ở nhiều tỉnh hoặc hoạt động quan hệ quốc tế về tôn giáo

 

2.

Thủ tục đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo cho nhóm người nước ngoài sinh hoạt tôn giáo tập trung

 

3.

Thủ tục đề nghị cử chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tham gia hoạt động tôn giáo hoặc đào tạo tôn giáo ở nước ngoài

 

4.

Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh

 

5.

Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

 

6.

Thủ tục thông báo người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

 

7.

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều tỉnh

 

8.

Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 45 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

 

9.

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều tỉnh

 

10.

Thủ tục thông báo về người được b nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh

 

III

Lĩnh vực Tổ chức Quỹ, Hội (03 TTHC)

 

1.

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ

 

2.

Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội

 

3.

Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội

 

Tng s: 25 Thủ tục hành chính./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 798/QĐ-BNV

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu798/QĐ-BNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2021
Ngày hiệu lực08/07/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tháng trước
(09/07/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 798/QĐ-BNV

Lược đồ Quyết định 798/QĐ-BNV 2021 thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa của Bộ Nội vụ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 798/QĐ-BNV 2021 thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa của Bộ Nội vụ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu798/QĐ-BNV
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýPhạm Thị Thanh Trà
        Ngày ban hành08/07/2021
        Ngày hiệu lực08/07/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 tháng trước
        (09/07/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 798/QĐ-BNV 2021 thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa của Bộ Nội vụ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 798/QĐ-BNV 2021 thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa của Bộ Nội vụ

           • 08/07/2021

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/07/2021

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực