Quyết định 80/2007/QĐ-BGDĐT

Quyết định 80/2007/QĐ-BGDĐT về Chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh trình độ trung cấp chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Quyết định 80/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình giáo dục quốc phòng an ninh trình độ trung cấp chuyên nghiệp đã được thay thế bởi Thông tư 03/2017/TT-BGDĐT Chương trình giáo dục quốc phòng an ninh trong trường trung cấp cao đẳng và được áp dụng kể từ ngày 01/03/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 80/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình giáo dục quốc phòng an ninh trình độ trung cấp chuyên nghiệp


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 80/2007/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ kết luận tại Biên bản nghiệm thu số 1824/TM-HĐTĐ ngày 22 tháng 11 năm 2007 của Hội đồng thẩm định chương trình giáo trình, sách giáo khoa giáo dục quốc phòng - an ninh;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục quốc phòng
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh trình độ trung cấp chuyên nghiệp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế chương trình môn học giáo dục quốc phòng cho các trường đại học và cao đẳng, ban hành kèm theo Quyết định số 12/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 09 tháng 5 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục quốc phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; giám đốc các sở giáo dục và đào tạo; hiệu trưởng các trường trung cấp chuyên nghiệp; giám đốc các đại học, học viện, hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng có đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban VHGD-TNTN&NĐ của QH;
- Văn phòng Chính phủ;
- Hội đồng GDQP-AN Trung ương;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Công báo; 
- Website Chính phủ; 
- Website Bộ GD&ĐT;
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ GDQP, Vụ PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Bành Tiến Long

 

CHƯƠNG TRÌNH

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số:80/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. SỐ TIẾT: 120 tiết.

II. THỜI ĐIỂM THỰC HIỆN: TRONG NĂM HỌC THỨ NHẤT HOẶC NĂM HỌC THỨ 2.

III. MỤC TIÊU

Chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh dùng cho học sinh trung cấp chuyên nghiệp, nhằm:

1. Giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, niềm tự hào và sự trân trọng đối với truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; về nhiệm vụ công tác quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam.

2. Trang bị kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết đáp ứng yêu cầu xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

IV. TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

Môn học trang bị cho học sinh những kiến thức cần thiết về quốc phòng - an ninh, một số nhiệm vụ công tác quốc phòng - an ninh của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới, bao gồm những nội dung chủ yếu về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, phòng chống chiến tranh công nghệ cao, đánh bại chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới, an ninh quốc gia; đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Rèn luyện các kỹ năng đội ngũ, thực hành bắn súng tiểu liên AK; huấn luyện những động tác cơ bản chiến thuật chiến đấu bộ binh, hành động của từng người trong công sự, ngoài công sự trong chiến đấu tiến công và phòng ngự.

V. CHƯƠNG TRÌNH

Học phần I: Bổ sung kiến thức giáo dục quốc phòng - an ninh trung học phổ thông

TT

Tên bài

Thời gian

Số tiết

Lý thuyết

Thực hành

1

Đội ngũ từng người không có súng

6

1

5

2

Đội ngũ đơn vị

6

1

5

3

Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam

5

5

 

4

Luật nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của thanh niên

4

4

 

5

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân

4

4

 

6

Giới thiệu súng tiểu liên AK và súng trường CKC

8

2

6

7

Kỹ thuật sử dụng lựu đạn

3

1

2

8

Các tư thế  động tác cơ bản vận động  trên  chiến trường

4

1

3

9

Lợi dụng địa hình địa vật

2

1

1

10

Tác hại của  ma tuý và trách nhiệm của học sinh trong phòng chống ma tuý

3

3

 

 

Cộng:

45 tiết

23 tiết

22 tiết

Học phần II: Công tác quốc phòng, an ninh

TT

Tên bài

Thời gian

Số tiết

Lý thuyết

Thực hành

1

Phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam

6

6

 

2

Phòng chống địch tiến công hoả lực bằng vũ khí công nghệ cao

6

6

 

3

Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp quốc phòng

7

7

 

4

Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia

6

6

 

5

Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam

5

5

 

6

Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

5

5

 

7

Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

5

5

 

8

Những vấn đề cơ bản về đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội

5

5

 

 

Cộng:

45 tiết

45 tiết

 

Học phần III: Chiến thuật và Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK

TT

Tên bài

Thời gian

Số tiết

Lý thuyết

Thực hành

1

Từng người trong chiến đấu tiến công

5

1

4

2

Từng người trong chiến đấu phòng ngự

5

1

4

3

Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK

20

4

16

 

Cộng:

30 tiết

6 tiết

24 tiết

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh áp dụng thực hiện từ năm học 2008 - 2009 cho tất cả các ngành, chuyên ngành đào tạo, kể cả các chương trình đào tạo liên thông, chương trình chất lượng cao thuộc các trường công lập và ngoài công lập; các học viện, nhà trường quân đội có đào tạo hệ dân sự theo trình độ tương ứng. Căn cứ vào chương trình đào tạo cụ thể, các trường quy định mã số môn học giáo dục quốc phòng - an ninh để quản lý như các môn học khác. 

2. Học sinh trung cấp chuyên nghiệp có đầu vào tốt nghiệp trung học cơ sở thực hiện cả 3 học phần: I, II, III với 8 ĐVHT; học sinh trung cấp chuyên nghiệp có đầu vào tốt nghiệp trung học phổ thông học 2 học phần II và III, với 5 ĐVHT. Đối với đào tạo liên thông: căn cứ vào các học phần đã học ở trung cấp chuyên nghiệp để bổ sung những học phần còn thiếu ở trình độ đào tạo cao đẳng, đại học.

Miễn học giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh đào tạo văn bằng 2 trung cấp chuyên nghiệp, nếu đã có kết quả học tập giáo dục quốc phòng - an ninh ở văn bằng thứ nhất.

3- Các học phần lý thuyết kết hợp với thực hành, số tiết thực hành được tích hợp là tiết chuẩn, các trường căn cứ vào điều kiện thực tế đối chiếu với quy định tại Điều 2, Điều 3 Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy, ban hành kèm theo Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, để bố trí thêm thời gian thực hành tương ứng với tiết chuẩn và xây dựng kế hoạch lên lớp chi tiết. Riêng kế hoạch lên lớp cho học sinh có đầu vào tốt nghiệp trung học cơ sở: bài 6, bài 8, và bài 9 thuộc học phần I có thể xếp học ghép liên mạch nội dung với bài 3, bài 1 và bài 2 thuộc Học phần III.

Với học phần lý thuyết, căn cứ vào điều kiện thực tế và đặc điểm từng bài giảng có thể bố trí các hình thức dạy học khác, như: thảo luận, viết thu hoạch...

4. Căn cứ vào chương trình này các trường xây dựng chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh hệ vừa làm, vừa học phù hợp với hình thức học và đặc điểm đào tạo của từng trường.

5. Thiết bị dạy học giáo dục quốc phòng - an ninh đã được quy định trong Danh mục và tiêu chuẩn bộ mẫu thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng cho các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học. Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh dùng cho các trường trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành là tài liệu giảng dạy và nghiên cứu chính thức của giáo viên, học sinh.

6. Giáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh trước khi thực hiện kế hoạch giảng dạy phải được tập huấn về nội dung chương trình, bài giảng, phương pháp giảng dạy và đánh giá kết quả học tập.

7. Khi thực hành các nội dung thuộc kỹ năng quân sự, với các trường không có điều kiện tổ chức học thực hành phải đưa sinh viên vào học tại trung tâm giáo dục quốc phòng sinh viên hoặc liên kết với các học viện, nhà trường quân đội. Bài Kỹ thụât bắn súng tiểu liên AK có nội dung kiểm tra thực hành bắn, các trường có thể tổ chức bắn đạn thật, bắn bằng thiết bị điện tử hoặc laser.

8. Trong khóa học hoặc đợt học giáo dục quốc phòng - an ninh các trường nên bố trí sinh viên đi tham quan ít nhất 1 lần các bảo tàng lịch sử quân sự, lịch sử lực lượng vũ trang; các đơn vị thuộc quân, binh chủng hoặc học viện, nhà trường quân đội.

VII. PHƯƠNG PHÁP DẠY, HỌC VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

Thực hiện theo Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học giáo dục quốc phòng - an ninh, ban hành kèm theo Quyết định số 69/2007/QĐ-BGDĐT ngày 14/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC

Bành Tiến Long

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 80/2007/QĐ-BGDĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu80/2007/QĐ-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2007
Ngày hiệu lực15/01/2008
Ngày công báo31/12/2007
Số công báoTừ số 851 đến số 854
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/03/2017
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 80/2007/QĐ-BGDĐT

Lược đồ Quyết định 80/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình giáo dục quốc phòng an ninh trình độ trung cấp chuyên nghiệp


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 80/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình giáo dục quốc phòng an ninh trình độ trung cấp chuyên nghiệp
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu80/2007/QĐ-BGDĐT
       Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
       Người kýBành Tiến Long
       Ngày ban hành24/12/2007
       Ngày hiệu lực15/01/2008
       Ngày công báo31/12/2007
       Số công báoTừ số 851 đến số 854
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/03/2017
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản gốc Quyết định 80/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình giáo dục quốc phòng an ninh trình độ trung cấp chuyên nghiệp

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 80/2007/QĐ-BGDĐT Chương trình giáo dục quốc phòng an ninh trình độ trung cấp chuyên nghiệp