Quyết định 800/QĐ-UBND

Quyết định 800/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở cán bộ, bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai tại thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 800/QĐ-UBND quy hoạch chi tiết Khu nhà ở cán bộ bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai Hà Nam 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 800/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 21 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500 KHU NHÀ Ở CÁN BỘ, BÁC SỸ BỆNH VIỆN BẠCH MAI TẠI THÀNH PHỐ PHỦ LÝ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009; Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 về quy hoạch xây dựng; Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm đnh, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về quản lý không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị;

Căn cứ các Văn bản của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31 tháng 3 năm 2008 ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng; Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng”; Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng; Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng 8 năm 2010 quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

Theo Văn bản số 758/UBND-GTXD ngày 25 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay đổi địa điểm xây dựng Khu nhà ở cán bộ, bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai tại xã Liêm Tuyền, thành phố Phủ Lý;

Xét đề nghị của Bệnh viện Bạch Mai (tại Tờ trình số 614/TTr-BM ngày 08 tháng 7 năm 2015) đề nghị của Sở Xây dựng (tại Báo cáo kết quả thẩm định s789/SXD-KTQH và Tờ trình số 790/TTr-SXD ngày 14 tháng 7 năm 2015),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở cán bộ, bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai tại thành phố Phủ Lý, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở cán bộ, bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai tại thành phố Phủ Lý.

2. Chủ đầu tư: Bệnh viện Bạch Mai.

3. Tính chất, quy mô:

a) Tính chất: Là khu ở mới, kiểu mẫu đáp ng nhu cầu ở của cán bộ, bác sỹ Cơ sở 2- Bệnh viện Bạch Mai, với các công trình hạ tầng kỹ thuật, xã hội đồng bộ, hiện đại.

b) Quy mô:

- Quy mô sử dụng đất: 157.190,67m2.

- Quy mô dân số: Khoảng 3.000 người.

c) Vị trí, ranh giới: Thuộc Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu trung tâm y tế chất lượng cao cấp vùng; thuộc địa bàn các xã Liêm Tuyền, Đinh Xá, Liêm Tiết, thành phố Phủ Lý. Có vị trí:

+ Phía Đông Bắc giáp khu đất phát triển y tế (theo quy hoạch);

+ Phía Tây Bắc giáp đường và khu đất dịch vụ 7% phục vụ giải phóng mặt bằng Bệnh viện Bạch Mai- Cơ sở 2;

+ Phía Đông Nam giáp khu đất phát triển y tế (theo quy hoạch);

+ Phía Tây Nam giáp khu dân cư thôn Khê Lôi.

4. Quy hoạch sử dụng đất:

STT

Loại đất

Diện tích (m2)

Tỷ l (%)

1

Đất ở mới

70.889,92

45,10

 

Đất ở thấp tầng

58.634,22

37,30

 

Đất ở hỗn hợp cao tầng

12.255,70

7,80

2

Đất công cộng

2.000,00

1,27

3

Đất cây xanh thể dục thể thao

11.292,00

7,18

4

Đất giao thông

73.008,75

46,45

 

Đất giao thông đối ngoại

14.960,27

9,52

 

Đất giao thông đối nội

56.893,48

36,19

 

Bãi đỗ xe

1.155,00

0,73

 

Tổng

157.190,67

100,00

5. Tổ chức không gian kiến trúc:

- Khu nhà ở thấp tầng được phân lô theo mạng ô vuông bàn cờ; bố trí theo hướng Đông Bc- Tây Nam và Tây Bắc- Đông Nam. Sử dụng hình thức kiến trúc xanh và hiện đại thống nhất trên toàn tuyến, đảm bảo mỹ quan đô thị.

- Khu nhà ở hỗn hp cao tầng: Gồm 02 đơn nguyên, bố trí tại 02 khu vực phía Tây và Đông khu đất đối xứng nhau qua trục đường 31,0m kết nối trung tâm khu đất đến QL21B mới. Tầng cao trung bình khoảng 20 tầng, bao gồm các chức năng ở kết hp thương mại dịch vụ.

- Tại trung tâm khu vực ở bố trí quỹ đất cây xanh công viên, thể dục thể thao và bãi đỗ xe.

- Bố trí quđất dịch vụ 7% vào trong khu vực Quy hoạch, đáp ứng nhu cầu quỹ đất dịch vụ 7%.

6. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a) Quy hoạch san nền: Hướng dốc từ Tây sang Đông khu đất; cao độ san nn hoàn thiện cao hơn cao độ tim đường giao thông tại các vị trí tương ứng 0,1m.

b) Quy hoạch giao thông:

- Mặt cắt 1-1 gồm các tuyến đường: N1, N3, N6; rộng 20,5m = 2 x 5,0m (hè) + 10,5m (lòng đường).

- Mặt cắt 2-2 gồm các tuyến đường: N2, N4, N5, D2, D3, D5, D6, D7, D8 rộng 15,0m = 2 x 4,0m (hè) + 7,0m (lòng đường).

- Mặt cắt 3-3 gồm tuyến đường D1 rộng 17,0m = 2 x 5,0 m (hè) + 7,0m (lòng đường).

- Mặt cắt 4-4 gồm các tuyến D4, D9 rộng 31,0m = 2 x 6,0m (hè) + 2 x 7,0m (lòng đường) + 5,0m (giải phân cách giữa).

c) Quy hoạch thoát nước: Hệ thống thoát nước mưa, nước thải được thiết kế riêng biệt. Trong đó:

- Thoát nước mưa:

+ Hướng thoát nước: Thoát từ Tây sang Đông; thu gom vào đường ống dọc các tuyến đường, thoát ra hệ thống cống B1500 phía Đông Nam khu đất rồi thoát ra mương hiện trạng.

+ Mạng lưới thoát nước mưa được bố trí trên vỉa hè, gồm các tuyến cống B600, B800.

- Thoát nước thải:

+ Hướng thoát nước: hướng thoát từ Tây sang Đông; thu gom vào hệ thống cống dọc các tuyến đường, thoát ra hệ thống cống D400 phía Đông Nam khu đất. Giai đoạn trước mắt, thoát ra hệ thống mương hiện trạng khu vực phía Đông Nam. Giai đoạn sau nối ra Trạm xử lý chung tại khu vực phía Đông Nam khu đất (theo Quy hoạch chung thành phố Phủ Lý điều chỉnh).

+ Mạng lưới thoát nước thải được bố trí trên vỉa hè.

d) Quy hoạch cấp nước:

- Nguồn cấp: Nguồn cấp từ Nhà máy nước hiện có trong khu vực.

- Hệ thống mạng lưới cấp nước: Các tuyến ống cấp chính sử dụng tuyến ống D110, D160; hệ thống ống lồng thép qua đường D150, D200. Hệ thống ống nhánh sử dụng mạng cấp nước là mạng cụt, gồm các tuyến ống D32, D50; hệ thống ống lồng thép qua đường D100.

đ) Quy hoạch cấp điện:

- Nguồn điện: Đấu nối từ lưới điện trung thế khu vực, sử dụng các trạm biến áp 22/0,4KV.

- Trạm biến áp: Xây dựng 07 trạm biến áp cấp điện từ đường dây trung thế 22KV cấp cho toàn bộ khu vực.

- Mạng lưới đường dây cấp điện sinh hoạt và điện chiếu sáng đi ngầm trong hào kỹ thuật dưới vỉa hè.

e) Quy hoạch xử lý rác thải: Rác thải sinh hoạt được thu gom, tập kết sau đó vận chuyển đi xử lý tại khu xử lý rác thải tập trung của tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Yêu cầu Chủ đầu tư chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung theo kiến nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo số 789/SXD-KTQH ngày 14 tháng 7 năm 2015 để triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Ngành: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Giao thông Vận tải; Ban Quản lý Phát triển Khu đô thị mới; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý; Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- N
Điều 3 (8);
- VP
UB: CPVP(3), XD, TN(L), TC(H), TH(2);
- Lưu VT, XD.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 800/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu800/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/07/2015
Ngày hiệu lực21/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 800/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 800/QĐ-UBND quy hoạch chi tiết Khu nhà ở cán bộ bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai Hà Nam 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 800/QĐ-UBND quy hoạch chi tiết Khu nhà ở cán bộ bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai Hà Nam 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu800/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
       Người kýNguyễn Xuân Đông
       Ngày ban hành21/07/2015
       Ngày hiệu lực21/07/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 800/QĐ-UBND quy hoạch chi tiết Khu nhà ở cán bộ bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai Hà Nam 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 800/QĐ-UBND quy hoạch chi tiết Khu nhà ở cán bộ bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai Hà Nam 2016