Quyết định 801/QĐ-UBND

Quyết định 801/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí lập Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Nội dung toàn văn Quyết định 801/QĐ-UBND dự toán kinh phí lập quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Hưng Yên 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HƯNG YÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 801/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 22 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG, NHIỆM VỤ QUY HOẠCH VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ LẬP QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH HƯNG YÊN ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn c Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn c Luật Du lịch ngày 14/6/2005;

Căn cứ các Nghị định của Chính ph: Số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tng thể phát triển kinh tế - xã hội; s 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 sửa đi, b sung một số điều của Nghị định s 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 ca Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể pt triển kinh tế - xã hội; số 92/2007NĐ-CP ngày 01/6/2007 quy định chi tiết thi hành một s điều của Luật Du lịch;

Căn cứ Nghị quyết s 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một s gii pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới;

Căn cứ các Quyết định của Th tướng Chính ph: Số 2473/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030; số 201/QĐ-TTg ngày 22/01/2013 phê duyệt Quy hoạch tng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; số 2163/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Đồng bng sông Hồng và Duyên hải Đông Bắc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; số 1355/QĐ-TTg ngày 14/8/2015 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát trin văn hóa, gia đình, thể dc thể thao và du lịch vùng kinh tế trọng điểm Bc bộ đến năm 2025, tm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ các Thông tư ca Bộ Kế hoạch và Đầu tư: S01/2012/TT-BKHĐT ngày 09/02/2012 hướng dẫn xác định định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội; quy hoạch phát trin ngành, lĩnh vực và sản phm ch yếu; s 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 hướng dẫn t chức lập, thẩm đnh, phê duyệt, điều chỉnh và công b quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm ch yếu;

Căn c Báo cáo số 1145/BC-SKHĐT ngày 19/10/2015 của S Kế hoạch và Đầu tư về kết qu thẩm định Đề cương Quy hoạch tng thể phát triển du lịch tnh Hưng Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 21/TTr-SVHTTDL ngày 02/3/2016 và hồ sơ kèm theo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí lập Quy hoạch tổng th phát triển du lịch tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, tm nhìn đến năm 2030 vi các nội dung chyếu sau:

1. Tên dự án quy hoạch: Quy hoạch tổng thphát triển du lịch tnh Hưng Yên đến năm 2025, tm nhìn đến năm 2030

2. Cơ quan lập quy hoạch: S Văn hóa, Ththao và Du lịch.

3. Mục tiêu của dự án quy hoạch

Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tnh Hưng Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 là bước c th hóa Chiến lược và quy hoạch tổng thể phát trin du lịch Việt Nam, Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Đồng bng sông Hng và Duyên hải Đông Bc đến năm 2020, tầm nhìn 2030; các định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tnh Hưng Yên ln thứ XVIII và làm cơ sở đlập các kế hoạch trung hạn và ngắn hạn, các quy hoạch chi tiết và các dự án phát triển du lch trên đa bàn tỉnh từ nay đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, đảm bảo tính khả thi, cân đối cung - cầu khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch, phát huy thế mạnh, tạo ra sản phẩm du lịch đặc thù, thu hút khách du lịch, đưa du lịch Hưng Yên phát trin trở thành ngành kinh tế quan trọng và ngang tầm khu vực.

4. Phạm vi, thời kỳ lập quy hoạch

- Phạm vi: Theo địa giới hành chính tỉnh Hưng Yên;

- Thời kỳ: Quy hoạch đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

5. Nhiệm vụ của dự án quy hoạch

- Đánh giá hiện trạng phát triển du lịch tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2005- 2015;

- Xác định vị trí, vai trò và lợi thế phát triển du lịch Hưng Yên trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, vùng và quốc gia trong giai đoạn phát triển mới;

- Phân tích, đánh giá tiềm năng, hiện trạng tài nguyên du lịch, thị trường du lịch và các nguồn lực phát triển du lịch;

- Xác định quan điểm, mục tiêu phát triển du lịch, dự báo các chỉ tiêu và luận chng các phương án phát trin du lịch;

- T chc không gian du lịch; kết cu hạ tầng, cơ svật chất kỹ thuật du lịch;

- Xác đnh các khu vực ưu tn đầu tư, đề xut danh mục các dự án ưu tiên đầu tư (về quy mô, nhu cầu vn...); nhu cầu sử dụng đt làm cơ sở xây dựng các quy hoạch chi tiết và các dự án nhm thu hút vn đầu tư trong và ngoài nước cho phát trin du lịch;

- Đánh giá tác động môi trường, đề xut một số giải pháp bảo vệ tài nguyên và môi trường du lịch góp phần đảm bảo phát trin du lịch bn vững;

- Đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp qun , phát triển du lịch theo Quy hoạch.

6. Sản phẩm của dự án quy hoạch

- 01 bộ bản đồ màu, tỷ lệ 1/150.000 - 1/100.000;

- 10 bộ báo cáo tổng hợp kèm theo bản đồ khổ A3;

- 10 bộ báo cáo tóm tắt kèm theo bn đồ khổ A3;

- Tờ trình xin phê duyệt Quy hoạch,

7. Dự toán kinh phí thực hiện

- Kinh phí lập quy hoạch: 356.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi sáu triệu đồng);

- Riêng chi phí mua phần mềm bản đồ hành chính tnh, phần mềm bản đồ đa hình tỉnh và văn phòng phẩm thực hiện thanh toán theo thực tế hóa đơn khi hoàn thành dự án quy hoạch;

- Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh.

8. Tiến độ thực hiện: 2016 - 2017.

(Có Đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí kèm theo).

Điều 2. Giao S Văn hóa Thể thao và Du lịch lựa chọn đơn vị tư vấn xây dựng quy hoạch và trin khai lập quy hoạch theo đúng quy đnh hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tnh; Giám đốc các Sở, ngành: Văn hóa Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các đơn vliên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ
tịch y ban nhân dân tnh;
-
nh đạo VP UBND tnh;
- Lưu: V
T, KGVXPb.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 801/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu801/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/04/2016
Ngày hiệu lực22/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 801/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 801/QĐ-UBND dự toán kinh phí lập quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Hưng Yên 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 801/QĐ-UBND dự toán kinh phí lập quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Hưng Yên 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu801/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýNguyễn Duy Hưng
        Ngày ban hành22/04/2016
        Ngày hiệu lực22/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 801/QĐ-UBND dự toán kinh phí lập quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Hưng Yên 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 801/QĐ-UBND dự toán kinh phí lập quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Hưng Yên 2016

            • 22/04/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/04/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực