Quyết định 801/QĐ-BTC

Quyết định 801/QĐ-BTC năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 801/QĐ-BTC 2019 quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 801/-BTC

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 09/2019/NĐ-CP NGÀY 24/01/2019 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cửa Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nưc;

Căn cứ Quyết định số 451/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nưc;

t đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Tài chính thực hiện Nghị định 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để b/c);
- Các đ/c Thứ
trưởng (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, VP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 09/2019/NĐ-CP NGÀY 24/01/2019 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết đnh số 801/QĐ-BTC ngày 14/5/2019 của Bộ Tài chính)

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

- Đảm bảo triển khai kịp thời, thống nhất, khoa học và hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ và Quyết định số 451/QĐ-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tưng Chính phủ, đáp ứng yêu cu cải cách hành chính trong công tác ban hành chế độ báo cáo thuộc phạm vi chức năng của Bộ Tài chính;

- Xác đnh cụ thể các nhiệm v, nội dung công việc, thời hạn, tiến đhoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ trong việc tổ chức triển khai Nghị đnh số 09/2019/NĐ-CP , bảo đảm có sự phối hp tích cực của các đơn vị liên quan, các nhiệm vụ hoàn thành đúng kế hoạch, đạt hiệu quả, tiết kiệm chi phí;

- Đảm bảo sự phối hp chặt chẽ giữa các đơn vị thuộc Bộ để thực hiện thống nht và kịp thi tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

II. NHIỆM VỤ

- Thống kê, lập danh mục, tổ chức rà soát trình Bộ ban hành Thông tư (hoặc trình cấp có thẩm quyền) quy định hoặc hưng dn chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị đáp ứng yêu cầu đối với việc ban hành chế độ báo cáo theo quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính ph.

- Xây dựng và trình Bộ công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ quy định tại văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành hoặc tham mưu ban hành và công khai trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ. Đồng thời, định kỳ cập nhật, công bố thưng xuyên danh mục chế độ báo cáo khi có sự thay đổi.

- Thường xuyên rà soát chế độ báo cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của đơn vị để trình Bộ sa đổi, bổ sung; cho phù hợp với yêu cầu quản lý, đáp ứng các nguyên tắc và yêu cầu tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ.

- y dựng, quản lý và vận hành Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài chính bảo đảm tính thống nhất, hiệu quả, đồng bộ, tránh chồng chéo, lãng phí, tuân thủ Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ và các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

- Triển khai thử nghiệm kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ đáp ứng đầy đủ, chính xác, kịp thời và thống nhất, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

- Tổ chức quán triệt, hướng dẫn, tập huấn, phổ biến, tuyên truyền và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ, Quyết định số 451/QĐ-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tưng Chính phvà việc triển khai Kế hoạch này.

(Chi tiết phân công nhiệm vụ tại Phụ lục ban hành kèm theo Kế hoạch)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị thuộc Bộ chủ động triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 cửa Chính phủ, Quyết định số 451/QĐ-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công bảo đảm chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ.

2. Cục Tin học và Thống kê Tài chính chủ trì phối hp với Văn phòng Chính phủ trong việc xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; Chủ trì xây dựng Hệ thng thông tin báo cáo của Bộ và bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

3. Văn phòng Bộ có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện Kế hoạch này và tổng hp, báo cáo Lãnh đạo Bộ chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vưng mắc trong quá trình thực hiện.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ được bố trí trong kinh phí chi thường xuyên theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

2. Riêng kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin báo cáo thực hiện theo quy định cửa pháp luật về đầu tư công và pháp luật khác có liên quan./.

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CỦA BỘ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 09/2019/NĐ-CP NGÀY 24/01/2019 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 801/QĐ-BTC ngày 14/5/2019 của Bộ trưng Bộ Tài chính)

TT

Nhiệm vụ tại Nghị định S09/2019/NB-CP được cụ thể tại Quyết định số 451/QĐ-TTg của Thtướng Chính phủ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm đầu ra dự kiến

I

Rà soát, thống kê và ban hành các văn bản quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính, công bố công khai danh mục chế độ báo cáo định kỳ

1

Trên Cơ sQuyết định số 171/QĐ-BTC ngày 06/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng qun lý của Bộ Tài chính quy định ca Nghị định số 09/2019/NĐ-CP thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung để cập nhật và thống kê lại danh mục chế độ báo cáo định kỳ được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của đơn vị gửi về Văn phòng Bộ tổng hợp báo cáo Bộ (thời điểm chốt số liệu: ngày 30/4/2019).

Các đơn vị thuộc Bộ

Văn phòng Bộ

Trước ngày 30/5/2019

Báo cáo thống kê danh mục chế đ báo cáo đnh kỳ

2

Rà soát, trình Bộ ban hành Thông tư quy định hoặc hướng dẫn chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực qun lý của đơn vị đáp ứng yêu cầu về ban hành chế độ báo cáo theo, quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP.

Các đơn vị thuộc Bộ

Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan

Trước ngày 01/6/2019

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị tổ chức thực hiện thống kê, lập danh mục và rà soát, đánh giá sự phù hp của các chế độ báo cáo hiện hành đã đáp ứng được các quy định của Chính phủ tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP .

Trên cơ sở rà soát chế độ báo cáo đơn vị trình Bộ việc sửa đổi các văn bản hướng dẫn chế độ báo cáo theo một trong hai hình thức sửa từng thông tư hoặc áp dụng hình thức một thông tư sửa nhiều thông tư thuộc lĩnh vực được giao quản lý của đơn vị đối với các chế độ báo cáo được quy định trong Thông tư;

 

Rà soát lập danh mục các chế độ báo cáo được quy định tại Luật, Nghị quyết của Chính phủ, Nghị định hoặc Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (gm cả Quyết định quy phạm và cá biệt) nhưng chưa phù hp với nguyên tắc, yêu cầu tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP

Các đơn vị

Văn phòng Bộ

Trước 1/6/2019

Rà soát lập danh mục chế độ báo cáo cụ thể (số, ký hiệu, tên văn bản và các chế độ báo cáo trong văn bản)

3

Tổng hp, trình Bộ công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ quy định tại văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành hoặc tham mưu ban hành.

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Trước 15/6/2019

Quyết định công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

4

Công khai danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính trên Cổng Thông tin điện tử của Bi chính.

Cục Tin học và Thống kê tài chính

Văn phòng Bộ và các đơn vị thuộc Bộ liên quan

Trước 15/6/2019

Danh mục chế độ báo cáo định kỳ được công khai đầy đủ trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài chính

5

Thường xuyên rà soát chế độ báo cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của đơn vị để trình Bộ sửa đổi, họ sung cho phù hp với yêu cầu quản lý, đáp ng các nguyên tắc và yêu cầu tại Nghị định số  09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ.

Các đơn vị thuộc Bộ

Văn phòng Bộ

Thường xuyên

Các văn bản quy phạm pháp luật quy định, hướng dẫn về chế độ báo cáo theo thẩm quyền

6

Thực hiện rà soát, lập danh mục và trình Bộ Quyết định công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ khi có sự thay đổi (Đối với các văn bản quy định, hướng dẫn chế độ báo cáo được ban hành sau thời điểm 01/6/2019).

Các đơn vị thuộc Bộ được, giao chủ trì xây dựng văn bản

Văn phòng Bộ

Sau 15 ngày làm việc kể từ ngày văn bản quy định chế độ báo cáo có hiện lực thi hành

Quyết định công bố danh mục chế độ báo cáo

II

Triển khai xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo

 

 

 

 

A

Nhiệm Vụ Bộ Tài chính chủ trì

 

 

 

 

7

Triển khai thí điểm kết nối với Hệ thống Thông tin báo cáo của Bộ Tài chính với hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ.

Cục Tin học và Thống kê tài chính

Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan

Quỹ III/2019

Hệ thống thông tin được kết nối vận hành thí điểm

8

Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài chính.

Cục Tin học và Thống kê tài chính

Văn phòng Bộ và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Tháng 3/2020

Hệ thống thông tin của Bộ Tài chính được xây dựng và vận hành

B

Nhiệm vụ Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, ngành triển khai thực hiện

 

 

 

 

9

Phối hợp với Văn phòng Chính phủ để thực hiện kết nối chia sẻ dữ liệu Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài chính với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Cục Tin học và Thống kê Tài chính

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Tháng 3/2020

Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài chính được kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

10

Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành vạn bản hướng dẫn về tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các Hệ thống thông tin báo cáo trong Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia phục vụ quá trình thực hiện chế độ báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước.

Cục Tin học và Thống kê tài chính

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Theo tiến độ yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông

Văn bản tham gia ý kiến

11

Phối hp với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng, ban hành Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng, dữ liệu phục vụ kết nối, tích hp, chia sẻ dữ liệu giữa các Hệ thống thông tin báo cáo trong Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia phục vụ quá trình thực hiện chế đbáo cáo của cơ quan hành chính nhà nước

Cục Tin học và Thống kê tài chính

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Theo tiến độ yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông

Văn bản tham gia ý kiến

12

Phối hp với Văn phòng Chính phủ để kết nối liên thông giữa Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia với hệ thống thông tin thống kê, hệ thống thông tin phân tích dự báo.

Cục Tin học và Thống kê Tài chính

Các đơn Vị thuộc Bộ có liên quan

Theo tiến độ yêu cầu của Văn phòng Chính phủ

Hệ thống thông tin của Bộ Tài chính được kết nối liên thông, có thể chia sẻ các dữ liệu với nhau.

13

Phối hp với Bộ Công an thực hiện Các biện pháp đảm bảo an ninh mạng đối với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

Cục Tin học và Thống kê Tài chính

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Thường xuyên

Hệ thống thống tin báo cáo được đảm bảo an ninh mạng

14

Phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp đầy đủ, kịp thời chứng thư số cho các bộ, cơ quan, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước thực hiện chế độ báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và các Hệ thống thông tin báo cáo bộ, cơ quan, địa phương.

Cục Tin học và Thống kê Tài chính

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Theo tiến độ yêu cầu của Ban Cơ yếu Chính ph

Các chứng thư số được cung cấp đầy đủ, kịp thời

15

Phối hp với Ban Cơ yếu Chính phủ hướng dẫn các bộ, cơ quan, địa phương vgiải pháp tích hợp chữ ký số và xác thực chữ ký số trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và các Hệ thống thông tin báo cáo bộ, cơ quan, địa phương.

Cục Tin học và Thống kê Tài chính

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Thẹo tiến độ yêu cầu của Ban Cơ yếu Chính phủ

Chữ ký số được tích hp trên các Hệ thống thông tin báo cáo

III

Hướng dẫn, tập huấn, phổ biến, tuyên truyền và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ

16

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và Quyết định số 451/QĐ-TTg .

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Trước 30/5/2019

Văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP

17

Hướng dẫn, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cập nhật, khai thác, sử dụng dữ liệu từ Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài chính.

Cục Tin học và Thống kê Tài chính

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Từ tháng 4/2020 và định kỳ hàng năm

Văn bản hướng dẫn nghiệp vụ và các lớp tập huấn được tổ chức theo kế hoạch

18

Tuyên truyền, phổ biến về tình hình, kết quả thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định số 451/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của Bộ Tài chính.

Văn phòng Bộ (Phòng BCTT)

Các cơ quan báo chí trong ngành và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Thường xuyên

Tin, bài viết; Cung cấp thông tin cho báo chí

19

Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết đnh số 451/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của Bộ Tài chính.

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Thường xuyên

Văn bản đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 801/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu801/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/05/2019
Ngày hiệu lực14/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 801/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 801/QĐ-BTC 2019 quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 801/QĐ-BTC 2019 quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu801/QĐ-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
        Ngày ban hành14/05/2019
        Ngày hiệu lực14/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 801/QĐ-BTC 2019 quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 801/QĐ-BTC 2019 quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước

            • 14/05/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/05/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực