Quyết định 80/2009/QĐ-UBND

Quyết định 80/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu nghệ nhân tỉnh Long An, thợ giỏi tỉnh Long An, người có công đưa nghề về Long An trong ngành thủ công mỹ nghệ do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 80/2009/QĐ-UBND tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục hồ sơ xét tặng danh hiệu nghệ nhân thợ giỏi tỉnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 80/2009/QĐ-UBND

Tân An, ngày 18 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN, QUY TRÌNH, THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ XÉT TẶNG DANH HIỆU NGHỆ NHÂN TỈNH LONG AN, THỢ GIỎI TỈNH LONG AN, NGƯỜI CÓ CÔNG ĐƯA NGHỀ VỀ LONG AN TRONG NGÀNH THỦ CÔNG MỸ NGHỆ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 134/2004/NĐ-CP ngày 09/6/2004 của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn;
Căn cứ Thông tư số 01/2007/TT-BCN ngày 11/01/2007 của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú;
 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1595/TTr-SCT ngày 08/12/2009 về việc ban hành tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu nghệ nhân tỉnh Long An, thợ giỏi tỉnh Long An, người có công đưa nghề về Long An trong ngành thủ công mỹ nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này quy định về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu nghệ nhân tỉnh Long An, thợ giỏi tỉnh Long An, người có công đưa nghề về Long An trong ngành thủ công mỹ nghệ.

Điều 2. Giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các sở ngành có liên quan  tổ chức việc thực hiện các quy định tại Điều 1 của quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Công Thương, Tài chính, Nội vụ, thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nội vụ;
- Cục KTVB- Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Phòng NCKT;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, SCT, T.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Quốc Xuân

 

QUY ĐỊNH

TIÊU CHUẨN, QUY TRÌNH, THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ XÉT TẶNG DANH HIỆU NGHỆ NHÂN TỈNH LONG AN, THỢ GIỎI TỈNH LONG AN, NGƯỜI CÓ CÔNG ĐƯA NGHỀ VỀ LONG AN TRONG NGÀNH THỦ CÔNG MỸ NGHỆ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 80/2009/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu nghệ nhân tỉnh Long An, thợ giỏi tỉnh Long An, người có công đưa nghề về Long An trong ngành thủ công mỹ nghệ là công dân Việt Nam làm việc trong các ngành thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Long An.

2. Danh hiệu nghệ nhân tỉnh Long An, thợ giỏi tỉnh Long An, người có công đưa nghề về Long An chỉ xét tặng một lần cho một người đối với một danh hiệu, không có hình thức truy tặng.

3. Người bị kỷ luật buộc thôi việc hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự không được xét tặng danh hiệu nghệ nhân tỉnh Long An, thợ giỏi tỉnh Long An, người có công đưa nghề về Long An. Trường hợp đã xét tặng thì phải đình chỉ hoặc thu hồi bằng công nhận hoặc bằng khen.

Điều 2. Quyền lợi của người được phong tặng danh hiệu nghệ nhân tỉnh Long An, thợ giỏi tỉnh Long An, người có công đưa nghề về Long An trong ngành thủ công mỹ nghệ.

1. Đối với danh hiệu nghệ nhân tỉnh Long An:

a) Được UBND tỉnh cấp bằng công nhận danh hiệu nghệ nhân tỉnh Long An và được thưởng một lần với khoản tiền hoặc hiện vật trị giá là 3.000.000 đồng.

b) Được tổ chức truyền nghề, dạy nghề theo quy định của pháp luật, được mời tham gia các cuộc thi sáng tạo kiểu dáng hàng thủ công mỹ nghệ theo chuyên ngành được tổ chức ở trong nước.

c) Được tham gia các hoạt động nghiên cứu, thiết kế, cải tiến mẫu mã, tạo dáng sản phẩm, đổi mới công nghệ để nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành, đa dạng hóa sản phẩm .

d) Được Nhà nước bảo hộ quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ đối với những sản phẩm làm ra theo pháp luật về sở hữu trí tuệ.

e) Được đề nghị Hội đồng cấp Trung ương xét công nhận danh hiệu nghệ nhân nhân dân và nghệ nhân ưu tú khi hội đủ điều kiện.

2. Đối với thợ giỏi tỉnh Long An:

a) Được UBND tỉnh cấp bằng công nhận danh hiệu thợ giỏi tỉnh Long An và được thưởng một lần với khoản tiền hoặc hiện vật trị giá là 2.000.000 đồng.

b) Được hưởng các quyền lợi quy định tại các điểm b, c, d của khoản 1 Điều 2 quy định này.

c) Được xét tặng danh hiệu nghệ nhân tỉnh Long An khi hội đủ điều kiện.

3. Đối với người có công đưa nghề về Long An trong ngành thủ công mỹ nghệ

Được UBND tỉnh cấp bằng khen và được thưởng một lần với một khoản tiền hoặc hiện vật trị giá 5 triệu đồng cho một  (01) nghề mới .

Điều 3. Nguồn quỹ khen thưởng

Nguồn kinh phí khen thưởng danh hiệu nghệ nhân tỉnh Long An, thợ giỏi tỉnh Long An, người có công đưa nghề về Long An được trích từ kinh phí khuyến công của tỉnh.

Chương II

TIÊU CHUẨN DANH HIỆU NGHỆ NHÂN TỈNH LONG AN, THỢ GIỎI TỈNH LONG AN, NGƯỜI CÓ CÔNG ĐƯA NGHỀ VỀ LONG AN

Điều 4. Tiêu chuẩn danh hiệu nghệ nhân tỉnh Long An

Đối tượng được xét tặng danh hiệu nghệ nhân tỉnh Long An phải đạt các tiêu chuẩn sau:

1. Chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề.

2. Là người thợ giỏi tỉnh Long An tiêu biểu được những người trong cùng ngành nghề tôn vinh, thừa nhận và có thâm niên trong nghề tối thiểu 8 năm; có trình độ kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp điêu luyện; sáng tác thiết kế được ít nhất 8 mẫu sản phẩm đạt trình độ nghệ thuật cao;

3. Có tác phẩm được tặng giải tại các kỳ hội chợ triển lãm Quốc gia hoặc Quốc tế;

4. Có thành tích trong việc giữ gìn, truyền nghề, dạy nghề cho tối thiểu 50 người.

Điều 5. Tiêu chuẩn danh hiệu thợ giỏi tỉnh Long An

1. Chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề.

2. Là thợ lành nghề được những người trong cùng ngành nghề thừa nhận và có thâm niên trong nghề tối thiểu 4 năm.

3. Có tác phẩm đạt trình độ nghệ thuật cao được Hội đồng cấp cơ sở ( đơn vị hoặc huyện, thành phố) thừa nhận hoặc đạt giải trong các cuộc thi, hội chợ triển lãm cấp tỉnh trở lên.

Điều 6. Tiêu chuẩn người có công đưa nghề về Long An

1. Chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề .

2. Nghề được du nhập vào tỉnh Long An phải là nghề thủ công mỹ nghệ mới mà ở Long An chưa có. Sản phẩm phải được thị trường chấp nhận, đã và đang hoạt động phát triển tốt trên 01 năm tính đến ngày đăng ký xét tặng.

3.Có thành tích trong việc truyền nghề, dạy nghề cho tối thiểu 50 người.

Chương III

QUY TRÌNH, THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ XÉT TẶNG DANH HIỆU NGHỆ NHÂN TỈNH LONG AN, THỢ GIỎI TỈNH LONG AN, NGƯỜI CÓ CÔNG ĐƯA NGHỀ VỀ LONG AN

Điều 7. Quy trình xét tặng danh hiệu nghệ nhân tỉnh Long An, thợ giỏi tỉnh Long An, người có công đưa nghề về Long An

Bước 1: Người đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân tỉnh Long An, thợ giỏi tỉnh Long An, người có công đưa nghề về Long An thuộc các đơn vị sản xuất kinh doanh thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã, đăng ký đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân tỉnh Long An, thợ giỏi tỉnh Long An, người có công đưa nghề về Long An tại đơn vị đang làm việc.

Trường hợp người đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân tỉnh Long An, thợ giỏi tỉnh Long An, người có công đưa nghề về Long An không thuộc đơn vị nào thì hồ sơ đăng ký gửi Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đang cư trú hoặc hành nghề để tổng hợp hồ sơ gởi Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thành lập Hội đồng xét chọn.

Bước 2: Các đơn vị sản xuất kinh doanh thành lập Hội đồng (sau đây gọi chung là Hội đồng cấp cơ sở) xét chọn, lập danh sách những người đạt tiêu chuẩn để tổng hợp hồ sơ gửi lên Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) xác nhận và đề nghị lên Hội đồng cấp tỉnh (thông qua Sở Công thương).

Bước 3: Hội đồng cấp tỉnh tổ chức thẩm định, xét duyệt hồ sơ đủ tiêu chuẩn trình lên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định cấp bằng công nhận danh hiệu nghệ nhân tỉnh Long An, danh hiệu thợ giỏi tỉnh Long An, và bằng công nhận người có công đưa nghề về Long An.

Điều 8. Thành phần Hội đồng xét tặng danh hiệu nghệ nhân tỉnh Long An, thợ giỏi tỉnh Long An, người có công đưa nghề về Long An.

1. Hội đồng cấp cơ sở:

Do thủ trưởng đơn vị cơ sở hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập, có từ 5 đến 7 thành viên, trong đó:

a) Hội đồng cấp đơn vị: (đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp):

- Thủ trưởng đơn vị: Chủ tịch

- Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng đơn vị: Ủy viên

- Đại diện ban chấp hành công đoàn: Ủy viên

- Phụ trách công tác kỹ thuật: Ủy viên

- Đại diện nghệ nhân tỉnh Long An, thợ giỏi tỉnh Long An, đã được xét tặng danh hiệu (nếu có): Ủy viên

b) Hội đồng cấp huyện: (đối với các trường hợp không thuộc đơn vị nào): 

- Chủ tịch UBND huyện, thành phố: Chủ tịch

- Trưởng phòng Công Thương huyện, phòng Kinh tế TP: Ủy viên

- Phòng Nội vụ (phụ trách công tác thi đua, khen thưởng): Ủy viên

- Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn nơi có hồ sơ đề nghị xét tặng: Ủy viên

- Đại diện nghệ nhân tỉnh Long An, thợ giỏi tỉnh Long An, đã được xét tặng danh hiệu (nếu có): Ủy viên

2. Hội đồng cấp tỉnh:

Do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập, có từ 11 đến 13 thành viên, gồm có:

- Chủ tịch UBND tỉnh: Chủ tịch Hội đồng

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách Công Thương: Phó Chủ tịch Hội đồng 

- Giám đốc Sở Công Thương: Ủy viên thường trực

- Giám đốc Trung tâm Khuyến công- TVPTCN: Ủy viên

- Trưởng Ban Thi đua- Khen thưởng( Sở Nội vụ): Ủy viên

- Chuyên viên theo dõi lĩnh vực Công Thương: Ủy viên

- Đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Ủy viên

- Đại diện Liên minh HTX tỉnh: Ủy viên.

- Đại diện hiệp hội; làng nghề thủ công mỹ nghệ: Ủy viên.

- Đại diện nghệ nhân tỉnh Long An, thợ giỏi tỉnh Long An đã được tặng danh hiệu (nếu có): Ủy viên.

Điều 9. Nguyên tắc xét duyệt

1.Các thành viên trong Hội đồng các cấp có trách nhiệm nghiên cứu, nhận xét và lựa chọn danh sách nghệ nhân tỉnh Long An, thợ giỏi tỉnh Long An, người có công đưa nghề về Long An  đạt tiêu chuẩn để bỏ phiếu tín nhiệm.

2. Hội đồng các cấp hoạt động theo nguyên tắc sau:

a) Kỳ họp đánh giá xét tặng danh hiệu nghệ nhân tỉnh Long An, thợ giỏi tỉnh Long An, người có công đưa nghề về Long An  phải có ít nhất 3/4 số thành viên Hội đồng tham dự, trong đó có Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng khi được Chủ tịch Hội đồng uỷ quyền chủ trì cuộc họp.

b) Các thành viên Hội đồng các cấp đánh giá theo nguyên tắc bỏ phiếu kín và được thực hiện chính xác, công bằng, dân chủ, khách quan. Người được đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân tỉnh Long An, thợ giỏi tỉnh Long An, người có công đưa nghề về Long An phải có ít nhất 3/4 số phiếu đề nghị của số thành viên Hội đồng so với tổng số thành viên Hội đồng.

c) Hội đồng xét tặng danh hiệu nghệ nhân tỉnh Long An, thợ giỏi tỉnh Long An, người có công đưa nghề về Long An chỉ xem xét sau khi đã được Hội đồng xét tặng danh hiệu cấp dưới đề nghị.

d) Các trường hợp khai không đúng mẫu, không đúng yêu cầu hướng dẫn hoặc gửi không đầy đủ thủ tục hồ sơ theo quy định thì hội đồng xét tặng danh hiệu các cấp không xem xét. Thành viên hội đồng xét tặng các danh hiệu thuộc đối tượng đề nghị xét tặng danh hiệu không tham gia thảo luận bỏ phiếu tín nhiệm về cá nhân mình.

e) Hội đồng cấp cơ sở có trách nhiệm thông báo công khai kết quả xét tặng danh hiệu trong đơn vị và phạm vi quản lý để lấy thêm ý kiến dư luận (thời gian góp ý không quá 7 ngày kể từ ngày niêm yết công khai) trước khi gửi hồ sơ đề nghị xét tặng lên hội đồng cấp trên.

Điều 10. Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân tỉnh Long An, thợ giỏi tỉnh Long An, người có công đưa nghề về Long An

1. Hồ sơ cá nhân:

- Đơn đề nghị xét tặng danh hiệu.

- Bản tóm tắt thành tích cá nhân (có dán ảnh, xác nhận của đơn vị hoặc chính quyền địa phương).

- Bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về chấp hành đường lối chính sách và pháp luật nhà nước của cá nhân nơi đang cư trú.

- Bản sao hợp lệ các văn bản chứng nhận giải thưởng kèm ảnh chụp sản phẩm được giải (nếu có).

2. Hồ sơ của Hội đồng các cấp:

- Hồ sơ cá nhân

- Quyết định thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu

- Phiếu bầu đề nghị xét tặng danh hiệu

- Biên bản kiểm phiếu tín nhiệm

- Biên bản họp Hội đồng xét tặng danh hiệu

- Báo cáo kết quả xét chọn của Hội đồng xét tặng danh hiệu

- Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu.

Điều 11. Cơ quan ra quyết định phong tặng danh hiệu nghệ nhân tỉnh Long An, thợ giỏi tỉnh Long An, người có công đưa nghề về Long An

Sau khi hoàn tất hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân tỉnh Long An, thợ giỏi tỉnh Long An, người có công đưa nghề về Long An, người đứng đầu đơn vị hoặc UBND huyện lập tờ trình đề nghị và danh sách đối tượng thuộc đơn vị, tập hợp hồ sơ đề nghị xét tặng gửi đến Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp tỉnh Long An.

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp tham mưu Sở Công Thương mời các thành viên của Hội đồng cấp tỉnh để họp xem xét đánh giá, căn cứ vào kết quả đánh giá của Hội đồng xét tặng và đối chiếu với các tiêu chuẩn của danh hiệu nghệ nhân tỉnh Long An, thợ giỏi tỉnh Long An, người có công đưa nghề về Long An, Sở Công Thương tổng hợp kết quả xét tặng của Hội đồng và lập danh sách đề nghị tặng thưởng trình UBND tỉnh ra quyết định cấp bằng công nhận các danh hiệu (thông qua Sở Nội vụ).

Điều 12. Thời gian xét duyệt và công bố

1. Danh hiệu nghệ nhân tỉnh Long An, thợ giỏi tỉnh Long An, người có công đưa nghề về Long An được xét và công bố mỗi năm một lần vào dịp 30/4 hàng năm bắt đầu từ năm 2010.

2. Việc xét tặng các danh hiệu ở cấp đơn vị hoặc cấp huyện được hoàn thành và gửi hồ sơ về Hội đồng cấp tỉnh (thông qua Sở Công Thương) trước ngày 31/12 của năm trước năm đề nghị.

3. Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu thông báo kết quả xét tặng trên các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 01 tháng 3 đến ngày 10 tháng 3 của năm đề nghị. Sau đó, Hội đồng sẽ xem xét giải quyết khiếu nại về kết quả xét tặng (nếu có), trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ra quyết định tặng danh hiệu chậm nhất cuối tháng 3 của năm đề nghị.

Điều 13. Giải quyết khiếu nại.

1. Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại về kết quả xét tặng danh hiệu nghệ nhân tỉnh Long An, thợ giỏi tỉnh Long An, người có công đưa nghề về Long An và việc vi phạm quy định, trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu nghệ nhân tỉnh Long An, thợ giỏi tỉnh Long An, người có công đưa nghề về Long An .

2. Đơn khiếu nại phải ghi rõ họ và tên, địa chỉ và gửi cho thủ trưởng cơ quan thành lập Hội đồng cấp tương đương.

3. Thủ trưởng cơ quan thành lập hội đồng cấp tương đương nhận đơn, có trách nhiệm trả lời đơn khiếu nại; không xét đơn không có tên, địa chỉ không rõ ràng hoặc mạo danh.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Điều khoản thi hành

1. Giám đốc Sở Công Thương, giám đốc các sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND huyện, thành phố, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của quy định này.

2. Giao Giám đốc Sở Công Thương:

a) Phối hợp Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu nghệ nhân tỉnh Long An, thợ giỏi tỉnh Long An, người có công đưa nghề về Long An.

b) Hướng dẫn cụ thể các hồ sơ, biểu mẫu phục vụ cho việc xét tặng danh hiệu nghệ nhân tỉnh Long An, thợ giỏi tỉnh Long An, người có công đưa nghề về Long An .

3. Giám đốc Sở Công Thương phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính lập dự trù kinh phí cho công tác xét thưởng danh hiệu nghệ nhân tỉnh Long An, thợ giỏi tỉnh Long An, người có công đưa nghề thủ công mỹ nghệ về Long An trong kinh phí khuyến công của năm xét đề nghị.

4. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi quy định này đến Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn, các làng nghề, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ trên địa bàn biết và thực hiện./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 80/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu80/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2009
Ngày hiệu lực28/12/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 80/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 80/2009/QĐ-UBND tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục hồ sơ xét tặng danh hiệu nghệ nhân thợ giỏi tỉnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 80/2009/QĐ-UBND tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục hồ sơ xét tặng danh hiệu nghệ nhân thợ giỏi tỉnh Long
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu80/2009/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
       Người kýDương Quốc Xuân
       Ngày ban hành18/12/2009
       Ngày hiệu lực28/12/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 80/2009/QĐ-UBND tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục hồ sơ xét tặng danh hiệu nghệ nhân thợ giỏi tỉnh Long

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 80/2009/QĐ-UBND tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục hồ sơ xét tặng danh hiệu nghệ nhân thợ giỏi tỉnh Long