Quyết định 80/QĐ-TNN

Quyết định 80/QĐ-TNN năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế do Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 80/QĐ-TNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
CỤC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 80/QĐ-TNN

Hà Nội, ngày 3 tháng 9 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC

Căn cứ Quyết định số 1035/QĐ-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý tài nguyên nước;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế và Chánh Văn phòng Cục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế là đơn vị thuộc Cục Quản lý tài nguyên nước, có chức năng giúp Cục trưởng thực hiện công tác khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế thuộc chức năng nhiệm vụ của Cục.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Cục trưởng kế hoạch nghiên cứu dài hạn, năm (5) năm và hằng năm về khoa học, công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên nước; theo dõi, kiểm tra và tổ chức việc thực hiện.

2. Tổ chức triển khai việc thực hiện các chính sách, pháp luật về khoa học, công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên nước.

3. Tổ chức thẩm định và nghiệm thu các chương trình, đề án, đề tài, dự án khoa học, công nghệ của Cục; tổng hợp báo cáo Cục trưởng kết quả thực hiện.

4. Tuyên truyền và phổ biến việc ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên nước.

5. Làm đầu mối trong việc thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế và các hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến tài nguyên nước.

6. Theo dõi thực hiện các điều ước quốc tế về tài nguyên nước mà Việt Nam tham gia ký kết hoặc gia nhập trong lĩnh vực tài nguyên nước; tổng hợp báo cáo Cục trưởng việc thực hiện.

7. Tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách về hợp tác quốc tế với các quốc gia trong khu vực có chung nguồn nước với Việt Nam.

8. Tham gia xây dựng các tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tài nguyên nước; thực hiện các chương trình, dự án, đề án, đề tài về khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế theo sự phân công của Cục trưởng.

9. Thường trực Hội đồng khoa học, công nghệ của Cục.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Cục trưởng.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế có Trưởng phòng và một số Phó Trưởng phòng.

Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về nhiệm vụ được giao và điều hành mọi hoạt động của phòng.

Phó Trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về lĩnh vực công tác được phân công.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với quy định này đều bị bãi bỏ.

Trưởng phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Chánh Văn phòng Cục và Trưởng các đơn vị trực thuộc Cục chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Các Vụ: TCCB, KHCN, HTQT;
- Lãnh đạo Cục;
- Chi ủy, Công đoàn, Đoàn TNCSHCM Cục;
- Lưu: VT, VP.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thái Lai

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 80/QĐ-TNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu80/QĐ-TNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/09/2008
Ngày hiệu lực03/09/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 80/QĐ-TNN

Lược đồ Quyết định 80/QĐ-TNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 80/QĐ-TNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu80/QĐ-TNN
        Cơ quan ban hànhCục Quản lý tài nguyên nước
        Người kýNguyễn Thái Lai
        Ngày ban hành03/09/2008
        Ngày hiệu lực03/09/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 80/QĐ-TNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 80/QĐ-TNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế

              • 03/09/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 03/09/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực