Quyết định 8017/QĐ-UBND

Quyết định 8017/QĐ-UBND năm 2013 giải thể Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 8017/QĐ-UBND năm 2013 giải thể Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8017/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢI THỂ VĂN PHÒNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ Quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, sáp nhập, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 617/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2008 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng thành phố Hà Nội và Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2008 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng thành phố Hà Nội;

Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25 tháng 5 năm 2012 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí (khoản 6, mục II), “Ở địa phương, không tổ chức ban chỉ đạo tỉnh, thành phố về phòng, chống tham nhũng”;

Căn cứ Quyết định số 3383-QĐ/TU ngày 07 tháng 8 năm 2013 của Thành ủy Hà Nội về việc thành lập Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội trực thuộc Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 103/2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2009 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, tiền công, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội và Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2012 của UBND thành phố Hà Nội sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một số điều của Quyết định số 103/2009/QĐ-UBND;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 54/TTr-VPBCĐ ngày 04 tháng 10 năm 2013 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 3107/TTr-SNV ngày 30 tháng 12 năm 2013 về việc giải thể Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng thành phố Hà Nội.

Điều 2. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị có liên quan như sau:

1. Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng:

a) Tổng hợp, thống kê tài chính, tài sản, trang thiết bị, phương tiện, các chứng từ, hồ sơ, tài liệu có liên quan, lập danh sách công chức và lao động hợp đồng để tiến hành thủ tục bàn giao, thuyên chuyển về các cơ quan, đơn vị như sau:

- Về trụ sở, trang thiết bị:

+ Bàn giao các phòng làm việc của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng cho Văn phòng UBND Thành phố quản lý và sử dụng như Phương án của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng đã xây dựng ngày 04 tháng 10 năm 2013;

+ Bàn giao nguyên trạng các hồ sơ, công việc thuộc lĩnh vực tài chính cho Sở Tài chính theo quy định của pháp luật;

+ Phối hợp với Sở Tài chính để tổ chức thanh lý số trang thiết bị có giá trị sử dụng thấp, hỏng hóc hoặc hết thời hạn sử dụng theo quy định.

- Về công tác cán bộ:

- Hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến công chức để thực hiện công tác thuyên chuyển:

+ Đề nghị Thành ủy quyết định điều động 02 công chức lãnh đạo;

+ Thuyên chuyển 03 công chức về Thanh tra Thành phố; 01 công chức và 01 hợp đồng lao động về Văn phòng UBND Thành phố; 01 công chức về Ban Dân tộc; 01 công chức và 01 lái xe về Sở Xây dựng (có danh sách kèm theo).

b) Làm việc với Công an Thành phố để tiến hành thủ tục thu hồi con dấu của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng Thành phố theo quy định.

2. Sở Tài chính:

a) Tham mưu, đề xuất trình UBND Thành phố biện pháp giải quyết các vấn đề về tài sản, tài chính khi giải thể Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng Thành phố theo quy định của pháp luật;

b) Hướng dẫn Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng Thành phố việc thanh quyết toán dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2013 và việc thanh lý, điều chuyển, bàn giao tài sản, phương tiện, trang thiết bị làm việc cho các đơn vị theo quy định của pháp luật.

3. Văn phòng UBND Thành phố, Thanh tra Thành phố, Sở Xây dựng, Ban Dân tộc Thành phố:

a) Tiếp nhận cơ sở vật chất và đội ngũ công chức, Lao động hợp đồng được thuyên chuyển từ Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng Thành phố.

b) Bố trí công chức làm việc tại các bộ phận của đơn vị đảm bảo đúng chuyên môn, nghiệp vụ và phù hợp với năng lực cá nhân.

4. Sở Nội vụ:

a) Trình UBND Thành phố giao bổ sung biên chế công chức cho các đơn vị tiếp nhận công chức được thuyên chuyển từ Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng Thành phố bằng đúng số công chức chuyển đến.

b) Đôn đốc, kiểm tra việc thuyên chuyển, tiếp nhận, bố trí công chức và Lao động hợp đồng của các đơn vị theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Xây dựng, Trưởng ban Dân tộc Thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Chánh Thanh tra Thành phố, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng Thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND TP;
- Ban Tổ chức Thành ủy;
- VPUBNDTP: CVP, PCVP N.V.Hoạt; NC, TH;
- Lưu: VT, SNV (06 bản).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

DANH SÁCH

ĐIỀU CHUYỂN CÔNG CHỨC VÀ LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG ĐẾN NHẬN CÔNG TÁC TẠI ĐƠN VỊ MỚI
(Kèm theo Quyết định số 8017/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2013 của UBND Thành phố về việc giải thể Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng thành phố Hà Nội)

SốTT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Nơi chuyển đến

1

Đỗ Ngọc Toàn

Chánh VP Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng

Do Thành ủy phân công

2

Nguyễn Hu Hp

Phó Chánh VP Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng

Do Thành ủy phân công

3

Nguyễn Hồng Thăng

Phó phòng - Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng

Văn phòng UBND TP

4

Trnh Diễm Ly

Nhân viên văn thư Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng

Văn phòng UBND TP

5

Đặng Kim Hà

Thanh tra viên chính - Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng

Thanh tra Thành phố

6

Đào Huy Nìn

Phó phòng - Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng

Thanh tra Thành phố

7

Vũ Quang Nghiệp

Trưởng phòng - Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng

Thanh tra Thành phố

8

Nguyễn Thị Thanh Hà

Trưởng phòng - Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng

Ban Dân tộc

9

Trần Tuấn Anh

Chuyên viên - Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng

Đội Thanh tra Xây dựng Quận Hà Đông trực thuộc Thanh tra Xây dựng Sở Xây dựng

10

Nguyễn Văn Dũng

Lái xe - Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng

Đội Thanh tra Xây dựng Quận Hà Đông trực thuộc Thanh tra Xây dựng Sở Xây dựng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 8017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu8017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2013
Ngày hiệu lực31/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 8017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 8017/QĐ-UBND năm 2013 giải thể Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 8017/QĐ-UBND năm 2013 giải thể Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Hà Nội
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu8017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýVũ Hồng Khanh
       Ngày ban hành31/12/2013
       Ngày hiệu lực31/12/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 8017/QĐ-UBND năm 2013 giải thể Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 8017/QĐ-UBND năm 2013 giải thể Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Hà Nội

           • 31/12/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/12/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực