Quyết định 80/QĐ-BCĐKTTT

Quyết định 80/QĐ-BCĐKTTT năm 2021 về thành lập Tổ Biên tập giúp việc cho Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Nội dung toàn văn Quyết định 80/QĐ-BCĐKTTT 2021 thành lập Tổ Biên tập giúp cho Ban Chỉ đạo Trung ương 5 khóa IX


BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG TỔNG KẾT 20 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5 KHÓA IX VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ TẬP THỂ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 80/QĐ-BCĐKTTT

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP TỔ BIÊN TẬP GIÚP VIỆC BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG TỔNG KẾT 20 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5 KHÓA IX VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ TẬP THỂ

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG TỔNG KẾT 20 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5 KHÓA IX VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ TẬP THỂ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 887/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể;

Căn cứ Quyết định số 352/QĐ-TTg ngày 22 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã;

Căn cứ Quyết định số 201/QĐ-BCĐĐMPTKTTTHTX ngày 07 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã;

Căn cứ Quyết định số 1614/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ Biên tập giúp việc cho Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (gọi tắt là Tổ Biên tập) gồm:

1. Tổ trưởng Tổ Biên tập: Đồng chí Phùng Quốc Chí, Cục trưởng Cục Phát trin Hợp tác xã, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chánh Văn phòng đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, Ủy viên Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

2. Tổ phó Tổ Biên tập

- Đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp - Nông thôn, Ban Kinh tế Trung ương, Thành viên Văn phòng đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

- Đồng chí Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thành viên Văn phòng đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

- Đồng chí Phạm Thị Tố Oanh, Trưởng ban Ban Chính sách và Phát triển hợp tác xã, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Thành viên Văn phòng đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

3. Thành viên: Trưởng phòng chuyên trách Văn phòng đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, Cục Phát triển Hợp tác xã, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Thư ký Tổ biên tập) và các thành viên Văn phòng đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ Biên tập

1. Giúp Ban Chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện kế hoạch tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

2. Tổ chức kiểm tra, khảo sát tình hình và đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết tại các bộ, ngành, địa phương trên cả nước.

3. Tổ chức triển khai nghiên cứu các chuyên đề tổng kết Nghị quyết.

4. Giúp Ban Chỉ đạo xây dựng và hoàn chỉnh báo cáo và tài liệu phục vụ Hội nghị toàn quốc kết tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (vào quý IV năm 2021) và những hội nghị, hội thảo, tọa đàm có liên quan.

5. Giúp Ban Chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị quyết mới báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư (vào Quý I năm 2022).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Tổ Biên tập sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành các nhiệm vụ nêu tại Điều 2 Quyết định này.

Điều 4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ
tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươn
g;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng Dân tộc và các
Ủy ban của Quốc hội;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ủy ban trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Liên minh HTX VN;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo;
- Cục Phát triển Hợp tác xã, Bộ KH&ĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, BCĐKTTT (2b).

TRƯỞNG BAN
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Minh Khái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 80/QĐ-BCĐKTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu80/QĐ-BCĐKTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/08/2021
Ngày hiệu lực09/08/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 80/QĐ-BCĐKTTT

Lược đồ Quyết định 80/QĐ-BCĐKTTT 2021 thành lập Tổ Biên tập giúp cho Ban Chỉ đạo Trung ương 5 khóa IX


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 80/QĐ-BCĐKTTT 2021 thành lập Tổ Biên tập giúp cho Ban Chỉ đạo Trung ương 5 khóa IX
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu80/QĐ-BCĐKTTT
        Cơ quan ban hànhphát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới
        Người ký***, Lê Minh Khái
        Ngày ban hành09/08/2021
        Ngày hiệu lực09/08/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 80/QĐ-BCĐKTTT 2021 thành lập Tổ Biên tập giúp cho Ban Chỉ đạo Trung ương 5 khóa IX

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 80/QĐ-BCĐKTTT 2021 thành lập Tổ Biên tập giúp cho Ban Chỉ đạo Trung ương 5 khóa IX

              • 09/08/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 09/08/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực