Quyết định 80/QĐ-SXD

Quyết định 80/QĐ-SXD công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình năm 2014 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Nội dung toàn văn Quyết định 80/QĐ-SXD năm 2014 bảng giá ca máy thiết bị thi công xây dựng Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
SỞ XÂY DỰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 80/QĐ-SXD

Cần Thơ, ngày 31 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ.

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng;

Căn cứ Công văn số 1385/UBND-XDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc công bố các bộ đơn giá xây dựng công trình (phần sửa đổi và bổ sung) trên địa bàn thành phố Cần Thơ;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình năm 2014 trên địa bàn thành phố Cần Thơ kèm theo Quyết định này để cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Điều 2. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng các phòng ban chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Xây dựng, thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./,

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Bộ Xây dựng;
- HĐND TPCT (để báo cáo);
- UBND TPCT (để báo cáo);
- Các Sở, ban, ngành thành phố;
- UBND các quận, huyện;
- Các Ban QLDAĐTXD thành phố;
- Website Sở Xây dựng;
- BGĐ Sở Xây dựng;
- Lưu: VT, QLXD.

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tấn Dược

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 80/QĐ-SXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu80/QĐ-SXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/03/2014
Ngày hiệu lực31/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 80/QĐ-SXD

Lược đồ Quyết định 80/QĐ-SXD năm 2014 bảng giá ca máy thiết bị thi công xây dựng Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 80/QĐ-SXD năm 2014 bảng giá ca máy thiết bị thi công xây dựng Cần Thơ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu80/QĐ-SXD
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýNguyễn Tấn Dược
        Ngày ban hành31/03/2014
        Ngày hiệu lực31/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 80/QĐ-SXD năm 2014 bảng giá ca máy thiết bị thi công xây dựng Cần Thơ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 80/QĐ-SXD năm 2014 bảng giá ca máy thiết bị thi công xây dựng Cần Thơ

            • 31/03/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/03/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực