Quyết định 802/QĐ-UBND

Quyết định 802/QĐ-UBND năm 2018 công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh

Quyết định 802/QĐ-UBND 2018 công bố mới bãi bỏ thủ tục hành chính Sở Tài chính Trà Vinh đã được thay thế bởi Quyết định 474/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc quản lý của Sở Tài chính Trà Vinh và được áp dụng kể từ ngày 25/03/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 802/QĐ-UBND 2018 công bố mới bãi bỏ thủ tục hành chính Sở Tài chính Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 802/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 02 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ MỚI VÀ BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH TRÀ VINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố mới kèm theo Quyết định này 13 (mười ba) thủ tục hành chính và bãi bỏ 13 (mười ba) thủ tục hành chính được công bố theo Quyết định số 1535/QĐ-UBND ngày 21/ 7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh (kèm theo phụ lục danh mục và nội dung thủ tục hành chính công bố mới, công bố bãi bỏ và được gửi trên hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành dùng chung của tỉnh (IDESK), đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương truy cập sử dụng).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; Quyết định này thay thế Quyết định số 1535/QĐ-UBND ngày 21/ 7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở - ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Anh Dũng

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH TRÀ VINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 802/QĐ-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh)

PHẦN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ MỚI

1. Danh mục TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính:

STT

Tên thủ tục hành chính

Phương thức tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC

I. Lĩnh vực Tài chính Đầu tư

01

Thủ tục Thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước

Qua dịch vụ bưu chính công ích

02

Thủ tục quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm

II. Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp - Tin học thống kê (cấp mã số)

01

Thủ tục Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

Qua dịch vụ bưu chính công ích

III. Lĩnh vực Quản lý Giá &Công sản

Quản lý Công sản

01

Mua quyển hoá đơn (cấp tỉnh, cấp huyện)

Qua dịch vụ bưu chính công ích

02

Mua hoá đơn lẻ (cấp tỉnh, cấp huyện)

03

Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công (cấp tỉnh, cấp huyện)

04

Thủ tục báo cáo công khai việc quản lý, sử dụng TSNN tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao, quản lý sử dụng TSNN

05

Thủ tục xem xét việc sử dụng quỹ đất của cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí cũ do cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc địa phương quản lý, để thanh toán Dự án BT đầu tư xây dựng công trình tại vị trí mới

Quản lý Giá

01

Đăng ký giá của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thuộc phạm vi Sở Tài chính

Qua dịch vụ bưu chính công ích

02

Kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính

03

Hiệp thương giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính

04

Quyết định giá thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính.

05

Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội.

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính:

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

1. Lĩnh vực Đầu tư

01

T-TVH-286376-TT

Thủ tục quyết toán dự án, công trình, hạng mục công trình hoàn thành sử dụng vốn nhà nước cấp tỉnh

02

T-TVH-286377-TT

Thủ tục thẩm định và thông báo quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách nhà nước hàng năm của tỉnh trực thuộc trung ương

2. Lĩnh vực Tin học - Thống kê (cấp mã số)

01

T-TVH-286378-TT

Thủ tục Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

3. Lĩnh vực quản lý Công sản

01

T-TVH-286379-TT

Thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh

02

T-TVH-286380-TT

Thủ tục bán tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

03

T-TVH-286381-TT

Thủ tục thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh.

04

T-TVH-286382-TT

Thủ tục báo cáo công khai việc quản lý, sử dụng TSNN tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao, quản lý sử dụng TSNN.

05

T-TVH-286383-TT

Xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước khi dự án kết thúc

06

T-TVH-286384-TT

Thủ tục xem xét việc sử dụng quỹ đất của cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí cũ do cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc địa phương quản lý, để thanh toán Dự án BT đầu tư xây dựng công trình tại vị trí mới

4. Lĩnh vực quản lý Giá

01

T-TVH-286385-TT

Đăng ký giá của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thuộc phạm vi Sở Tài chính

02

T-TVH-286386-TT

Kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính

03

T-TVH-286387-TT

Hiệp thương giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính

04

T-TVH-286388-TT

Quyết định giá thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 802/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu802/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/05/2018
Ngày hiệu lực02/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/03/2019
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 802/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 802/QĐ-UBND 2018 công bố mới bãi bỏ thủ tục hành chính Sở Tài chính Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 802/QĐ-UBND 2018 công bố mới bãi bỏ thủ tục hành chính Sở Tài chính Trà Vinh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu802/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
       Người kýTrần Anh Dũng
       Ngày ban hành02/05/2018
       Ngày hiệu lực02/05/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/03/2019
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 802/QĐ-UBND 2018 công bố mới bãi bỏ thủ tục hành chính Sở Tài chính Trà Vinh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 802/QĐ-UBND 2018 công bố mới bãi bỏ thủ tục hành chính Sở Tài chính Trà Vinh