Quyết định 80/2007/QĐ-UBND

Quyết định 80/2007/QĐ-UBND thành lập Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi trực thuộc Sở Y tế do Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 80/2007/QĐ-UBND thành lập Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi thuộc Sở Y tế


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 80/2007/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH LẬP BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CỦ CHI TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12 tháng 4 năm 2005 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý Nhà nước về y tế ở địa phương;
Căn cứ Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19 tháng 9 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành Quy chế Bệnh viện;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi tại Tờ trình số 02/TTr-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2007; của Giám đốc Sở Y tế tại Công văn số 1829/SYT-TCCB ngày 02 tháng 4 năm 2007 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 366/TTr-SNV ngày 14 tháng 5 năm 2007, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở sắp xếp lại Trung tâm Y tế huyện Củ Chi. Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi là đơn vị sự nghiệp y tế, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách thành phố và mở tài khoản ở Kho bạc Nhà nước theo quy định. Trụ sở đặt tại Quốc lộ 22, ấp Bàu Tre 2, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp và hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật của Sở Y tế.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi

1. Cấp cứu - Khám bệnh - Chữa bệnh:

a) Tiếp nhận tất cả các trường hợp người bệnh từ ngoài vào hoặc từ các bệnh viện khác chuyển đến để cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh nội trú hoặc ngoại trú;

b) Tổ chức khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe theo quy định của Nhà nước;

c) Có trách nhiệm giải quyết hầu hết các bệnh tật trong thành phố và các ngành;

d) Tổ chức giám định sức khỏe, khám giám định pháp y khi hội đồng giám định y khoa thành phố hoặc cơ quan bảo vệ pháp luật trưng cầu;

đ) Chuyển người bệnh lên tuyến trên khi Bệnh viện không đủ khả năng giải quyết.

2. Đào tạo cán bộ y tế:

a) Bệnh viện là cơ sở thực hành để đào tạo cán bộ y tế bậc đại học và trung học;

b) Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và tuyến dưới để nâng cao trình độ chuyên khoa.

3. Nghiên cứu khoa học về y học:

a) Tổ chức nghiên cứu, hợp tác nghiên cứu các đề tài y học ở cấp Nhà nước, cấp Bộ hoặc cấp cơ sở, trú trọng nghiên cứu về y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại và các phương pháp chữa trị không dùng thuốc;

b) Nghiên cứu, triển khai dịch tễ học cộng đồng trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu lựa chọn ưu tiên thích hợp trong địa bàn thành phố và các ngành.

c) Kết hợp với bệnh viện tuyến trên và các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành để phát triển kỹ thuật của Bệnh viện.

4. Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn, kỹ thuật:

a) Lập kế hoạch và chỉ đạo tuyến dưới (Bệnh viện hạng III) thực hiện việc phát triển kỹ thuật chuyên môn;

b) Kết hợp với bệnh viện tuyến dưới thực hiện các chương trình về chăm sóc sức khỏe ban đầu trong địa bàn thành phố và các ngành.

5. Phòng bệnh:

Phối hợp với các cơ sở y tế dự phòng thường xuyên thực hiện nhiệm vụ phòng bệnh, phòng dịch.

6. Hợp tác quốc tế:

Hợp tác với các tổ chức hoặc cá nhân ngoài nước theo đúng quy định của Nhà nước.

7. Quản lý kinh tế y tế:

a) Có kế hoạch sử dụng hiệu quả cao ngân sách Nhà nước cấp. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về thu, chi tài chính, từng bước thực hiện hạch toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh;

b) Tạo thêm nguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế: Viện phí, bảo hiểm y tế, đầu tư nước ngoài và của các tổ chức kinh tế khác.

Điều 3. Tổ chức bộ máy

1. Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi do Giám đốc phụ trách, có từ hai đến ba Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc.

Giám đốc, Phó Giám đốc Bệnh viện do Ủy ban nhân dân thành phố bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế.

Trưởng, Phó các Phòng chức năng thuộc Bệnh viện do Giám đốc Sở Y tế bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Bệnh viện.

Trưởng, Phó các khoa thuộc Bệnh viện do Giám đốc Bệnh viện bổ nhiệm sau khi có văn bản thỏa thuận của Giám đốc Sở Y tế.

2. Các phòng chức năng:

a) Phòng Tổ chức cán bộ;

b) Phòng Kế hoạch Tổng hợp;

c) Phòng Hành chính quản trị;

d) Phòng Tài chính Kế toán;

đ) Phòng Điều dưỡng;

e) Phòng Vật tư, thiết bị y tế.

3. Các khoa:

a) Khoa Khám bệnh;

b) Khoa Hồi sức cấp cứu;

c) Khoa Nội tổng hợp;

d) Khoa Nội tim mạch;

đ) Khoa Ngoại tổng hợp;

e) Khoa Ngoại chấn thương thần kinh;

g) Khoa Thận nhân tạo;

h) Khoa Phẫu thuật-gây mê hồi sức;

i) Khoa Phụ sản;

k) Khoa Nhi;

l) Khoa Chẩn đoán hình ảnh;

m) Khoa Xét nghiệm;

n) Khoa Dược;

o) Khoa Chống nhiễm khuẩn;

p) Liên chuyên khoa Tai mũi họng - Răng hàm mặt - Mắt.

Điều 4. Về biên chế của Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi do Sở Y tế bố trí trên cơ sở chỉ tiêu biên chế sự nghiệp y tế do Ủy ban nhân dân thành phố giao hàng năm.

Căn cứ Quyết định này và Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19 tháng 9 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Bệnh viện, Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo việc xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi phù hợp với tình hình cụ thể của đơn vị.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ việc thành lập thí điểm Trung tâm Y tế huyện Củ Chi tại Quyết định số 659/QĐ-UB ngày 23 tháng 11 năm 1991 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 6. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Củ Chi, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 
Nơi nhận:
 - Như Điều 6;
 - Bộ Y tế;
- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- TTUB : CT, các PCT;
- Công an thành phố (PC13);
- Sở Nội vụ (3b);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Kho bạc Nhà nước thành phố;
- VPHĐ-UB : PVP/VX; Phòng VX;
- TTCB; Lưu : VT, (VX-Nh)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

 


 
Nguyễn Thành Tài

  

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 80/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu80/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2007
Ngày hiệu lực09/06/2007
Ngày công báo15/06/2007
Số công báoSố 38
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 80/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 80/2007/QĐ-UBND thành lập Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi thuộc Sở Y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 80/2007/QĐ-UBND thành lập Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi thuộc Sở Y tế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu80/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thành Tài
        Ngày ban hành30/05/2007
        Ngày hiệu lực09/06/2007
        Ngày công báo15/06/2007
        Số công báoSố 38
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 80/2007/QĐ-UBND thành lập Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi thuộc Sở Y tế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 80/2007/QĐ-UBND thành lập Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi thuộc Sở Y tế

            • 30/05/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/06/2007

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/06/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực