Quyết định 801/QĐ-UBND

Quyết định 801/QĐ-UBND năm 2013 về điều chỉnh mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Nội dung toàn văn Quyết định 801/QĐ-UBND 2013 lệ phí trước bạ xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 801/QĐ-UBND

Hi Phòng, ngày 08 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE Ô TÔ CHỞ NGƯỜI DƯỚI 10 CHỖ NGỒI (KỂ CẢ LÁI XE) TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH ngày 28/8/2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 6/3/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chi tiết thực hiện các quy định của pháp lệnh phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Thông tư số 63/20052/TT-BTC;

Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ; Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Điều 2, Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012 của Hội đồng nhân dân thành phố về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2013;

Căn cứ Công văn số 61/HĐND-CTHĐND ngày 06/5/2013 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về việc điều chỉnh mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe);

Căn cứ Quyết định số 1771/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về mức thu, chế độ quản lý, sử dụng lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn thành phố Hải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 1. Điều chỉnh mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn thành phố tại Quyết định số 1771/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố như sau:

- Mức thu lệ phí trước bạ lần đầu với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn thành phố là 12%.

- Mức thu lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) thực hiện theo quy định tại Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013 của Chính phủ.

2. Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 1771/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 2. Giao Cục Thuế thành phố phối hp với Sở Tài chính hướng dẫn và triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các cấp, các ngành, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- TT HĐNDTP;
- CT, các PCTUBND TP;
- Như Điều 3;
- Các Ban HĐND TP;
- VP Đoàn ĐBQH&HĐND TP;
- CPVP;
- CV:TC, GT, TH;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đan Đức Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 801/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu801/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/05/2013
Ngày hiệu lực18/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2019
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 801/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 801/QĐ-UBND 2013 lệ phí trước bạ xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi Hải Phòng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 801/QĐ-UBND 2013 lệ phí trước bạ xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi Hải Phòng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu801/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
       Người kýĐan Đức Hiệp
       Ngày ban hành08/05/2013
       Ngày hiệu lực18/05/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2019
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 801/QĐ-UBND 2013 lệ phí trước bạ xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi Hải Phòng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 801/QĐ-UBND 2013 lệ phí trước bạ xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi Hải Phòng

           • 08/05/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/05/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực