Quyết định 800/QĐ-UBND

Quyết định 800/QĐ-UBND năm 2017 về quy định chế độ, biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công thuộc địa phương quản lý do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 800/QĐ-UBND 2017 biểu mẫu báo cáo thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 800/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ, BIỂU MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN, THANH TOÁN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG THUỘC ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 82/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chế độ, biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công thuộc địa phương quản lý.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành, các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng, kiểm soát thanh toán vốn đầu tư công thuộc địa phương quản lý chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (b/c);
- TT Tỉnh ủy (b/c);
-
TT HĐND tnh;
- CT, các PCT
UBND tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- VPUB: PCVP, các P.Ng/cứu, CB-TH;
- Lưu: VT, TH (Vũ 433).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

QUY ĐỊNH

VỀ CHẾ ĐỘ, BIỂU MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN, THANH TOÁN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG THUỘC ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định về chế độ, biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hng năm thuộc địa phương quản lý.

2. Đối tượng áp dụng: Các sở, ban ngành, các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng, kiểm soát thanh toán vốn đầu tư công (gọi chung là cơ quan, đơn vị).

Điều 2. Nguồn vốn đầu tư công

Các nguồn vốn đầu tư công theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công, được quy định tại Điều 2 Thông tư số 82/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện chế độ báo cáo

1. Số liệu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán các nguồn vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm phải kịp thời, chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung thông tin của dự án theo từng nguồn vốn và đúng thời gian quy định. Đồng thời phải có thuyết minh các tồn tại, vướng mắc, các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện giao kế hoạch, kiểm soát thanh toán vốn đầu tư công theo kế hoạch; đề xuất các biện pháp tháo gỡ có liên quan đến công tác quản lý, thanh toán vốn đầu tư công.

2. Danh mục dự án, số vốn bố trí cho từng dự án, từng chương trình của từng Sở, ngành, địa phương, đơn vị đảm bảo đúng các quyết định giao kế hoạch vốn của UBND tỉnh (bao gồm kế hoạch năm, kế hoạch bổ sung, kế hoạch kéo dài, kế hoạch điều chỉnh). Đối với nguồn vốn đầu tư công thuộc địa phương quản lý (ngân sách huyện, thành phố), trường hợp Hội đồng nhân dân các cấp giao kế hoạch vốn (nguồn vốn trong cân đối ngân sách địa phương, vốn đầu tư công khác do địa phương quản lý) cao hơn hoặc bổ sung ngoài kế hoạch vốn đầu tư công do UBND tỉnh giao thì địa phương phải có giải trình rõ các nguồn vốn giao tăng, nguồn vốn giao bổ sung trong kế hoạch và tổng hợp đầy đủ vào cột giao kế hoạch vốn của địa phương tại Quy định này.

3. Hằng quý, hằng năm, giữa kỳ, cả giai đoạn trung hạn các cơ quan, đơn vị tổng hợp, báo cáo tình hình thanh toán vốn chi tiết tới từng dự án theo đúng quy định tại các biểu mẫu báo cáo tại Quy định này. Tỷ lệ giải ngân vốn hằng tháng, hằng quý, hằng năm, giữa kỳ và cả giai đoạn trung hạn phải được tính trên tổng số kế hoạch vốn đầu tư công được cấp có thẩm quyền giao hằng năm và trung hạn theo quy định.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Quy định đơn vị tổng hợp báo cáo và thời gian báo cáo

1. Sở, ban, ngành, các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thành phố, các đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng vốn đầu tư công thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh (gọi chung là đơn vị): Lập báo cáo kế hoạch vốn được phân bổ, tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm thuộc đơn vị quản lý gửi các cơ quan, đơn vị theo các biểu mẫu sau:

1.1. Biểu số 01/(ĐV)-KH: Báo cáo kế hoạch vốn đầu tư công các dự án thuộc đơn vị quản lý năm ... được UBND tỉnh giao.

a) Cơ quan nhận báo cáo: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi.

b) Thời gian báo cáo:

- Đối với kế hoạch giao đầu năm: Sau 05 ngày kể từ ngày UBND tỉnh ban hành Quyết định giao kế hoạch vốn cho các đơn vị theo quy định.

- Đối với kế hoạch vốn bổ sung trong năm hoặc kế hoạch điều chỉnh (nếu có): sau 05 ngày kể từ ngày UBND tỉnh ban hành Quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư công cho đơn vị.

- Đối với kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm sau: sau 05 ngày kể từ ngày UBND tỉnh thông báo kế hoạch vốn được phép kéo dài của đơn vị.

c) Nội dung báo cáo:

Các đơn vị tổng hợp báo cáo tình hình được phân bổ kế hoạch vốn chi tiết dự án theo từng nguồn vốn cụ thể. Nội dung lập, tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo các cột, các dòng quy định tại biểu mẫu báo cáo được hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quy định này.

1.2. Biểu số 02/(ĐV)-TT: Báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công các dự án thuộc đơn vị quản lý năm... (định kỳ hằng quý, hằng năm):

a) Cơ quan nhận báo cáo: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

b) Thời gian báo cáo:

- Hằng quý (thời gian 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng) trước ngày 05 của tháng đầu tiên quý tiếp theo.

- Hằng năm (báo cáo 13 tháng) trước ngày 15 tháng 02 năm sau năm kế hoạch.

c) Nội dung báo cáo:

Các đơn vị tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn chi tiết dự án theo từng nguồn vn cụ thể được quy định tại biểu mẫu nêu trên. Nội dung lập, tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo các cột, các dòng quy định tại biểu mẫu báo cáo được hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quy định này.

1.3. Biểu số 03/(ĐV)-TT: Báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công giữa kỳ trung hạn và cả giai đoạn trung hạn 20..- 20.. (Định kỳ giữa kỳ trung hạn, cả giai đoạn 05 năm trung hạn):

a) Cơ quan nhận báo cáo: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

b) Thời gian báo cáo:

- Giữa kỳ trung hạn trước ngày 05 tháng 7 năm thứ 3 của kế hoạch đầu tư công trung hạn.

- Cả giai đoạn trung hạn trước ngày 15 tháng 2 năm đầu tiên của giai đoạn trung hạn tiếp theo.

c) Nội dung báo cáo:

Các đơn vị tổng hợp, báo cáo chi tiết dự án theo từng nguồn vốn cụ thể được quy định tại biểu mẫu nêu trên. Nội dung lập, tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo các cột, các dòng quy định tại biểu mẫu báo cáo được hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quy định này.

2. UBND huyện, thành phố (sau đây gọi là UBND cấp huyện). Lập báo cáo tình hình phân bổ kế hoạch vốn, thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm thuộc địa phương quản lý (phần nguồn vốn thuộc ngân sách huyện, thành phố) gửi các cơ quan, đơn vị theo các biểu mẫu sau:

2.1. Biểu số 01/ĐP-KH: Báo cáo phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công các dự án thuộc địa phương quản lý năm...

a) Cơ quan nhận báo cáo: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi.

b) Thời gian báo cáo:

- Đối với kế hoạch giao đầu năm: Sau 05 ngày kể từ ngày UBND tỉnh ban hành Quyết định giao kế hoạch vốn cho địa phương theo quy định.

- Đối với kế hoạch vốn bổ sung trong năm hoặc kế hoạch điều chỉnh (nếu có): sau 05 ngày kể từ ngày cấp có thẩm quyền ký Quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư công cho địa phương.

- Đối với kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm sau: sau 05 ngày kể từ ngày được cấp thẩm quyền thông báo kế hoạch vốn được phép kéo dài của địa phương.

c) Nội dung báo cáo:

UBND cấp huyện tổng hợp báo cáo tình hình phân bổ kế hoạch vốn chi tiết dự án theo từng nguồn vốn cụ thể. Nội dung lập, tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo các cột, các dòng quy định tại biểu mẫu báo cáo được hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quy định này.

Riêng đối với nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương thuộc cấp xã quản lý đề nghị báo cáo tổng số vốn theo từng nguồn vốn cụ thể được quy định tại biểu mẫu nêu trên.

2.2. Biểu số 02/ĐP-TT: Báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công các dự án thuộc địa phương quản lý năm... (định kỳ hằng quý, hằng năm):

a) Cơ quan nhận báo cáo: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

b) Thời gian báo cáo:

- Hằng quý (thời gian 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng) trước ngày 05 của tháng đầu tiên quý tiếp theo.

- Hằng năm (báo cáo 13 tháng) trước ngày 15 tháng 02 năm sau năm kế hoạch.

c) Nội dung báo cáo:

Hằng quý, hằng năm: UBND cấp huyện tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn chi tiết dự án theo từng nguồn vốn. Nội dung lập, tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo các cột, các dòng quy định tại biểu mẫu báo cáo được hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quy định này.

Riêng đối với nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương thuộc cấp xã quản lý báo cáo tổng số vốn thanh toán theo từng nguồn vốn cụ thể được quy định tại biểu mẫu nêu trên.

2.3. Biểu số 03/ĐP-TT: Báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công giữa kỳ trung hạn và cả giai đoạn trung hạn 20..- 20.. (Định kỳ giữa kỳ trung hạn, cả giai đoạn 05 năm trung hạn):

a) Cơ quan nhận báo cáo: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

b) Thời gian báo cáo:

- Giữa kỳ trung hạn trước ngày 05 tháng 7 năm thứ 3 của kế hoạch đầu tư công trung hạn.

- Cả giai đoạn trung hạn trước ngày 15 tháng 2 năm đầu tiên của giai đoạn trung hạn tiếp theo.

c) Nội dung báo cáo:

UBND cấp huyện tổng hợp báo cáo chi tiết dự án theo từng nguồn vốn. Nội dung lập, tng hp các chỉ tiêu báo cáo các cột, các dòng quy định tại biểu mẫu báo cáo được hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quy định này. Riêng vốn cân đối ngân sách địa phương thuộc cấp xã quản lý chỉ báo cáo tổng số vốn theo từng nguồn vốn được quy định tại biểu mẫu nêu trên.

3. Kho bạc Nhà nước huyện, thành phố (sau đây gọi là Kho bạc nhà nước cấp huyện).

Lập báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công hằng năm thuộc địa phương quản lý (không bao gồm nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn tín dụng chính sách xã hội, khoản cấp bù chênh lệch lãi suất và vốn đầu tư từ tiền lãi dầu khí của nước chủ nhà) gửi các cơ quan, đơn vị theo các biểu mẫu sau:

3.1. Biểu số 01/KBH: Báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn ngân sách nhà nước, vốn bổ sung ngoài kế hoạch và vốn khác thuộc ngân sách nhà nước (nếu có) năm... thuộc Bộ, ngành quản lý (định kỳ hằng tháng, hằng quý và hằng năm):

a) Cơ quan nhận báo cáo: Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, UBND cấp huyện, Phòng Tài chính-Kế hoạch.

b) Thời gian báo cáo:

- Hằng tháng trước ngày 03 tháng sau; hằng quý (thời gian 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng) trước ngày 05 tháng đầu tiên quý sau.

- Hằng năm (báo cáo 13 tháng) trước ngày 05 tháng 02 năm sau năm kế hoạch.

c) Nội dung báo cáo:

- Hằng tháng: Kho bạc Nhà nước cấp huyện tổng hợp, báo cáo tổng số theo từng nguồn vốn được quy định tại biểu mẫu nêu trên.

- Hằng quý, hằng năm: Kho bạc Nhà nước cấp huyện tổng hợp, báo cáo chi tiết dự án theo từng nguồn vốn được quy định tại biểu mẫu nêu trên.

Nội dung lập, tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo các cột, các dòng quy định tại biểu mẫu báo cáo được hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quy định này.

3.2. Biểu số 02/KBH: Báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương, vốn đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương, vốn nước ngoài (ODA) và vốn bổ sung ngoài kế hoạch năm... thuộc địa phương quản lý (định kỳ hằng tháng, hằng quý và hằng năm):

a) Cơ quan nhận báo cáo: Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, UBND cấp huyện, Phòng Tài chính-Kế hoạch.

b) Thời gian báo cáo:

- Hằng tháng trước ngày 03 tháng sau; hằng quý (thời gian 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng) trước ngày 05 tháng đầu tiên quý sau.

- Hằng năm (báo cáo 13 tháng) trước ngày 05 tháng 02 năm sau năm kế hoạch.

c) Nội dung báo cáo:

- Hằng tháng: Kho bạc Nhà nước cấp huyện tổng hợp, báo cáo tổng số theo từng nguồn vốn được quy định tại biểu mẫu nêu trên.

- Hằng quý, hằng năm: Kho bạc Nhà nước cấp huyện tổng hợp, báo cáo chi tiết dự án theo từng nguồn vốn; riêng nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương cấp xã quản lý tổng hợp, báo cáo theo tổng số từng nguồn vốn được quy định tại biểu mẫu nêu trên.

Nội dung lập, tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo các cột, các dòng quy định tại biểu mẫu báo cáo được hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quy định này.

3.3. Biểu số 03/KBH: Báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia và các Chương trình mục tiêu năm... thuộc địa phương quản lý (định kỳ hằng tháng, hằng quý và hằng năm):

a) Cơ quan nhận báo cáo: Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, UBND cấp huyện, Phòng Tài chính-Kế hoạch.

b) Thời gian báo cáo:

- Hằng tháng trước ngày 03 tháng sau; hằng quý (thời gian 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng) trước ngày 05 của tháng đầu tiên quý sau.

- Hằng năm (báo cáo 13 tháng) trước ngày 05 tháng 02 năm sau năm kế hoạch.

c) Nội dung báo cáo:

- Hằng tháng: Kho bạc Nhà nước cấp huyện tổng hợp, báo cáo tổng số từng nguồn vốn được quy định tại biểu mẫu nêu trên.

- Hằng quý, hằng năm: Kho bạc Nhà nước cấp huyện tổng hợp báo cáo chi tiết dự án theo từng nguồn vốn được quy định tại biểu mẫu nêu trên.

Nội dung lập, tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo các cột, các dòng quy định tại biểu mẫu báo cáo được hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quy định này.

3.4. Biểu số 04/KBH: Báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn thu để lại đầu tư chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước thuộc địa phương quản lý năm... (định kỳ hàng tháng, hằng quý và hằng năm):

a) Cơ quan nhận báo cáo: Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, UBND cấp huyện, Phòng Tài chính-Kế hoạch.

b) Thời gian báo cáo:

- Hằng tháng trước ngày 03 tháng sau; hằng quý (thời gian 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng) trước ngày 05 của tháng đầu tiên quý sau.

- Hằng năm (báo cáo 13 tháng) trước ngày 05 tháng 02 năm sau năm kế hoạch.

c) Nội dung báo cáo:

Hằng tháng, hằng quý, hằng năm: Kho bạc Nhà nước cấp huyện tổng hợp báo cáo tổng số theo từng nguồn vốn được quy định tại biểu mẫu nêu trên. Nội dung lập, tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo các cột, các dòng quy định tại biểu mẫu báo cáo được hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quy định này.

3.5. Biểu số 05/KBH: Báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ, vốn công trái quốc gia thuộc địa phương quản lý năm... (định kỳ hằng tháng, hằng quý và cả năm):

a) Cơ quan nhận báo cáo: Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, UBND cấp huyện, Phòng Tài chính-Kế hoạch.

b) Thời gian báo cáo:

- Hằng tháng trước ngày 03 tháng sau; hằng quý (thời gian 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng) trước ngày 05 của tháng đầu tiên quý sau.

- Hằng năm (báo cáo 13 tháng) trước ngày 05 tháng 02 năm sau năm kế hoạch.

c) Nội dung báo cáo:

- Hằng tháng: Kho bạc Nhà nước cấp huyện tổng hợp báo cáo tổng số từng nguồn vốn được quy định tại biểu mẫu nêu trên.

- Hằng quý, hằng năm: Kho bạc Nhà nước cấp huyện tổng hợp báo cáo chi tiết dự án theo từng nguồn vốn được quy định tại biểu mẫu nêu trên.

Nội dung lập, tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo các cột, các dòng quy định tại biểu mẫu báo cáo được hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quy định này.

3.6. Biểu số 06/KBH: Báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán và thu hồi vốn ứng trước kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn cho các dự án thuộc địa phương quản lý năm... (định kỳ hằng tháng, hằng quý và hằng năm):

a) Cơ quan nhận báo cáo: Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, UBND cấp huyện, Phòng Tài chính-Kế hoạch.

b) Thời gian báo cáo:

- Hằng tháng trước ngày 03 tháng sau; hằng quý (thời gian 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng) trước ngày 05 của tháng đầu tiên quý sau.

- Hằng năm (báo cáo 13 tháng) trước ngày 05 tháng 02 của năm sau năm kế hoạch.

c) Nội dung báo cáo:

Hằng tháng, hằng quý, hằng năm: Kho bạc Nhà nước cấp huyện tổng hợp báo cáo chi tiết dự án theo từng nguồn vốn được quy định tại biểu mẫu nêu trên. Nội dung lập, tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo các cột, các dòng quy định tại biu mu báo cáo được hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quy định này.

3.7. Biểu số 07/KBH: Báo cáo nhanh tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công đến ngày 15 hằng tháng:

a) Cơ quan nhận báo cáo: Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, UBND cấp huyện, Phòng Tài chính-Kế hoạch.

b) Thời gian báo cáo:

Hằng tháng trước ngày 16 hằng tháng.

c) Nội dung báo cáo:

Trước ngày 16 hằng tháng, Kho bạc Nhà nước cấp huyện tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công đến ngày 15 hằng tháng được quy định tại biểu mẫu nêu trên. Nội dung lập, tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo các cột, các dòng quy định tại biểu mẫu báo cáo được hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quy định này.

Điều 5. Trách nhiệm của các cơ quan trong quá trình thực hiện

1. Các sở, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh:

a) Báo cáo tình hình kế hoạch vốn được giao, tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công đảm bảo theo đúng thời gian và nội dung quy định tại các biểu mẫu: số 01/(ĐV)-KH, số 02/(ĐV)-TT và số 03/(ĐV)-TT gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổ chức triển khai việc quản lý, kiểm soát thanh toán vốn đầu tư công theo quy định hiện hành.

b) Yêu cầu các Ban quản lý dự án thường xuyên đối chiếu xác nhận việc thanh toán vốn các dự án với Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công theo quy định.

c) Kiến nghị với sở, ngành có liên quan về những biện pháp thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư của các dự án và biện pháp xử lý những sai phạm của chủ đầu tư trong việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư, vốn tạm ứng theo chế độ (nếu có).

d) Thường xuyên tổ chức kiểm tra các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án về tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong công tác thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công đặc biệt là công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, thanh toán vốn các dự án đầu tư.

2. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:

a) Thực hiện các nội dung như các sở, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh nêu tại mục 1, Điều này, đối với các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý.

b) Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác của số liệu báo cáo tình hình giao kế hoạch vốn đầu tư công, tình hình thực hiện kế hoạch các nguồn vốn đầu tư công và gửi báo cáo đúng thời gian quy định đối với nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương quản lý.

c) Thường xuyên chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì phối hợp với Kho bạc Nhà nước cấp huyện và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án về tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công, đặc biệt là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, thanh toán vốn các dự án đầu tư.

3. Sở Tài chính:

a) Thực hiện theo đúng quy định tại mục 7, Điều 5, Thông tư số 82/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính Quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công.

b) Theo dõi, đôn đốc các đơn vị trong việc thực hiện chế độ báo cáo theo Quy định này.

4. Kho bạc nhà nước Quảng Ngãi:

a) Thực hiện theo đúng quy định tại mục 8, Điều 5, Thông tư số 82/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính Quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công.

b) Theo dõi, đôn đốc các Kho bạc nhà nước cấp huyện trong việc thực hiện chế độ báo cáo theo Quy định này.

Điều 6. Chế độ báo cáo và hình thức báo cáo:

Các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng quy định tại Quy định này có trách nhiệm tổng hợp báo cáo theo đúng thời gian và các nội dung báo cáo quy định tại các biểu mẫu nêu trên và Phụ lục hướng dẫn nội dung lập các cột tại các biểu mẫu của Quy định này. Báo cáo được gửi theo đường bưu điện (đối với bản có dấu) đồng thời gửi bản mềm qua thư điện tử về Sở Tài chính Quảng Ngãi theo địa chỉ: [email protected] và gửi về Kho bạc Nhà nước tỉnh theo Chương trình phần mềm báo cáo của Hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Các cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ báo cáo và nội dung báo cáo quy định tại Quyết định này bắt đầu từ kỳ báo cáo tháng 11, Quý IV năm 2017 (tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công từ ngày 01 tháng 10 năm 2017).

2. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về UBND tỉnh (thông qua các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư) để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN LẬP MỘT SỐ CÁC CHỈ TIÊU BÁO CÁO QUY ĐỊNH TẠI CÁC BIỂU MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN, THANH TOÁN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG
(Kèm theo Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

1. Các chỉ tiêu liên quan đến dự án đầu tư:

(1). Quyết định đầu tư: Là Quyết định phê duyệt dự án đầu tư ban đầu hoặc Quyết định điều chỉnh cuối cùng (nếu có) của cấp có thẩm quyền.

(2). Nhóm dự án (QTQG, A, B, C): Căn cứ theo tiêu chí phân loại dự án tại Luật Đầu tư công.

(3). Thời gian KC-HT: Là thời gian ghi tại Quyết định đầu tư dự án ban đầu hoặc Quyết định điều chỉnh gần nhất tại thời điểm báo cáo (nếu có).

(4). Mã số dự án đầu tư: Là mã số được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho từng dự án theo quy định.

2. Các chỉ tiêu liên quan đến nguồn vốn đầu tư:

(1). Vốn Chương trình MTQG: là nguồn vốn NSTW hỗ trợ cho NSĐP để thực hiện các dự án đầu tư thuộc Chương trình MTQG nông thôn mới và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững theo quy định tại Nghị quyết của Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

(2). Vốn các chương trình mục tiêu: là nguồn vốn NSTW bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương để thực hiện các dự án đầu tư thuộc các chương trình theo quy định tại Nghị quyết của UBTVQH, Nghị quyết của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước theo từng giai đoạn cụ thể.

(3). Vốn NSTW bổ sung ngoài kế hoạch được giao (nếu có): nguồn vốn NSTW bổ sung cho địa phương từ các nguồn: vượt thu, dự phòng ngân sách trung ương ...

(4). Nguồn thu để li đầu tư chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước: Là các khoản thu từ tiền lãi dầu khí của nước chủ nhà từ hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí và các khoản thu khác (nếu có) được cấp có thẩm quyền cho phép để lại thực hiện các dự án đầu tư của các Sở, ngành, địa phương.

(5). Nguồn bội chi ngân sách địa phương: Theo quy định tại khoản 5 Điều 7 Luật NSNN là các khoản vay bù đắp bằng các nguồn vay trong nước từ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay lại từ nguồn chính phủ vay về cho vay lại và các khoản vay trong nước khác theo quy định của pháp luật để sử dụng cho đầu tư phát triển.

3. Các chỉ tiêu liên quan đến kế hoạch vốn đầu tư:

(1). Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm: Là số kế hoạch vốn đầu tư do địa phương thực hiện phân bổ chi tiết cho từng dự án theo các Quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (bao gồm cả vốn được giao để thu hồi ứng, thanh toán nợ XDCB).

Đối với nguồn vốn NSTW bổ sung ngoài kế hoạch được giao cho các địa phương để thực hiện các dự án đầu tư cụ thể; UBND huyện, thành phố thực hiện phân bổ vốn chi tiết cho từng dự án theo đúng các quyết định, văn bản thông báo của cấp có thẩm quyền.

(2). Kế hoạch vốn kéo dài năm trước chuyển sang: Là số kế hoạch vốn của năm trước được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thực hiện sang năm tiếp theo.

(3). Kế hoạch vốn giai đoạn trước chuyển sang: Là số kế hoạch vốn kéo dài của năm cuối cùng của giai đoạn trước được tiếp tục thanh toán trong năm đầu tiên của giai đoạn sau theo quy định của cấp có thẩm quyền thông báo cho Bộ, ngành hoặc địa phương.

(4). Kế hoạch vốn còn lại chưa thanh toán bị hủy bỏ (nếu có) là số kế hoạch vốn còn lại nhưng đến hết thời hạn quy định không được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thanh toán, phải thực hiện bị hủy bỏ theo quy định của Luật NSNN.

(5). Kế hoạch vốn còn lại tiếp tục được kéo dài thanh toán sang năm sau hoặc giai đoạn sau: Là số kế hoạch vốn còn lại tiếp tục được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thanh toán sang năm sau hoặc giai đoạn sau theo quy định của Luật Đầu tư công.

(6). Lũy kế vốn đã bố trí từ khi công đến hết kế hoạch năm trước năm báo cáo: Là tổng số kế hoạch vốn đã được cấp có thẩm quyền giao cho dự án đầu tư từ khi khởi công đến hết kế hoạch năm trước năm báo cáo.

(7). Lũy kế vốn ứng trước kế hoạch chưa thu hồi từ các năm trước:

Là tổng số vốn đã ứng trước từ NSTW cho dự án nhưng đến hết năm trước năm báo cáo chưa được bố trí đủ nguồn để thu hồi vốn ứng trước.

4. Các chỉ tiêu liên quan đến thanh toán kế hoạch vốn đầu tư:

(1). Thanh toán kế hoạch vốn đầu tư giao trong năm; kế hoạch vốn đầu tư trung hạn; kế hoạch vốn kéo dài; kế hoạch vốn ứng trước: Là số vốn thực tế đã được thanh toán qua KBNN và cơ quan được giao nhiệm vụ kiểm soát thanh toán (bao gồm cả vốn thanh toán KLHT, vốn tạm ứng theo chế độ) theo từng loại kế hoạch vốn nêu trên được cấp có thẩm quyền giao trong năm kế hoạch hoặc trong giai đoạn trung hạn cho các Sở, ngành và địa phương.

(2). Lũy kế vốn đã thanh toán từ khởi công đến hết kế hoạch năm trước năm báo cáo: Là tổng số vốn đã thanh toán cho dự án từ khi khi công đến hết niên độ năm trước năm báo cáo.

5. Về xác định thời điểm chốt số báo cáo tình hình thanh toán vốn đầu tư công giữa kỳ trung hạn và cả giai đoạn trung hạn:

(1). Báo cáo giữa kỳ trung hạn: Báo cáo lũy kế thanh toán kế hoạch vốn từ ngày 01 tháng 01 năm thứ nhất của giai đoạn trung hạn (bao gồm cả nguồn vốn thuộc giai đoạn trước và các năm trước chuyển sang) đến hết ngày 30 tháng 6 năm thứ ba của giai đoạn trung hạn.

(2). Báo cáo cả giai đoạn trung hạn: Báo cáo lũy kế thanh toán kế hoạch vốn từ ngày 01 tháng 01 năm thứ nhất của giai đoạn trung hạn (bao gồm cả nguồn vốn thuộc giai đoạn trước và các năm trước chuyn sang) đến hết ngày 31 tháng 01 năm đầu tiên của giai đoạn trung hạn tiếp theo.

6. Về tổng hợp theo ngành, lĩnh vực: Các đơn vị tổng hợp báo cáo các dự án chi tiết theo ngành, lĩnh vực được thống nhất theo thứ tự như sau: (1) Giao thông, (2) Thủy lợi, (3) Y tế, (4) Giáo dục, (5) ngành, lĩnh vực khác (nếu có)...


ĐƠN VỊ

Biểu số 01/(ĐV)-KH

Thời gian báo cáo:

- Kế hoạch năm: Sau 05 ngày kể từ ngày UBND tỉnh ký Quyết định phân bổ chi tiết kế hoạch vốn cho các đơn vị theo quy định.

- Kế hoạch vốn bổ sung trong năm hoặc kế hoạch điều chỉnh (nếu có): Sau 05 ngày kể từ ngày cấp có thẩm quyền ký Quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư công cho Sở, ngành.

- Kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm sau: Sau 05 ngày kể từ ngày UBND tỉnh có thông báo cho Sở, ngành.

BÁO CÁO KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG CÁC DỰ ÁN THUỘC ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NĂM…. ĐƯỢC UBND TỈNH GIAO
(Kèm theo Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT

Nội dung

Nhóm (QTQG, A, B, C)

Mã số dự án đầu tư

Thời gian KC- HT

Quyết định đầu tư

Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 20.. - 20.

Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết kế hoạch năm trước năm báo cáo

Kế hoạch vốn đầu tư các năm trước được kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán trong năm...

Kế hoạch vốn đầu tư năm ...

Kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư năm ... (nếu có)

Số, ngày, tháng, năm

Tổng mức đầu tư

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Tng số các nguồn vốn

Trong đó: vốn NSNN

Thu hồi các khoản ứng trước

Thanh toán nợ XDCB

Thu hồi các khoản ứng trước

Thanh toán nợ XDCB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

TỔNG CỘNG (1+ II)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Vốn đầu tư từ ngân sách địa phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Vốn đầu tư trong cân đối NSĐP (bao gồm c vốn đầu tư từ nguồn thu tiền s dụng đất, xổ số kiến thiết)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Vốn chuẩn bị đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngành ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

Vốn thực hiện dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngành ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Vốn đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Vốn ngân sách Trung ương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

Chương trình MTQG giảm nghèo bn vững

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Vốn đầu tư theo các chương trình mục tiêu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Chương trình mục tiêu...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

Chương trình mục tiêu...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Vốn trái phiếu Chính phủ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực ....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Vốn công trái quốc gia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Vốn nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Vốn ODA giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực ....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

Vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực ....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Vốn bổ sung ngoài kế hoạch được giao (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn vốn ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Vốn NSNN khác (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn vn ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

NGUỒN THU ĐỂ LẠI ĐẦU TƯ CHƯA ĐƯA VÀO CÂN ĐỐI NSNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nguồn vốn ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nguồn vốn ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận
- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Kho bạc nhà nước tỉnh;


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày    tháng     năm       
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

 

ĐƠN VỊ

Biểu số: 02/(ĐV)-TT

Thời gian báo cáo:

- Hàng quý (3 tháng, 6 tháng, 9 tháng): Trước ngày 05 tháng đầu tiên của quý sau.

- Hàng năm (13 tháng): Trước ngày 15/02 của năm sau.

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ THANH TOÁN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG CÁC DỰ ÁN THUỘC ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NĂM 20………

(ĐỊNH KỲ HÀNG QUÝ, HÀNG NĂM)
(Kèm theo Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT

Nội dung

Nhóm (QTQG, A, B, C)

Mã số dự án đầu tư

Thời

gian

KC-HT

Quyết định đầu tư

Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 20.. - 20..

Lũy kế vn đã thanh toán từ khởi công đến hết niên độ năm trước năm báo cáo

Kế hoạch vốn đầu tư năm 20...

Thanh toán kế hoạch vốn đầu tư năm 20....

Kế hoạch vốn còn lại được kéo dài thanh toán sang năm sau

Kế hoạch vn còn lại chưa thanh toán bị hủy bỏ (nếu có)

Số, ngày, tháng, năm

Tổng mức đầu tư

Tổng số

Trong đó:

Tng số

Trong đó:

Tổng Số các nguồn vốn

Trong đó: vốn NSNN

Kế hoạch vốn kéo dài năm trước chuyển sang

Kế hoạch giao trong năm 20...

Thanh toán vốn kéo dài năm trước chuyển sang

Thanh toán kế hoạch giao trong năm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(12+13)

12

13

14=(15+16)

15

16

17

18=(11-14-17)

 

TỔNG CỘNG (I + II)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Vốn đầu tư từ ngân sách địa phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Vốn đầu tư trong cân đối NSĐP (bao gồm cả vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất, x số kiến thiết)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

(1)

Vốn chuẩn bị đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngành ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

Vốn thực hiện dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngành ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Vốn đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Vốn ngân sách Trung ương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Vốn đầu tư theo các chương trình mục tiêu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Chương trình mục tiêu...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

Chương trình mục tiêu...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Vốn trái phiếu Chính phủ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực ....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Vốn công trái quốc gia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Vốn nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Vốn ODA giải ngân theo chế tài chính trong nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực ....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

Vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài tr nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực ....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Vốn bổ sung ngoài kế hoạch được giao (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn vốn ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Vốn NSNN khác (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn vốn ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

NGUỒN THU ĐỂ LẠI ĐẦU TƯ CHƯA ĐƯA VÀO CÂN ĐỐI NSNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nguồn vốn ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nguồn vốn ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- S liệu thanh toán vốn nước ngoài là s vốn KBNN kiểm soát, xác nhận.

- Đối với báo cáo quý: tổng hợp số liệu từ cột số 1 đến cột số 16.


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)


XÁC NHẬN CỦA KBNN
GIÁM ĐỐC KBNN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày      tháng      năm      
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

 

Nơi nhận:
- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

ĐƠN VỊ

Biểu số 03/(ĐV)-TT

Thời gian báo cáo:

- Gia kỳ trung hạn (báo cáo 2,5 năm): Trước ngày 05/7 năm thứ 3 của kế hoạch đầu tư công trung hạn.

- Cả giai đoạn 05 năm trung hạn: Trước ngày 15/02 năm đầu tiên của giai đoạn trung hạn tiếp theo.

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ THANH TOÁN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG GIỮA KỲ TRUNG HẠN VÀ CẢ GIAI ĐOẠN TRUNG HẠN 20... - 20 ...

(ĐỊNH KỲ GIỮA KỲ TRUNG HẠN, CẢ GIAI ĐOẠN 05 NĂM TRUNG HẠN)
(Kèm theo Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT

Nội dung

Nhóm (QTQG, A,B,C)

Mã số dự án đầu tư

Thời gian KC-HT

Quyết định đầu tư

Kế hoạch vốn giao từ đầu kỳ trung hạn đến thời điểm báo cáo

Thanh toán kế hoạch vốn từ đầu kỳ trung hạn đến thời điểm báo cáo

Kế hoạch vốn còn lại được kéo dài thanh toán sang giai đoạn sau

Kế hoạch vốn còn lại chưa thanh toán bị hủy bỏ (nếu có)

S, ngày, tháng, năm

Tổng mức đầu tư

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Tổng số các nguồn vốn

Trong đó: vốn NSNN

Kế hoạch vốn giai đoạn trước chuyển sang giai đoạn 20...- 20...

Kế hoạch vốn được giao từ đầu kỳ trung hạn đến thời điểm báo cáo

Thanh toán kế hoạch vốn giai đoạn trước chuyển sang

Thanh toán kế hoạch vốn từ đầu kỳ trung hạn đến thời điểm báo cáo

1

2

3

4

5

6

7

8

9=(10+11)

10

11

12=(13+14)

13

14

15

16=(9-12-15)

 

TỔNG CNG (I + II)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

VN ĐU TƯ CÔNG TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Vốn đầu tư từ ngân sách địa phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Vốn đầu tư trong cân đối NSĐP (bao gồm cả vn đầu tư từ ngun thu tiền sử dụng đt, xổ số kiến thiết)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Vốn chuẩn bị đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngành ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

Vốn thực hiện dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngành ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Vốn đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Vốn ngân sách Trung ương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Vốn đầu tư theo các chương trình mục tiêu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Chương trình mục tiêu...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

Chương trình mục tiêu...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Vốn trái phiếu Chính phủ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực ....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Vốn công trái quốc gia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Vốn nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Vốn ODA giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực ....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

Vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài tr nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực ....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Vốn bổ sung ngoài kế hoạch được giao (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn vốn ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Vốn NSNN khác (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn vốn ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

NGUỒN THU ĐỂ LẠI ĐẦU TƯ CHƯA ĐƯA VÀO CÂN ĐỐI NSNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nguồn vốn ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nguồn vốn ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Số liệu thanh toán vốn nước ngoài là số vốn KBNN kiểm soát, xác nhận.


Nơi nhận

- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày      tháng       năm      
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

 

UBND HUYỆN, THÀNH PHỐ

Biểu số: 01/ĐP-KH

Thời gian báo cáo:

- Kế hoạch năm: Sau 05 ngày kể từ ngày UBND tỉnh ký Quyết định giao kế hoạch vốn cho địa phương theo quy định.

- Kế hoạch vốn bổ sung trong năm hoặc kế hoạch điều chỉnh (nếu có): Sau 05 ngày kể từ ngày cấp có thẩm quyền ký Quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư công cho địa phương.

- Kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm sau: Sau 05 ngày kể từ ngày UBND tỉnh có thông báo kế hoạch vốn được phép kéo dài của địa phương.

BÁO CÁO PHÂN BỔ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG CÁC DỰ ÁN THUỘC ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ NĂM ……
(Kèm theo Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 của UBND tỉnh)

STT

Nội dung

Nhóm (QTQG, A, B, C)

Mã số dự án đầu tư

Thời gian KC- HT

Quyết định đầu tư

Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 20.. - 20..

Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết kế hoạch năm trước năm báo cáo

Kế hoạch vốn đầu tư các năm trước được kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán trong năm...

Kế hoạch vốn đầu tư năm ...

Kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư năm ... (nếu có)

S, ngày, tháng, năm

Tổng mức đầu tư

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Tổng số các nguồn vn

Trong đó: vn NSNN

Thu hồi các khoản ứng tớc

thanh toán nợ XDCB

Thu hồi các khoản ứng trước

thanh toán nợ XDCB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

TNG CỘNG (I + II)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Vốn đầu tư trong cân đối NSĐP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Vốn đầu tư phân cấp cho huyện, thành phố

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Cấp huyện quản lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

Cấp xã quản lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Vốn đầu tư từ ngun thu tiền sử dụng đất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Vốn ngân sách tnh h trợ có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Vốn bổ sung ngoài kế hoạch được giao (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn vốn ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Vốn NSNN khác (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn vốn ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

NGUỒN THU ĐỂ LẠI ĐẦU TƯ CHƯA ĐƯA VÀO CÂN ĐỐI NSNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nguồn vốn ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nguồn vốn ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận
- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Kho bạc nhà nước tỉnh;;


TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ngày      tháng      năm      
CHỦ TỊCH UBND HUYỆN, THÀNH PHỐ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu )

 

UBND HUYỆN, THÀNH PHỐ

Biểu số: 02/ĐP-TT

Thời gian báo cáo:

- Hàng quý (3 tháng, 6 tháng, 9 tháng): Trước ngày 05 tháng đầu tiên của quý sau.

- Hàng năm (13 tháng): Trước ngày 15/02 của năm sau.

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ THANH TOÁN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG CÁC DỰ ÁN THUỘC ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ NĂM 20…..

(ĐỊNH KỲ HÀNG QUÝ, HÀNG NĂM)
(Kèm theo Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT

Nội dung

Nhóm (QTQG, A, B, C)

Mã số dự án đầu tư

Thời gian KC-HT

Quyết định đầu tư

Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 20.. - 20..

Lũy kế vốn đã thanh toán từ khi công đến hết niên độ năm trước năm báo cáo

Kế hoạch vốn đầu tư năm 20...

Thanh toán kế hoạch vốn đầu tư năm 20....

Kế hoạch vốn còn lại được kéo dài thanh toán sang năm sau

Kế hoạch vốn còn lại chưa thanh toán bị hủy b (nếu có)

Số, ngày, tháng, năm

Tổng mức đầu tư

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Tổng số các nguồn vốn

Trong đó: vốn NSNN

Kế hoạch vốn kéo dài năm trước chuyển sang

Kế hoạch giao trong năm 20...

Thanh toán vốn kéo dài năm trước chuyển sang

Thanh toán kế hoạch giao trong năm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(12+13)

12

13

14=(15+16)

15

16

17

18=(11-14-17)

 

TNG CỘNG (I + II)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

VỐN ĐU TƯ CÔNG TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Vốn đầu tư trong cân đối NSĐP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Vốn đầu tư phân cấp cho huyện, thành phố

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Cấp huyện quản lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

Cấp xã quản lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Vốn ngân sách tỉnh hỗ trcó mục tiêu cho ngân sách cấp huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 1

Vốn b sung ngoài kế hoạch được giao (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn vốn ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Vốn NSNN khác (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn vốn ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

NGUỒN THU ĐỂ LẠI ĐẦU TƯ CHƯA ĐƯA VÀO CÂN ĐỐI NSNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nguồn vốn ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nguồn vn ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Số liệu thanh toán vốn nước ngoài là số vốn KBNN kiểm soát, xác nhận.


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)


XÁC NHẬN CỦA KBNN HUYỆN, THÀNH PHỐ
GIÁM ĐỐC KBNN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ngày      tháng      năm      
CHỦ TỊCH UBND HUYỆN, THÀNH PHỐ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Nơi nhận:
- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

UBND HUYỆN, THÀNH PH

Biểu số: 03/ĐP-TT

Thời gian báo cáo:

- Giữa kỳ trung hạn (báo cáo 2,5 năm): Trước ngày 05/7 năm thứ 3 của kế hoạch đầu tư công trung hạn.

- Cả giai đoạn 05 năm trung hạn: Trước ngày 15/02 năm đầu tiên của giai đoạn trung hạn tiếp theo.

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ THANH TOÁN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG GIỮA KỲ TRUNG HẠN VÀ CẢ GIAI ĐOẠN TRUNG HẠN 20... - 20 ...
(ĐỊNH KỲ GIỮA KỲ TRUNG HẠN, CẢ GIAI ĐOẠN 05 NĂM TRUNG HẠN)
(Kèm theo Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT

Nội dung

Nhóm (QTQG, A, B, C)

Mã số dự án đầu tư

Thời gian KC-HT

Quyết định đầu tư

Kế hoạch vốn giao từ đầu kỳ trung hạn đến thời điểm báo cáo

Thanh toán kế hoạch vốn từ đầu kỳ trung hạn đến thời điểm báo cáo

Kế hoạch vốn còn lại được kéo dài thanh toán sang giai đoạn sau

Kế hoạch vốn còn lại chưa thanh toán bị hủy bỏ (nếu có)

Số, ngày, tháng, năm

Tổng mức đầu tư

Tổng số

Trong đó:

Tng số

Trong đó:

Tổng số các nguồn vốn

Trong đó: vốn NSNN

Kế hoạch vốn giai đoạn trước chuyển sang giai đoạn 20...- 20...

Kế hoạch vốn được giao từ đầu kỳ trung hạn đến thời điểm báo cáo

Thanh toán kế hoạch vốn giai đoạn trước chuyển sang

Thanh toán kế hoạch vốn từ đầu kỳ trung hạn đến thời điểm báo cáo

1

2

3

4

5

6

7

8

9=(10+11)

10

11

12=(13+14)

13

14

15

16=(9-12-15)

 

TNG CỘNG (I + II)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Vốn đầu tư trong cân đối NSĐP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Vốn đầu tư phân cấp cho huyện, thành phố

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Cấp huyện quản lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

Cấp xã quản Lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Vốn đu tư t ngun thu tiền sử dụng đất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Vốn ngân sách tnh hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Vốn bổ sung ngoài kế hoạch được giao (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn vốn ...