Quyết định 803/QĐ-BTC

Quyết định 803/QĐ-BTC năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính

Nội dung toàn văn Quyết định 803/QĐ-BTC 2018 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực chứng khoán Bộ Tài chính


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 803/QĐ-BTC

Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VÀ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 101 thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính; bao gồm:

(i) Công bố 01 thủ tục hành chính mới ban hành;

(ii) Sửa đổi 98 thủ tục hành chính tại số thứ tự từ 4 đến 18, 30, 32, từ 34 đến 37, 39, 41, 43, 46, 49, 50, từ 56 đến 61, từ 64 đến 72, từ 74 đến 78, từ 80 đến 85, từ 87 đến 89, từ 91 đến 95, từ 97 đến 100, 102, 104, từ 106 đến 108, 110, 111, từ 113 đến 115, từ 119 đến 124, từ 128 đến 134, 140, 144 đến 146, 149, 150, 155, 157, 158, 160 mục A (Thủ tục hành chính thực hiện tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) phần I Danh mục thủ tục hành chính kèm theo Quyết định số 2002/QĐ-BTC ngày 20/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực chứng khoán thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính;

(iii) Sửa đổi 02 thủ tục hành chính tại số thứ tự 1, 2 phần I Danh mục thủ tục hành chính kèm theo Quyết định số 2515/QĐ-BTC ngày 24/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục về chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);

- Lãnh đạo Bộ;
- Văn phòng Bộ (Phòng CCHC);
- Website Bộ Tài chính;
- Website UBCK;
- Lưu: VT, UBCK (20b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 803/QĐ-BTC ngày 28 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

PHẦN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

Đăng ký tăng vốn điều lệ của công ty chứng khoán là công ty trách nhiệm hữu hạn

Chứng khoán

UBCKNN

2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

STT

Số hồTTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế (1)

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

 

Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

2

 

Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của doanh nghiệp thành lập mới thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

3

 

Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để thành lập mới doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghệ cao

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

4

 

Đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để thành lập mới tổ chức tín dụng cổ phần

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

5

 

Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng tại Việt Nam của doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

6

 

Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của công ty cổ phần hình thành sau quá trình hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

7

 

Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông lớn trong các công ty đại chúng

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

8

 

Đăng ký chào bán cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng chung cho nhiều đợt

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

9

 

Đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

10

 

Đăng ký chào bán trái phiếu doanh nghiệp có đảm bảo ra công chúng

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

11

 

Đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu có kèm theo chứng quyền ra công chúng của công ty cổ phần

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

12

 

Đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng của công ty cổ phần hình thành sau quá trình hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

13

 

Đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng tại Việt Nam của doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

14

 

Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để hoán đổi một số nhà đầu tư không xác định

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

15

 

Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành trong công ty đại chúng khác theo hợp đồng hợp nhất, hợp đồng sáp nhập giữa tổ chức phát hành và công ty đại chúng

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

16

 

Cấp phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

17

 

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ do mua cổ phiếu quỹ để giảm vốn điều lệ

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

18

 

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ do tăng vốn điều lệ

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

19

 

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ do thay đổi người đại diện theo pháp luật

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

20

 

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ do chuyển đổi loại hình công ty

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

21

 

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ do bổ sung nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

22

 

Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ do hợp nhất

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

23

 

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ do nhận sáp nhập

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

24

 

Đề nghị chấp thuận thành lập văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

25

 

Đề nghị chấp thuận thành lập chi nhánh công ty quản lý quỹ

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

26

 

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ/ Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ do thay đổi tên công ty/ chi nhánh/ văn phòng đại diện của công ty quản lý quỹ

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

27

 

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ/ Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ do thay đổi địa điểm trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

28

 

Đề nghị chấp thuận thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh, đầu tư ra nước ngoài của công ty quản lý quỹ

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

29

 

Đăng ký chào bán lần đầu chứng chỉ quỹ mở ra công chúng

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

30

 

Đăng ký thành lập quỹ mở

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

31

 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ mở do hợp nhất

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

32

 

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ mở do nhận sáp nhập

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

33

 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ mở do tách quỹ

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

34

 

Đăng ký làm đại lý phân phối chứng chỉ quỹ mở đối với doanh nghiệp bảo hiểm, ngân hàng thương mại, tổ chức kinh tế khác

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

35

 

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ do chuyển đổi quỹ đóng thành quỹ mở

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

36

 

Đăng ký chào bán lần đầu chứng chỉ quỹ đóng ra công chúng

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

37

 

Đăng ký thành lập quỹ đóng

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

38

 

Đăng ký phát hành thêm chứng chỉ quỹ đóng

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

39

 

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đóng do phát hành thêm chứng chỉ quỹ để tăng vốn

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

40

 

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đóng do nhận sáp nhập

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

41

 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đóng do hợp nhất

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

42

 

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đóng/ Thông báo xác nhận lập quỹ thành viên do gia hạn thời gian hoạt động

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

43

 

Đề nghị xác nhận việc hợp nhất, sáp nhập quỹ thành viên

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

44

 

Đề nghị xác nhận việc thành lập quỹ thành viên

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

45

 

Đề nghị xác nhận việc tăng, giảm vốn điều lệ quỹ thành viên

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

46

 

Đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục ra công chúng

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

47

 

Đăng ký thành lập quỹ hoán đổi danh mục

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

48

 

Đăng ký chào bán lần đầu chứng chỉ quỹ đầu tư bất động sản ra công chúng

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

49

 

Đăng ký thành lập quỹ đầu tư bất động sản

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

50

 

Đăng ký phát hành thêm chứng chỉ quỹ đầu tư bất động sản

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

51

 

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đầu tư bất động sản

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

52

 

Đăng ký chào bán cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán ra công chúng

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

53

 

Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

54

 

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng do tăng, giảm vốn điều lệ

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

55

 

Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng do hợp nhất

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

56

 

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng do sáp nhập

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

57

 

Đề nghị chấp thuận các thay đổi của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

58

 

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng do gia hạn thời gian hoạt động

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

59

 

Đăng ký phát hành thêm cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

60

 

Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

61

 

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ do tăng, giảm vốn điều lệ

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

62

 

Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ do hợp nhất

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

63

 

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ do nhận sáp nhập

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

64

 

Đề nghị chấp thuận các thay đổi của công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

65

 

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán/ Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ/ Thông báo xác nhận lập quỹ thành viên do thay đổi ngân hàng giám sát, ngân hàng lưu ký

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

66

 

Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

67

 

Cấp lại Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán thực hiện chuyển đổi

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

68

 

Cấp lại Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán thực hiện hợp nhất, sáp nhập

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

69

 

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán do thay đổi người đại diện theo pháp luật

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

70

 

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán do thay đổi vốn điều lệ

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

71

 

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán do bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

72

 

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán do rút nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

73

 

Đề nghị chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

74

 

Đề nghị chấp thuận thành lập phòng giao dịch công ty chứng khoán

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

75

 

Đề nghị chấp thuận thành lập văn phòng đại diện công ty chứng khoán

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

76

 

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán/ Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện công ty chứng khoán do thay đổi tên công ty, chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

77

 

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán/ Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện công ty chứng khoán do thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

78

 

Điều chỉnh Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán do thay đổi Giám đốc

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

79

 

Điều chỉnh Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán do bổ sung nghiệp vụ kinh doanh

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

80

 

Điều chỉnh Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán do rút nghiệp vụ kinh doanh

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

81

 

Đề nghị chấp thuận lập chi nhánh, văn phòng đại diện, đầu tư ra nước ngoài của công ty chứng khoán

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

82

 

Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

83

 

Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

84

 

Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

85

 

Đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

86

 

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam/ Giấy phép thành lập và hoạt động của chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam do thay đổi Trưởng đại diện, Giám đốc chi nhánh

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

87

 

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam/ Giấy phép thành lập và hoạt động của chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam do thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

88

 

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam/ Giấy phép thành lập và hoạt động của chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam do thay đổi liên quan đến việc nhận diện công ty mẹ

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

89

 

Đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

90

 

Cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

91

 

Cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong trường hợp đã bị thu hồi

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

92

 

Cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong trường hợp bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi thông tin xác nhận nhân thân

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

93

 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

94

 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

95

 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài cho tổ chức kinh doanh chứng khoán

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

96

 

Chấp thuận cho phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài cho quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

97

 

Chấp thuận cho phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài cho công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ tự quản lý vốn

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

98

 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài cho công ty quản lý quỹ

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

99

 

Đăng ký chào bán lần đầu chứng quyền có bảo đảm

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

100

 

Đăng ký chào bán bổ sung chứng quyền có bảo đảm

Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

Chứng khoán

UBCKNN

Chú thích:

(1) Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 803/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu803/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/05/2018
Ngày hiệu lực28/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Chứng khoán
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 803/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 803/QĐ-BTC 2018 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực chứng khoán Bộ Tài chính


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 803/QĐ-BTC 2018 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực chứng khoán Bộ Tài chính
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu803/QĐ-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýTrần Xuân Hà
       Ngày ban hành28/05/2018
       Ngày hiệu lực28/05/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Chứng khoán
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 803/QĐ-BTC 2018 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực chứng khoán Bộ Tài chính

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 803/QĐ-BTC 2018 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực chứng khoán Bộ Tài chính

           • 28/05/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/05/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực